IJburgerNieuws

21 februari 2014

IJburgerNieuws 21 februari 2014


Cruyff Court niet welkom op IJburg

IJBURG - IJburg is de eerste wijk in de wereld waar kortstondig een Cruyff Court was dat is weggehaald en waarvan nu is besloten dat er geen nieuwe plek wordt aangewezen. Elke plaats die in aanmerking komt, stuit volgens Sadsdeel Oost op bezwaren uit de buurt. Bij de Johan Cruyff Foundation hopen ze dat er alsnog op IJburg een nieuw Cruyff Court wordt aangelegd, maar verder dan hopen kunnen ze hier niet.

Dit blijkt uit navraag bij Stadsdeel Oost. Deze beslissing is een opvallend einde aan de soap met het Cruyff Court op IJburg. Het Cruyff Court was aangelegd in het Ed Pelsterpark, maar daar moest het vanwege last voor omwonenden weg. Begin vorig jaar is het veld omgevormd tot een kleiner trapveld, waarbij is uitgesproken dat het Cruyff Court elders opnieuw zou worden aangelegd. Daarna werd gekeken of het voetbalveld zou kunnen komen op het Proefeilandpark op Steigereiland-Noord. Daar is nu al een trapveldje dat goed voldoet en de buurtbewoners hebben geen behoefte aan een Cruyff Court. Het stadsdeel heeft op basis hiervan besloten geen verdere initiatieven te nemen. "Wellicht dat bewoners met een nieuwe plek komen, maar vooralsnog blijkt er geen draagvlak te zijn en daarom nemen wij geen initiatieven, want we hoeven een dergelijk trapveldje ook niet koste wat het kost door de strot te duwen", laat een woordvoerster van Stadsdeel Oost weten.

Onvoldoende interesse
Ivo Smit van de Johan Cruyff Foundation betreurt de gang van zaken, maar kan er verder niets aan doen. "Wij staan open voor nieuwe plekken en hebben zelfs een plaats vlak bij Blijburg aangedragen, maar blijkbaar is er onvoldoende interesse. In de planvorming zijn wij verder geen partij, temeer daar het stadsdeel zelf drie kwart van de aanlegkosten van ongeveer 100.00 euro moet investeren." Overigens waren ze bij de Johan Cruyff Foundation niet officieel op de hoogte van de gang van zaken. "Wij hebben van het stadsdeel niets gehoord", aldus Smit.

Bouw van jeugdcentrum in volle gang

Op de hoek van de Pampuslaan wordt hard gewerkt aan het eerste jongerencentrum op IJburg. Stadsdeel Oost vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een voorziening komt voor jongeren vanaf 16 jaar en heeft deze plek daarvoor aangewezen. Eén bewoner heeft protest aangetekend tegen de plaats van het centrum, maar dat is geen beletsel om alvast te beginnen met de bouw, die inmiddels in volle gang is. Er is nog veel werk, maar het gaat snel en binnen enkele weken moet het centrum sleutelklaar zijn.
O ja, de installateurs die in het centrum in aanbouw werken, hebben de pé in op Handhaving. In hun ogen al te fanatieke parkeerwachters van deze gemeentelijke dienst hebben hen erop aangesproken dat ze voor het pand, waar voldoende ruimte is, verkeerd geparkeerd staan en kans lopen op een boete. "Maar we hebben de hele dag die auto's nodig om er gereedschap en materiaal uit te halen, dus we vinden dat erg kinderachtig. Kunnen jullie dat melden?"

Het jongerencentrum met ervoor de auto's van de installateurs.

IJBURG – Woensdag 19 maart gaan IJburgers (alle Amsterdammers) naar de stembus met twee stembiljetten. De ene is voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad en de andere voor de verkiezing van een bestuurscommissie voor Amsterdam-Oost. Deze bestuurscommissie vervangt vanaf deze datum Stadsdeelraad Oost.
De afschaffing van de stadsdelen is vanaf 7 februari 2013 wettelijk geregeld. Alle relevante beslissingen worden vanaf dit moment genomen door de gemeenteraad van de stad. De gemeente Amsterdam houdt echter via een achterdeurtje de stadsdelen in stand. Het dagelijks bestuur van de stad heeft namelijk belangrijke bevoegdheden overgedragen aan de bestuurscommissies volgens artikel 83 van de Gemeentewet. Een bestuurscommissie krijgt net als het stadsdeel een algemeen bestuur dat wordt gekozen door de inwoners (analoog aan het stadsdeel) en een dagelijks bestuur, dat wordt gekozen door de leden van het algemeen bestuur.

Bevoegdheden
Welke bevoegdheden worden overgedragen aan de bestuurscommissies is nog niet helemaal helder, maar de hoofdlijnen zijn wel bekend. De bestuurscommissies krijgen niet de bevoegdheid om zogeheten algemeen verbindende voorschriften vast te stellen en ze zullen zich niet bemoeien met beslissingen over de openbare orde en veiligheid.
In Oost doen negen partijen mee aan de verkiezingen voor de nieuwe bestuurscommissie, te weten PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP, CDA, PVVA, Méérbelangen en Amsterdam Oost Verenigd. Op pagina 7 staat een analyse van de verkiezingsprogramma's op basis van wensen voor IJburg. Eén centrale conclusie geven we alvast: de verkiezingsprogramma's blinken vooral uit in algemeenheden en slechts een paar partijen wijden een passage aan IJburg.

Ideeën gebundeld op Kompas op IJburg

IJBURG – IJburgers kunnen sinds deze week hun ideeën over IJburg ventileren via Kompas op IJburg. Doel van dit nieuwe internetplatform is dat ideeën van IJburgers worden verzameld, daarna geïnventariseerd en vervolgens wordt tijdens een aantal sessies bekeken of de ideeën uitgevoerd kunnen worden. Op deze manier ontstaat een wensenlijst van IJburgers, op basis waarvan de nieuwe Bestuurscommissie de buurtbegroting voor 2015 kan vaststellen.

Kompas op IJburg is te vinden via de onlangs vernieuwde website www.halloijburg.nl dat tot doel heeft de samenwerking tussen iedereen die zich bezighoudt met ontwikkelingen op en rondom IJburg te bevorderen en om IJburgers te verbinden.
Op Kompas op IJburg kan iedere IJburger over een aantal belangrijke thema's een mening geven en ideeën spuien. Vervolgens kun je onder andere eenvoudig zien welke IJburgers hetzelfde idee hebben. Na de inventarisatie eind maart volgen er in april, mei en juni bijeenkomsten waar wordt gesproken over de ideeën over de meest voorkomende thema's. Op pagina 3 legt initiatiefnemer Michel Vogler het doel achter www.halloijburg.nl/kompas uit.

Zorgen over metselwerk van bruggen

IJBURG - Méérbelangen maakt zich grote zorgen over de staat van onderhoud van een groot aantal bruggen op IJburg en een toenemend aantal zichtbare gebreken. "Als gevolg hiervan zijn de fraaie bruggen van IJburg inmiddels grotendeels onder spaanplaat verdwenen", laat de partij weten. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het dagelijks bestuur.

Volgens Méérbelangen vertoont een groot aantal bruggen op IJburg en vooral op Haveneiland gebreken doordat het metselwerk is losgekomen. De politieke partij meent dat loskomend metselwerk op deze schaal aan verschillende bruggen, gelet op de leeftijd van de bruggen, niet mag voorkomen en vraagt het DB wat de oorzaak is. De fractie meent dat de slechte staat van de bruggen een risicovolle situatie oplevert voor de scheepvaart en vindt dat het stadsdeel actie moet nemen voor herstelwerkzaamheden.

1

maart is er een buitenwerkdag in het Diemerpark.

Brede inventarisatie van wensen voor IJburg

Geef je mening op Kompas op IJburg  

Op Kompas op IJburg kunnen onder veel meer ook ideeën over de invulling van het Diemerpark worden gegeven.

IJBURG – IJburgers kunnen vanaf nu hun mening over IJburg geven op Kompas op IJburg. Het Kompas is een brede inventarisatie van de wensen voor de toekomst op IJburg. De thema's die aan bod komen zijn onder andere jeugd, natuur, water, economie, woonomgeving, zorg en welzijn (er zijn 25 hoofd- en subthema's). Belangrijk: des te meer meningen en wensen er komen, des te breder wordt een uitkomst gedragen en des te groter is de kans dat een voorstel kan worden gerealiseerd.

"Eind maart worden per thema de wensen in kaart gebracht. In april, mei en juni worden vervolgens sessies gehouden over de onderwerpen die IJburgers het meest bezighouden. Zowel burgers als politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van instellingen worden daarbij uitgenodigd en we hopen dat er spijkers met koppen geslagen kunnen worden", zegt Michel Vogler, die samen met andere bewoners Kompas op IJburg heeft opgezet.

Stadsdeelraden opgeheven
Kompas op IJburg is een reactie op de veranderingen in de manier waarop IJburg vanaf woensdag 19 maart - de dag van de gemeenteraadsverkiezingen - wordt bestuurd. De stadsdeelraden worden dan opgeheven en daarvoor komen zogeheten bestuurscommissies in de plaats. Deze commissies worden weliswaar ook door de burgers samengesteld (bij de verkiezingen op 19 maart stemt iedereen voor de gemeenteraad én voor de bestuurscommissie voor Amsterdam-Oost), maar volgens Vogler is helder dat de afstand tussen bewoners en beslissers (de gemeenteraad) hierdoor groter wordt. In een persbericht schrijft Vogler daarover: "De begroting wordt dan bijvoorbeeld niet meer door het stadsdeel, maar door de gemeente opgesteld."

Participatiemaatschappij
Bovendien, zo licht hij toe, verandert de wereld sowieso voor burgers. "We gaan toe naar een wereld die steeds platter wordt en waarin in het kader van de participatiemaatschappij steeds meer van de burgers wordt verwacht. Dat heeft tot gevolg dat burgers goed moeten worden geïnformeerd over de plannen die er leven bij bijvoorbeeld de gemeente en woningbouwcorporaties, maar ook bij buurtgenoten. Om dit mogelijk te maken, is twee jaar geleden Hallo IJburg opgezet. Via dit communicatieplatform informeren IJburgers elkaar over hun ideeën en wensen die er voor hen op IJburg toe doen. Kompas op IJburg gaat een stapje verder in de richting van directe democratie."

'Door Kompas op IJburg kunnen interessante nieuwe verbindingen ontstaan'

Nog een reden
Er is nog een belangrijke reden waarom Kompas op IJburg juist nu van de grond komt, zegt Vogler. "Stadsdeel Oost is geruime tijd bezig met de buurtbegroting, waarin de begroting per buurt wordt vastgesteld. Daarbij worden de bewoners nadrukkelijk betrokken. Aan de ene kant meldt de overheid namelijk wat ze in een jaar in een buurt van plan zijn en bewoners kunnen daar vervolgens op reageren. Binnen het bewonersnetwerk IJburgDroomt-IJburgDoet wordt regelmatig besproken hoe dit verbeterd kan worden. Tijdens de bijeenkomst van afgelopen oktober was ook stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk aanwezig om mee te praten over hoe bewoners van IJburg meer betrokken kunnen worden. Ook hiervan is Kompas op IJburg een direct gevolg."

Online
Kompas op IJburg is een online platform met een heel eenvoudige bedieningsstructuur. Het begint ermee dat bewoners per thema kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Een voorbeeld is dat iemand laat weten het belangrijk te vinden om te wonen in een schone wijk waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt. Als iemand anders dat ook vindt dan kun je dat aangeven, waarna je onmiddellijk in het rijtje wordt opgenomen met IJburgers die dezelfde mening hebben. Wensen kunnen niet worden tegengesproken. Heb jij een andere wens of mening, dan kun je die eenvoudig invoeren en dan wordt snel helder of je medestanders hebt. Vogler: "Het is een soort enquête waarbij vragen en antwoorden dynamisch ontstaan en niet zoals gewoonlijk worden opgelegd door een onderzoeker."

'Het gevaar bestaat dat na afloop de ballon leegloopt. Dat willen we voorkomen'

Inventarisatie
Na de inventarisatie eind maart worden drie sessies gehouden waarin de thema's die het meest tot de verbeelding spreken met zoveel mogelijk betrokkenen worden behandeld. "Ik stel me daarvan voor dat alle wensen en voorstellen ter verbetering op een hoop worden gegooid en worden besproken met organisaties en mensen die op dat gebied iets kunnen betekenen, om zodoende voor 2015 een optimaal resultaat te krijgen", zegt Vogler, die verwacht dat er zaken en kennis naar boven komen die nu nog verborgen zijn. "Omdat de deelnemers allemaal persoonlijk reageren, kun je per thema nagaan wie een zinnige toevoeging heeft en zo kun je bepalen wie je bij de aanpak van een thema er graag bij wilt hebben. Daardoor kunnen er interessante nieuwe verbindingen ontstaan. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat dat er veel wensen binnenkomen over zorg en ik sluit ook niet uit dat veel IJburgers die in de zorg werkzaam zijn of die op een andere manier kunnen helpen, komen bovendrijven. En wellicht zijn bedrijven geïnteresseerd om een bepaald idee te ondersteunen. Dat wordt allemaal zichtbaar."

Verbindingen
Vogler vindt het belangrijk dat tijdens een sessie blijvende verbindingen tot stand komen. "Het gevaar bestaat dat na afloop de ballon leegloopt en dat willen we voorkomen. Het stadsdeel heeft daarom budget toegezegd om de sessies professioneel te laten begeleiden. Er wordt ook een verslag gemaakt en dat komt bij de mensen terecht die iets hebben toegezegd of die ergens over gaan. Dat is waar, Kompas op IJburg heeft geen enkele status. Maar dat is niet erg. Sterker: dat is belangrijk, want daardoor worden IJburgers enthousiast om hun ideeën aan te geven. En het stadsdeel heeft laten weten enthousiast te zijn over deze aanpak en dat is wel wat waard."
Kompas op IJburg is te vinden op www.halloijburg.nl/kompas.

Strenge controle evenementen

IJBURG – In het kader van het zogenoemde Handhavingsbeleid van Stadsdeel Oost is onlangs een lijst vastgesteld met prioriteiten voor dit jaar. Onder andere brandveiligheid, asbestverwijdering, toezicht bij evenementen, overlast in het algemeen en jeugdoverlast in het bijzonder en foutparkeerders worden aangepakt.

In 2011 heeft het stadsdeel het Handhavingsprogramma 2011-2014 vastgesteld met alle handhavingstaken. Aan de hand hiervan wordt elk jaar een prioriteitenlijst gemaakt. De onderwerpen die hier opstaan worden onder meer ingegeven door actuele zaken. Overlast door jeugd bijvoorbeeld is een probleem dat steeds vaker op IJburg en de rest van Oost de kop opsteekt en daarom wordt hier streng op gecontroleerd.

Bomen krijgen weer lucht

IJBURG – Stadsdeel Oost gaat de komende weken de groeiomstandigheden verbeteren van de 608 bomen die op IJburg tussen de parkeervakken staan. De werkzaamheden zullen links en rechts tot overlast leiden en zullen tot september duren.

De bomen bij de parkeervakken groeien niet zo snel meer als in het begin. Door het gewicht van de auto's wordt de grond ingedrukt waardoor de wortels minder zuurstof krijgen. De bomen worden daarom in zogeheten boomkratten geplaatst. Deze komen onder de bestrating en zorgen ervoor dat het gewicht van een auto beter wordt verdeeld.
Er wordt gestart met de bomen in en rond de Talbotstraat, Jean Desmetstraat en Maria Austriastraat.

Diemerpark opgeruimd

IJBURG - IJburgers met een groen hart worden door stadsdeelecoloog Els Corporaal opgeroepen op zaterdag 1 maart mee te doen aan een buitenwerkdag in het Diemerpark.

De aanleiding voor de actie, die al meerdere keren is gehouden, is de lente die in aantocht is. Tijdens de buitenwerkdag worden takken afgezaagd, er worden takken getrild en er wordt een grote schoonmaakactie gehouden waarbij alle zwerfvuil wordt opgeruimd. Aanmelden voor de actie kan bij Els Corporaal, mailadres e.corporaal@oost.amsterdam.nl. Er wordt verzameld bij de keet op de Diemerzeedijk en de buitenwerkdag is tussen 11.00 en 14.00 uur.

Hard werken aan tweede fase IJburg

Nadat eenmaal het besluit voor de aanleg van de tweede fase van IJburg was genomen, is direct doorgepakt met de aanleg ervan. Aan het einde van de Pampuslaan, tegenover Blijburg, rijden zandwagens af en aan om het schiereiland te laten groeien. Er zijn nog niet veel plannen voor de tweede fase. Blijburg zal hier zijn strandtenten opslaan, maar meer is nog niet bekend. Een groep IJburgers buigt zich over de invulling, maar ook dit heeft nog niets opgeleverd.

Morene Dekker, suplerares

Vanaf eind maart kan er weer worden gesupt op IJburg. Wat is suppen precies?
"Suppen staat voor stand up paddle en komt uit Hawaï. Bij surfen lig je op je buik op je board en gebruik je beide armen om te paddelen. Bij stand up paddle sta je op je supboard en beweeg je jezelf voort met een stand up paddle die je aan weerskanten van je supboard door het water haalt."

Waar kan dit op IJburg?
"Van eind maart tot en met oktober geeft M&M SUP suplessen vanaf strand Blijburg."

Waar bestaat een cursus uit?
"Ik leg eerst aan de kant wat uit over het board en de paddle en dan gaan we rustig het water op. Eerst even op onze knieën en als mensen zich oké voelen staan we op en doen we wat beginnersoefeningen. Na een aantal lessen kun je in principe al zelfstandig suppen. Naast een reguliere cursus verzorgen we ook yogasuples, pilatessuples, racetrainingen, kidsclinics, fullmoontochten, suptochten en er kan op aanvraag door de grachten van Amsterdam worden gesupt."

Is suppen voor alle leeftijden?
"Ja. Suppen is relatief gemakkelijk te leren en de boards zijn enorm stabiel. En als je valt, klim je er zonder problemen weer op. Ik heb vorig seizoen een dame les gegeven van 63. De enige vereiste is zwemdiploma A en B."

Je vindt het mooiste plekje op IJburg vast het strand bij Blijburg?
"Het mooiste plekje is het eiland tegenover Blijburg, waar je heen kunt suppen. Op zomerse windstille dagen waan je je daar in een ander land."

En welk plekje kan wat jou betreft anders?
"Ik vind de braakliggende terreinen op IJburg heel lelijk. Dar ligt altijd veel rotzooi en hondenpoep. En de Pampuslaan vind ik een donkere, grauwe straat."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'The Signature of All Things' van Elizabeth Gilbert."

Wat is jouw favoriete supmuziek?
"Dat wisselt nogal. Van Agnes Nobel tot en met meer uptempo beats van bijvoorbeeld Parra for Cuva."
Meer informatie op www.mm-sup.com en www.facebook.com/mmsup.

'Met de stad gaat het goed, maar IJburg holt achteruit'

Zorgen over veiligheid op IJburg

IJBURG – Zowel de fractie van de VVD als die van Méérbelangen maakt zich ersntig zorgen over de veiligheid op IJburg. De overige partijen delen de zorgen van de VVD, maar een voorstel om camera's te plaatsen op de IJburglaan, Pampuslaan en in het winkelcentrum haalde het niet. Wel worden andere maatregelen getroffen.

De gewapende en met veel geweld gepaard gaande overval van een supermarkt van Vomar aan de IJburglaan door drie daders op 16 januari is wat de VVD betreft de druppel die de emmer deed overlopen. De VVD heeft een enquête gehouden onder IJburgers waaruit blijkt dat 80 procent van de IJburgers vindt dat het met de stad Amsterdam beter gaat, maar dat IJburg achteruit holt. "IJburg is een prettige woonwijk waar veel mensen met kinderen vanuit de stad naar toegetrokken zijn. Er is hier ruimte om te wonen, te werken, te sporten en te recreëren, maar mensen kunnen daar alleen van genieten als ze zich veilig voelen", zegt Monique van Bijsterveld van de VVD.

Maatregelen
Een motie om extra maatregelen te treffen werd overgenomen, maar welke maatregelen dat zijn is niet bekend. Wel is zeker dat er geen camera's worden geplaatst op de IJburglaan, Pampuslaan en in het winkelcentrum. Een voorstel in deze richting haalde het niet.
Tijdens dezelfde vergadering dienden de VVD en Méérbelangen een motie in voor behoud van het politiebureau op IJburg. Dit jaar zal het bureau IJburglaan opgaan in Bureau Balistraat in Amsterdam-Oost en dan is er niet meer 24 uur per dag politiebezetting op IJburg. De motie werd slechts ondersteund door deze twee partijen en een deel van de SP.
De VVD diende ook een voorstel in om de braakliggende terreinen op IJburg tijdelijk te benutten voor recreatie, als hondenuitlaatgebied en parkeergelegenheid, maar ook dit voorstel strandde.

'IJburg is een prettige woonwijk, maar mensen kunnen er alleen van genieten als ze zich velig voelen'

Overval
Het onderzoek naar de overval op de supermarkt van Vomar is nog steeds in volle gang. Vijf medewerkers van de supermarkt waren aanwezig toen de overval in de vroege ochtend plaatsvond, maar zij waren niet in staat eenduidige verklaringen af te leggen over bijvoorbeeld de richting waarin de daders zijn gevlucht. Dat heeft het onderzoek bemoeilijkt. In elk geval lopen de daders nog vrij rond. Bij de overval is een fors geldbedrag buit gemaakt.

SP: kans op meer plekken voor auto's Diemerpark

IJBURG – Volgens de SP onderzoekt Stadsdeel Oost de aanleg van meer parkeerplaatsen in het Diemerpark en ook wordt er gekeken of er een doorgaande autoroute door het park kan worden aangelegd.

Dit bleek tijdens een politieke avond die door de SP was belegd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. IJburgers gaan dan naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad en voor de eerste zogenoemde Bestuurscommissie voor Oost. Lijsttrekker voor de SP in Amsterdam-Oost Tiers Bakker was van de partij. Tijdens de avond bleek er nog steeds veel commotie over de parkeerplekken in het Diemerpark.

Born to move: kinderen in beweging

IJBURG - Sportschool Life & Kicking aan de Eva Besnyöstraat wil kinderen tussen 2 en 16 jaar aanzetten om meer te bewegen en heeft hiervoor een speciaal programma ontwikkeld: Born to move. Inmiddels heeft er een drukbezochte open dag plaatsgevonden.
Steeds meer kinderen in Nederland lijden aan overgewicht en zelfs obesitas omdat ze te weinig bewegen. Born to move is opgezet om kinderen kennis te laten maken met verschillende sportactiviteiten (dans, martial arts, core training en yoga) met als doel ze gezond te laten bewegen. Er zijn programma's voor verschillende leeftijdscategorieën (2-3 jaar, 4-5 jaar, 6-7 jaar, 8-12 jaar en 13-16 jaar).

Te hoge grondprijs Boerderij op IJburg

IJBURG – De plannen voor een Boerderij op IJburg lopen vooralsnog op tegen een te hoge grondprijs.
Dit bleek tijdens een verkiezingsavond van de SP, waarbij Robert Berghuis namens de initiatiefnemers de plannen voor Boerderij op IJburg toelichtte. In eerste instantie moet er op een terrein bij de tennisvelden een schuur komen van waaruit voor een periode van vijf jaar activiteiten kunnen worden opgezet. Er zijn verschillende ideeën, waaronder een moestuin en een werkplaats met een uitleenmogelijkheid van gereedschap.
De SP beloofde zich in de stadsdeelraad hard te maken voor dit initiatief.

Nieuwe impuls voor Kamer 24

IJBURG – IJburger Gerrit Pijlman werkt als nieuwe beheerder - hij is vrijwilliger - van de sociale ontmoetingsruimte Kamer 24 aan nieuwe activiteiten. "Gezien het feit dat in dit wooncomplex mensen wonen die nooit eens naar buiten kwamen, wil ik in deze ruimte vijf dagen in de week vertier bieden." En daarvoor zoekt hij vrijwilligers.

Kamer 24 is een gemeenschapsruimte aan de Erich Salomonstraat en is eigendom van woningcorporatie de Alliantie. Sinds twee maanden is Pijlman de nieuwe beheerder en hij wil niets liever dan veel meer activiteiten opzetten. De ruimte wordt momenteel onder andere twee dagen per week benut voor kookdagen, maar er gebeurt al meer. Zo is er klaverjassen op maandag, woensdag is er een naaiclub en donderdag wordt gezamenlijk koffie gedronken. En Pijlman heeft een feest georganiseerd waar veel IJburgers op afkwamen. De interesse is er dus, maar Pijlman kan het niet alleen. Hij zoekt vrijwilligers om Kamer 24 een nieuwe impuls te geven. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 020-668 66 96. Hier is ook meer informatie te verkrijgen.

IJburg komt er bekaaid af in programma's

Alleen PvdA wijdt hoofdstuk aan IJburg

IJBURG – In de verkiezingsprogramma's van de negen partijen die in Amsterdam-Oost meedoen met de verkiezingen voor de gemeenteraad en de nieuwe Bestuurscommissie is relatief weinig aandacht voor IJburg. Veel politieke partijen houden het bij de geijkte standpunten, zo blijkt uit een analyse van het 'IJburg-gehalte' in de programma's.

PvdA
De PvdA pakt groter over IJburg uit dan alle andere partijen bij elkaar. Aanpak van eenzaamheid van ouderen en gehandicapten op IJburg is een van de thema's. Hier legt de PvdA een link met Boerderij op IJburg. "Voor vele ouderen en gehandicapten een ideale plek en omdat er geen verplichtingen zijn ten aanzien van consumpties is het heel laagdrempelig. Voor veel ouders met kleine kinderen een prettige plek om wat langduriger te verblijven. Meteen ook een ontmoetingsplek voor iedere IJburger", schrijft de PvdA. Kortom: Boerderij op IJburg krijgt alle support van de PvdA. Aan de andere kant van het spectrum staan de jongeren en voor jongeren vanaf 12 jaar wil de PvdA op IJburg een hangplek realiseren.
De leegstand van de winkels op IJburg baart de PvdA zorgen, waarbij trouwens wel blijkt dat het programma blijkbaar een tijd geleden is geschreven. Want naast vastgoedeigenaren, verhuurders en winkelregisseur wordt ook de marktmeester een taak in deze toegedicht, terwijl marktmeester Stef Spigt vanwege bezuinigingen al maandenlang van het toneel verdwenen is.
Om de winkeliers aan de IJburglaan en Pampuslaan te helpen – zij hebben het moeilijk - stelt de PvdA voor een parkeerregime met gratis parkeren voor korte duur (blauwe zone) in te stellen. Andere ideeën waar de PvdA de handen voor op elkaar krijgt zijn terugkeer van de markt, verlevendiging van de haven, stimuleren van het gebruik van het water op en rond IJburg, werken aan bereikbaarheid en verbeteren van de veiligheid. Over de Nuonweg richting Maxis is de PvdA genuanceerd. Enerzijds willen IJburgers deze weg graag openhouden en daar is wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant is dit niet in het belang van de winkeliers op IJburg en ook die belangen moeten worden meegenomen.

GroenLinks
GroenLinks laat onder andere weten dat het geen parkeerplekken in het Diemerpark wenst, maar dit is een gelopen koers. Ook grote evenementen mogen niet in het Diemerpark plaatsvinden. Deze kunnen wat GroenLinks betreft uitwijken naar het Centrumeiland (tweede fase). Verder ijvert GroenLinks voor meer steigers op IJburg voor gemeenschappelijk gebruik, voor ondergrondse hoogspanningskabels en wat GroenLinks betreft worden de leegstaande terreinen waar voorlopig niet wordt gebouwd samen met de bewoners ingericht.

Mogelijke sluiting Nuonweg komt meest voor in programma's 

D66
D66 pleit voor een zwembad op IJburg (deze kan ook door de markt gerealiseerd worden, aldus D66) en is er voorstander van dat zwemmen in open water zoveel mogelijk wordt gefaciliteerd. Verder wil D66 het initiatief 'IJburgDroomt-IJburgDoet' ondersteunen.

VVD
Ook de VVD pleit voor het openhouden van de Nuonweg en verder vinden de liberalen het belangrijk dat fase 1 van IJburg wordt afgerond. Zolang voor fase 2, dat momenteel wordt aangelegd, geen concrete plannen zijn, kan de zandvlakte wat de VVD betreft worden benut voor speelplekken of tijdelijke horeca.

Van 29 naar 15 zetels

De nieuwe bestuurscommissie die op 19 maart in Amsterdam-Oost wordt ingesteld, zal 15 zetels tellen. Dat zijn er 14 minder dan de 29 zetels die nu in de stadsdeelraad worden ingenomen door de politieke partijen.
De zetelverdeling is nu 8 zetels voor de PvdA, 6 voor GroenLinks, 5 voor D66, 4 voor de VVD, 3 voor de SP, 2 voor Méérbelangen en 1 voor Amsterdam Oost Verenigd.

 

Sluiting politiebureau houdt politici bezig

SP
De SP hield onlangs op IJburg een informatiebijeenkomst in het kader van de verkiezingen en komt tot een aantal conclusies over IJburg. Het in stand houden van het politiebureau en de toenemende zorg over de ontwikkeling van het Diemerpark (de SP wil het park groen houden) houden de SP bezig. Verder wil de SP armoede op IJburg aanpakken, nieuwe sportvelden van de voetbal- en hockeyvereniging versneld aanleggen, de Nuonweg openhouden, het openbaar vervoer verbeteren en meer handhaving van snor- en bromfietsers op de Nesciobrug.

Méérbelangen
Méérbelangen heeft nog geen verkiezingsprogramma gereed, maar laat wel al een aantal punten doorsijpelen. Behoud van het bureau op IJburg is een van de punten waar de plaatselijke partij zich sterk voor maakt, net als het openhouden van de Nuonweg.

CDA
Het CDA heeft de standpunten over Oost gebundeld in een zogenoemd verkiezingspamflet. Voor wat betreft IJburg valt te lezen dat het CDA de politiepost aan de IJburglaan wil openhouden. Ook de Nuonweg mag wat het CDA betreft niet worden afgesloten.

Ook de PVVA en Amsterdam Oost Verenigd doen mee aan de verkiezingen, maar in elk geval tot deze week waren er geen standpunten specifiek over IJburg gedefinieerd.

Weerbericht

Schaatsen in de uitverkoop, toch nog een vorm van schaatspret

Februari wordt ook wel sprokkelmaand genoemd. Februari is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie. Rond 700 voor Chr. werd het jaar in twaalf maanden verdeeld. De maand februaris werd ingevoerd en dat was toen de laatste maand van het jaar.

Dit jaar heeft het in februari op normale waarnemingshoogte (1.50 meter) tot dusver niet gevroren. Het wordt waarschijnlijk een geheel vorstvrije sprokkelmaand! Een unieke situatie, want sinds 1901 is dat niet voorgekomen.

Bij een tramhalte aan de IJburglaan stapte een man uit de tram. Hij sleepte twee volle tassen met zich mee. Bovendien droeg hij ook nog eens twee dozen. Ze leken op schoenendozen. Het bleek mijn buurman. Hij vroeg mij hem te helpen, want alles alleen sjouwen was lastig en ik moest toch die kant op. Er gierde een stormachtige zuidwester tussen de huizenblokken. Een bezorgde vrouw, vast een moeder, riep bevelen naar twee kinderen. Ze moesten zich aan een verkeerspaal vasthouden in afwachting van groen licht. Ze staken vervolgens snel het zebrapad over, diep gebogen tegen de venijnige stormbries die gepaard ging met felle regenvlagen. Een karakteristieke straatscène deze winter. De buurman vroeg mij hem te vergezellen tot aan zijn voordeur aan de Zwanebloemlaan. Hij vroeg mij de twee dozen te dragen. In de tassen die hij meesleepte zaten nog eens twee dozen. "Het zijn geen schoenen hoor", lachte hij, toen hij de sleutel in het slot van zijn voordeur stak. "Het zijn schaatsen! De Olympische winterspelen heeft ons geïnspireerd ze te kopen, vier paar voor het hele gezin. Of we kunnen schaatsen of niet, deze schaatsen uit de uitverkoop geven ons toch kans op een vorm van 'schaatspret'. Nadat we naar de tv gekeken en gejuicht hebben voor wederom een Nederlandse overwinning willen we met z'n allen gezellig een rondje gaan klunen rond het woonblok", zei hij tot mijn verbazing. "Je kent het toch wel, klunen? Dat wordt onze 'schaatspret', maar we hopen natuurlijk op echte schaatspret. Maar dit vinden we al super," glom hij tevreden, "want van een kunstijsbaan houden we niet."

Uren later kletterde de regen nog steeds tegen de ruiten van mijn weerkamer. De thermometer wees 10 graden aan. De weerkaart toonde een lange optocht van oceaandepressies op weg naar het Noordzeegebied. IJburg ontkomt dan niet aan nog meer winterregen en het antivrieswinterweer houdt daarmee aan. Ik vrees dus dat de 'schaatspret' van mijn buurman tot rondjes klunen beperkt zal blijven. Maar hij weet in elk geval van de nood een deugd te maken.

'Leukste opdrachten zijn die waar ik helemaal los kan'

Marianne Koorn maakt kunst en noemt die taarten

IJburger Marianne Koorn maakt onder haar bedrijfsnaam Le Beau Gateau taarten. Niet zomaar taarten, maar majestueuze pronkjuwelen met verdiepingen en meestal veel krullen, want die zijn haar handelsmerk. Haar broer zegt altijd "mijn zus maakt kunstwerken en ze noemt ze taarten" en dat is bijzonder goed getroffen. De ras-Amsterdamse woont tien jaar op IJburg en langzamerhand werd het tijd voor een portret, temeer daar een taart van haar de filmposter van de 'Toscaanse bruiloft' siert. 

We nemen gemakshalve aan dat je als kind al banketbakker wilde worden?
"Dat is een verkeerde aanname. Na mijn middelbare school heb ik nog even mode en kleding gedaan, maar ik was heel erg aan het zoeken naar wat ik wilde gaan doen. Thuis maakten we weliswaar taarten en ik was wel altijd nieuwsgierig naar het recept en hoe iets tot stand kwam, maar het was niet mijn droom om banketbakker te worden. Sterker, op een gegeven moment was ik werkeloos. Via het arbeidsbureau heb ik toen een cursus banketbakken gevolgd om te kijken of dat iets voor me zou zijn. Die cursus stelde niet veel voor. Het was een hatseflats cursus en dat wilde ik niet. Ik ben namelijk perfectionistisch ingesteld en wilde precies weten hoe het zat. Maar ik was wel gegrepen door het vak en daarom heb ik de opleiding tot banketbakker gevolgd."
"Mijn eerste baan was bij banketbakker Desi aan het Olympiaplein. Daar ontdekte ik dat ik vooral interesse had in de creatieve kant van het vak. Het was bij Desi heel leuk, maar het was er ook erg klein en ik wilde bij een groter bedrijf in de keuken kijken. Dat werd het American Hotel, waar ik elke dag taartjes en andere zoetigheden moest maken voor het buffet. Dat klopt, dat heeft niets met creativiteit te maken. Dat was meters maken en ook nog eens in een werkomgeving die niet leuk was. Daarna ging ik bij Verhaaf Catering in Ouderkerk aan de Amstel aan de slag. Dat was wél heel leuk en daar kon ik mijn creatieve ei kwijt, onder andere in de buffetten. En ik maakte uit liefhebberij taarten. Op een gegeven moment maakte ik voor alle medewerkers verjaardagstaarten omdat ze gezien hadden dat ik dat goed kon. Meneer Verhaaf was ook lyrisch over mij, maar toen ik kwam voor een hoger salaris omdat ik inmiddels banketbakker was, gaf hij niet thuis. Toen ben ik naar KLM catering gegaan. Daar heb ik twaalf jaar gewerkt. Voor mijn creativiteit was het dodelijk, maar ik verdiende goed en ik kon voor een prikkie de hele wereld over en dat was perfect, want naast taarten maken vind ik reizen heel leuk. Ik had nog geen kinderen, dus lang leve de lol. Maar toch wrikte het omdat ik nul creatief werk deed. Toen ik vanwege een reorganisatie als secretaresse op het hoofdkantoor terechtkwam, had ik het wel gezien. Bij een reorganisatie kon ik met wat geld mee weg en daar hoefde ik niet over te twijfelen."

En toen keerde je terug naar je roots: banketbakken.
"Daar komt het wel op neer. Door alle werkervaring was ik er achtergekomen dat ik goed was in mijn vak. Ik heb in de loop der tijd ontzettend veel klungelwerk gezien en ik wilde alleen mooie dingen maken. In die periode raakte ik gefascineerd door van die Amerikaanse taarten met verdiepingen en ik wilde weten hoe je die maakt. In Nederland wist niemand dat. Taarten met verschillende verdiepingen in Nederland stonden op een standaard en waren niet rechtstreeks op elkaar gestapeld. Er was in Nederland geen banketbakker te vinden die me dat kon uitleggen. Op een gegeven moment kwam ik er achter dat ik bij Wilton in Amerika moest zijn. Daar ben ik heengegaan voor een master Cake Decorating & Confectionary Art en dat was het paradijs. Daar viel alles op zijn plek. Ik leerde taarten stapelen en decoreren, leerde diverse technieken gebruiken en ik maakte kennis met producten die er in Nederland nog helemaal niet waren, zoals fondant, waarmee je een taart heel glad kunt maken. En ik heb daar geleerd te werken met etages van piepschuim. Bij een heel hoge taart zijn de onderste lagen van piepschuim, waarbij je natuurlijk geen verschil ziet met de eigenlijke taart. Taarten voor films, zoals die op de poster van de 'Toscaanse bruiloft' en fotoshoots, bestaan zelfs helemaal uit piepschuim."

Toen je terug was, ben je voor jezelf begonnen?
"Eenmaal terug had ik als doel om met mijn taarten in de bekende damesbladen te staan omdat ik verwachtte dat ik daar opdrachten uit zou krijgen. Nou, die publicaties had ik zo voor elkaar en ik kreeg inderdaad opdrachten, maar ik had helaas geen eigen keuken. Ik ben toen teruggegaan naar Desi waar ik een eigen werkruimte kreeg en waar mijn taarten werden verkocht. Zo ben ik gestart."

'Ik kan goed luisteren en ben in staat om wensen te vertalen in een taart' 

Hoe kom je dan op IJburg terecht?
"Die situatie bij Desi was oké, maar niet ideaal. Toen heb ik Ymere aangeschreven met de vraag of zij een combinatie van een werkruimte met een woning hadden. Dat werd deze atelierwoning aan de Lumièrestraat, waar ik alweer bijna tien jaar zit. Mijn kennismaking met IJburg? Die was geweldig. Het was een heel mooie zomer en er liepen allemaal mensen op badslippers langs op weg naar het strand. Dat gaf een goed gevoel."

Heb jij in Nederland de meerlaagse taart op de kaart gezet?
"Ja, maar ook Simon de Jong verdient alle credits. Simon is Abel in het tv-programma Taarten van Abel en hij heeft baanbrekend werk verricht voor bijzondere taarten. Ik heb nog een blauwe maandag bij Simon gewerkt, maar dat werd het ook niet omdat ik eigenlijk had besloten voor mezelf te beginnen."

'Ik ben perfectionistisch en wilde precies weten hoe het zat' 

Inmiddels ben je lang niet meer de enige in Nederland die gestapelde taarten maakt, maar mensen komen van heinde en ver voor jouw taarten. Wat maakt jouw taarten uniek?
"Het is moeilijk uit te leggen, want het is creatief werk en creativiteit zit in je hoofd. Maar vooruit. Ik kan allereerst heel goed luisteren en ben heel goed in staat om wensen van klanten te vertalen in een taart. Ik durf ook iets anders te maken dan anderen. Verder hoor ik altijd dat ik heel netjes en fijntjes werk. Dat is ook mijn aard, dus dat snap ik. En mensen zeggen een taart van mij te herkennen aan de vele krullen. Die krullen zijn een soort handtekening geworden."

Is een taart van jou duur?
"Ja. Ik vraag € 9,50 per persoon en onder de 50 euro ga ik sowieso niet aan de slag. Dat is gewoon de prijs die ik nodig heb. Inmiddels maken veel mensen, van wie er een aantal bij mij een workshop hebben gevolgd, dit soort taarten en ze bieden deze aan voor belachelijk lage prijzen, maar er zit ontzettend veel prutswerk tussen. Gelukkig snappen veel mensen dat een taart zoals ik die maak veel werk is en een bepaald bedrag moet kosten. Ik maak veel taarten voor bruiloften en activiteiten in het West-Indisch Huis en daar is het bedrag geen issue."

Op je website staat een bruidstaart van Khalid en Sabia Boulahrouz. Los van het feit dat die alweer uit elkaar zijn: is dat de grootste taart die je ooit gemaakt hebt?
"Dat is wel een van de grootste en mooiste taarten. Dat was een taart voor driehonderd man die in twee delen moest worden vervoerd en ter plekke moest worden opgebouwd. Die taart was ook een statement van het bruidspaar. De lichten gaan uit, er gaat een spot op en dan moet er wel iets binnenkomen. Ik heb ook een heel grote taart gemaakt voor de bruiloft van Najib Amhali, die was ook heel mooi."

Door wie laat jij je inspireren?
"Ik vind vooral de taarten van Colette Peters uit New York heel mooi. Zij is heel creatief en zij beheerst technieken waarvan ik echt alles wil weten."

Van veel taarten wordt uiteindelijk veel weggegooid. Vind je dat zonde?
"Helemaal niet. Dat kan me echt niet boeien. Klaar is klaar. Ik heb een mooie taart gemaakt waarvan ik zeker weet dat iedereen die heel mooi en lekker vindt, maar als het werk gedaan is en de taart is betaald, dan zit mijn werk erop."

Wat zijn de leukste opdrachten?
"Opdrachten waarbij ik helemaal kan los gaan. Er komen veel mensen met een A4'tje vol met steekwoorden. Hier heb je er één: Opa, 70, Terschelling, boswachter, vrijwilligerswerk, houdt van lezen. En deze: ijsblauw, Chanel-ruitje, barok, strik, engeltjes, over the top. Dat zijn uitdagende uitgangspunten."

En wat voor soort taarten maak je niet?
"Goedkope taarten en taarten waarbij ik mijn creatieve ei niet kwijt kan. Laatst kwam er iemand voor een taart voor een tweeling die iets met het leger heeft. Voor de een moest er een taart in de vorm van een helm en voor de ander een tank. Daar heb ik helemaal niets mee en dat is ook niet mijn ding. Dat soort opdrachten neem ik ook niet aan. In dit geval werd het dat ook niet. Ik heb uiteindelijk een hele mooie taart van meer lagen gemaakt waarin die militaire aspecten terugkomen en waar de klant heel blij mee was. Dat geeft me een goed gevoel."

'Gemeente laat oren hangen naar projectontwikkelaar'

Plannen waterwoningen Zeeburgerbaai staan nog steeds

IJBURG – Voor iedereen die rond de Zeeburgerbaai woont en hoopt dat Ooms Ontwikkeling een streep zet door de plannen voor twee platforms met elk 14 drijvende waterwoningen: vergeet dat maar. Op het moment dat de projectontwikkelaar groen licht krijgt, wil hij het liefst meteen van start met de ontwikkeling van de plannen. "Er is grote belangstelling voor en de lijst met gegadigden groeit elke week", zegt een enthousiaste Jan Buisman van Ooms Bouw & Ontwikkeling. "Als er geen bezwaren komen op het gewijzigde bestemmingsplan, dan willen we zo snel mogelijk verder."

Die bezwaren zijn er echter wel. Deze week loopt de termijn af waarbinnen IJburgers beroep bij de rechter kunnen indienen tegen de wijziging van het bestemmingsplan waardoor woningbouw in de Zeeburgerbaai mogelijk wordt en omwonenden hebben dankbaar gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Ooms Bouw & Ontwikkeling zal daar niet blij van worden, ook al wordt het wel verwacht. "Er is veel verzet in de buurt", weet Buisman. Maar Ooms Bouw & Ontwikkeling wil de plannen toch doorzetten. Weliswaar zijn de platforms veel kleiner geworden dan de oorspronkelijke plannen, maar ook twee platforms van elk rond de 14 woningen wil Ooms graag bouwen, want er is grote belangstelling voor. Buisman laat weten: "Van de eerste 14 waterwoningen hadden we er al acht verkocht en er was verder veel belangstelling. Door de bezwaren zijn we gestopt met de verkoop, maar sindsdien is de interesse nog steeds groot. Elke week worden we gebeld door twee tot drie gegadigden." Wat Ooms Bouw & Ontwikkeling betreft wordt het plan dan ook zo snel mogelijk gerealiseerd. "En dat kan vrij snel. We hopen dat de woningen voor de zomervakantie in de verkoop kunnen gaan."

Vragen
De omwonden, die zich hebben verenigd in de Vereniging Leefbaarheid Zeeburgerbaai, verzetten zich met hand en tand tegen de plannen en zitten barstensvol vragen. Zo zijn er onder andere vragen over het uitgevoerde natuuronderzoek. "Wij willen dat dit goed gebeurt en dat is nu niet het geval", zegt Burkens. "Door deze plannen wordt onherstelbare schade aangericht aan de natuur en recreatiemogelijkheden en bovendien wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden in de baai. Wij hebben onder andere foto's van de baai die tijdens een najaarsstorm in oktober voor een groot deel droogviel. Je weet dan niet wat je ziet. In de plannen wordt daar overigens wel aan gerefereerd, maar er wordt over gezegd dat de kans op een storm waarbij de platforms aan de grond komen te zitten verwaarloosbaar klein is. In oktober was er echter een heel zware storm en toen hebben we gezien dat het gevaar zeer reëel."
Het is trouwens ook vreemd, vinden de bewoners, dat onderzoeken naar de veiligheid van de platforms alleen is uitgevoerd door de projectontwikkelaar. "De gemeente vaart blind op een onderzoek dat is gedaan door de projectontwikkelaar. Op deze manier laat de gemeente zijn oren wel heel erg hangen naar de ontwikkelaar."

Bewoners snappen niet waarom gemeente plan per se wil doorzetten

Rammelt
Ook de inhoud van dit natuuronderzoek rammelt volgens de bewoners. Burkens: "Toen dat onderzoek werd uitgevoerd, was niet bekend op welke wijze de waterwoningen gebouwd zouden worden. Zouden deze aan kettingen liggen of aan palen in de grond, niemand wist het. Desalniettemin werd vastgesteld dat er geen beletsel was om de waterwoningen te bouwen. Inmiddels is bekend dat het om drijvende platforms gaat en dat het gaat om een experimenteel project waarvan niemand weet wat het effect is op de omgeving."

Prijsvraag
En dat is niet alles. Ooms Bouw & Ontwikkeling kreeg de handen voor het plan op elkaar omdat het om experimentele waterwoningen ging. Hier was een prijsvraag voor uitgeschreven die Ooms won, met als hoofdprijs dat het plan gerealiseerd zou kunnen worden. Daarna - inmiddels was de crisis begonnen - bleek dat het oorspronkelijke plan financieel niet haalbaar was, waarna Ooms een nieuw plan voor waterwoningen maakte dat wél haalbaar was. "De gemeente heeft toen laten weten dat het niet eerlijk was tegenover de andere deelnemers aan de prijsvraag om dit nieuwe plan uit te voeren. Daarmee leek de kous af, maar op een gegeven moment is Ooms, denken wij, naar de gemeente gestapt met de mededeling dat ze nog steeds een aangepast plan konden realiseren. Daar is blijkbaar positief op gereageerd. Op basis van een eerste plan met heel mooie villa's ligt er nu een uitgekleed plan dat in de verste verte niet meer lijkt op het oorspronkelijke plan, maar op basis waarvan wél is besloten dat dit door kan gaan."

Doorzetten
Voor de bewoners is het vooral de vraag waarom de gemeente (nota bene: Stadsdeel Oost is in deze geen partij omdat de Zeeburgerbaai niet is overgedragen aan het stadsdeel) per se het plan wil doorzetten. "We hebben dat aan wethouder Van Poelgeest gevraagd en hij heeft geantwoord dat de belangrijkste reden is dat er woningnood is. Daar kunnen we kort over zijn: als er al woningnood zou zijn, dan los je die niet op met 14 woningen op het water."

Meerwaarde
D66 en GroenLinks hebben aan Van Poelgeest gevraagd wat de meerwaarde van deze woningen in dit gebied is, of de woningen de gemeente geld zouden opleveren of zouden kosten en of er geluidsoverlast te verwachten is. Op basis van de beraadslaging in de gemeenteraad laat de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente op 12 november in een zogeheten Kennisgeving weten dat bij de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan echter geen exploitatieplan nodig is. In deze Kennisgeving staat verderop een passage waar de bewoners ook zeer verbolgen over zijn. De gemeente stelt dat de geluidsnormen door het geluid van het toenemende verkeer zullen worden overschreden. Geluidwerende maatregelen zullen onvoldoende werken, waarna het dagelijks bestuur hogere grenswaarden vaststelt. Burkens: "Dus het blijkt dat we geluidsoverlast krijgen, daar is niets tegen te doen, en dus worden de normen opgetrokken. Dat is toch wel een heel vreemde redenatie om je gelijk te halen, vinden wij."
(Dit is het tweede artikel over de plannen in de Zeeburgerbaai. In de vorige editie schreven we vooral over de planologische kant van het verhaal).

Tijdens de najaarsstorm in oktober viel de Zeeburgerbaai voor een belangrijk deel droog.

De bootjes liggen op de kant, terwijl ze normaal gesproken in het water dobberen. De omwonden van de Zeeburgerbaai vragen zich daarom bezorgd af wat een fikse storm voor gevolgen heeft voor drijvende waterwoningen.

We hebben wethouder Van Poelgeest gevraagd om een reactie. Vanwege een drukke agenda zag de wethouder geen mogelijkheid om de vragen die wij hadden te beantwoorden. In de volgende editie ruimen we hier plek voor in.

Twenty feet from Stardom.

Vrijdag 7 maart, 20.30 uur
Film: Blue Jasmine

Een geweldige rol van Cate Blanchett die als huisvrouw geniet van het goede leven in New York, totdat een acute crisis haar dwingt om zich een meer bescheiden levensstijl aan te meten in San Francisco. Haar zus is hier ook woonachtig.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zaterdag 8 maart, 20.30 uur
Muziek: 'De Val' & 'Bekentenis'
Muzikale vertelvoorstelling door Dansend Ei: Piet Paree (verteller) en Yolanthe Cornelisse (harpiste). In beide bewerkte verhalen van Belcampo speelt zowel verlangen en schuld als een ingrijpende ommezwaai in het leven een belangrijke rol.
Entree 7,50 euro.

Gebakken Meeuw.
Waar is Knoester?

Zondag 9 maart, 13.30 uur
Familiefilm: Waar is Knoester? (4+)
Junior en zijn pratende tak Knoester zijn vrienden voor het leven. Als Knoester plotseling verdwenen is, maakt Junior zich ernstig zorgen.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Zondag 9 maart, 15.30 uur
Film: Ice Dragon (8+)
De 11-jarige Mik wordt door Jeugdzorg uit huis geplaatst en belandt bij zijn tante in het koude hoge noorden van Zweden. Hij maakt er vrienden, leert vissen, bouwt mee aan een bijzondere ijsscooter en vindt er eindelijk rust. Totdat wordt gemeld dat hij naar een ander gezin moet.
Entree 5 euro, inclusief versnapering.

Vrijdag 14 maart, 20.30 uur
Film: La Vie d'Adèle.
De vijftienjarige Adèle is zeker van twee dingen: ze is een meisje en meisjes gaan uit met jongens. Maar wanneer ze Emma ontmoet, een jonge vrouw met blauw haar, wordt haar hele leven op z'n kop gezet.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Vrijdag 21 maart, 20.30 uur
Film: Twenty Feet from Stardom
Achtergrondzangers en -zangeressen leven in een wereld net buiten de spotlights. Hun stemmen verzorgen de harmonie voor de grootste popbands ter wereld. Toch heeft vrijwel niemand enig idee wie deze mensen zijn. Deze documentaire belicht hun verborgen bestaan.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zaterdag 22 maart, 20.30 uur
Theater: Gebakken Meeuw
'Gebakken Meeuw' gunt een kijkje in het hiernamaals, alwaar de tafel niet zo rijk gedekt blijkt te zijn als hier op aarde algemeen wordt aangenomen. Drie verongelukte zwagers trachten zich, na hun dood, met de moed der wanhoop staande te houden, maar dat het ook na het aardse leven sappelen zal blijven, moge nu vast duidelijk zijn.
Entree 7,50 euro.

Vrijdag 28 maart, 20.30 uur
Film: A long story
Weduwnaar Ward huurt Doru, een Roemeense bouwvakker, in om zijn huis te schilderen. Als Doru plotseling verdwijnt, besluit Ward om de zorg op zich te nemen voor de negenjarige zoon, Mihai, van Doru. Samen reizen ze af naar Roemenië op zoek naar de moeder van Mihai.
Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zondag 30 maart, 16.00 uur
Muziektheater: De Swingende Giraffen (3+)
De Swingende Giraffen speelt Nederlandstalige kinderliedjes met latin swing. De teksten gaan vooral over dieren en spreken daardoor tot de verbeelding bij de kinderen.
Entree 7,50 euro.

Happy Panda walhalla Eco en Recycle gebruiksartikelen

De Eco & Recycle store gaat snel open.

IJBURG - Happy Panda. Er is een behoorlijke kans dat u dit niets zegt, maar dat gaat geheid veranderen. Onder de naam Happy Panda timmert Edwin Groenewegen namelijk aan de weg met bio disposables (bio afbreekbare weggooibordjes, -bekers en -bestek) en met een serie winkels van waaruit onder andere gerecycelde producten worden verkocht. En de springplank naar de wereld is IJburg, want aan de Pampusweg opent Happy Panda binnenkort de eerste zogeheten 'Eco awareness store'. "Wanneer precies is nog niet bekend, maar dit gaat zeer binnenkort gebeuren en het wordt een opening die IJburg niet snel zal vergeten", weet Edwin Groenewegen zeker.

Het klinkt een beetje vreemd dat de openingsdatum van de winkel van Happy Panda nog niet bekend is, maar er is een goede reden voor. "Door omstandigheden moet er onder meer een nieuw slotmechaniek in de deur worden gezet en zolang dat er niet is, ga ik geen spullen neerzetten. Maar als alles in kannen en kruiken is wordt de winkel bliksemsnel ingericht, want alle leveranciers staan startklaar."

VS
Dat Groenewegen grootse plannen heeft op het gebied van biologisch afbreekbare disposables en een winkel met onder andere gerecycelde producten begint, had hij zelf voor een paar jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Groenewegen heeft namelijk al jaren een incassobureau en reist daar stad, land en de wereld voor af. Dat loopt eigenlijk heel goed. "Maar op een gegeven moment kwam ik in de VS bij een klant bij wie in een hoek van zijn kantoor een partij bekers lag. Die waren gemaakt van bamboepoeder dat biologisch afbreekbaar is, maar zagen er uit als gewone hardplastic bekers. Mijn klant deed er eigenlijk niets mee en ik had wel interesse, want ik zag de mogelijkheden. Het is anno 2014 toch prachtig dat je producten verkoopt die totaal niet belastend zijn voor het milieu? Nou, ik kan je verzekeren, dat is met deze disposables & durables het geval."

Edwin van Groenewegen is druk in de weer met de inrichting van Happy Panda aan de Pampusweg.

'Alle producenten dienen hetzelfde doel: mooie dingen maken van afvalproducten'

Pinkpop
Groenewegen kreeg een paar weken later te horen dat hij het merk mocht overnemen en legde direct een paar interessante contacten. Een daarvan is met Pinkpop en inmiddels heeft Groenewegen het voor elkaar dat hij bij de komende editie van Pinkpop samen met mega-afvalverwerker Van Gansewinkel mag komen kijken hoe het er nu aan toe gaat met alle disposables en afval tijdens dit festival, met als doel zo snel mogelijk te komen met een ecologisch plan voor 2015. Groenewegen: "Wij gaan daarna een blueprint ontwikkelen voor een gesloten ecosysteem waardoor die bergen afval die er normaal zijn, worden ingezameld en worden verwerkt tot compost dat kan dienen als voeding voor de grondstoffen van de bio disposables. Ja, ik ben daar heel enthousiast over. Ik ben geen geitenwollensokkentype en ook geen duurzaamheid-Messias, maar als je iets kunt betekenen voor het milieu dan moet je dat niet nalaten, want laten we eerlijk zijn: we maken er met ons allen nog steeds een puinhoop van."

IJburg
Als thuisbasis voor dit project koos Groenewegen voor IJburg, waar hij aan de Pampuslaan als uithangbord de eerste Eco-store gaat openen. Natuurlijk kan iedereen hier terecht voor informatie over de bio disposables die je er ook kunt kopen, maar het wordt vooral een winkel waar de particulier onder meer gerecycelde producten kan kopen. "Ik heb contact met diverse leveranciers in Duitsland, de VS, Australië, China en Engeland en iedereen staat te trappelen om hier de producten te verkopen. Wat we gaan verkopen? Van alles. Ik ben heel enthousiast over de houten fietsen van Bough Bikes, maar ook over schemerlampen uit Duitsland die zijn gemaakt van de trommels van wasmachines. En er is iemand die kasten maakt van oude roeiboten, die zijn waanzinnig mooi. En uit Australië komt onder meer een kledinglijn van gerecyceld polyester. Ach, weet je, ik vind alles te gek, want alle producenten dienen hetzelfde doel: mooie dingen maken van afvalproducten."
De link met het Pinkpop-project wordt tijdens de opening van de winkel gelegd door popkunstwerken van artiest Nick Twaalfhoven. Gewoon, omdat ze mooi zijn en vanwege die connectie met de popwereld. Maar dat zijn meteen de enige producten die niet zijn gerecyceld, zegt Groenewegen. En als iemand uit IJburg een goed idee of een product heeft? "Laat maar komen. Iedereen is welkom en ik sta voor alles open, zolang het maar aansluit bij mijn visie."

Parkeerplaats aangeboden in de Daguerrestraat, Haveneiland West. Tram en winkelcentrum op 50 meter afstand. Vraagprijs € 23.500 k.k. oplevering direct. Meer informatie 06-46635400

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

YOGATODAY - NIEUWE lessen & activiteiten o.a. Vinyasa (power) Yoga, Critical Allignment, Aerial Yoga voor kinderen, Mindfulness Yoga, Meditatie en meer. Kijk op www.yogatoday.nl

Belastingaangifte en Fiscaal Advies voor ondernemer en particulier www.fiscaalburo.nl of 06-53723637

Mooi nieuw huis in IJburg? Nu nog kunst aan de muur!!! Kijk op: www.bobtenge.com

Opel Meriva is kampioen ergonomie

Vernieuwd model gepresenteerd

Scharnieren aan de andere kant en het instappen gaat makkelijker.

Opel heeft de Meriva vernieuwd. De presentatie was vorige maand in Brussel. Er is van alles aan deze compacte MPV verbeterd.

De flexibiliteit van de Meriva valt op, maar ook zijn opgefriste, strakkere vormgeving en de voor dit segment vergaande technologie die zijn comfort en efficiëntie verbetert. Een reeks motoren die voldoet aan de Euro 6-norm doet zijn intrede, zoals een 1.6 CDTI van nieuwe generatie, de meest geruisloze en efficiënte motor in zijn klasse. Deze versie verbruikt slechts 3,8 liter per 100 kilometer. Voor het eerst zakt de uitstoot van een MPV op benzine of diesel onder de 100 g/km CO2. De nieuwe versnellingsbakken schakelen soepeler en nauwkeuriger en de snellere generatie van het Opel IntelliLink-infotainmentsysteem integreert elke smartphonefunctie.

Uit onafhankelijke rapporten blijkt dat er geen tevredener rijder is dan een Meriva-rijder. Dat komt door de flexibele indeling en ergonomie. Zo is in- en uitstappen veel gemakkelijker dankzij de naar achter scharnierende deuren. Ook de ergonomische voorstoelen met hoge zit en de volledig geïntegreerde fietsendrager FlexFix maken van de Meriva de ergonomiekampioen, zeggen onafhankelijke gezondheidsspecialisten.
"Omdat we de nieuwe Meriva bovendien tegen een nog interessantere prijs aanbieden, is hij aantrekkelijker dan ooit", zegt Opel-directeur Peter Christian Küspert.

Ford Tourneo Courier voor 21 mille

De auto biedt plaats aan negen personen.

Ford heeft een nieuw gezinsbusje: de Tourneo Courier. Hij biedt plaats aan negen personen.

De Tourneo-reeks is ontworpen voor gezinnen en gebruikers met een actieve levensstijl en biedt een slim en ruim interieur met veel flexibiliteit en comfort. Deze modellen zijn voorzien van een efficiënte aandrijving die het laagste brandstofverbruik in zijn klasse levert en van de nieuwste Ford-technologieën.

De Tourneo Courier is in Nederland leverbaar als Titanium 1.0 EcoBoost, onder meer voorzien van automatische airconditioning, cruisecontrol, elektrisch bedien- en verwarmbare buitenspiegels, elektrisch bedienbare voorportierramen, een automatisch dimmende binnenspiegel, regen- en lichtsensoren en een USB-aansluiting. De Courier is nu al te bestellen, maar is pas leverbaar vanaf medio september 2014. De prijzen beginnen bij 20.995 euro.

PHEV overtreft verkoopverwachtingen

De Mitsubishi Outlander PHEV is een populair karretje.

Mitsubishi wil dat in 2020 20 procent van alle verkochte Mitsubishi's wereldwijd een EV zijn of een hiervan afgeleide PHEV is. Met de Outlander PHEV is de fabrikant al hard op weg.
Europa is Mitsubishi's grootste markt voor elektrisch rijden. De Outlander PHEV lijkt de ambitieuze plannen te bevestigen. Deze auto is sinds oktober 2013 verkrijgbaar in de geselecteerde Europese landen Nederland, Zweden, Noorwegen en Zwitserland. In 2013 samen goed voor maar liefst 12.000 bestellingen en tot en met december 2013 werden er 8.197 aan de klant uitgeleverd. Nederland nam hiervan met 8.009 stuks het leeuwendeel voor zijn rekening. Dit werd mede gestimuleerd door het gunstige belastingregime voor auto's met innovatieve milieuvriendelijke technologie en lage uitlaatemissiewaarden. Nu de aanvoer van geproduceerde auto's naar Europa goed op gang is gekomen, zal Mitsubishi Nederland de 11.000ste verkochte Outlander PHEV spoedig kunnen bijschrijven.

En nog altijd groeit de vraag. Dit jaar wordt de auto geleidelijk ook in andere Europese landen geleverd. De productiecapaciteit zal dit jaar wereldwijd meer dan 50.000 stuks zijn, met Europa als grootste afzetmarkt.

Deze Renault rijdt helemaal zelf

Renault presenteert een prototype van een autonoom rijdende auto. De zogenoemde NEXT TWO is gebaseerd op de Renault ZOE. Het elektrisch aangedreven model is voorzien van geavanceerde technologie die het mogelijk maakt in bepaalde verkeerssituaties geheel zelfstandig te rijden. Met data uit camera en sensoren worden het stuurwiel, de remmen en het gaspedaal aangestuurd. De NEXT TWO kan in fileverkeer tot een snelheid van 30 km/u geheel zelfstandig rijden. Maar ook feilloos parkeren, zelfs als de bestuurder al is uitgestapt. Renault wil zo'n auto in 2020 op de markt brengen.

Citroën Cactus heeft airbumps

De Citroën Cactus is van binnen en van buiten voorzien van allerlei nieuwigheden: Citroëns antwoord op de vraag hoe de auto meeverandert met al het andere in de wereld. Zo is het dashboard voorzien van een tablet waarmee van alles bediend kan worden. Aan de buitenkant zit iets opvallends: vrolijke dikke stukken zacht plastic. Citroën noemt ze airbumps. Het geeft de auto een eigen gezicht, maar de airbumps hebben ook praktisch nut want ze beschermen tegen krassen, vooral in de drukke stad.