IJburgerNieuws

23 januari 2015

IJburgerNieuws 23 januari 2015


Problematiek jeugd aangepakt

Ook goede samenwerking met bewoners is speerpunt

IJBURG - Een zogenoemde integrale aanpak (hierbij werken allerlei instellingen samen) van de jeugdproblematiek (0-23) en een goede samenwerking met bewoners van IJburg. Deze twee speerpunten heeft de Bestuurscommissie Oost (het vroegere Stadsdeel Oost) onlangs vastgelegd in een zogeheten 'gebiedsagenda'.

"Gezien het grote aandeel jeugdigen op IJburg moeten we zorgen dat er voor kinderen en jongeren voldoende voorzieningen zijn, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en overlast voorkomen wordt. Hiervoor is een structurele inzet voor jeugd op IJburg nodig", staat in een nadere uitleg.
Op 13 januari heeft het Algemeen Bestuur de zogenoemde gebiedsplannen voor Oost vastgesteld. Deze plannen zijn tot stand gekomen na een uitvoerige analyse van elke wijk in Oost. In Oost wordt voor alle plannen bij elkaar 2,4 miljoen euro uitgetrokken. De Bestuurscommissie Oost gaat hierbij uit van een 'flexibel budget'.

Niet homogeen
Dat de bestuurscommissie vol inzet op de jeugd, is niet zo vreemd, want ongeveer een op de drie IJburgers is nog geen 18 jaar en hier en daar geven jongeren overlast, hoewel de seinen nog niet op rood staan. Het is een grote groep en ook een groep die niet homogeen is, zo staat in een analyse van IJburg: "Zij loopt uiteen van zeer kansrijk en gelukkig tot nauwelijks kansrijk, levend in armoede en/of ongelukkig. Het aantal jongeren zal in de komende jaren toenemen en daarmee de noodzaak dat volwassenen en jongeren weten samen te leven in de buurten en blokken en op een pretti­ge manier met elkaar om kunnen gaan. Daarnaast is goede, gerichte ondersteuning van en communicatie en samenwerking met de meest kwetsbare jeugd en jongeren een aandachtspunt dat in de komende jaren ook inzet blijft vragen." Meer op pagina 11.

Scenario's Centrumeiland niet één op één bruikbaar

IJBURG – De gemeente Amsterdam is blij met de drie scenario's die zijn aangereikt voor de inrichting van het Centrumeiland, maar de verwachting is niet dat een van deze scenario's één op één wordt uitgewerkt.

Dit laat wethouder Eric van der Burg desgevraagd weten. Op 13 januari kreeg hij van ARCAM Architectuurmuseum de drie basisideeën die onder de naam 'Stad in Zicht' voor het Centrumeiland zijn opgesteld, overhandigd. Deze drie zijn Groenland (een duurzame ontwikkelingsvisie), Stranddorp (een visie waarbij recreatie en de binding met het water centraal staan) en Eiland voor 0 tot 99 jaar (een wijk waar plek is voor iedereen). De scenario's zijn uitgewerkt aan de hand van 151 ideeën die het afgelopen jaar bij ARCAM zijn binnengekomen. Er zijn zowel ideeën van IJburgers als van niet-IJburgers. Het grote aantal ideeën stemt Van der Burg tot tevredenheid. "Zo'n groot aantal brengt met zich mee dat de kwaliteit verschilt van 'wilde ideeën' tot uitgewerkte visies. We zijn blij dat ARCAM hier drie scenario's heeft laten uitwerken."

Uitgewerkt
De gemeente is nu aan zet om te beoordelen of de scenario's worden uitgewerkt en zo ja, in welke vorm. Van der Burg verwacht niet dat een van de scenario's in zijn geheel zal worden uitgewerkt, maar het is denkbaar dat delen ervan zijn terug te vinden in de uiteindelijke planvorming. Van der Burg ontkent dat bij het project Stad in Zicht bewoners misschien een worst is voorgehouden. "Dat is niet het geval. De plannen worden bestudeerd en onderdelen hiervan worden meegenomen. Het is echter niet mogelijk om 151 plannen samen te voegen. De deelnemers zijn betrokken en blijven we betrekken bij de plannen."

Themabijeenkomsten
Dit jaar belegt de gemeente een aantal themabijeenkomsten met mensen die hebben meegewerkt aan de scenario's. Doel van deze bijeenkomsten is, zo laat Van der Burg weten, om ideeën op te halen die gebruikt kunnen worden in de planvorming. Eind dit jaar wil de gemeente een zogeheten investeringsbesluit en een stedenbouwkundig plan hebben opgesteld voor het Centrumeiland.

Besluit over markt in april verwacht

IJBURG – In april valt een besluit te verwachten over de eventuele terugkeer van de weekmarkt op IJburg. De besluitvorming loopt nog en iedereen krijgt nog de mogelijkheid om in te spreken.
Hoewel de markt al weer anderhalf jaar verdwenen is, wordt deze nog steeds door veel IJburgers gemist. Bij wijze van proef startte exploitant TheRockGroup in september 2012 met een weekmarkt op het Joris Ivensplein. Eind 2013 zou worden geëvalueerd of de markt een blijvertje zou zijn, maar eind juli 2013 werd de markt plotseling stopgezet als gevolg van een gerechtelijke uitspraak.
Een aantal winkeliers was tegen de weekmarkt en volgens de rechter onderscheidde de markt zich niet als zogenoemde 'uitgezonderde markt': de markt leek qua karakter en handelswaar te veel op de reguliere dag- en weekmarkten in de stad. Op onder andere internet kwamen veel adhesiebetuigingen voor de markt, maar de besluitvorming over een terugkeer is vorig jaar niet opgeschoten.
Januari vorig jaar werd bekend dat er gewerkt wordt aan een aanpassing van de Verordening op de straathandel. Daarvan is nu eindelijk een concept gereed en het is de bedoeling dat deze dit jaar wordt aangepast.
Lees verder op pagina 3

Eerst triest, daarna de paus, what's next?

IJBURG - De IJburgse kunstenaar Donovan Spaanstra maakte na de aanslag op Charlie Hebdo een graffitikunstwerk met de tekst 'Je suis triste' en een beeltenis van Colette uit Les Misérables. Daarna tekende hij aan de korte kant van het gebouwtje een beeld van de paus met onder andere de tekst 'Yeah right, big poppa' getekend. En er is nog ruimte voor meer werk. In deze krant staat een portret van de kunstenaar.

7,3

Het rapportcijfer dat IJburgers gemiddeld geven aan IJburg

Centrumeiland heeft 151 mensen uitgedaagd

Ideeën leiden tot drie scenario's

Een nieuwe geasfalteerde weg aan het begin van het Centrumeiland begint vooralsnog plompverloren en heeft ook nog geen eindbestemming. Het is de opmaat voor de inrichting van het schiereiland.

IJBURG – 151 ideeën leverden drie scenario's op voor de inrichting van het Centrumeiland. Omdat ze ertoe doen, staan ze hieronder in het kort beschreven.

ARCAM Architectuurmuseum daagde het afgelopen jaar iedereen uit ideeën voor het nieuwe Centrumeiland op IJburg in te leveren. Dat gebeurde, vrij massaal zelfs, want er kwamen liefst 151 bruikbare ideeën, proefballonnetjes, schetsen en losse flodders op. ARCAM heeft vervolgens gekeken welke gemeenschappelijke delers er in de plannetjes zaten en heeft op basis daarvan drie toekomstscenario's voor de nieuwe landtong van IJburg gemaakt. Inmiddels weten we dat geen van deze drie scenario's één op één wordt uitgewerkt (zie het bericht op de voorpagina), maar echt bruikbare onderdelen worden mogelijk overgenomen in de verdere uitwerking. Eind 2015 moet duidelijk worden wat de gemeente wil met het Centrumeiland en dan wordt ook helder wat de gemeente heeft gedaan met de 151 suggesties die leidden tot onderstaande drie hoofdscenario's.

Scenario 1: Groenland
We lezen: "Het eiland Groenland is een zichzelf onderhoudend, ecologisch systeem, waar alles en iedereen bijdraagt aan het geheel."
Iedereen die plannen heeft om iets op te zetten op Groenland moet in dit scenario tien principes huldigen. We noemen ze niet allemaal, maar er zijn wel een aantal opvallende. Zoals: "Groenland is een eiland dat netto meer oplevert voor de omgeving dan het kost. De bewoner is van nature geen verbruiker, maar een producent." En ook: "Diversiteit is een groot goed op Groenland. Er zijn centrale voorzieningen als water, een lokale Energiecoöperatie en een Smart Grid. Binnen die kaders is alle ruimte om te experimenteren met nieuwe duurzame technieken." En een derde belangrijk principe is: "Groenland is een echte stadswijk in IJburgse stijl en voor alle Amsterdammers aantrekkelijk. Ecologisch leven wordt gestimuleerd, maar gedragsverandering niet afgedwongen. Op Groeneiland gaan modern en duurzaam leven moeiteloos samen."
Dat Groenland autoluw of liever nog autoschuw wordt, is gezien het uitgangspunt logisch. "Publiek en privé parkeren wordt ondergronds overdekt gecentreerd. Deze investering betaalt zich terug in smallere straten, zodat er dichter bebouwd kan worden." En er is dit uitgangspunt: "De bouwstijl van IJburg wordt voortgezet. Het stratenplan is net als op IJburg recht, maar heeft wel af en toe een afwijking voor een verrassender uitkijk."

'Je moet hier geboren kunnen worden, maar ook kunnen sterven'

Scenario 2: Stranddorp
Bij het scenario Stranddorp wordt uitgegaan van de connectie met het water en dat wordt zelfs doorgevoerd in de manier waarop het eiland wordt ingericht: dat gebeurt in golven. Want er geldt: "Wat hebben we geleerd van IJburg 1: niet eerst de infrastructuur en de straten en dan pas de mensen en de sociale cohesie en de creatieve ontwikkeling, maar precies andersom. Eerst de levendigheid, de initiatieven, plekken voor de kinderen en de jeugd, plek voor samenkomen, de structuren volgen." En ook: "Een levendige stad creëren doe je van binnenuit en van onderop. Het begin is een mens, een burger, een kind. Iemand die geluk vindt op de plek waar hij of zij woont. Door zich te ontplooien en creatief tot expressie te komen ontstaat een gemeenschap, een samenleving. En vanuit die samenleving ontstaat de structuur, de gebouwen." En dan doen de golven – zeg maar fases – de rest. "Golf 1 staat voor vestiging van eenvoudige initiatieven die meteen uitvoerbaar zijn door hun relatieve tijdelijkheid." Daarna mag de tweede golf over het eiland spoelen: "Golf 2 dient zich aan als er meer behoefte komt aan zelfbouwkavels. Wonen en werken wordt gecombineerd." Daarna komt de derde golf: "Tijdens de derde golf is er het goedlopende ambachten pad (verlengde Pampuslaan)."

Scenario 3: Eiland voor 0-99-jarigen
De eerste alinea in dit scenario zou zo kunnen gelden voor elke gemeenschap: "Centrumeiland wordt een IJburgse wijk waar alle leeftijden door elkaar wonen. Op het Centrumeiland gaat de stedenbouw weer terug naar de menselijke maat. Dus geen grote stenen blokken, maar een kleine korrel met laagbouw in smalle straten, afgewisseld met zo nu en dan een iets groter gebouw."
Wonen, werken en recreëren gaan hand in hand op Stranddorp. "Het hart van de wijk wordt gevormd door een eigentijds bezinningscentrum wat door IJburgers wordt gebouwd en gedragen. Uitgangspunt is dat je op Centrumeiland geboren moet kunnen worden, maar ook moet kunnen sterven."
Aan de randen van het schiereiland is plek voor kleinschalige bedrijvigheid en recreatie. "Het moet hier laagdrempelig zijn om te ondernemen, toegankelijker voor een ieder dan op het huidige IJburg." Langs de baai krijgt het nautisch karakter van de ligging een impuls. "Centrumeiland wordt het strand van Amsterdam en langs de baai wordt zelfbouw gecombineerd met waterbedrijvigheid: een kiosk waar je een zwembroek kan kopen, een koffietentje, een zeil- of surfschool."
Centraal op het eiland komt een publieke ruimte. "Deze wordt ontworpen vanuit de voetganger. De parken en stranden die worden ingericht beantwoorden aan de vraag en de verwachtingen van verschillende generaties. Door een goede verbinding naar IJburg I met fietsbruggen en wandelpaden wordt een logische relatie gemaakt met het voorzieningenaanbod van IJburg I en andersom."

Duurzaam en ligging aan water spreken het meest tot de verbeelding

IJBURG – 151 ideeën leverden drie scenario's op voor de inrichting van het Centrumeiland. Omdat ze ertoe doen, staan ze hieronder in het kort.

ARCAM Architectuurmuseum daagde het afgelopen jaar iedereen uit ideeën voor het nieuwe Centrumeiland op IJburg in te leveren. Dat gebeurde, vrij massaal zelfs, want er kwamen liefst 151 bruikbare ideeën, proefballonnetjes, schetsen en losse flodders op. ARCAM heeft vervolgens gekeken welke gemeenschappelijke delers in de plannetjes zaten en heeft op basis daarvan drie toekomstscenario's voor de nieuwe landtong van IJburg gemaakt. Inmiddels weten we dat geen van deze drie scenario's één op één wordt uitgewerkt (zie het bericht op de voorpagina), maar echt bruikbare onderdelen worden mogelijk overgenomen in de verdere uitwerking. Eind 2015 moet duidelijk worden wat de gemeente wil met het Centrumeiland en dan wordt ook helder wat de gemeente heeft gedaan met de 151 suggesties die leidden tot onderstaande drie hoofdscenario's.

Scenario 1: Groenland
We lezen: "Het eiland Groenland is een zichzelf onderhoudend, ecologisch systeem, waar alles en iedereen bijdraagt aan het geheel."
Iedereen die plannen heeft om iets op te zetten op Groenland moet in dit scenario tien principes huldigen. We noemen ze niet allemaal, maar er is wel een aantal opvallende. Zoals: "Groenland is een eiland dat netto meer oplevert voor de omgeving dan het kost. De bewoner is van nature geen verbruiker, maar een producent.' En ook: "Diversiteit is een groot goed op Groenland. Er zijn centrale voorzieningen als water, een lokale Energiecoöperatie en een Smart Grid. Binnen die kaders is alle ruimte om te experimenteren met nieuwe duurzame technieken." En een derde belangrijk principe is: "Groenland is een echte stadswijk in IJburgse stijl en voor alle Amsterdammers aantrekkelijk. Ecologisch leven wordt gestimuleerd, maar gedragsverandering niet afgedwongen. Op Groeneiland gaan modern en duurzaam leven moeiteloos samen."
Dat Groenland autoluw of liever nog autoschuw wordt, is gezien het uitgangspunt logisch. "Publiek en privé parkeren wordt ondergronds overdekt gecentreerd. Deze investering betaalt zich terug in smallere straten, zodat er dichter bebouwd kan worden." Tot slot is er dit uitgangspunt: "De bouwstijl van IJburg wordt voortgezet. Het stratenplan is net als op IJburg recht, maar heeft wel af en toe een afwijking voor een verrassender uitkijk."

Scenario 2: Stranddorp
Bij het scenario Stranddorp wordt uitgegaan van de connectie met het water en dat wordt zelfs doorgevoerd in de manier waarop het eiland wordt ingericht: dat gebeurt in golven. Want er geldt: "Wat hebben we geleerd van IJburg 1: niet eerst de infrastructuur en de straten en dan pas de mensen en de sociale cohesie en de creatieve ontwikkeling, maar precies andersom. Eerst de levendigheid de initiatieven, plekken voor de kinderen en de jeugd, plek voor samenkomen, de structuren volgen." En ook: "Een levendige stad creëren doe je van binnenuit en van onderop. Het begin is een mens, een burger, een kind. Iemand die geluk vindt op de plek waar hij of zij woont. Door zich te ontplooien en creatief tot expressie te komen ontstaat een gemeenschap, een samenleving. En vanuit die samenleving ontstaat de structuur, de gebouwen." En dan doen de golven – zeg maar fases – de rest. "Golf 1 staat voor vestiging van eenvoudige initiatieven die meteen uitvoerbaar zijn door hun relatieve tijdelijkheid." Daarna mag de tweede golf over het eiland spoelen: "Golf 2 dient zich aan als er meer behoefte komt aan zelfbouwkavels. Wonen en werken wordt gecombineerd." Daarna komt de derde golf: "Tijdens de derde golf is er het goedlopende ambachten pad (verlengde Pampuslaan). Het surfcenter is gevestigd. Er is een ontmoetingsplek voor de jeugd waar veel activiteiten plaatsvinden, tradities worden opgebouwd en ouders uit alle lagen van de samenleving zijn betrokken. Vrije toegang tot het strand."

Scenario 3: eiland voor 0-99-jarigen
De eerste alinea in dit scenario doet helemaal niet vreemd aan, want zou zo kunnen gelden voor elke gemeenschap: "Centrumeiland wordt een IJburgse wijk waar alle leeftijden door elkaar wonen. De buurt kenmerkt zich door een diversiteit aan zelfbouwinitiatieven voor wonen, ondernemerschap en invulling van de publieke ruimte. Op het Centrumeiland gaat de stedenbouw weer terug naar de menselijke maat. Dus geen grote stenen blokken, maar een kleine korrel met laagbouw in smalle straten, afgewisseld met zo nu en dan een iets groter gebouw. Niet alles recht en rationeel, maar een gevarieerde vormentaal. En er is volop ruimte voor groen, natuurlijke elementen en leven."

Meer dan helft winkeliers ziet markt als kans

Vervolg van voorpagina
IJBURG - Onderzoek onder een aantal winkeliers leert dat ondanks de verstoorde verhoudingen tussen hen en de exploitant van de weekmarkt er een voorwaardelijk draagvlak aanwezig is om de weekmarkt te laten terugkeren aan het Joris Ivensplein.

Dit staat in het onderzoek 'De markt op IJburg'. Naast het feit dat de Verordening op de straathandel door de gemeente moet worden aangepast om een weekmarkt op IJburg mogelijk te maken, is de mening van de winkeliers ook zeer relevant.

Kansen en bedreigingen
Van de 28 winkeliers die zijn ondervraagd (van wie er acht een winkel buiten winkelcentrum IJburg hebben), zien 15 de markt vooral als een kans voor het eigen bedrijf en 7 zien de markt als bedreiging. De anderen staan er neutraal tegenover of zien de markt als bedreiging én als kans. De bedreiging bestaat enerzijds uit een verwachte omzetderving en anderzijds zijn zij bang dat hierdoor ook de omzet bij andere winkeliers zal dalen, met als gevolg dat winkels zullen moeten sluiten.

Haltes Lijn 26 worden vernieuwd

IJBURG - In januari en februari wordt een aantal wachthuisjes op tramhaltes van lijn 26 vervangen. Het gaat om de beide haltes op Steigereiland, één halte bij het Muziekgebouw, één halte bij de Kattenburgerstraat en beide haltes bij de P+R Zuiderzeeweg.

De verwachting is dat het vervangen van een wachthuisje op vier van de zes haltes elk binnen een dag kan worden afgerond. De haltes worden daarvoor tijdelijk gesloten. De haltes bij de P+R Zuiderzeeweg nemen meer tijd in beslag, vanwege de constructie van het wachthuisje. Om deze haltes open te kunnen houden, vindt een deel van de werkzaamheden in de nacht plaats of wordt de halte aan de achterzijde opengehouden.

De werkzaamheden vinden plaats op vier aaneensluitende woensdagen of donderdagen, te beginnen deze week met Steigereiland. Daarna volgen in respectievelijke volgorde de haltes Muziekgebouw, Kattenburgerstraat en Zuiderzeeweg.

Blijburg komt hoe dan ook op Centrumeiland

IJBURG - Hoe het Centrumeiland wordt ingericht, is ook na het aanbieden van drie mogelijke scenario's aan wethouder Eric van den Burg niet duidelijk: het kan echt alle kanten op. Of toch niet helemaal? Wat er verder ook komt, in elk geval komt hier het nieuwe Blijburg. Het nieuwe Blijburg wordt grootser van opzet, want het mag er jaren blijven. En een aantal spullen die veel IJburgers kennen van Blijburg staan te smachten naar de zomer.

BUUV: het sociale prikbord voor Oost en IJburg

Idee: 'dingen' die je voor elkaar kunt doen

Af en toe een ommetje maken met een oudere kan tot stand komen via BUUV.

IJBURG – 'Dingen' die je als buurtgenoten voor elkaar kunt doen. Dat is waar het nieuwe sociale platform BUUV voor bewoners in Oost en IJburg om draait. BUUV, dat op 1 november gestart is, is hiermee het nieuwe sociale prikbord. Bewoners kunnen geheel gratis een vraag of een mededeling dat je iets wilt doen voor anderen achterlaten. Vanuit IJburg zijn er nog geen specifieke vragen of aanbiedingen op Amsterdamoost.buuv.nu, maar de verwachting is dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten. Naast de website komen er ook gewone prikborden, want bij BUUV is er het besef dat niet iedereen toegang heeft tot internet.

Het idee achter BUUV is dat doordat mensen zonder wederdienst iets voor elkaar betekenen, andere personen zo lang mogelijk blijven meedoen en op een prettige manier in hun buurt kunnen wonen. "BUUV biedt een platform waarop bewoners zelf hulp kunnen bieden of vragen en in contact komen met buurtgenoten. Dat versterkt het sociale netwerk van buurtbewoners. En: het kan 'gewoon' leuk zijn om iets voor een ander te doen", schrijft Lidy Steenwinkel van BUUV op de website.

Koppelen
BUUV wil slechts mensen met een sociale vraag aan elkaar koppelen. "Een bewoner heeft vaak meer hulpvragen. Is niemand in het sociale netwerk beschikbaar, dan kan hij/zij aan een 'BUUV' (iemand die aangemeld is bij BUUV en zijn/haar hulp aanbiedt) gekoppeld worden. Deze BUUV is voor van alles beschikbaar: een ritje naar het ziekenhuis, samen naar de markt, uitleg van apparatuur en nog veel meer", valt te lezen. En het werkt, want BUUV heeft al veel mensen geholpen. Een vrouw van 61 met een spierziekte die aan huis mensen met hun administratie helpt en een man van 93 die een keer per week een nieuwe inwoonster op de koffie heeft en vertelt over de geschiedenis van zijn wijk terwijl zij hem helpt met het uitknippen van krantenartikelen, zijn voorbeelden.

Een bericht plaatsen op BUUV kan op drie manieren. Online is een bericht na registratie heel eenvoudig te plaatsen op amsterdamoost.buuv.nu. Je kunt je ook aanmelden als zogenoemd contactpersoon-BUUV, waarmee je aangeeft dat je kwetsbare personen wilt helpen. Een derde mogelijkheid is een bericht plaatsen op een fysiek prikbord, waarvan er in 2015 een paar in Oost en op IJburg worden geplaatst. En de vierde optie is bellen naar 020-4628 460 en doorgeven wat je wilt betekenen voor anderen.

IJburg College scoort slecht in Keuzegids

IJBURG – Het IJburg College presteert volgens de Keuzegids Middelbare scholen 2015 met alle afdelingen ondermaats. Met de vwo-afdeling zit de school met een score van 39 punten zelfs bij de onderste vijf scholen in Nederland.

De vwo-afdeling komt er met een score van 39 op een schaal van 100 erg slecht af, maar de havo-afdeling scoort met 41 punten amper beter, terwijl ook vmbo-k met 44 punten ver onder het landelijk gemiddelde ligt. De afdeling vmbo-t behaalt 53 punten.

Uit de gegevens op kiesjeschool.nl die gekoppeld is aan de Keuzegids blijken vooral de financiële gezondheid van de school en het succes van de bovenbouw ondermaats. Maar het is niet allemaal slecht. De leerlingen zijn vergeleken met elders redelijk tevreden (dit is de woordkeus in de gids) over het onderwijs en de sfeer op school en de ouders van leerlingen zijn eveneens redelijk tevreden over het onderwijs en de sfeer op school, zo blijkt uit de gegevens.

Niet onder de indruk
Directeur Lou Brouwers is niet onder de indruk van de resultaten. "De Keuzegids publiceert allereerst cijfers van twee jaar geleden. Met uitzondering van de vwo staan we er nu veel beter voor. De Keuzegids is bovendien een van de mogelijkheden om je te oriënteren. De kwaliteit van het onderwijs wordt in ons land beoordeeld door de Onderwijsinspectie en deze heeft de school als goed beoordeeld. Bovendien hebben wij recent een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van onze school en ook daar komen we goed uit. Ik ben dus totaal niet ongerust."

Triatlon start 28 juni op IJburg

IJBURG – IJburg is zondag 28 juni het toneel van de start van de ICAN Triathlon Amsterdam. IJburgers kunnen in elk geval de deelnemers aan de halve- en kwarttriatlon zien starten, zien zwemmen vanaf het strand en een deel van zien fietsen. Daarna fietsen de deelnemers een ronde door Noord-Holland alvorens af te sluiten met het loopgedeelte in het Vondelpark. De finish is op het Amsterdamse Museumplein. Er worden tweeduizend deelnemers verwacht, onder wie naar verwachting een groot aantal IJburgers. Momenteel traint een groep IJburgse sporters al hard voor deze triatlon.

René Visser van Swim Bike Run Events, is lyrisch over deze nieuwe triatlon. "ICAN Triathlon biedt een geweldige triatlonervaring door te focussen op fullservice voor elke triatleet en hun families. Dit maakt het een echt familie-evenement. Verder bieden we professionele begeleiding aan met een pakket van randactiviteiten om op die manier de beleving van deze sport en gezond bewegen te benadrukken. "Inschrijven kan voor de halve afstand (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen), de Olympische afstand (1,5 km zwemmen, 45 km fietsen en 10,5 km lopen) alsook voor een Team Triatlon. Bij het laatste onderdeel doe je mee als team, doe je mee aan één afstand en je voltooit de race samen met je teamgenoten. Meer informatie is te vinden op swimbikerun-events.nl.

Wereldrecord Fit Earth

IJBURG – Sportcentrum Fit Earth heeft begin deze maand meegewerkt aan het binnenhalen van het wereldrecord Grootste Simultane Groepsworkout. Omdat hier meerdere sportscholen in de wereld aan hebben meegedaan, is het exacte aantal deelnemers nog niet bekend, maar feit is dat de poging geslaagd is.

Fit Earth heeft al haar groepslessen van zaterdag 3 januari gehouden in het teken van deze recordpoging. Er waren 39 deelnemers die allen zijn geregistreerd als deelnemer aan de happening. Fit Earth heeft hiermee bijgedragen aan 1.170 gezonde maaltijden voor de voedselbank. De komende maanden heeft Fit Earth het tegengaan van overgewicht als speerpunt. Mensen kunnen meedoen met The Challenge: 5 kilo afvallen in 90 dagen!

IJburgers gezocht voor les in solliciteren

IJBURG – Het IJburg College zoekt personen die willen meewerken om eerstejaars leerlingen te leren solliciteren.

De leerlingen leren hoe je een sollicitatiebrief en cv schrijft en hoe je jezelf presenteert tijdens een sollicitatiegesprek. Het IJburg College zoekt daarom mensen die het leuk vinden om aan de andere kant van de tafel plaats te nemen en een kort sollicitatiegesprekje te voeren met een leerling. De leerlingen kiezen uit 5 maatschappelijke vacatures, die van tevoren aan de deelnemers worden gestuurd. Er worden mensen gezocht voor maandag 16 februari, dinsdag 17 februari en donderdag 19 februari, alle drie de keren tussen 13.40 en 15.00 uur. In totaal voeren 350 leerlingen een gesprek, dus alle hulp is welkom. Aanmelden kan door voor 30 januari een mail te sturen naar sollicitatiefinale@ijburgcollege.nl.

'Ik noem dit kindbehartiging, want het kind staat centraal'

KidsInbetween richt zich op belangen van kids met gescheiden ouders

IJBURG - Kinderen die gemangeld worden door de scheiding van hun ouders met raad en daad bijstaan. Dat is de missie van Marieke Lips die ze sinds augustus 2014 gestalte heeft gegeven in haar adviesbureau KidsInbetween. "Voor wat ik doe, heb ik de term kindbehartiging bedacht, want bij alles wat ik doe, staat het kind centraal."

Bijzonder

Marieke Lips woont sinds een jaar op IJburg en werkt vooralsnog vanuit huis. Het is de bedoeling dat KidsInbetween vanuit hier gaat groeien, maar voorlopig ziet ze op IJburg markt genoeg. "IJburg is natuurlijk een aparte gemeenschap, met veel jonge hoogopgeleide ouders waar ook scheidingen spelen. Op IJburg zitten relatief veel mediators en er is het Parentshouse voor gescheiden ouders. Het is dus niet voor niets dat ik op IJburg zit."

Marieke Lips - IJburger sinds een jaar - weet wat het is om krassen op te lopen door een scheiding. "Toen ik 11 jaar oud was ging het tussen mijn ouders mis en vanaf mijn 15de verwaterde het contact met mijn vader. Om een lang verhaal kort te maken: die verhouding is negen jaar stuk geweest, daarna kregen we opnieuw contact, maar ook dat is uiteindelijk weer overgegaan."
De scheiding van haar ouders hakte erin. Als een soort therapie speelde ze ongeveer vanaf haar achttiende met het idee om haar ervaringen op papier te zetten, maar dat gebeurde pas in 2014 via het boek 'Bekrast', waarin het nodige over haar eigen leven is verstopt. "Het idee voor KidsInbetween zat ook al sinds ongeveer mijn 18de in mijn hoofd, alleen wist ik toen nog niet hoe ik het precies wilde aanpakken. Bovendien, in mijn ogen kaun je pas anderen goed helpen wanneer je je eigen emoties helemaal hebt losgelaten", zegt Marieke.

Jeugdrecht
Maar ze ging verder, haalde haar bul Jeugdrecht en ze besloot uiteindelijk haar kennis, ervaringen en inmiddels haar passie te combineren in haar eigen bureau KidsInbetween dat vorig jaar officieel is gestart. En ze moet aan de bak, want er zijn veel kinderen die de dupe worden van de (v)echtscheiding van hun ouders. "Een van de belangrijkste dingen die ik ouders wil meegeven is dat de schade die wordt aangericht bij een kind in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden aangepakt om het kind een zorgeloze toekomst te kunnen bieden. Ik heb zelf bijna twintig jaar rondgelopen met de ballast van het verleden en dat is niet goed. Dat je het als ouders niet meer samen ziet zitten kan gebeuren, maar je moet er wél voor zorgen dat de situatie voor een kind, dat natuurlijk beide ouders om zich heen wil hebben, dragelijk is."

'Het helpt enorm dat ik de situatie uit eigen ervaring herken'

Activiteiten
KidsInbetween heeft drie kernactiviteiten, waarvan de belangrijkste de persoonlijke begeleiding is van kinderen die in de knel zitten. "Het belangrijkste is dat er een vertrouwensband tussen het kind en mij ontstaat zodat ik kan aftasten hoe het kind in de scheiding staat. Dat is soms lastig, want kinderen zeggen snel dat er niets aan de hand is. Op basis van die gesprekken worden de wensen van het kind op een rij gezet en aan de ouders gecommuniceerd, waarbij uiteraard de dingen die vertrouwelijk worden verteld tussen mij en het kind blijven. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de afspraken in een Ouderschapsplan komen en zorgvuldig worden nageleefd door de ouders. Vooral kwalitatieve afspraken zijn daarbij van belang. Het helpt enorm dat ik de situatie uit eigen ervaring herken. Dat maakt een gesprek met kinderen veel makkelijker."

Goede harmonie
Meestal wordt een kind bij KidsInbetween aangemeld door de ouders, maar er zijn ook regelmatig signalen van mediators, school en soms van een huisarts. Lips: "Het komt het meest voor dat een van de ouders bij mij komt en dat de andere ouder niet direct wil meewerken, bijvoorbeeld omdat zij of hij het probleem niet ziet. Dat is lastig, want dan is daar weer strijd over. Gelukkig verloopt het grootste deel van de scheidingen, ik denk rond de 70 procent, wel min of meer in goede harmonie. Maar ook dan kunnen kinderen schade oplopen. Het is mijn doel de bewustwording bij ouders te vergroten over de impact van een scheiding op een kind en het belang van de eigen emoties opzij zetten om een kind een goede jeugd te garanderen."
De tweede poot is politieke belangenbehartiging. "Onlangs is er een rapport uitgekomen van de Nationale Kinderombudsman waarin wordt gesteld dat bij een scheiding altijd een mediator moet worden ingeschakeld. Ik wil verder gaan en pleit ervoor dat er altijd een kinderbegeleider minimaal één gesprek heeft met de betrokken kinderen. Daar maak ik me samen met anderen sterk voor."
De derde tak bestaat uit het opzetten van activiteiten met andere scheidingsspecialisten, waaronder het 'Gezond Scheiden voor Kids Café', dat op IJburg één keer in de maand in L63 aan de Lumièrestraat wordt gehouden. "Kinderen kunnen hier anoniem en zonder toestemming van de ouders binnenlopen en kunnen praten met andere kinderen in dezelfde situatie, of ze kunnen meedoen aan workshops. Verder werk ik samen met de Stichting Ouders uit Elkaar aan een theatertour voor scheidingskinderen en ik werk samen met Heppee, dat binnenkort een app lanceert voor kinderen van gescheiden ouders. Of het niet wat veel is? Nee hoor, want het is allemaal zeer inspirerend om te doen en het verbreedt mijn kennis over wat er speelt in het veld."
Alles bij elkaar is duidelijk dat Marieke Lips het belang van het kind altijd centraal stelt. "Ik noem mezelf daarom kindbehartiger. En ik wil op termijn meer kindbehartigers opleiden die zich onderscheiden in dit specifieke vakgebied."

'Schade bij kind moet zo snel mogelijk worden opgelost'

Een andere naam voor januari is louwmaand. De naam schijnt afkomstig te zijn van het werkwoord looien, in de betekenis van het looien van de huiden van dieren. De dagen zijn weer aan het lengen. Tussen de eerste en de laatste dag van de maand lengt de dag met 1 uur en bijna 15 minuten. De maankalender laat zien dat het deze maand een maal volle maan was, op 5 januari. Op 20 januari is het nieuwe maan. Dan is de maan niet zichtbaar. De louwmaand is gemiddeld de koudste maand van het jaar. De langjarige gemiddelde dag- en nachttemperatuur bedraagt 3.1 graden. De koudste januari in deze eeuw was die van 2010, met een gemiddelde van -0.5 graden. Januari 2009 en 2013 waren eveneens koud. De zachtste januari (recordzacht) was die van 2007, met een gemiddelde van 7.1 graden. In 2014 was de eerste maand van het jaar eveneens zeer zacht. Het jaar 2014 was bovendien het warmste jaar in drie eeuwen. Tien van de twaalf maanden waren in 2014 warmer dan normaal. Alleen mei was vrijwel normaal en augustus was de enige te koele maand. In de zomer van 2014 kwam ondanks het warmterecord geen hittegolf voor. Het warmterecord komt vooral door de zeer zachte winter, het warme vroege voorjaar (maart en april) en de zeer warme herfst. De herfst was in 2014 het droogste seizoen, terwijl de zomer het natste seizoen was.

Ook januari 2015 is bezig een zeer zachte louwmaand te worden. Een vorstperiode lijkt niet in zicht. De maand is bovendien nat en onstuimig. Een krachtige westcirculatie met een bulderende straalstroom op 9 à 10 km. hoogte zwaait de scepter. Op 10 km. hoogte worden windsnelheden gemeten van 400 tot 450 km. per uur. Gelukkig wordt zo'n superorkaan aan de grond door de wrijvingskracht sterk afgeremd.

Onlangs ontmoette ik Gea en Pierre die waren verhuisd van IJburg naar Vleuten. "We komen nog vaak naar IJburg", spraken ze weemoedig. "We hebben daar tenslotte jaren gewoond. We realiseerden ons dat we met de verhuizing ook een deel van onszelf op IJburg hadden achtergelaten. Elke reis terug naar IJburg ervaren we daarom als een beetje terugkeren naar onszelf. We missen vooral het speciale eilandgevoel. Je hoort altijd zeggen dat men OP IJburg woont, niet IN IJburg. Het is immers een eiland. We hopen nu op een pittige vorstperiode. Dan gaan we net als in vervlogen winters fijn schaatsen door de Groene Tunnel en op het IJmeer. O, waar blijft de winter toch! We verlangen naar die sfeer op het ijs en naar de zalige warme chocolademelk die je op het ijs werd aangeboden. Bewoners deden dat voor het verkleumde schaatspubliek. Het deed denken aan oude schilderijen, aan oude tijden waar men dat ook deed. Warme choco met koek. Mmm! We genoten en ook onze relatie bloeide weer op. Dat was nodig toen", straalden ze gelukkig. IJburg, de nieuwe wijk waar op het ijs oude tradities en kwijnende gevoelens weer opleven. Dus nu maar extra hard duimen voor een late felle winterprik!

'Dit beeld geeft mijn gevoel weer: ik ben triest'

Donovan Spaanstra maakt veelbesproken graffitikunstwerk 'Je suis triste'

IJBURG - De IJburgse kunstenaar Donovan Spaanstra maakte na de aanslag op Charlie Hebdo op een blinde muur aan de Bert Haanstrakade een zogeheten piece met de tekst 'Je suis triste'. Het tekent hem als persoon en ligt in de lijn van het protestportret dat hij op de dag dat Theo van Gogh in november 2004 werd vermoord bij een galerie in de Warmoesstraat maakte en dat tien jaar later op dezelfde plek werd herhaald met de tekst 'To be continued'. "Dat is omdat een kunstenaar was vermoord, een kunstenaar, net als ik", zegt hij erover. Het wordt tijd voor een kennismaking.

Donovan werkt aan 'Schepen voor de kust' van Willem van de Velde, Dit werk is gemaakt in opdracht van de ING-bank. Foto: Donovan Spaanstra

Na een kwartier relaxed onderuit te hebben gelegen om vragen te beantwoorden met zijn kat binnen handbereik, staat Donovan Spaanstra op en gaat hij zijn spuitbussen, die op een tafel vol tekenspullen staan, opruimen waarmee hij lijkt aan te geven het wel genoeg te vinden. "Ik hou niet van dit soort interviews", biecht hij eerlijk op. "Waarom niet? Omdat ik dan niet in control ben. Ik ben een enorme controlfreak, dat geef ik ruiterlijk toe, en anders dan bij een video of film weet ik niet wat jij ervan gaat maken."
Als de recorder eenmaal is uitgezet, wordt hij direct relaxed en wil hij zelfs even naar het huisje aan de Bert Haanstrakade waar hij zijn veelbesproken piece maakte. Niet om het nog een keer te laten zien, maar om ons te wijzen op een vervolg dat om de hoek van het gebouwtje moet komen en waar hij al aan is begonnen. "Als het vanavond niet gaat regenen, kan het zomaar gebeuren dat ik dat ga afronden." Uit de ferme handdruk na afloop blijkt ook dat het gevoel over het gesprek toch oké is.

Leeuwarden
Spaanstra (bijna 44) is geboren in Leeuwarden en van kinds af aan was hij een begenadigd tekenaar. Zijn jeugd bracht hij door in tehuizen en internaten waar hij als jonge jongen ("Ik denk dat dat rond 1985 moet zijn geweest") kennismaakte met de wereld achter graffiti. "Het spuiten van tags en pieces heeft me regelmatig door een moeilijke periode heen geholpen. Ja, ons werk noemen wij tags en pieces. Een tag is een snelle handtekening en een piece is een meer uitgewerkt stuk. Ik heb mooie dingen gemaakt, maar er is niets meer over uit die periode. Dat is namelijk het lot van graffiti: het verdwijnt. Ja, ik zoek wel mijn muren uit. Een muur moet mooi egaal zijn, dus vrij zijn van regenpijpen, draden, scheuren en dat soort ongein. De muur van het gebouwtje waar ik 'Je suis truiste' op heb gemaakt is voor de helft spierwit en dat komt omdat we eerst de onderkant met vijf liter latex hebben behandeld."
"Wat de kick is van graffiti? Daar kun je je toch wel iets bij voorstellen hoop ik? Graffiti komt, althans in mijn geval, voort uit een idealisme van iemand die het risico loopt opgepakt te worden, maar die koste wat kost toch iets moois wil maken. Ik ben redelijk vaak aangehouden, ja. In 1994 heb ik zelfs drie weken in de gevangenis gezeten doordat ik een vervangende alternatieve werkstraf niet afrondde. Daar ben ik overigens niet trots op."

'Dit was een heel vieze muur. Grauw, en met vochtslierten'

Mooie muren
Hoe werkt dat trouwens in het hoofd van een graffitikunstenaar? Spaanstra: "Vroeger zocht ik muren op, maar ik heb inmiddels veel betaalde opdrachten waardoor ik niet de tijd heb om op zoek te gaan. Maar ik ben veel onderweg en dan zie ik inderdaad regelmatig een muur waarvan ik denk: hé, dat is een leuke muur om naar terug te gaan. Op IJburg zijn mooie muren, maar de meeste mooie plekken zijn buiten IJburg."
"Muren van woningen raak ik niet aan. Ik heb zelf een koopwoning en snap heel goed dat je daar als eigenaar niet blij mee bent. Maar een muur die van de gemeente is en zichtbaar verloederd en ondergetagd is, is geschikt. Dan krijg ik vanzelf de dwang om er iets op te maken. In de meeste gevallen dat ik met mijn spuitbussen toesla, vinden de mensen die er in de buurt wonen het mooi. Dat was ook bij 'Je suis triste'. Mensen die niet wisten dat het illegaal was en die de boodschap niet eens herkenden, zeiden tegen mij: 'Goh, die muur is er aardig van opgeknapt.' Toen ik uitlegde wat de boodschap is, vonden ze het nog mooier. Nee, ik ben niet bang dat ik hiervoor word aangehouden of dat het wordt overgeschilderd. Ik denk dat de gemeente daar zijn handen niet aan durft te branden, want dat levert natuurlijk veel commotie op. Ik heb contacten met iemand bij De Telegraaf en die heeft gezegd dat ik, als er iets zou gebeuren, ik meteen moest bellen. Ik wil de gemeente Amsterdam niet pakken of zo, maar als ik mezelf kan beschermen, zal ik dat niet nalaten. En het was een heel vieze muur. Grauw en met allerlei vochtslierten."
"Dit beeld geeft mijn gevoel goed weer. Ik had ook voor 'Je suis Charlie' kunnen kiezen, maar ik ben vooral triest. Ik heb veel reacties gekregen. Positieve, negatieve en regelrechte haatteksten op Facebook. Er zitten zielige figuren tussen, maar het zij zo. Ik laat me er in elk geval niet door uit het veld slaan."

Zelfportret van Donovan Spaanstra.

Bovengrondse
Inmiddels is Spaanstra een gevierd kunstenaar in het bovengrondse. Hij maakt op verzoek mooi graffitiwerk – in september vorig jaar spoot hij bijvoorbeeld op een muur op de NDSM-werf in opdracht van ING het schilderij 'Schepen voor de kust' van Willem van de Velde – en is ook op het doek een meester. Hij zegt: "Ik ben onder andere geïnspireerd door oude Hollandse meesters en de School van Barbizon. Vanaf 2002 zijn mijn graffiti en mijn schilderijen met elkaar verweven. Dat kwam door een opdracht van Artsen zonder Grenzen op een rolluik en daarna is het snel gegaan. Ik vind het allebei ook heel leuk om te doen. Als ik een tijdje graffiti heb gedaan, denk ik: ha fijn, we gaan weer de studio in, en als ik een tijdje in de studio heb gewerkt, wil ik weer naar buiten. Als je het me op de man af vraagt, vind ik buiten werken eigenlijk het leukst."
(Het werk van Donovan is te zien op Facebook en op donovanspaanstra.com)

Vrijdag 30 januari

Film: 'Clouds of Sils Maria'

Op het hoogtepunt van haar internationale carrière wordt actrice Maria Enders gevraagd voor de hoofdrol in het toneelstuk dat haar twintig jaar eerder beroemd maakte.
Plaats van handeling is Theater Vrijburcht, de aanvang is 20.30 uur. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee.

Lezen: Filosofieclub

Speciaal voor kinderen van 8, 9, en 10 jaar oud die van lezen houden, is er in de FlexBieb een filosofieclub. Elke vrijdagmiddag in februari wordt samen een verhaal gelezen. Daarna worden vragen verzonnen om de hersenen lekker te laten kraken of om de fantasie te prikkelen. Vragen waarop je het antwoord niet zomaar kunt opzoeken, maar waar iedereen wel iets over weet of iets van vindt. Voor meer informatie zie hetkleinebrein.nl.
De tijd is van 16.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis.

Donderdag 5 februari

Lezing: Lees- en gamegedrag

Deze Flex Night Live in de FlexBieb wordt verzorgd door FlexBieb-medewerkster dr. Saskia Tellegen, die een expert is op het vlak van jeugd, lezen en gamen. En dat is het onderwerp van deze avond, met speciale aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft lees- en gamegedrag. Saskia Tellegen promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam met 'Waarom zou je lezen? Een onderzoek naar leesredenen en leesbeletsels van leerlingen in het vierde, zesde en achtste leerjaar'. Sindsdien publiceerde ze onder meer 'Waar zou je lezen?' en 'De attractie van boek en computerspel: een onderzoek onder scholieren'. Tegenwoordig is ze wekelijks te vinden in de FlexBieb, waar ze bezoekers adviseert met haar kennis van literatuur en leesgedrag.
De entree is 5 euro voor niet-leden, de helft daarvan voor houders van een Stadspas en gratis voor leden. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Vrijdag 6 februari

Lezen: Filosofieclub

Speciaal voor kinderen van 8, 9, en 10 jaar oud die van lezen houden, is er in de FlexBieb een filosofieclub. Voor meer informatie zie hierboven bij 30 januari of kijk op hetkleinebrein.nl.
De tijd is van 16.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis.

Film: Alphabet

In Theater Vrijburcht wordt vrijdag 6 februari vanaf 20.30 de documentaire 'Alphabet' vertoond. Deze documentaire van de maker van 'We Feed the World' gaat over het verlies van verbeeldingskracht in de moderne mens, waarin Regisseur Erwin Wagenhofer grote thema's van onze tijd op een originele en radicale manier benadert. Het is een ode aan de menselijke verbeelding, in de vorm van een aanklacht tegen hiërarchisch, op competitie en kwantificeerbare resultaten gericht onderwijs.
Entreeprijs is 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zondag 8 februari

Natuur: Thee bij de Boerderij

Onder het genot van een kopje thee, koffie of zelfgemaakte limonade kunt u zien wat er bij de Boerderij op IJburg (aan de Zandzeggestraat op Rieteiland Oost) gebeurt. Het biedt de kans om de pony's te ontmoeten en te kijken of de cursus Ponymaatjes iets voor je is. Je ontmoet buurtbewoners en kunt genieten van de prachtige omgeving. Op 8 februari is het thema 'Vogels in de winter.
Van 14.00 tot 17.00 uur, entree is gratis.

Kinderfilm: 'Tik Tak Slaap' (2+)

Sanne Zweije is een jonge theatermaker. Haar poëtische verhalen en grappige stijl ontroeren en inspireren jong en oud. Volwassenen laat ze kijken door kinderogen en kinderen benadert ze als volwassenen. Geloven in jezelf, ongeacht wat een ander denkt of vindt is een thema dat vaak terugkomt in haar werk. In 'Tik Tak Slaap' (2+) i.s.m. Feikes Huis/Twee Turven Hoog spelen een actrice, geluid en een vingerpop de hoofdrol.
De entree is 7,50 euro en de aanvang is gesteld om 11.00 uur.

Vrijdag 13 februari

Lezen: Filosofieclub

Speciaal voor kinderen van 8, 9, en 10 jaar oud die van lezen houden, is er in de FlexBieb een filosofieclub. Voor meer informatie zie hierboven bij 6 februari of kijk op hetkleinebrein.nl.
De tijd is van 16.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis.

Film: 'Avant l'hiver'

Frans drama waarin een schijnbaar gelukkig echtpaar aan elkaar begint te twijfelen als de man vreemd lijkt te gaan. Dit is de derde speelfilm van de Franse bestsellerauteur Philippe Claudel, die eerder met hoofdrolspeelster Kristin Scott Thomas het bekroonde 'Il y a longtemps que je t'aime' maakte.
De film begint om 20.00uur, wordt vertoond in Theater Vrijburcht en de entree is 6 euro, inclusief koffie of thee.

Zondag 15 februari

Muziek: Mokumse Mokkels

Om de week staan De Mokumse Mokkels met nieuwe Amsterdamse Middag op zondag in Café ED, het 'Mokums Paradijs' aan de Jachthaven van IJburg. Meer informatie staat hierboven op 1 februari.
Aanvang is om 15.00 uur, entree is 15 euro.

Verhalen: Aan de gracht

Verhalenvertellers Karel Baracs en Linda van Akkeren vertellen overhalen over leven aan de grachten en in de Pijp. Meesterverteller Karel Baracs brengt met zijn vrolijke verhaal 'De geluksvogel' het Amsterdam van zijn jeugd in de 50'er jaren tot leven. Linda van Akkeren vertelt over haar kindertijd in de volkswijk de Pijp en over haar opa Adriaan die haar grootbracht.
Toegang is voor iedereen vanaf 16 jaar en de plaats van handeling is Het Verhalenatelier aan de Lumièrestraat . De voorstelling begint om 15.00 uur, de entree is inclusief drankjes 10 euro en 7,50 voor IJburgers.

Kinderfilm: 'Casper & Emma' (4+)

Kinderfilm naar de gelijknamige tv-serie over Emma die dolgraag een hond wil en Casper die er tegenop ziet om voor het eerst naar school te gaan.
Plaats van handeling is Theater Vrijburcht, de entree is 7,50 uur en de film wordt vanaf 13.30 uur vertoond.

Kinderfilm: 'Hoe tem je een draak 2' (6+)

Vervolg op de animatiefilm 'Hoe tem je een draak', waarin de jonge Viking Hikkie en zijn draak Tandloos verzeild in een strijd om de vrede.
Entree is 7,50 euro en de film begint om 15.30 uur in Theater Vrijburcht.

Donderdag 29 januari


Film: 'In cold blood'

Een verfilming uit 1967 van het huiveringwekkende gelijknamige boek (1966) van Truman Capote. Dit op de geboortedag van de warmgevooisde acteur John Forsythe (Dynasty, Charlie's Angels, The Powers That Be), die in deze film een hoofdrol speelt. Let op: het betreft hier niet de film 'Capote' met de onlangs overleden acteur Philip Seymour Hoffman.
Plaats van handeling is de FlexBieb, de entree is 2,50 voor leden en Stadspashouders en 5 euro voor niet-leden. De film wordt vanaf 20.00 uur vertoond.

Zondag 1 februari

Muziek: Mokumse Mokkels

Om de week staan De Mokumse Mokkels, Hanny Vree & Danny Nooy, met hun nieuwe Amsterdamse Middag op zondag in Café ED, het 'Mokums Paradijs' aan de Jachthaven van IJburg. Onder het genot van een natje en een droogje kunt u luisteren naar bekende meezingers, luisterliedjes, swingende nieuwkomers en natuurlijk hoogtepunten uit 'De Jantjes'.
Aanvang is om 15.00 uur, entree is 15 euro.

Muziek: Karaoke&Co

Een aantrekkelijke mix van high tea, jammen, zingen en voor wie wil: dansen. Met onder andere de IJburgs-Spaanse pianist-componist Manuel Sánchez García. En dit alles in de FlexBieb.
Aanvang is 15.00 uur, de entree is gratis.

Woensdag 11 februari

Film: Matilda

In de FlexBieb is er deze middag voor de kids vanaf 15.00 uur de boekverfilming 'Matilda' (1996),naar de gelijknamige klassieker van Roald Dahl (1988). De film wordt alleen vertoond voor leden van de FlexBieb en de entree is een vrijwillige bijdrage.

Donderdag 19 februari

Debat: participatiedebat

Op 16 januari 2014 was er in de FlexBieb een participatiedebat en deze wordt op 19 februari herhaald, waarbij onder andere aan bod komt wat er in dit ruime jaar is gebeurd op dit gebied. Dit debat biedt met het onderwerp ook een vooruitblik op de verkiezingen van 18 maart. Met aan het woord onder andere medewerkers van de IJburgse vrijwilligerscentrale ViiA.
De entree is gratis en het debat begint om 20.00 uur.

Focus op kwetsbare jeugd én op samenwerking met IJburgers

Bestuurscommissie Oost stelt prioriteiten vast

Stadsdeel Oost vindt faciliteiten voor de jeugd, zoals IJtopia en de activiteitenbus, heel belangrijk.

IJBURG - De Bestuurscommissie Oost (het voormalige Stadsdeel Oost) heeft medio deze maand vastgesteld dat er vooral voor de jeugd het nodige moet verbeteren. Een tweede speerpunt is dat de samenwerking met de IJburgers beter moet. Deze beslissingen zijn genomen op basis van een uitgebreide analyse van IJburg die weer leidt tot een zogeheten 'gebiedsagenda', de belangrijkste aandachtspunten op een eiland waarvan de bewoners het leven een 7,3 geven.

Gespikkeld wonen. Zo wordt door de bestuurscommissie Oost de manier waarop op IJburg wordt gewoond genoemd: "Koop-, huur- en (relatief veel) zorgwoningen liggen naast, onder en boven elkaar. Hierdoor wonen bewoners met verschillende achtergronden en uit verschillende sociale klassen, huishoudens met of zonder kinderen, hoog- en laagopgeleid en met of zonder beperking op veel plekken op IJburg dicht bij en met elkaar", lezen we in de gebiedsagenda. Er wordt geen waardeoordeel gegeven of dit nu een succes is of niet (er komen steeds meer signalen dat het hier en daar wringt) want IJburg is nu eenmaal die 'wijk zonder scheidslijnen'.

5,9

De 837 inwoners van Zeeburgereiland gaven in 2013 gemiddeld een 5,9 voor 'tevredenheid over de buurt'. De bevolkingssamenstelling van Zeeburgereiland is heel anders dan van IJburg. Van deze nog geen duizend inwoners is 2,5 procent ouder dan 65 jaar en 5,4 procent is tussen de 0 en 18 jaar.
In het IJburgerNieuws dat in februari verschijnt, besteden we ruim aandacht aan Zeeburgereiland.

Veel jeugd
Heel wat minder gespikkeld is de bevolkingssamenstelling, althans, wanneer deze wordt uitgesplitst op leeftijd. Van de bijna 21.000 personen die in het gebied wonen (inclusief Zeeburgereiland), zijn er liefst rond de 7.000 jonger dan 18 jaar. En hier zit meteen de grootste uitdaging van IJburg, vindt de Bestuurscommissie. "Het aantal jongeren zal in de komende jaren toenemen en daarmee de noodzaak dat volwassenen en jongeren weten samen te leven in de buurten en blokken en op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan. Daarnaast is goede, gerichte ondersteuning van en communicatie en samenwerking met de meest kwetsbare jeugd en jongeren een aandachtspunt dat in de komende jaren ook inzet blijft vragen", wordt vastgesteld. Wat dit concreet betekent, wordt niet heel duidelijk, maar wel is volgens de bestuurders helder dat de kinderen van nu al veel aandacht vragen, want zij zijn de jongeren van straks. "Aangezien de kinderen van nu de jongeren van straks zijn, is er veel voor te zeggen om het kinderwerk op straat te versterken", staat in de gebiedsagenda. En verder: "Ook in het verbeteren van vroegsignalering via school, vrije tijd en gezin is nog veel te winnen. Het aansluiten van de aanpak van jeugdoverlast, jeugd- en jongerenwerk met het zorgaanbod op de scholen op IJburg maakt daar deel van uit. In het licht van de decentralisaties is extra focus op het behoud en versterken van bestaande netwerk voor de kwetsbare jeugd van groot belang."

Gerichte ondersteuning van kwetsbare jeugd is aandachtspunt

Samenwerking verbeteren
Het tweede speerpunt is het verbeteren van de samenwerking met IJburgers. Dat wil niet zeggen dat het slecht gaat, want een aantal initiatieven wordt geroemd: de FlexBieb, Kompas op IJburg, Hallo IJburg en IJburgDroomt IJburgDoet, stuk voor stuk kunnen ze de goedkeuring van de bestuurders wegdragen. Maar er mag wel wat meer samenhang komen. En daarom: "De komende tijd wordt verder gewerkt aan een duurzame infrastructuur voor samenwerking op IJburg. Er zal een slag worden gemaakt in het gezamenlijk met bewoners, ondernemers en professionele partners formuleren van de meest relevante thema's voor IJburg. Ook wordt ingezet op verbetering van de transparantie over deze 'agenda' van IJburg."

Andere thema's
Er is nog een groot aantal andere conclusies en thema's die de aandacht verdienen. Een opsomming:

Punt van zorg: veel 'gelabelde'woningen lekken weg

- De effecten van de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) op de doorstroming van de IJburglaan en de sluiting van de Nuonweg naar Maxis moeten worden gemonitord.
- Een kortere fietsroute naar het centrum van Amsterdam is onder IJburgers een duidelijke wens en ook de fietsroute van IJburg naar het centrum laat te wensen over qua veiligheid.
- Definitieve bestrating en inrichting van de openbare ruimte is nodig om op een aantal locaties de verkeerssituatie en de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden te verbeteren.
- Bij de bebouwing van de kavels in de definitieve situatie is aandacht nodig voor vergroening van de openbare ruimte en creëren van ruimte voor sport en spel.
- De behoefte aan vergroening van de stenige inrichting speelt ook in veel hofjes. Steeds vaker komt het verzoek van bewoners van hofjes op IJburg om meer te vergroenen en soms een andere inrichting aan te brengen, zodat de geluidsoverlast van spelende kinderen afneemt.
- Er zijn steeds meer signalen dat IJburg slecht verlicht is. Onder andere in de Haven op IJburg is het zaak de verlichting te verbeteren.
- De ontwikkeling van het Centrumeiland biedt kansen om initiatieven voor watersport te concretiseren en voor verder onderzoek naar de mogelijkheden om het contact met het water te versterken.
- Van de woningen op IJburg is ongeveer 45 procent koop, 35 procent sociale huur en 20 procent vrije huur. De corporaties mogen maximaal een kwart van hun bezit verhuren boven de liberalisatiegrens. Deze afspraak liep tot 1 januari 2015. In nieuwe afspraken is het voor IJburg gewenst soortgelijke beperkingen te hanteren zodat de socialehuurvoorraad op peil blijft.
- Op IJburg is behoefte aan kleinere middensegment huurwoningen en andere betaalbare woonvormen. Bij het ontwikkelen van de nu nog onbebouwde kavels liggen kansen.
- Op IJburg is een aantal woningen, zoals dat wordt genoemd, 'gelabeld'. Dat wil zeggen dat deze alleen mogen worden bewoond door specifieke doelgroepen, zoals senioren, mensen met een beperking en grote gezinnen. Het blijkt dat veel van deze woningen worden toegewezen aan anderen, waardoor deze 'weglekken'. De bestuurscommissie noemt dit een punt van zorg.
- De behoefte aan sportvoorzieningen blijft onverminderd groot, zoals onder meer te zien is aan de wachtlijsten van de voetbal- en hockeyvereniging. Daarnaast is de behoefte aan sportveldjes in de buurten groot en er is een oplossing nodig voor het binnenkort verdwijnen van sportveldjes die tijdelijk op lege kavels zijn gerealiseerd. In de toekomst zal IJburg daarom opnieuw behoefte hebben aan extra sportvoorzieningen, inclusief overdekt zwemwater.
- IJburg moet beter in staat zijn om de bezuinigingen in zorg en welzijn deels op te kunnen vangen door middel van opbouwen van netwerken en steunen van initiatieven, in combinatie met maatwerk vanuit de lokale overheid ten aanzien van specifieke kwetsbare groepen op IJburg (met name eenoudergezinnen, grote gezinnen, mensen met verstandelijke handicaps, maar mogelijk ook verborgen armoede onder huiseigenaren) onder andere door armoedebestrijding en aanvullen van voorzieningen.
- Inzet op preventie op het gebied van veiligheid en voorkomen van spanningen tussen bewoners met verschillende leefstijlen en leeftijden.