IJburgerNieuws

20 januari 2017

IJburgerNieuws 20 januari 2017


IJburgers moeten prettig en veilig wonen

IJBURG – Veel wordt nog onderzocht en veel moet worden opgezet en dan vooral samen met de bewoners. Dat wordt op IJburg 'Verbinding' genoemd. Waarbij vooral veel inspanningen worden getroost en voorzieningen worden getroffen om op IJburg prettig en veilig te wonen én om het de grote hoeveelheid jeugdigen tot 18 jaar naar de zin te maken.

Deze sfeer ademt het Gebiedsplan voor IJburg en Zeeburgereiland 2017. Nadat bewoners na de zomer allerlei plannen, wensen en ideeën konden indienen, heeft de Bestuurscommissie Oost deze geïnventariseerd en er nog net voor het einde van het jaar een klap op gegeven, waarmee dit het beleidsplan wordt voor het komende jaar.

Er wordt dit jaar vooral ingezet op een IJburg waar het prettiger leven en wonen is en op voorzieningen voor de jeugd. Verder wordt een onderzoek gedaan naar armoedebestrijding, want daar is nog veel te winnen.
En het stadsdeel zet ook in op een brede belangenafweging van iedereen die een claim legt op het Diemerpark, er is 'meer dan bereidheid' om concreet te werken aan een theater-, expo- en bioscoopzaal, IJburg wordt breder onder de aandacht gebracht bij niet-IJburgers, er is de wens om een Oranjevereniging op te richten en er wordt gezocht naar verbinding met ondernemers.
Zie ook pagina 3.

Omwonenden Kavel 13A: 50 kleine en 10 gezinswoningen

IJBURG – Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk nemen de omwonenden van Kavel 13A een gezamenlijk standpunt in over hun wensen ten aanzien van de tijdelijke bebouwing van het kavel. Hun vertrekpunt is vijftig woningen voor statushouders en studenten op basis van een fiftyfifty verhouding en tien woningen voor gezinnen met een permanente verblijfsvergunning. Dit standpunt wordt dinsdag aanstaande, compleet met tekeningen en een lijst met randvoorwaarden, gepresenteerd aan de gemeente.
Afgelopen dinsdag praatten de bewoners onderling over het voorstel dat zij de gemeente zullen doen en dat ging niet makkelijk. De bewoners onderling zijn het namelijk niet met elkaar eens. Aan de ene kant staan de betrokkenen die liefst helemaal geen statushouders willen en als het er dan toch van moet komen, het liefst zo min mogelijk. En aan de andere kant staan de bewoners, die tegen een kleinschalige tijdelijke (maximaal twaalf jaar, dat heeft de gemeente bepaald) woonwijk geen bezwaar hebben, zolang de randvoorwaarden goed zijn ingevuld. Er is echter wel overeenstemming over het voorstel van de gemeente om op het kavel 320 containerwoningen, waarvan de helft voor statushouders en de andere helft voor studenten en jongeren: dat mag het nooit worden.

Grote vraag is nu: kan de gemeente met dit voorstel leven? Corporatie de Alliantie, dat de exploitatie gaat doen, presenteert ook aanstaande dinsdag twee mogelijke alternatieven op basis van input van de gemeente en dan wordt al heel veel duidelijk. Eind februari neemt wethouder Laurens Ivens een besluit.
???????Zie ook pagina 9

Markt is weer terug op Joris Ivensplein

IJBURG - Sinds afgelopen zaterdag is er weer elke zaterdag een weekmarkt op het Joris Ivensplein bij Winkelcentrum IJburg. Het gaat om de zogeheten REURING-markt die halverwege vorig jaar aan de haven startte. Jaren geleden was er al een weekmarkt op het Joris Ivensplein, maar die moest verdwijnen omdat een aantal winkeliers er niet blij mee was.

Er stonden door het slechte weer zaterdag niet heel veel kramen, maar desondanks is de potentie van de markt zichtbaar. De bedoeling is dat de markt wordt uitgebreid en er elke maand een themamarkt is.

Boerderij moet met financieel plan komen

IJBURG – De vestiging van de Boerderij op IJburg in Diemen valt of staat wat Stadsdeel Oost betreft met een serieus investeringsplan van de stichting.

Dit staat in het Gebiedsplan voor IJburg. Volgens het stadsdeel is de Boerderij uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd initiatief en daarom verdient de Boerderij een nieuwe plek. De huidige locatie moet deze zomer worden verlaten om plaats te maken voor een tennishal en een clubhuis van Kano op IJburg.
Inmiddels is in Diemen bij Paviljoen Puur een alternatief gevonden, maar de ontwikkelingskosten bedragen een paar ton. Daarom wil het stadsdeel dat de stichting met een financieel plan komt.

7

prioriteiten worden genoemd in het Gebiedsplan IJburg

De focus ligt op prettig leven en op jongeren

Stadsdeel stelt Gebiedsplan 2017 vast

Het Joris Ivensplein krijgt ook dit jaar alle aandacht.

IJBURG – Op IJburg worden dit jaar alle zeilen bijgezet om het eiland leefbaar te houden en om spanningen op te lossen. "Dat vraagt inspanning van alle partners", zegt Stadsdeel Oost hierover in het Gebiedsplan voor IJburg en Zeeburgereiland 2017. De initiatieven die hiervoor worden genomen, vallen onder het kopje 'Dialoog en Verbinding'. Verder is er veel aandacht voor jongeren.

Op de kaart

Stadsdeel Oost spreekt de wens uit dat de samenwerking tussen stadsdeel en ondernemers wordt versterkt, want "IJburg blijft een kwetsbaar economisch gebied". Net zoals afgelopen jaar wordt weer de kreet 'IJburg op de kaart' van stal gehaald, waarmee maar wordt gezegd dat er meer reuring in de openbare ruimte moet komen.

"De projecten binnen Dialoog en Verbinding beogen bij te dragen aan meer begrip voor elkaar, ondanks verschillen die er zijn tussen leefstijlen en leeftijden."
Deze ambitie spreekt het Stadsdeel Oost uit in het Gebiedsplan Oost dat aan het einde van vorig jaar is samengesteld. De afgelopen maanden konden bewoners van IJburg – zij zijn onder andere actief benaderd door buurtenquêteurs – hun ideeën en wensen voor het Gebiedsplan laten weten, waarna de leden van de Bestuurscommissie Oost besloten welke ideeën wel en welke niet haalbaar zijn en dat heeft geleid tot het huidige plan.

Veilig en prettig samenleven
Veilig en prettig samenleven is een kernpunt binnen het gebiedsplan en op dat vlak valt nog wel het een en ander te verbeteren. In een aantal blokken wonen bewoners met, zoals het omschreven wordt, een 'botsende leefstijl' en dat moet beter. Dat betekent dat er meer wordt gedaan aan preventie, maar ook vanwege allerlei bezuinigingen in het afgelopen jaar wordt wel helder gemaakt dat "het leefbaar maken en houden van deze buurten en soms ook het oplossen van inpandige problematiek en spanningen tussen bewoners forse inspanning vraagt van alle partners, waaronder bewoners, stadsdeel, corporaties, welzijnsorganisaties en politie".
Ook inbraken zijn een probleem en daarvoor wordt onder andere voorlichting gegeven, er worden WhatsAppveiligheidsgroepen gestart en er worden tekstkarren geplaatst die IJburgers wijzen op onder andere een telefoonnummer waar je inbraken kunt melden. Ook het Mobiele Steunpunt IJburg blijft bestaan en wordt ingezet in wijken waar dat nodig is.

'Meer begrip voor elkaar, ondanks de verschillen'

Twee probleemblokken
Er worden twee probleemblokken met naam en toenaam genoemd: Blok 30 bij de Olympusschool en Blok 37 in de Erich Salomonstraat bij de haven. Het stadsdeel neemt bij Blok 30 het initiatief tot een zogenoemde integrale aanpak, waarbij wordt bekeken hoe de wijk leefbaarder kan worden. En Blok 37 moet vooral veel groener worden, want dit is nu wel erg stenig. Verder wordt onder andere op heel IJburg door middel van interventies en programma's van allerlei organisaties ingezet op verbetering van de leefbaarheid. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de oplossingen om het Joris Ivensplein leefbaarder te maken.

Jongeren
IJburg kent relatief veel jongeren (een derde is nog geen 18 jaar) en dat geeft veel kopzorgen, ook al omdat er veel tegenstellingen zijn tussen jongeren onderling. Volgens het stadsdeel hebben veel problemen een oorsprong in de gezinssituatie 'achter de voordeur' en hebben veel problemen armoede als basis. Het afgelopen jaar zijn de koeien al bij de horens gevat (er zijn goede ervaringen opgedaan met sportbegeleiding en coaching op gedrag in de openbare ruimte), maar dit jaar moet een tandje worden bijgeschakeld. Bijvoorbeeld: rondom vakanties worden meer sportactiviteiten aangeboden en jongeren worden sowieso meer in contact gebracht met allerlei sporten. Ook worden maatregelen genomen om het pedagogisch klimaat te verbeteren waardoor jongeren een grotere kans hebben om niet voortijdig de school te verlaten. Nieuw is ook Vrijland, een werkplaats waar jongeren kunnen knutselen en bouwen aan hutten en er wordt gekeken of een mountainbikeparcours kan worden aangelegd.

'Leefbaar maken en houden is uitdaging voor iedereen'

IJburgse jongeren in eigen speelfilm

IJBURG – Ruim een jaar hebben jongeren van IJburg onder begeleiding van IJMOVE gewerkt aan hun eigen speelfilm en zaterdag 11 februari vindt de première plaats van de film met de naam 'Selmaril'. Plaats van handeling is Theater Vrijburcht.

De jongeren hebben er hard voor moeten werken, want ze hebben van de eerste letter tot het laatste beeld alles zelf gedaan: scenario geschreven, productie gedaan, geacteerd, gedanst, geluid gedaan, gefilmd, geregisseerd, gemonteerd, kostuums ontworpen, stop-motion gemaakt en filmmuziek gecomponeerd.

Spannende film
Het resultaat is een spannende film. Na een vaag telefoontje van ene dr. Ciderwald spreekt Nicky met hem af in zijn laboratorium. Hij vertelt dat haar ouders zoek zijn geraakt bij een obscuur wetenschappelijk experiment en dringt erop aan dat Nicky haar amulet (Selmaril) meeneemt.
Wat er verder gebeurt? Dat is te zien op zaterdag 11 februari vanaf 20.30 uur en tegen een entreeprijs van € 5,50 in Theater Vrijburcht.

Flexsoos nu Trefpunt

IJBURG – Stadsdorp IJburg heeft de naam van de maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst veranderd van Flexsoos in Trefpunt. Maar verder is alles bij het oude gebleven.

Stadsdorp IJburg richt zich met name op senioren op IJburg. Er is onder andere elke maand de ontmoetingsmiddag die in het teken staat van het ontmoeten van gelijkgestemden. Het eerste Trefpunt dit jaar is donderdag 26 januari in de FlexBieb.

Wie wil zwemmen met Theo?

IJBURG - ViiA vrijwilligersuitzendbureau zoekt iemand die elke dinsdag wil zwemmen met de meervoudig gehandicapte 10-jarige Theo.

Theo zwemt elke dinsdag in een speciaal bad op IJburg en heeft een-op-eenbegeleiding nodig. Hiervoor zoekt ViiA een vrijwilliger die Theo helpt met omkleden en die hem tijdens het zwemmen ondersteunt. De beloning is een dolgelukkige Theo.
Opgeven kan via info@viia.nl.

IJburg kleurt steeds groener

Allerlei initiatieven van buurtbewoners pakken goed uit

Een bord toont wat er in de zomer allemaal voor groens valt te verwachten aan de Lumièrestraat.

IJBURG – De enige echt goede manier om IJburg minder 'stenig' te maken, is stoppen met bouwen. Maar dat gaat niet gebeuren, want de komende jaren groeit IJburg tegen de klippen op en wordt zowat elk groen kavel bebouwd. 'Second best' is waar mogelijk tussen alle bakstenen groene oases te creëren, zoals de grasstrook aan de Lumièrestraat op Haveneiland-West die deze week in gebruik is genomen. Neemt IJburg inderdaad afscheid van het stenen tijdperk?

Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel is van D66, dat veel met groen heeft. En dus onthulde hij afgelopen dinsdag maar al te graag aan de Lumièrestraat een plantsoen met 'kruidige en bloeiende planten'. Het initiatief hiervoor kwam van de veelal creatieve omwonenden, die de grasstrook voor hun deur graag zagen omgetoverd van gelegenheidsafvalstortplaats en hondenuitlaatveldje tot een leuk plantsoen.

Wens vergroening blijft
Het is lang niet de enige wens onder IJburgers om het eiland groener te maken. Op de enquête Hoe maken we IJburg groener? reageerden meer dan tweehonderd bewoners met allerlei plannetjes en Stadsdeel Oost is er als de kippen bij om samen met bewoners, woningcorporaties, ondernemers en andere organisaties een groot aantal ideeën uit te werken. Het stadsdeel zelf verwoordt de wensen als volgt: "Het blauw van het water wordt door IJburgers gewaardeerd en het Diemerpark is prachtig. Deze kwaliteiten van IJburg zijn geen compensatie voor de behoefte van IJburgers aan groen in de directe woonomgeving. Ook al is er al veel vergroend de afgelopen jaren, de wens tot vergroening blijft op de agenda."

Spreekuren
De Stichting Natuurlijk IJburg is een van de aanjagers van de verdere vergroening op IJburg. Bij de onlangs afgeronde inventarisatie van ideeën voor het Gebiedsplan diende de stichting het idee in om volgend jaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten te houden, om IJburgers actief te benaderen, te flyeren en om spreekuren te gaan houden. "Het betreft het informeren van IJburgers over de verschillende mogelijkheden tot vergroening in de directe woon/werkomgeving, de subsidiemogelijkheden, de samenwerkingsvormen en dergelijke. Voorbeelden van vergroening zijn: boomspiegels evt. vergroten en vergroenen, groene gevels, groene daken, geveltuinen, gemeenschappelijke tuinen VvE's. Samenwerking is hierbij mogelijk met scholen, bewoners/buren, lokaal bedrijfsleven en lokale maatschappelijke organisaties", schrijft de stichting. Stadsdeel Oost hakt binnenkort knopen door welke door bewoners ingediende plannen wel en welke niet doorgaan, maar laat op voorhand al weten dit initiatief te ondersteunen.

Veel bereikt
Er is de afgelopen periode dan ook al het nodige bereikt. Zo zijn de schoolpleinen van de Willibrord- en de Daltonschool groene buurtpleinen geworden en in het Van Goghpark, Ed Pelsterpark , Brand Dirk Ochsepark en andere parken is meer bloeiend groen. En het mooie is: IJburgers omarmen niet alleen het groen, maar gaan er ook actief mee aan de gang. Bewoners nemen bijvoorbeeld een deel van het onderhoud voor hun rekening in ruil voor zaden en planten en er zijn her en der bloembakken geplaatst, bomen geplant, bloemen gezaaid en geveltuintjes aangelegd. Een goed voorbeeld is ook Proefeilandpark op Steigereiland-Noord waar een moes- en heemtuin is. Paulien Mouwen heeft er sinds kort een moestuintje met drie kleine fruitboompjes en is meteen coördinator geworden van moestuinvereniging Proefeiland. Het resultaat van overleg met de gebiedsmakelaars van Stadsdeel Oost is een omheinde moestuin met eromheen een openbare pluktuin, gefinancierd door de gemeente. Een ander goed voorbeeld zijn de twaalf geveltuinen, acht leibomen, een leuk speelveldje en beplanting met fijnstofafvangende hang- en klimplanten op de lange stenen kademuur bij het Kadegebouw.
Maar IJburg is hiermee nog niet groen genoeg. De gemeente Amsterdam heeft voor de komende jaren de Agenda Groen opgesteld waarvoor in totaal 20 miljoen euro voor groene initiatieven in heel Amsterdam is gereserveerd. Gezien de geestdrift waarmee op IJburg in 2016 allerlei plannen zijn gerealiseerd, is het aannemelijk dat er volgend jaar meer plannen volgen.

IJburg LIKES groen

Een bord toont wat er in de zomer allemaal voor groens valt te verwachten aan de Lumièrestraat.

Een bijzonder groen initiatief is IJburg LIKES groen van de Boerderij op IJburg. Op het dak van de boerderij is in dit kader vorig jaar al een groen dak aangelegd.
Robert Borghuis, een van de initiatiefnemers van de boerderij, zei bij de start van de actie: "IJburg heeft veel meer groen nodig. Dat hoor je bewoners vaak zeggen. Onze Boerderij draagt bij aan de beleving van de natuur, maar we gaan nu ook natuur maken. Dat doen we met een groen dak, boven op de boerderij."
Op langere termijn wil de Boerderij trouwens graag zonnepanelen op het dak.

In Haveneiland-West slaat steen de klok

Foto: Peter Elenbaas

IJBURG - Op deze luchtfoto is goed te zien hoe dicht de bebouwing is op Haveneiland-West en waarom de commotie rond de bebouwing van kavel 13A (het op deze foto hoogst gelegen groene blok) goed te begrijpen is. De foto staat in het boek 'De grote Amsterdam onbewolkt' van Peter Elenbaas en Lambiek Berends, met tientallen luchtfoto's van Amsterdam - en IJburg ontbreekt daarin niet. Het boek telt 208 pagina's en kost 40 euro.

Pony's snakken naar droge hoeven

IJBURG – De Boerderij op IJburg is gestart met een geldinzamelingsactie om de bodem van de zogenoemde paddocks van de pony's te verbeteren. Er is 3150 euro nodig.

De Boerderij op IJburg bestaat al ruim drie jaar, maar schippert nog steeds en woekert met de ruimte. Inmiddels is de bodem van de paddocks van de pony's door de regen onbegaanbaar geworden. Het verbeteren van de bodem kost 3150 euro en dat heeft de Boerderij niet. Er was uitzicht op een subsidie van de gemeente, maar die blijft onverwacht uit en nu moet de Boerderij dit zelf ophoesten. "Ons streven: Een droge kerst voor onze pony's!" luidt de hartenkreet.
Doneren kan op www.voorjebuurt.nl/drogevoeten.

Organisatie Nieuwjaars- duik zoekt vrijwilligers

IJBURG - BootBurg Outdoor Workouts zoekt vrijwilligers die helpen de Nieuwjaarsduik op 1 januari mogelijk te maken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met vrijwilligersorganisatie ViiA.

De Nieuwjaarsduik wordt gehouden bij strandpaviljoen Blijburg tussen 12.00 en 12.50 uur, waarbij wordt gestart in zes velden. Er zijn vrijwilligers nodig voor uiteenlopende werkzaamheden.
Je dient beschikbaar te zijn tussen 9.30 en 14.30 uur. Als tegenprestatie krijg je een cadeaupakket van de winkeliers van Winkelcentrum IJburg.

Meer informatie is op te vragen via info@viia.nl.

IJBURG - Natuurlijk IJburg houdt zaterdag 28 januari een duurzame inspiratietour. IJburgers bezoeken op de fiets samen met de mensen achter Natuurlijk IJburg duurzame plekken op IJburg om inspiratie op te doen over energie besparen. Ook groendaken en duurzaam bouwen komen aan de orde.

De Stichting Natuurlijk IJburg werkt aan een groen, sociaal en duurzaam IJburg. De stichting is een paar jaar actief en heeft al veel bereikt. Om nog meer te verduurzamen wil de stichting IJburgers motiveren om ook te investeren in groen.
De tour wordt gehouden tussen 15.00 en 18.30 uur, start bij IJburg College 1 en is inclusief een afsluitende borrel in de FlexBieb.
Opgeven (vol =vol) kan via natuurlijkijburg@gmail.com.

'Samen maken we IJburg energieneutraal'

Marinus Knulst (67) maakt zich serieus zorgen over de wereld van morgen

Marinus Knulst is 67 en woont al 12 jaar in blok 35 op IJburg, het pand van het politiebureau. Zijn naam duikt geregeld op als het gaat over wonen, bouwen en duurzaamheid. Een paar jaar geleden koos hij voor vroegpensioen om zich volledig in te kunnen zetten voor thema's die hij interessant vindt. Sinds een klein jaar is hij voorzitter van de Stichting Natuurlijk IJburg voor een groen, sociaal en duurzaam IJburg. Wie is hij precies? En waarom stopt hij zo veel tijd in de buurt? Een portret van een bevlogen import-Amsterdammer.

Als Knulst zich voorstelt, gaat dat gepaard met de woorden: "Amsterdammer sinds 1985, IJburger sinds 2005." Zijn kleine guitige oogjes kijken je uitdagend aan, want hoe zit dat dan bij jou? Sinds wanneer ben jij dan in de mooiste stad van het land komen wonen? Ben jij hier wél geboren, vraagt de Ommenaar zich af? Na een indrukwekkende carrière waarbij hij in '85 van zijn bouwonderneming overstapte naar de Amsterdamse sociale woningbouw, is Marinus naast man van zijn tweede vrouw Janneke, vader en opa ook sociaal ondernemer (zzp'er) bij Van Huis Uit: om de samenleving een stukje vooruit te helpen en IJburg in het bijzonder. "Ik kan pedant en betweterig overkomen, maar ben de eerste die dat zelf toe zal geven." Wie Marinus beter kent, weet dat hij oprecht in anderen geïnteresseerd is en op den duur zijn nieuwsgierigheid niet meer kan bedwingen en persoonlijke vragen gaat stellen: hoe het thuis met je gaat, waarom jij doet wat je doet. Dat het zo gezellig is, samen vergaderen en koffie drinken en de wereld verbeteren.

Koninklijke onderscheiding
Marinus kreeg in 2011 voor zijn carrière in de wereld van de volkshuisvesting een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Niemand realiseerde in zo'n korte tijd zo veel zorgwoningen in Amsterdam. Inclusie, iedereen doet mee, voor iedere Amsterdammer een passende plek. Dát is Marinus. Een drive met een emotionele en zeer persoonlijke achtergrond, met als keerpunt 1999 toen zijn eerste vrouw Dini overleed. Hij bleef alleen achter na haar dood: "Ik was vervreemd van de wereld om me heen. Ik was alleen maar aan het werk en gedurende lange tijd mantelzorger voor mijn zieke Dini. Dat waren de twee dingen waar mijn leven uit bestond. Veel meer was er niet. Toen zij overleed, stortte ik in. Mijn grote liefde was er niet meer." Dat er na die crisis een mooie relatie met Janneke kwam, is een cadeau waar hij graag over vertelt. Maar eerst het verhaal van Dini; hoe de relatie tussen de jonge Marinus en zijn jonge vriendin, die al snel met MS gediagnosticeerd werd, bepalend was voor zijn leven.

Echte liefde
1970. Nog maar een paar maanden waren ze samen toen ze het nieuws kregen; hij was 21 en zij was 20. De ziekte sloeg snel en hard toe. Na een paar maanden kreeg Dini haar eerste rolstoel. Er was sprake van echte liefde dus ze gingen gewoon door, ook toen Dini steeds slechter ging zien. Na drie jaar verkering was de liefde nog even groot en gingen ze trouwen. Met krukken kon Dini een beetje staan voor de trouwceremonie. En dan weer even liggen om uit te rusten. Voor de trouwfoto's weer even staan en dan weer even liggen. "In 1985 verhuisden we van Apeldoorn naar Amsterdam door een aanbod van een mooie woonvorm (Fokus in Zuid-Oost) en de mogelijkheid om voor een woningcorporatie te gaan werken. Ik was bouwondernemer, maar dat werd te zwaar. 's Nachts nam ik de zorg zelf op me waardoor ik 29 jaar onderbroken nachten heb gehad: vijf keer eruit, dan weer acht keer. Een mens kan veel meer dan je denkt. Dat werkte ook zo bij Dini. Als er weer een functie uitviel, zochten en vonden we nieuwe oplossingen voor haar beperkingen."

Marinus Knulst is ook nauw betrokken bij Collective Store on IJburg dat nog steeds op zoek is naar een nieuwe locatie.

'We kunnen van IJburg de meest duurzame wijk van Nederland maken'

Zorgen
Iedereen die iets langer met Marinus optrekt, krijgt te horen over Dini. Zonder tranen, maar het moet wel gedeeld worden. "Ik ben het nog steeds aan het verwerken. Ook al ben ik nu al weer jaren gelukkig met Janneke, door wie ik nu ook opa ben geworden en overgrootopa. Als die hummel Finn met zijn 3 jaren oud door het huis huppelt, geniet ik met volle teugen en maak me tegelijkertijd zorgen over hoe de wereld eruit zal zien als hij straks 18 is. Voor die tijd zal de hele wereld inclusief Nederland volledig moeten verduurzamen om de stijging van de temperatuur een halt toe te roepen. Als we de temperatuur meer laten stijgen, worden grote delen van de wereld onbewoonbaar en gaan miljoenen mensen op zoek naar waar het beter is. Nu zijn er 60 miljoen mensen op drift, tegen die tijd worden het er 600 miljoen. Misoogsten, oorlogen, ziekten, ik wil er niet aan denken. Ik denk er ook zo min mogelijk aan. Ik zet het om in positieve actie. Aan de gang, met z'n allen. Nu! En als Finn later vraagt: opa, wat deed jij toen je nog sterk was?, heb ik een antwoord: Natuurlijk IJburg."

Sociale en duurzame projecten
Zijn stichting draait sociale en duurzame projecten zoals de Collective Store IJburg (nu even zonder eigen pand en on the move) waarmee de lokale economie gestimuleerd wordt, zonnepanelen op daken van scholen (Oosterlicht) en het energiebesparingsproject Energieke IJburgers, dat samen met partner Nuon uitgevoerd wordt. Op 28 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst waar iedereen van harte welkom is, gecombineerd met een inspiratietour op de fiets langs duurzame plekken op IJburg. "Om te laten zien dat iedereen energie kan besparen, zonnepanelen kan leggen met je VVE of een groendak realiseren. En als je het moeilijk vindt, staan wij klaar om je op weg te helpen. Want samen maken we IJburg en Nederland groen en energieneutraal, of liever nog energiepositief."

'Geen problemen over de schutting gooien, maar ermee aan de slag'

Geen verouderde technieken
Als voormalige ontwikkelaar voor corporatie de Alliantie is het smullen voor Marinus op IJburg. "Er komen nog een paar mooie eilanden bij. Daar willen we geen verouderde technieken meer. Duurzaam en inclusief bouwen voor onze kinderen, de IJburgers van straks, niet alleen passanten maar ook blijvers, gezinnen. Op Centrumeiland heeft Natuurlijk IJburg meegedaan aan de energietender, samen met Energiecoöperatie Zuiderlicht, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en warmteleverancier Greenspread, om een duurzame energievoorziening voor en door burgers te creëren. Een coöperatief. We mogen van de gemeente niet door naar de volgende ronde, maar we zullen bij de volgende eilanden zeker weer van ons laten horen. We gaan ons concept aanscherpen. De 21ste eeuw is een eeuw van grote veranderingen. Een van de positieve transities is dat (IJ)burgers zelf het heft in handen nemen en vraagstukken oplossen. Geen problemen over de schutting gooien zoals veel instituties en bedrijven nog steeds doen, maar er zelf mee aan de gang gaan. Samen met welwillende vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en mensen uit de wereld van onderwijs en onderzoek. Omdat we vooral allemaal gewoon mensen en buren zijn. Omdat we samen nu in Nederland, Amsterdam en op IJburg wonen. Omdat we van IJburg de meest duurzame wijk van Nederland kunnen maken. Wij kunnen hier een prachtig voorbeeld creëren. En iedereen die zegt dat het niet kan, maakt ons nog gemotiveerder om het wel te doen. Kritiek ontvangen wij als cadeau en buigen het om naar inspiratie. Iedereen heeft recht op inspiratie. Het enige dat je hoeft te doen, is je er open voor stellen."

Zandwagens rijden bij de haven af en aan

IJBURG - Omwonenden hebben eind vorig jaar laten weten dat ze graag willen meedenken over een invulling van kavel 42A bij de haven - voor velende mooiste nog onbebouwde kavel op IJburg - maar inmiddels rijden er al zandauto's af en aan. Het terrein op de kop bij de haven wordt in eerste instantie gebruikt als uitvalhaven voor het bouwverkeer voor de andere blokken die nu in sneltreinvaart langs de Bert Haanstrakade verrijzen. Voor de bebouwing op de kavel zelf is nog geen exacte invulling.

Spannende weken voor omwonenden Kavel 13A

Bewoners willen 50 kleine en 10 gezinsunits

IJBURG – Voor de omwonenden van Kavel 13A op IJburg breken spannende weken aan. Na veel vijven en zessen hebben ze afgelopen dinsdag een gezamenlijk standpunt ingenomen over hun wensen ten aanzien van de tijdelijke bebouwing. Maar omdat hun voorstel voor vijftig kleine woningen, waarvan de helft voor alleenstaande statushouders (in de praktijk vooral mannen) en tien gezinsunits, wel heel erg afwijkt van wat de gemeente wil, wordt het de komende weken peentjes zweten. Op 28 februari valt het finale oordeel. Valt dat heel erg tegen, dan is er een grote kans dat de bewoners een gerechtelijke procedure aanspannen tegen de gemeente. Een analyse maakt helder dat er geen heel grote kans is dat de gemeente het voorstel van de bewoners een-op-een zal overnemen.

De omwonenden van Kavel 13A leven alweer negen maanden tussen vrees en hoop. Eind april maakte wethouder Laurens Ivens bekend dat hij van plan is op de braakliggende kavel, dat de bestemming woningbouw heeft, voor de periode van maximaal twaalf jaar 320 containerwoningen te willen plaatsen. De helft daarvan wordt in de visie van Ivens bewoond door zogenoemde statushouders (vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning) en in de andere 160 containers komen woningen en jongeren. In het ideaalplaatje van Ivens mixen deze twee groepen goed, maar daar denken de bewoners heel anders over. Ze houden hun hart vast voor zo veel alleenstaanden in een buurt die er sociaal toch al zwak op staat.

Overleggen
Omdat Ivens tijdens een in alle haast georganiseerde informatiebijeenkomst in mei liet weten graag met de bewoners te overleggen - hoewel wat hem betreft het besluit al vaststond - grepen zij die kans met beide handen aan. In de maanden erna toonde de gemeente volgens de bewoners weinig bereidheid tot serieus overleg, maar uiteindelijk waren er in december twee bijeenkomsten waarin de stellingen werden betrokken.

Specialisten
Vooral de eerste bijeenkomst was belangrijk. Twee specialisten lieten weten dat wat hen betreft op de kavel een aantal van tachtig containerwoningen zowel het minimum (anders wordt het nooit een gemeenschap) als het maximum is. Dat betekent tachtig personen en dat is een aantal waar een groot aantal omwonden uiteindelijk mee zou kunnen leven en waar ze tot op de dag van afgelopen dinsdag aan vasthielden.

Gezinnen
Tijdens dezelfde bijeenkomst stelde een van de specialisten ook dat het logischer is om in deze wijk met veel gezinnen statushoudende gezinnen te huisvesten en ook dat ging een eigen leven leiden. Afgelopen dinsdag besloten de bewoners na een soms verhitte discussie uiteindelijk eensgezind dat wat hen betreft op de kavel vijftig kleine woningen mogen komen voor alleenstaanden, waarvan de helft voor statushouders, en tien gezinsunits. En er is een aantal randvoorwaarden. Die zijn onder andere dat de woningen mooi moeten zijn (geen gestapelde containers en niet de vier verdiepingen waar de gemeente van uitgaat), dat ze gebouwd worden in een U-vorm, dat er alles aan wordt gedaan om de komende twaalf jaar de rust te bewaren en de veiligheid te garanderen én dat er een ruime speelplaats overblijft voor de kinderen uit de buurt.
De komende weken zal blijken of dit standpunt in het pulletje van de gemeente valt. Immers, de aantallen waarvan de gemeente uitgaat zijn veel groter én zij gaat puur uit van alleenstaanden, want daar ligt de huisvestingsuitdaging. Komende dinsdag presenteert woningcorporatie de Alliantie twee plannen en op 28 februari neemt wethouder Laurens Ivens een besluit.

Lia Baar

is 62 jaar, heeft de roze brood-en banketbakkerij LIA op IJburg en woont 15 jaar in Weesp

Roze?
"Een gekte die gewoon is ontstaan: eerst mijn haar, toen mijn bakkerij en toen ook mijn Benzie maar."

Jouw lekkerste broodje?
"Bruine bol met oude kaas, sambal en augurk."

Wat doe je verder in het leven?
"Lekker druk zijn met mijn winkeltje, dat is een feestje."

Jouw beste eigenschap?
"Mijn inzet en passie."

En je slechtste?
"Ik ben veel te precies."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik 50 kilo ben afgevallen en het nog steeds onder controle houd."

Waar word je blij van?
"Mijn lieve man, gezellige hond en ons prachtige huis en dat ik gezond ben."

En je kunt je druk maken om?
"Ik ben afhankelijk van de bakkers Sander Abbekerk en Remko, als die te laat komen heb ik geen brood op de plank. Gelukkig komt dat nooit voor."

Met wie wil je een goed gesprek?
"Met André Hazes of nu zijn zoon, leuk!"

Wat vergeet je liever?
"De tandarts."

Wie verdient een compliment?
"Mijn lieve ouders. Ze zijn er samen nog en doen zelfs nog boodschapjes voor me."

Welke poster hing er boven je bed?
"Bee Gees en natuurlijk Ajax!"

Welk boek ligt er naast je bed?
"Geen, ik kijk liever naar 'Blacklist' en 'NCIS', lekker spannend."

Wat is je favoriete plek op IJburg?
"Strand Blijburg en de haven."

Als je burgemeester was, dan?
"Zou ik wat aan de parkeergelegenheid doen, dat is echt een drama."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Ik hoop dat de gemeente oog houdt voor kleine ondernemers. Met de komst van grote winkels komen die in het gedrang."

Meningen over fietsbrug verdeeld

IJBURG – De fietsverbinding tussen de nieuwe Sluisbuurt en ook IJburg en Amsterdam-Oost verdeelt de meningen. Voorstanders van de fietsbrug zijn vooral te vinden op IJburg en Zeeburgereiland, terwijl veel tegenstanders op de Oostelijke eilanden wonen.

Met de groei van IJburg en Zeeburgereiland en de nieuwe wijk Sluisbuurt in het verschiet vindt de gemeente Amsterdam dat er een fietsbrug tussen 'nieuw en oud' Amsterdam-Oost moet komen. Hoewel de brug pas op z'n vroegst in 2020 staat gepland, houdt deze nu al de gemoederen bezig. Met name bewoners van Sporenburg zijn faliekant tegen de fietsbrug, omdat het volgens hem met de verwachte 10.000 fietsers per dag wel heel druk wordt in hun wijk.
Inmiddels zijn er ook ideeën over een andere route. IJburger Joris Vermeulen vindt het beter als de fietsbrug vanaf de Enneus Heermabrug aansluit op de Borneokade. Dat is korter en goedkoper.

Praten met bestuurders

IJBURG – De leden van Bestuurscommissie Oost gaan maandag 30 januari weer het gesprek aan met IJburgers tijdens de maandelijkse bijpraatsessie. Dit keer staan de culturele voorzieningen op IJburg op het programma.

IJburg is als jonge wijk niet heel rijk aan cultuur, maar er zijn meerdere culturele voorzieningen en activiteiten. De leden van Bestuurscommissie Oost willen hier graag over van gedachten wisselen met de bewoners. Welke culturele voorzieningen zijn er, welke worden gemist, wie betaalt wat, zijn enkele vragen die aan bod kunnen komen. De ontmoeting vindt maandagavond plaats in de FlexBieb.

Sara's strijkservice

IJBURG – Vanaf 21 januari is weer bijna elke zaterdag Sara's strijkservice paraat.

Sara heeft het syndroom van Down en vindt strijken het absolute einde. Om die reden is ze haar eigen strijkservice gestart, waarmee ze vrijwel elke zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur present is in de FlexBieb. IJburgers kunnen hun gewassen was brengen en Sara strijkt het allemaal tegen een kleine vergoeding.

10 / 12

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595

OPROEP: wij zoeken 2 vrienden (JAN en HANS) die samen met ons van 17 t/m 25 dec. 2016 in Port Ghalib (EGYPTE) op vakantie waren. Afz: Coby en Geurt uit BENNEKOM TEL 06-12036917

Weerbericht

Franse vriendinnen doen volgend jaar weer de nieuwjaarsduik op IJburg

De bijnaam van januari is louwmaand, waarschijnlijk afkomstig van het oude werkwoord 'louwen', wat looien van huiden betekent. De bijnamen van maanden dateren uit de tijd dat de samenleving nog agrarisch was. De dagen zijn weer gaan lengen na de kortste dag in december. Tussen 1 en 31 januari in totaal met één uur en tien minuten.

Deze winter verloopt minder zacht dan de vorige drie winters. Wat winterweer betreft bleef het vooralsnog beperkt tot enkele korte koude perioden, die de term 'flitswinter' krijgen. Ook deze week kun je niet van een heuse vorstperiode met schaatsijs spreken. Tot nu toe hadden we in deze winter vijf van zulke flitswinters, maar dat is toch al meer winter dan in de vorige drie winterseizoenen. Voor komend weekeinde wordt droog weer verwacht met bewolking, kans op mist, af en toe zon, lichte vorst in de nacht en overdag temperaturen tot circa 3 graden. Na het weekeinde wordt het geleidelijk wisselvalliger en minder koud.

De maand januari begon op IJburg met de jaarlijkse nieuwjaarsduik op Blijburg Strand. Circa 250 heldhaftige deelnemers hadden zich in laten schrijven voor het ijzige evenement. Een verbijsterend ritueel, want wie is er zo gek om in het ijskoude water te springen. In de nieuwjaarsnacht had menigeen zich met de champagne al moed in gedronken. Het startschot werd gegeven door organisator Steve. Bij een gevoelstemperatuur van -4 graden stormden de waaghalzen gillend en klappertandend het ijskoude water in. Dat had een temperatuur van +4 graden, hoger dus dan de lucht. Daardoor had het ijskoude water zelfs nog enige aantrekkingskracht. Voor deze sensatie kwam men van heinde en verre.

In de snijdende wind sprak ik met twee jonge vriendinnen, Brigitte en Nicole. Na een korte duik renden ze hijgend en rillend het strand op. Snel trokken ze een ochtendjas aan over hun bikini. Ze bleken helemaal uit Parijs te komen. "Waarom namen jullie niet de TGV naar de Côte d'Azur voor een mildere Mediterrane duik", vroeg ik bezorgd. "Nee, juist vanwege de kou geeft dit een enorme kick," bibberde Brigitte, "en bovendien is dit spektakel in Frankrijk onbekend." Feesten met oud en nieuw in Amsterdam met een nieuwjaarsduik op Blijburg gaat een nieuwe trend worden onder veel Parijzenaars, voorspelde Nicole. Ze nam een slok van een beker dampende glühwein en een hap van een broodje zuurkool met warme worst. "Alhoewel toepasselijk gezien de kou, vinden wij de snack en het drankje iets te veel Duitsgetint," lachte Brigitte met rode wangen, "maar na deze heerlijke ervaring komen we volgend jaar zeker terug en dan met veel meer."

Bereiden jullie je alvast maar voor! Dit wordt een hype in Parijs, de nieuwjaarsduik op Blijburg!

Zondag 22 januari

Voorlezen: 'De kleine walvis'

In het kader van de Voorleesdagen 2017 speelt Rik Rikken in Theater Vrijburcht voor kinderen vanaf 2 jaar 'De kleine walvis', een verhaal over het jongetje Boy dat samen met zijn vader en zes katten in een huisje aan zee woont. De aanvang is 11.00 uur, de entree bedraagt 10 euro.

Donderdag 26 januari

Ontmoeten: Trefpunt

Tussen 16.00 en 18.00 uur is er in de FlexBieb weer een bijeenkomst van Staddorp IJburg. Met ingang van dit jaar heet de Flexsoos nu Trefpunt, maar het programma is onveranderd en richt zich op ontmoeten voor ouderen.

Optimisme: dit gaat wel goed

Tussen 20.00 en 22.00 uur vertelt Ronald Smallenburg, IJburgse politicoloog en ondernemer, in de FlexBieb over wat er allemaal wél goed gaat in de wereld.

Vrijdag 27 januari

Film: 'Julieta'

Spaans drama van Pedro Almodóvar waarin een vrouw van middelbare leeftijd contact zoekt met haar dochter, die ze twaalf jaar niet heeft gezien. Te zien in Theater Vrijburcht vanaf 20.30 uur en voor de prijs van 6,50 euro.

Zaterdag 28 januari

Duurzaam: inspiratietour

Natuurlijk IJburg viert het nieuwe jaar met de eerste duurzame inspiratietour over IJburg op zaterdagmiddag 28 januari. Iedereen kan tussen 15.00 en 18.00 uur meedoen aan een fietstour langs een aantal duurzame plekken op IJburg om inspiratie op te doen over energie besparen. Ook duurzame energie, groendaken en duurzaam bouwen komen aan de orde. Inschrijven voor de duurzame inspiratietour (inclusief afsluitende borrel in de FlexBieb) kan via www.energiekeijburgers.nl. Er geldt het uitgangspunt vol=vol. Meer informatie via natuurlijkijburg@gmail.com.

Jeugdfilm: Ghostbusters II

Vier geniale en stoere vrouwen – Erin, Abby, Jillian en Patty – vormen een team dat het op zich neemt bovennatuurlijke verschijningen op te sporen en te neutraliseren. Om deze zware opdracht in goede banen te leiden, schakelen ze de charmante assistent Kevin in. De film wordt vanaf 20.30 uur vertoond in Theater Vrijburcht, de entree bedraagt 6,50 euro.

Maandag 30 januari

Creatief: knutselmiddag

Tussen 15.30 en 17.00 uur kan iedereen die dat wil onder leiding van de handige en creatieve Justine Frankley in de FlexBieb lekker knutselen. De entree is gratis.

Praten: cultuur

Het maandelijkse gesprek met leden van de bestuurscommissie Amsterdam-Oost in de FlexBieb staat voor maandagavond 30 januari op het programma. Deze keer wordt er gepraat over culturele voorzieningen op IJburg. Aanvang is 20.00 uur. De entree is gratis.

Vrijdag 3 februari

Film: 'Florence Foster Jenkins'

Biopic met Meryl Streep als Florence Foster Jenkins, de Amerikaanse societyvrouw en sopraan die bekend stond om haar volledige gebrek aan zangtalent. De entree is 6,50 euro en de film wordt vertoond in Theater Vrijburcht.

Vrijdag 10 februari

Film: 'La Danseuse'

Waargebeurd drama over een innovatieve danseres die aan het begin van de 20e eeuw zorgde voor een revolutie in de danswereld. Vanaf 20.30 uur en voor € 6,50 kan de film worden gezien in Theater Vrijburcht.

Zaterdag 11 februari

Kindervoorstelling: 'Fiep Fiep Vogeltje'

'Fiep Fiep Vogeltje' (try-out) is een spannende en humoristische ontdekkingstocht voor kinderen vanaf 2 jaar. Zonder tekst. Met illustraties van Fiep Westendorp. Duur: 40 minuten. De aanvang is 15.00 uur. € 10,-.

Tienerfilm: 'Selmaril'

In ruim een jaar tijd hebben jongeren van IJburg onder begeleiding van IJMOVE een film gemaakt. Van de eerste letter tot het laatste beeld hebben de jongeren scenario geschreven, productie gedaan, geacteerd, gedanst, geluid gedaan, gefilmd, geregisseerd, gemonteerd, kostuums ontworpen, stop-motion gemaakt en filmmuziek gecomponeerd. Het resultaat is zaterdag 11 februari te zien in Theater Vrijburcht. Aanvang 20.30 uur, entree 5,50 euro.

Zondag 12 februari

Dierengeluk: pony's

Tussen 14.00 en 17.00 uur kan op de Boerderij op IJburg worden kennisgemaakt met de pony's en andere dieren die hier leven en dagelijks worden vertroeteld. Deelname bedraagt 5 euro per persoon.

Vrijdag 17 februari

Documentaire: 'Fuocoammare'

Documentaire vanuit het gezichtspunt van een 12-jarige bewoner over het leven op Lampedusa, het Europese eiland in de Middellandse Zee dat de bestemming is van talloze vluchtelingen vanuit Afrika. De documentaire is vanaf 20.30 uur voor 6,50 euro te zien in Theater Vrijburcht.