IJburgerNieuws

17 juni 2016

IJburgerNieuws 17 juni 2016


Schoolpleinen moeten buurtpleinen worden

Het schoolplein van daltonschool Neptrunus aan het Joris Ivensplein is al een buurtplein. Wat bestuurscommissie Oost betreft worden meer schoolpleinen buurtplein.

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan onderzoeken hoe schoolpleinen zich kunnen ontwikkelen tot buurtpleinen. Dit is het gevolg van een wens van buurtcommissie Oost die Acadamie van de Stad, waarbinnen studenten samenwerken, hiervoor opdracht heeft gegeven. Het is niet duidelijk of het om alle scholen gaat of alleen om een beperkt aantal.

De bestuurscommissie Oost verpakt het mooi, maar het is klip en klaar: rond schoolpleinen zijn veel problemen. Of zoals het in ambtelijke taal in het gebiedsplan voor IJburg staat omschreven: "Rond vrijwel elke (basis)school op IJburg spelen leefbaarheidsvraagstukken."

In gesprek
Op een aantal plekken zijn buurtbewoners en schoolleidingen met elkaar in gesprek, maar wat de bestuurscommissie Oost betreft komt er samenhang in de ideeën. "Door de schoolpleinen op IJburg geschikt te maken als pleinen met een bredere gebruiksfunctie voor de buurt, dragen ze positief bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten", aldus de bestuurscommissie. Uitgangspunten zijn er ook: "Op hoofdlijnen valt een belangrijke overeenkomst op: buiten schooltijd willen de bewoners het schoolplein kunnen gebruiken als plein voor de buurt. Maar verder is het veel rijp en groen door elkaar: "Er zijn wensen en ideeën voor de aansluiting tussen de openbare ruimte rondom de school en het schoolplein zelf, vergroening, speelruimte, meer natuurlijke speelaanleidingen, voldoende sportmogelijkheden (in het kader van een gezonde leefstijl), het vergroten van de (verkeers)veiligheid, stroomlijnen van fietsparkeren, tegengaan van rommel, vervuiling, vandalisme en onnodige hekken. Ook is er aandacht voor overlast door hangjongeren, maar tegelijkertijd is het nodig om hen ruimte te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten", staat in het Gebiedsplan.

Van de buurt
Om deze reden gaan studenten Toegepaste Psychologie binnen de Academie van de Stad onderzoeken hoe de schoolpleinen echt van de buurt kunnen worden. Hiervoor gaan ze de behoefte vanuit de buurt inventariseren en kijken ze welke fysieke en sociale aanpassingen nodig zijn. Het onderzoek moet in juni zijn afgerond.

IJburgers kunnen actief meedenken over IJburg

IJBURG - Bewoners en ondernemers op IJburg en iedere andere betrokkene worden opgeroepen om mee te werken aan het opstellen van het Gebiedsplan 2017. Stadsdeel Oost werkt hierbij samen met de website Halloijburg.nl met als doel meer mensen te betrekken bij het opstellen van de plannen voor IJburg. Rond 1 juli wordt gestart met een nieuwe module op halloijburg.nl.

Stadsdeel Oost geeft bij wijze van experiment bewoners de kans direct invloed uit te oefenen op de inhoud van het gebiedsplan."We gaan op IJburg iets nieuws doen: bewoners en ambtenaren gaan gezamenlijk het Gebiedsplan voor 2017 opstellen via een nieuwe module op Hallo IJburg", staat erover op halloijburg.nl. En er is op voorhand alvast een verwachting uitgesproken: "Hopelijk leidt dit tot betere plannen, die goed aansluiten op behoeften in onze wijk."
IJburg valt onder stadsdeel Oost waarvan het Gebiedsplan voor IJburg/Zeeburgereiland er één van de vijf is. Per gebied is ongeveer een half miljoen euro beschikbaar om plannen te realiseren.

Nieuwe projecten
Op Hallo IJburg worden alle lopende projecten gepresenteerd (behalve de projecten die dit jaar zijn afgerond). Per project wordt gevraagd of bewoners willen dat het project in 2017 wordt verlengd, dat het wordt gestopt, of dat het wordt aangepast. Vervolgens wordt zo transparant mogelijk online een gesprek gevoerd. Tevens kunnen bewoners en ondernemers nieuwe projecten voorstellen. Ook hier kan iedereen weer op reageren. Tussen juli en november zullen de projectvoorstellen eventueel worden aangepast, verbeterd en uiteindelijk definitief gemaakt. Het stadsdeel besluit uiteindelijk welke suggesties in het Gebiedsplan komen. Eind november moet het definitieve plan gereed zijn.

Opening Nuonweg kan, maar is nog heel ver weg

De Nuonweg werd twee jaar geleden afgesloten.

IJBURG – Er is een mogelijkheid dat de Nuonweg weer open gaat want verkeerstechnisch zijn er geen obstakels. Maar IJburgers moeten zich niet rijk rekenen: er zijn nog veel mitsen en maren en in elk geval gaat het nog zeker twee jaar duren voordat de betonblokken worden verwijderd en de Maxis weer goed bereikbaar is vanaf IJburg. Als het er al van komt.

Dit blijkt uit een brief van het college van B en W van Amsterdam aan de gemeenteraad waarin de stand van zaken met betrekking tot de Nuonweg op een rij wordt gezet. Hieruit blijkt dat de Nuonweg in principe geopend kan worden, dat de gemeente in principe een krediet voor de haalbaarheid beschikbaar wil stellen, dat de Nuon wil meewerken en dat de Maxis substantieel wil investeren in de weg.

Haken en ogen
Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er nog heel veel haken en ogen aan zitten, waarbij met name de opstelling van de gemeente Diemen belangrijk is. Diemen heeft de deur inmiddels ook op een kiertje gezet, zo blijkt uit overleg dat de Amsterdamse wethouder Litjens heeft gehad met zijn Diemense collega Scholten maar stelt wel een groot aantal voorwaarden. Die hebben tot gevolg dat er nog heel wat onderzoek moet worden verricht - de resultaten van dit onderzoek zijn slechts een deel - en dat betekent dat het in elk geval een project van de lange adem wordt.
Lees ook het artikel op pagina 5

430

handtekeningen zijn nu al opgehaald in de petitie tegen de plannen op kavel 13A.

Het begint te gisten in de Daguerrestraat

bewoners starten petitie tegen bouwplannen containerwoningen

Thijs Reuten (links, gezien op de rug) en Laurens Ivens leggen uit dat ze de bewoners graag betrekken bij de plannen. De bewoners merken daar echter nog weinig van.

IJBURG – Het begint langzaam maar zeker te gisten in en rond de Daguerrestraat, nu buurtbewoners ondanks mooie beloften niets horen van de bestuurders. Dit heeft ertoe geleid dat ze een petitie zijn gestart en er zijn al 430 handtekeningen binnen van IJburgers die de plannen om op kavel 13A 320 containerwoningen voor statushouders, studenten en jongeren te bouwen niet zien zitten.

De Amsterdamse wethouder van Wonen Laurens Ivens en Thijs Reuten van de Bestuurscommissie Oost spraken tijdens een informatieavond op 23 mei mooie woorden om samen met de bewoners aan de Daguerrestraat gestalte te geven aan de invulling van de plannen op kavel 13A. Samen, dat vonden ook de bewoners ene prima idee.

Ontgoocheld
Maar inmiddels zijn de bewoners zwaar ontgoocheld omdat er na die avond geen gesprek is geweest. "We waren al bezorgd en die bezorgdheid is alleen maar toegenomen", verwoordt Arnoud van der Valk de bezorgdheid. En aan de bewoners ligt het niet. Al voor de informatieavond stuurden zij 41 vragen en die wachten nog allemaal op antwoord. "Er zijn alleen maar vragen bijgekomen", zegt Van der Valk. Het laatste nieuws is dan ook dat onder andere op internet een petitie kan worden ondertekend waarin de gemeente wordt verzocht de plannen te herzien.

41 vragen van bewoners zijn na maand nog steeds onbeantwoord

Geen inspraak
Voor wie het gemist heeft: het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam besloot eind april eenzijdig – inspraak is niet mogelijk, het besluit is een feit – dat op de tijdelijke speelweide met een oppervlakte van ongeveer 80x80 meter aan de Daguerrestraat volgend jaar voor een periode van tien jaar in vier lagen 320 containerwoningen komen. De helft is voor jongeren en studenten en de andere helft voor statushouders; voormalige vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en nieuwe Nederlanders zijn. Vooralsnog zijn in Amsterdam vijf locaties aangewezen om deze zogenoemde zwakke groepen te huisvesten, waarvan de 320 woningen aan de Daguerrestraat de grootste locatie is. En hierdoor is Leiden in last, want de bewoners vragen zich af of de buurt, die bij bewoners én bestuurders bekendstaat als 'sociaal fragiel', dit wel kan hebben.

Tekst en uitleg
Maandag 23 mei gaven de verantwoordelijke wethouder Ivens en zijn stadsdeelcollega Reuten tijdens een zeer druk bezochte informatiesessie tekst en uitleg. Of tekst en uitleg? Dat viel wel tegen, want veel is nog niet bekend. De informatie kwam erop neer dat het besluit onherroepelijk is, dat nog niet helder is hoe de woningen eruit komen te zien en hoe het perceel wordt bebouwd, maar ook dat gemeente en bestuurscommissie graag samen met de bewoners het project invullen.

Buurt stelt voor om containerwoningen over IJburg te spreiden

Sceptisch
Veel bewoners lieten deze avond meteen blijken sceptisch te zijn over de samenwerking, maar ze geven de bestuurders graag het voordeel van de twijfel. Nu, een kleine maand verder, is die omgeslagen in het nadeel van de twijfel. Van der Valk zegt: "Voorop: wij begrijpen dat deze mensen een woning nodig hebben. Maar dit project is op deze plek te groot en ook gepland in een buurt waar problemen zijn die nog lang niet zijn opgelost. Daarover willen we graag in gesprek met het gemeentebestuur."

Geen uitnodiging
Tot op heden is er echter nog geen uitnodiging ontvangen en dat vinden de bewoners 'ongelooflijk', zegt Van der Valk. "Meteen toen wij van de plannen hoorden, hebben we die 41 vragen opgesteld. Het was de bedoeling dat deze tijdens de informatieavond zouden worden beantwoord, maar ons werd al snel duidelijk gemaakt dat ze dat niet gingen redden. Maar nu hebben we nog steeds geen antwoorden. En de vragen zijn echt niet moeilijk. Het zijn vragen waarvan wij vinden dat ze erover nagedacht hebben voordat dit besluit is genomen."
De bewoners hebben in eerste instantie de hoop gevestigd op de gemeenteraad. "Maandag wordt de financiering van het plan voorgelegd aan de gemeenteraad en wij gaan inspreken. Er zijn namelijk veel vragen. In die begroting staan bijvoorbeeld alleen de bouw- en exploitatiekosten over tien jaar, maar er is niets opgenomen over extra maatregelen, voorzieningen en dergelijke. Bijvoorbeeld: Op dit moment is kavel 13A een zeer drukbezocht speelterrein voor kinderen en wij willen onder andere graag zien dat er wordt geïnvesteerd in een speelgelegenheid. Dat zien we nu nog nergens terug. Dat is vreemd."
Langzamerhand neemt de bezorgdheid dan ook toe in de wijk. "Eerst waren de meeste betrokken bewoners er voor om dit tot een succes te maken, zij het in een kleinschaliger opzet. Maar inmiddels slaat het sentiment om naar machteloosheid. Daarom zijn we gestart met een petitie waarin we de gemeente onder andere vragen het besluit te herzien en samen op zoek te gaan naar alternatieven. We hebben nu al online 230 handtekeningen en fysiek, door langs de deuren te gaan, 200 handtekeningen opgehaald."

Informatieavond
Navraag bij Bestuurscommissie Oost leert dat op 27 juni een bijeenkomst in de FlexBieb is gepland. Van der Valk laat op zijn beurt weten dat de bewoners voor deze avond geen uitnodiging hebben ontvangen. "Goed om te weten dat deze er is", mailt hij. Meer vragen aan Thijs Reuten van de Bestuurscommissie Oost worden niet beantwoord met als redend dat dit een besluit is van de gemeente Amsterdam.

Steunpunt veiligheid Ivensplein

IJBURG – Op het Joris Ivensplein komt een veiligheidssteunpunt van waaruit onder andere toezicht wordt gehouden op de hangjongeren.

Vorig weekend zijn er weer veel problemen geweest met groepen jongeren en langzamerhand is de emmer vol. Momenteel wordt er gewerkt aan verbeteringen aan het Joris Ivensplen waardoor het plein leuker, veiliger en levendiger wordt. Een mobiel gebouwtje van waaruit toezicht wordt gehouden is een van de maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer die er komt en hoe het eruit gaat zien. Een optie is om deze onder te brengen bij een van de kinderopvangcentra, maar dat is niet zeker. Voordat de schoolvakanties beginnen wil stadsdeel Oost duidelijkheid verschaffen.

Programma voor jeugd in zomer

IJBURG – Stadsdeel Oost praat met een aantal partijen over een activiteitenprogramma in de zomer voor tieners (8-15 jaar) op IJburg. De insteek is om op verschillende pleinen van IJburg enkele keren per week diverse activiteiten aan te bieden om de jeugd zodoende 'van de straat' te houden.

Doel van de activiteiten is om het buitenspelen van kinderen en jeugd te begeleiden. Een voorbeeld zijn de activiteiten die regelmatig op het Ed Pelsterpark door SK Coaching en het schoolplein van de Montessorischool Steigereiland worden gehouden. Het programma is nog niet bekend.

Kavel 1 Op de Schop blijft zo lang mogelijk

IJBURG – Op Kavel 1 op IJburg worden in het najaar of in het voorjaar van 2017 115 goedkope huurwoningen gebouwd. Dit betekent dat Kavel 1 Op de Schop moet inschikken en op termijn, als het hele kavel bebouwd wordt, zal verdwijnen.

Kavel 1 is opgedeeld in vier delen, waarvan momenteel een is bebouwd (het gebouw met de klok). De bouw van het deel op de hoek Ivensstraat-Van der Keukenstraat start binnenkort. Wat er komt op de laatste twee delen, is nog niet bekend, maar waarschijnlijk ook woningen. De tijdelijke inrichting zal in elk geval zo lang mogelijk behouden blijven, laat stadsdeel Oost weten.

Verkeerslichten op Bert Haanstrakade

IJBURG - De kruising Pampuslaan/Bert Haanstrakade wordt momenteel opnieuw ingericht. Er komen verkeerslichten en er komt een aparte strook voor verkeer dat komend vanaf de Haanstrakade de Pampuslaan op wil. De werkzaamheden vinden plaats in de aanloop naar de oplevering van de nieuwe woningen aan beide zijden en een filiaal van DEEN supermarkten in het najaar. De eerste werkzaamheden zijn half juli grotendeels afgerond en na de bouwvak wordt het trottoir bij de nieuwbouw aangelegd.

Heropening Nuonweg: nog een lange weg te gaan

Heropening valt niet voor 2018 te verwachten

De betonblokken met het hek erachter staan voorlopig nog wel enige tijd op de Nuonweg. Of dat voor altijd is, zal de toekomst leren.

IJBURG – Gaat de Nuonweg, het veredelde karrenspoor ter hoogte van de Nuoncentrale dat twee jaar geleden gesloten werd, toch weer open? Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wel, maar Diemen heeft de troefkaarten in handen. Maar als het er al van komt, zal dat zeker niet voor 2018 zijn. En de kosten lopen in de miljoenen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven B en W van Amsterdam dat heropening verkeerstechnisch mogelijk is. Dan moet het weggetje wel geschikt worden gemaakt voor openbaar gebruik, de kruising met de Fortdiemendamweg heringericht worden en een verkeersregelinstallatie krijgen. Kosten: 3,4 miljoen euro, exclusief mogelijke planschadeclaims, plus de jaarlijkse onderhoudskosten van 150.000 euro, staat in de brief. Die kosten zijn helemaal voor rekening van de gemeente Amsterdam, eventueel met een bijdrage van Maxis. Diemen heeft al aangeven bij openstelling, naast een lijst andere voorwaarden, gevrijwaard te willen worden van alle kosten en eventuele planschadeclaims.

Verder onderzoek
Verder onderzoek is nodig en de resultaten daarvan worden pas in het eerste kwartaal van 2017 verwacht. Dat onderzoek richt zich op de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, geluidsbelasting en juridisch onderzoek naar het risico op planschadeclaims en of de openstelling niet gezien kan worden als staatssteun.
Als Amsterdam begin volgend jaar positief besluit, is het nog aan de Diemense gemeenteraad om het bestemmingsplan te wijzigen. "Er staan nog een hoop vragen open", laat verantwoordelijk wethouder Lex Scholten weten. Pas als die zijn beantwoord, kan worden begonnen met de uitvoering van de noodzakelijke ingrepen op de wegen en kruisingen. "Dat is zeker niet voor 2018 gereed. Er staat weliswaar in de brief dat de Maxis mee wil betalen, maar ik heb nooit een hoger bedrag dan ca, 60.000 euro horen noemen", aldus Scholten.

Ds Rob Visser viert 4-jarig jubileum in feesttent

IJBURG – Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van dominee Rob Visser is er zondag 19 juni in een speciale feesttent in het Ed Pelsterpark een bijzondere dienst waarvoor iedereen is uitgenodigd is. Goed om te weten: Rob viert meteen ook het feit dat hij op 18 juni veertig jaar geleden is getrouwd met Herma Visser-Locht.

Rob startte als dominee in Tholen en belandde daarna in Deil/Enspijk, Holten en Apeldoorn voordat hij in 2010 'predikant-pionier' werd op IJburg. Zijn diensten houdt hij sinds begin 2011 in de Binnenwaai – Kerk op IJburg aan het Ed Pelsterpark. Dat doet hij nog steds, maar inmiddels is hij ook stadsdominee in Amsterdam.

Meepraten over nieuwe IJburgers

IJBURG – Tijdens de maandelijkse bijeenkomst in de FlexBieb waarbij bestuurders van de Bestuurscommissie Oost IJburgers ontmoeten, staan woensdag 27 juni de ontwikkelingen rond de komst van 320 containerwoningen aan de Daguerrestraat centraal.

Het thema van de bijeenkomst is groepen nieuwkomers, waarbij de centrale vraag wordt gesteld: 'Hoe kan de komst van een relatief grote groep nieuwkomers zo positief mogelijk uitpakken voor een wijk als IJburg?'. Zo valt te lezen op de site van de FlexBieb. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Op pagina 3 staat een uitgbereid artikel over de Daguerrestraat.

Leren kanoën

IJBURG – Kano op IJburg houdt van 25 tot 29 juli voor de vierde achtereenvolgende keer een kanokamp voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.

De deelnemers aan het kamp leren goed kanovaren en gaan er natuurlijk op uit. De laatste dag zijn de deelnemers zo goed dat ze hun ouders kunnen gidsen. Opkanoopijburg.nl staat alle verdere informatie.

Opnieuw Jazz aan de Haven

IJBURG – In Café Ed aan de Krijn Taconsikade wordt donderdag 23 juni weer Jazz aan de Haven gehouden. Er zijn workshops - deze worden gegeven door de Jazz Afdeling van Muziekschool Amsterdam - en er zijn spectaculaire optredens van de 10-koppige combo's Jazz Vanguards en Jazz Connectors.

De workshops staan onder leiding van de in Hongarije geboren bandleider, saxofonist Daniel Mester. De Jazz Vanguards worden geleid door trompettist Florian Sperzel die verder speelt in het Jazz Orkest van het Concertgebouw, the World Famous Glenn Miller Orchestra (Europa), the Konrad Koselleck Big Band).
Jazz aan de Haven start om 20.00 uur en de entree is gratis.

Activiteiten in Ed Pelsterpark

IJBURG - SK Coaching is nog tot en met eind juni op verzoek van stadsdeel Oost elke werkdag van 15.00 tot 20.00 uur en in de weekenden van 13.00 tot 20.00 uur aanwezig in het Ed Pelsterpark om samen met omwonenden activiteiten te organiseren.

Het Ed Pelsterpark wordt intensief gebruikt. Het hele jaar door wordt er veel gespeeld en vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Niet alle bewoners maken gebruik van het park en niet alle kinderen voelen zich veilig om daar te spelen.

Doel
Daarom begeleidt SK Coaching diverse activiteiten, waarbij er een helder doel is: Het park moet weer een plek worden waar kinderen veilig en prettig kunnen spelen en waar ouders elkaar makkelijk kunnen ontmoeten.

Verboden te springen van de bruggen

IJBURG – Stadsdeel oost wijst IJburgers en met name kinderen er nog maar eens op: het is verboden om vanaf bruggen in het water te springen of te duiken. Springers kunnen zichzelf verwonden als ze verkeerd terechtkomen en er is ook kans dat er boten varen.

Zwemmen op IJburg is mogelijk bij de officiële zwemplekken strand IJburg (Blijburg) en bij het strand in het Diemerpark. Hier zijn ballenlijnen waarbinnen geen boten varen. Verder wordt op deze plekken gecontroleerd of er geen ziekmakers als blauwalg in het water zitten, of de bodem niet uit drijfzand bestaat en wordt opgelet dat er geen troep in het water drijft of op de bodem ligt.
Zwemmen in open water is verder overal op eigen risico en in vaarwater verboden.

Honden uitlaten

IJBURG – IJburg wordt momenteel vol gebouwd en dat betekent dat het steeds lastiger is om een hond uit te laten. Daarom worden waar mogelijk nieuwe zogeheten hondenuitrenplekken gecreëerd en bestaande plekken verbeterd.

Dit is een van de uitgangspunten in de Gebiedsanalyse van buurtcommissie Oost. Voor het uitbreiden en verbeteren van de uitlaatplekken is tweeduizend euro beschikbaar. De hondenuitlaatplekken zijn met een bord herkenbaar.

'Niet alle problemen zijn op te lossen'

Omgevingspsychologe Camilla Meijer vindt IJburg goeddeels gelukt

Ontwerpers, planologen en architecten kunnen het allemaal nog zo mooi bedenken, maar als er eenmaal echt gewoond wordt in 'een plan' zie je pas wat de bewoners ermee doen en hoe ze het beleven. De IJburgse omgevingspsychologe Camilla Meijer is recent 'ingevlogen' om zich te buigen over de gesignaleerde knelpunten in gebruik en beleving van het Joris Ivensplein en haar visie leverde veel vragen op, met als grote gemene deler 'Vindt Camilla Meijer vanuit haar expertise dat IJburg geslaagd is?'

Camilla Meijer: "Veel mensen wonen prettig op IJburg."

"Mensen gebruiken hun ruimtelijke omgeving vaak anders dan een ontwerper voor ogen had. Zo kan een peuterspeelplek ineens als puberhangplek gaan functioneren, wordt een opgebroken straat vaak als speeltuin gebruikt en nodigen sommige portieken uit tot criminaliteit en vandalisme. Maar hoe komt dat?"
Deze inleiding staat op de website van het bureau Omgeving en Beleving dat door Camilla Meijer wordt bestierd. Camilla is sinds begin dit jaar onder andere betrokken bij het Joris Ivensplein. Op het Joris Ivensplein worden momenteel de problemen op basis van het rapport dat zij na overleg met alle betrokkenen heeft samengesteld (in de vorige IJburgerNieuws besteedden we hier aandacht aan-red.). Maar voordat we vanzelf bij het Joris Ivensplein komen, leggen we haar eerst de vraag voor: Hoe staat IJburg er eigenlijk op, in het algemeen?
"In de Gebiedsanalyse van bestuurscommissie Oost blijkt dat IJburgers over het algemeen tevreden zijn met en op IJburg. Dat gevoel heb ik zelf ook. Veel mensen wonen hier prettig. Vooral de weidsheid en de aanwezigheid van water zijn belangrijke factoren."

Kanttekening
Ze maakt wel een kanttekening. "Deze cijfers zijn van een onderzoek dat is gedaan door Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. De ervaring leert dat het vooral hoger opgeleiden zijn die meedoen aan dit soort onderzoeken en dat zijn gemiddeld bewoners die het beter voor elkaar hebben en die meer kansen krijgen. Veel mensen worden zo niet gehoord en wat zij ergens van denken, zie je dan ook niet terug in de statistieken."

Niet gelukt
Dat sommige groepen moeilijk - om niet te zeggen niet - te bereiken zijn, heeft ze zelf ook ervaren bij het Joris Ivensplein. "Ik had heel graag ook met bewoners gesproken die in de Erich Salomonstraat, grenzend aan het Joris Ivensplen, wonen. Dat zijn grote gezinnen in kleinere huurwoningen en hun mening doet er zeer toe. Maar ik moet bekennen dat het mij ook niet gelukt is, helaas. Net zoals het niet gelukt is om met de groep jongeren die overlast veroorzaken op het plein in contact te komen. Ik had de puzzel graag compleet gehad, maar er ontbreken stukjes. Had ik op hen af kunnen stappen? Dat klopt, maar dat is mij van verschillende kanten afgeraden. Ik heb dat eerder wel gedaan in Amsterdam Nieuw-West. Dat werkte over het algemeen goed, maar het is ook voorgekomen dat we snel moesten wegwezen."

'Een positieve grondhouding is typisch IJburg'

Worden de problemen op het Joris Ivensplein wel voortvarend genoeg opgepakt?
"Ik vind van wel. Er zijn al maatregelen uitgevoerd en onlangs hadden we weer overleg met alle betrokkenen en ook één met specialisten op het gebied van groen en verkeersveiligheid. En er is bij de gebruikers veel positieve energie; iedereen wil er echt iets van maken. Om de problemen met de hangjongeren aan te pakken, zijn er nu plannen om de trappen te versmallen met bloembakken. Ik ben er inmiddels wel achter dat het soms makkelijker lijkt dan het is. Als je op de trappen bloembakken wilt plaatsen, moet je bijvoorbeeld weer oppassen dat je er niet op kunt zitten. En je kunt wel zeggen dat er venstertijden moeten komen voor het goederenvervoer, maar voor sommige winkels werkt dat gewoon niet. Niet alles is op te lossen, er blijven altijd conflicterende belangen."

Nog even terug naar IJburg als geheel: op welk vlak is IJburg goed geslaagd en op welk onderdeel niet?
"Ik vind het nog steeds een heel sterk punt dat meteen de trambaan is aangelegd. In veel andere Vinex-wijken is dat vergeten, maar de allereerste bewoners op IJburg konden meteen met de tram naar de binnenstad. Ook goed is dat hier in het begin direct allerlei voorzieningen waren. En stadsdeel Oost houdt goed de vinger aan de pols en geeft initiatieven een kans. De aanwezigheid van veel water op en rond IJburg is ook een sterk punt. Daar zou best wat meer mee mogen gebeuren. En ik hou zelf van de architectuur hier, maar aan de andere kant heb ik me op het Joris Ivensplein wel gerealiseerd dat het in de winter, als de bomen kaal zijn, wel erg koud en stenig kan zijn."
"Wat op IJburg niet gelukt is, is dat op de een of andere manier niemand heeft zien aankomen dat de enorme toestroom van jonge gezinnen met veel kleine kinderen op termijn tot een overschot aan jeugd zou leiden. Er zijn inmiddels weliswaar goede initiatieven voor de jeugd genomen, maar we zijn er nog niet. En er zijn op verschillende plekken bewonersgroepen niet goed gemengd waardoor er enkele kleine getto's zijn. Ook dat had men kunnen zien aankomen. Ik ben op zich positief over de ontwikkelingen, maar er blijft aandacht nodig voor de leefbaarheid, betrokkenheid en veiligheid op dit eiland."

The place to make

Het rapport over het Joris Ivensplein is opgesteld op basis van de zogeheten Placemaking-methode.
Deze methode is gericht op het versterken van gemeenschappen, door in een continu proces verschillende belangen in beeld te brengen om deze vervolgens met de betrokkenen dichter bij elkaar te brengen.
Belangrijk onderdeel zijn de zogeheten Placegames waarbij een plek systematisch wordt geïnventariseerd door belanghebbenden.

'Op Centrumeiland worden geheid ook weer fouten gemaakt'

Sinds kort is er ook de kwestie Daguerrestraat, waar containerwoningen komen voor 320 kwetsbare groepen onder wie jongeren, studenten en statushouders. Hoe kijk jij daar als omgevingspsychologe naar?
"Aan de ene kant heb ik begrepen dat veel IJburgers er best begrip voor hebben dat deze mensen ook een dak boven het hoofd moeten hebben. Dat bleek bij die informatieavond en dat is ook typisch IJburg: een positieve grondhouding. Maar ik kan me goed voorstellen dat omwonenden ongerust zijn. En ik snap niet goed dat stadsdeel Oost aan de ene kant in de Gebiedsanalyse vaststelt dat er in dit deel van IJburg nu al sociale problemen zijn en vervolgens voorstelt om deze groepen op dezelfde plek te huisvesten.Ook ik vraag me af of de nieuwe bewoners niet wat beter verspreid over IJburg kunnen wonen. Ik hoop dat heel snel bekend is welke bewoners er komen en dat dan voorzieningen worden getroffen, waardoor huidige bewoners met hen in contact kunnen komen. Dat er ook studenten komen is positief. In Nieuw-West kregen studenten een huurwoning met als voorbehoud dat ze ook een aantal uur in de week maatschappelijk werk in de wijk moeten doen. Dat werkt heel goed."

Momenteel wordt ook bekeken of een aantal schoolpleinen op IJburg kan worden omgetoverd tot buurtplein (zie het bericht hierover op de voorpagina-red.). Zijn dat kansrijke ideeën?
"Dat gebeurt wel meer in Nederland en het ligt soms heel gevoelig omdat een rustig schoolplein opeens ook na schooltijd wordt gebruikt, met alle risico's van dien. Maar uit onderzoek blijkt dat een dergelijke ontwikkeling over het algemeen een positief effect heeft op een buurt."

Ook zijn er plannen om meer geveltuinen en dergelijke aan te leggen? Jij zegt vast: doen, dat groen!
"Zeker weten. Het is heel belangrijk dat er veel meer groen komt, want met name in de herfst en winter is IJburg wel heel veel stenen. Op mijn vakgebied zijn er veel onderzoeken geweest naar de invloed van groen in een omgeving en uit allemaal blijkt dat je groen moet hebben omdat dat bijzonder goed is voor de mens. En ik hoop dan op meer 'doe-groen'; groen waar je wat mee of in kunt doen."

Op je website zeg je onder andere dat mensen hun ruimtelijke omgeving vaak anders gebruiken dan een ontwerper voor ogen had. Het is in dat verband handig om dan alvast in het ontwerpstadium een omgevingspsycholoog te betrekken. Dat lijkt me een prachtkans voor Centrumeiland. Ben je al gebeld om daarbij betrokken te zijn?
"Nee. In de VS en Scandinavië zie je wel dat dit steeds vaker gebeurt, maar dat is in Nederland nog vrijwel niet het geval. Ik ben zelf mede-initiatiefnemer van het Netwerk Omgevingspsychologie, waarin omgevingspsychologen, stedenbouwers, architecten en andere ontwerpers van elkaar leren en je ziet dat er wel beweging ontstaat. Wat Centrumeiland betreft: ik heb niet goed in beeld wat Centrumeiland gaat worden en wie er gaan wonen, voor zover dat al bekend is, dus ik kan er verder niet gedetailleerd iets over zeggen. Maar ik weet dat ook daar geheid fouten zullen worden gemaakt. Dat is eeuwig zonde en kost weer veel geld om later te repareren."

8 / 12

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

AHC IJburg wil enorme wachtlijst heel graag wegwerken

Hockeyvereniging heeft nog heel veel uitdagingen

Voor de jeugd van AHC IJburg is het dringen op de velden. Een vierde veld is dan ook een must.

IJBURG - Bijna twaalfhonderd leden telt hockeyclub AHC IJburg inmiddels en dat zouden er veel meer kunnen zijn, want er is ook nog een wachtlijst met liefst vijfhonderd vooral kinderen en jongeren. Waarmee maar gezegd is dat hockey op IJburg heel populair is. De club die pas zes jaar bestaat staat als een huis, maar er zijn ook wensen, zoals de bouw van een nieuw clubhuis. En dan is er ook nog dat permanente 'gedoe' over die parkeerplaatsen. Secretaris Evert Jan de Vries legt graag uit hoe het allemaal zit met de vereniging die hij zo koestert.

Momenteel is hockey booming; niet alleen op IJburg, maar in heel Nederland. "De successen van de nationale teams zijn hierin heel belangrijk, maar ook het feit dat deze sport per definitie vooruitstrevend is én het gegeven dat er een uitstekende mix is van vrouwen en mannen waardoor er een gezonde sociale samenhang is, zijn belangrijk", zegt Evert Jan de Vries. Waarmee maar gezegd is dat AHC IJburg een gezellige club is. En een grote ook, met een ledenbestand van bijna twaalfhonderd onder wie heel veel jeugdleden. Er zijn slechts ongeveer 150 senioren. "Maar dat aandeel gaat stijgen, want jeugdleden worden vanzelf ouder", zegt De Vries. Bovendien kunnen ondanks de enorme wachtlijst senioren onmiddellijk terecht. "Senioren spelen namelijk, anders dan de jeugd, op zondag en op zondag is er nog ruimte op onze velden."

Drie velden
AHC IJburg beschikt over drie velden en dat is op zaterdag met wat passen en meten net genoeg. "Volgend seizoen spelen we een aantal thuiswedstrijden bij een andere vereniging, waardoor het allemaal net lukt. Maar het seizoen daarop hebben we echt te weinig speelruimte, helemaal als veel huidige 16-jarigen en 17-jarigen lid blijven. Normaal is dat een leeftijd dat velen afhaken, maar het is voor ons afwachten wat er gaat gebeuren, want wij hebben er geen ervaring mee. Ja, natuurlijk willen wij van die wachtlijst af, heel graag zelfs. Maar dat wordt lastig. Zoals het er nu naar uitziet, is er een kans dat een grote groep die graag op IJburg wil hockeyen hier nooit aan de bak komt en dat is triest."

Een maquette van het nieuwe clubhuis.

'Er is een kans dat een groep IJburgers nooit aan de bak komt'

Veld erbij
Een veld erbij is dan ook noodzaak, maar ja: waar moet dat komen? "We voeren overleg met alle betrokkenen en de gemeente Amsterdam om te zien of er onder andere op Zeeburgereiland plek is. En we zullen creatief moeten zijn. Op deze locatie een vierde veld? Ook daar moeten we over nadenken. Weet je, veel van onze leden zijn ook gek op de natuur in het Diemerpark en menigeen is lid van de Vrienden van het Diemerpark. Dus daar ligt het niet aan. Maar aan de andere kant geldt dat voor deze voormalige vuilnisbelt bij het allereerste begin van IJburg is vastgesteld dat het park bestemd is voor natuur, recreatie en sport."

Dames gezocht

AHC IJburg zoekt versterking voor een damesveteranenteam. Gezocht worden dames tussen de 37 en 45 jaar die lekker willen hockeyen (ervaring is geen must, maar wel een pre) en vooral van gezelligheid houden. De training is op donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en op zondag is de wedstrijd (in totaal twintig per jaar).
Teammanager Petra Langedijk (Petra@vandeute.com) kan meer informatie geven.

42 parkeerplaatsen
Onlangs zijn bij het park 42 parkeerplaatsen aangelegd, maar iedereen ziet dat dit aantal nu al te klein is. Niet voor niets staan op speeldagen – de parkeerplaatsen zijn door de week niet in gebruik, tenzij er officiële wedstrijden worden gespeeld – veel auto's buiten de parkeervakken. Dit tot grote ergernis van Kees Lakerveld van de Vrienden van het Diemerpark, die alle verkeer op, rond en naar het parkeerterrein heeft geobserveerd en een zwartboek heeft samengesteld. Hij is hiermee naar de rechter gestapt met als doel auto's langzamer te laten rijden en om het aantal aan banden te leggen. Meer parkeerplaatsen is voor Lakerveld zeker geen optie, maar hoe staat de hockeyclub hierin? De Vries: "Ik wil allereerst benadrukken dat onze leden zelf met de fiets naar het sportpark komen. Natuurlijk is er weleens iemand die de kinderen afzet of die bij slecht weer toch met de auto komt, maar dat zijn uitzonderingen. We spreken die mensen er ook op aan. Een groot voordeel van al die jeugdleden is natuurlijk ook dat ze simpelweg niet autorijden. Maar hoe dan ook zijn er inderdaad te weinig parkeerplekken. Dat is een uitdaging. Het maakt ons overigens niet uit waar auto's kunnen parkeren. Dat hoeft niet in het Diemerpark te zijn, maar kan ook bij de jachthaven op de Zeeburgerdijk. Het stadsdeel heeft echter vastgesteld dat de huidige plek de beste optie is, dus wij gaan ervan uit dat dat inderdaad het geval is."

'Jammer dat er zo veel energie zit in die parkeerplaatsen'

"Wat ik er verder over wil zeggen, is dat wij het jammer vinden dat Kees Lakerveld meteen naar de rechter is gestapt. Hij had ook eerst even kunnen overleggen. Bovendien is het ons onbekend of de mening van Kees Lakerveld ook de mening is van alle leden van de Vrienden van het Diemerpark. En wij vinden het jammer dat er zo veel energie gaat zitten in die paar plekken. Wij steken die energie liever in de verdere ontwikkeling van de vereniging."

En daar liggen de komende tijd ook nog wel wat uitdagingen. Een vierde veld is al genoemd, maar er zijn ook vergevorderde plannen voor een permanent clubhuis. "Dat wordt, zoals de plannen nu zijn, een mooi clubgebouw dat door de architectuur en kleurstelling als het ware zal opgaan in de groene omgeving. Dat wordt wel een duur project, klopt. We hebben het over een bedrag van tegen de één miljoen euro, dus dat is serieus geld. Dat is nog een hele uitdaging, want aan de ene kant willen wij de contributie zo laag mogelijk houden zodat iedereen kan hockeyen, maar aan de andere kant moeten we sparen voor de toekomst, terwijl we ook nog zitten met de afbetaling van ons huidige clubhuis. Verder wordt er gewerkt aan de afwerking van het sportpark, dat zo groen mogelijk moet worden. En het fietspad naar het hoofdfietspad in het Diemerpark moet beter worden verlicht, want dat is veel te donker. We hebben nog genoeg te doen de komende jaren."

Deukjes herstellen bij Stuivenberg

Uitdeuken voor slechts € 25,-

Stuivenberg repareert alle schade, maar op 24 juni alleen kleine deukjes. Foto: Brian Elings

Bij Autoschade Stuivenberg in Weesp is het zaterdag 24 juni 'Deukjesdag', een speciale actiedag om kleine deukjes te laten verwijderen.

Alleen op deze dag kan dat vervelende deukje dan tegen een zeer aantrekkelijke prijs van 25 euro hersteld worden, klaar terwijl u wacht. Van 13.00 tot 17.00 uur staan de deuren open. Autoschade Stuivenberg staat met een gespecialiseerd team klaar om deukjes, ter grootte van maximaal een 2-euromunt, direct te verhelpen, zonder spuiten. Grotere deuken zijn op andere momenten te verhelpen, op Deukjesdag kan daar wel een offerte voor worden gemaakt.

Normaliter kost het herstellen van een kleine deuk veel meer, maar door het bundelen kan dit nu veel goedkoper. Het voordeel is 50% ten opzichte van de normale prijs. Aanmelden kan via (0294) 480083.

Begrip
Autoschade Stuivenberg aan de Flevolaan 31, 1382 JX Weesp, is al vele jaren een begrip in de regio. Wekelijks worden er meer dan 35 autoschade's hersteld. Zowel voor de particuliere als de zakelijke markt.

Stuivenberg heeft samenwerkingsovereenkomsten met o.a. Achmea, Topherstel en Schadegarant. Stuivenberg maakt deel uit van de Reco Autoschade Groep met in totaal 11 vestigingen, waarvan de meeste in Noord-Holland en maakt deel uit van de landelijke keten Schadenet.

Ka+ hatchback is soepel en ruim

Rijdt prettig in de stad, maar ook op lange ritten. Foto: André Verheul

De drie passagiers die achterinplaats kunnen nemen in de ruime vijfdeurs Ford Ka+ hatchback krijgen de meeste hoofdruimte en beenruimte in deze klasse. De Ka+ is nu te bestellen.
De Ka+ is iets korter dan de Fiesta, maar is wel 29 millimeter hoger en beschikt over een slim ingedeeld interieur, vandaar de meeste hoofd- en beenruimte voor achterpassagiers in zijn klasse. Onder de motorkap ligt de efficiënte nieuwe 1.2 l-liter Duratec-benzinemotor die pittige prestaties levert. De motor en de vijftraps versnellingsbak zijn afgesteld met een breed koppelbereik waardoor de auto erg prettig rijdt, zowel in de stad als tijdens langere ritten. Hij is er in een 70 pk- en een 85 pk-versie. Met slimme technieken wordt het brandstofgebruik teruggedrongen. Zo wordt vrijkomende energie opgeslagen wanneer de auto uitrolt of remt. De aandrijving en het chassis zijn aangepast voor een lager geluidsniveau. De prijzen beginnen bij € 12.995 of € 99 p/mnd met Ford Options. Dat is met onder meer elektrische ramen en spiegels, zes airbags, Electronic Stability Control met Hill Start Assist, Speed Limiter en Ford Easy Fuel. De 85 pk-versie heeft ook onder meer cruise control, lederen stuurwiel, verwarmde voorstoelen en parkeersensoren.

Ook Jeep en Dodge bij Vaneman

Dodge RAM arriveert bij Vaneman.

Frank Vaneman Automotive vestigde zich ruim een jaar geleden in Amsterdam en Hoofddorp als de officiële merkdealer van onder andere Fiat en Alfa-Romeo. Nu komen daar Jeep en Dodge bij.

Dat is logisch, stelt Vaneman, want Fiat en Chrysler zijn wereldwijd partners binnen Fiat Chrysler Automobiles. Jeep en Dodge zijn aansprekende merken die zowel over personenauto's als hele robuuste (RAM) bedrijfswagens beschikken. Door daarin voor Dodge RAM nauw samen te werken met de over Nederland verspreide vestigingen van USCarDealer.nl, ontstaat er ook een hecht landelijk sales- en servicenetwerk, waarbij Frank Vaneman Automotive de regio Amsterdam voor de genoemde Amerikaanse merken vertegenwoordigt. Inmiddels staan de eerste demonstratiemodellen van Dodge RAM voor een proefrit beschikbaar, net als enkele interessante occasions.

Armin eerste met Jaguar F-PACE

Foto: Rahi Rezvani

De Jaguar F-PACE heeft zijn debuut gemaakt. De eerste Nederlander die er in wegreed, was top-DJ Armin van Buuren. Als Jaguar-ambassadeur speelde hij al een belangrijke rol in de social media campagnes van de Jaguar XE. Nu stapt hij over in de nieuwe Jaguar F-PACE. "De Jaguar F-PACE is gewoon ideaal voor mijn gezin. Je hebt alle ruimte, maar dan wel in combinatie met de sportiviteit van Jaguar. Ik heb gekozen voor de F-PACE S met 279 kW/ 380 pk sterke 3.0 liter V6 Supercharged bezinemotor. Zowel de sound als het karakter van deze V6 is opzwepend - je begrijpt dat me dat zeer aanspreekt." De Jaguar F-PACE is leverbaar vanaf € 53.750,-. Foto Rahi Rezvani.

Sneak preview Renault Talisman Estate

De nieuwe RenaultTalisman Estate is van 16 tot en met 19 juni al even te zien bij de vestigingen van Arend Auto aan de Donauweg en Joan Muyskenweg in Amsterdam. Een primeur in Europa. Het is ook mogelijk een proefrit te maken. En als hij bevalt, kunnen er direct zaken worden gedaan vanaf
€ 31.790 euro (21% bijtelling). De officiële verkoop start in september. Alle bezoekers van de 'Midzomer Première', ontvangen een goodiebag, waarmee ook weer mooie prijzen te winnen zijn.

Weerbericht

Buienkans neemt af en de zon krijgt meer ruimte

Juni wordt zomermaand genoemd. Juni is genoemd naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van oppergod Jupiter. Tot aan de zonnewende op 21 juni lengen de dagen nog met 20 minuten. De weerkundige zomer is sinds 1 juni weer uit de startblokken. De lente (maart t/m mei) was er één van pieken en dalen. In zijn geheel was de lente vrij nat, vrij zonnig en de gemiddelde temperatuur was gematigd. Op 21 juni begint de astronomische zomer. Nadien worden de dagen langzaam weer korter. Nu, half juni, beleven we weer de klassieke 'midjunikoelte'.

Dit verschijnsel treedt op bij een westelijke stroming. Vanouds ook wel 'schaapscheerderskou' genoemd. Schapen werden dan geschoren zodat de kale huid niet aan felle zon werd blootgesteld. Komend weekend neemt de buienkans af. De zon krijgt iets meer ruimte. Na het weekeinde veert de temperatuur geleidelijk weer op.

Op een late juni-avond wandelde ik over de Bert Haanstrakade richting Blijburg Strand. Het was windstil. Het IJmeer glinsterde als spiegelglas. Boven de westelijke horizon zakte de zon als een vuurrode bal achter de kleurrijke dijkhuisjes van Durgerdam. Ik naderde de Kapel op Blijburg. In de schemering doemden daar twee gestalten op. Hun aandacht gericht op iets aan de heldere hemel. Ze waren zo geconcentreerd dat ze even schrokken van mijn onverwachte komst. Ze stelden zich voor als Sem en Roos. We studeren beiden astronomie, verklapte Sem. Er stond een telescoop opgesteld. We komen speciaal om de planeet Jupiter te bekijken, onthulde Sem, deze reuzenplaneet is nu helder te zien in het westen, in sterrenbeeld Leeuw. De zichtbaarheid neemt later in juni af. We hopen ook de vier grootste manen van Jupiter te spotten; Io, Europa, Ganymedes en Castillo. Ze liggen deze avond op een kluitje rechts van de planeetschijf. We wonen aan de Keizersgracht, sprak Roos met lichte spijt, maar we zijn liever hier. IJburg is de plek in Amsterdam met de minste lichtvervuiling. Op IJburg heerst nog duisternis. Alleen hier kun je de talrijke sterren nog goed zien. Ze vertelden dat ze willen trouwen in de Kapel op Blijburg, als de meest magische plek van de stad. Niet deze maand omdat de heldere planeet Venus niet zichtbaar is. Als je trouwt moet Venus wel te zien zijn, lachte Sem met een schalkse blik.

Ik liep door naar het strand. De nacht was kil en duister. De kleine maansikkel leek als witte saffier. Een knipoog van Venus ontbrak, maar de sterrenhemel scheen schitterend. Waarom gaat dit astro-stelletje niet in juni trouwen, dacht ik, als een Juno en Jupiter, als een goddelijk paar, bij het nu zo heldere "sterrenlicht" van deze raadselachtige planeet.

Vrijdag 17 juni

Film: The Big Short

Terwijl de financiële wereld aan het begin van het nieuwe millennium feestviert, voorspelt buiten Wall Street een handjevol slimme beleggers wat de grote banken, de media en overheid niet zien aankomen: de wereldeconomie staat op instorten.
De film vangt aan om 20.30 uur, de entree bedraagt 6.50 euro en de film wordt vertoond in Theater Vrijburcht.

Architectuur: Steigereiland

Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) houdt zondag 19 juni de jaarlijkse Dag van de Architectuur Amsterdam. Er zijn onder andere rondleidingen over Steigereiland, die van start gaan bij Café Restaurant Vrijburcht. Deze worden verzorgd door kunsthistoricus Niels Nannes.

Jubileum: Rob Visser

Zondagmiddag 19 juni om 14:30 wordt in een speciale feesttent in het Ed Pelsterpark dat Rob Visser 40 jaar dominee is. Sinds 2011 is hij onder andere actief als predikant in kerkcentrum De Binnenwaai op IJburg.

Maandag 20 juni

Workshop: vernieuwend onderwijs

Het onderwijs vernieuwen, waarom zou je? En hoe dan? En hoe wordt het er echt beter van?
Lou Brouwers, directeur van het IJburg College, vertelt er vanaf 16 uur over in de FlexBieb. Toegang: gratis voor leden.

Donderdag 23 juni

Thema: gebiedsgericht werken

In de maandelijkse terugkerende avonden met actuele films die gaan over mensen in een stedelijke omgeving in de FlexBieb staat vanavond (vanaf 20.00 uur) het thema gebiedsgericht werken centraal. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met bewoners, in relatief kleine deelgebieden. In Oost zijn dat: Oud-Oost, het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt, de Watergraafsmeer en IJburg/Zeeburgereiland. Gebieds- en participatiemakelaars spelen een centrale rol in deze aanpak. Er worden tien korte films van de IJburgse filmer Evelien Veenhuizen getoond. Vervolgens wordt dit fenomeen besproken. Toegang: 5 euro voor niet-leden, 2,50 met korting (Stadspas e.d.), gratis voor FlexBieb-leden.

Vrijdag 24 juni

Film: Belgica (16+)

Vlaams komisch drama van Felix van Groeningen, bekend van De Helaasheid der Dingen en The Broken Circle Breakdown, over twee broers die een bar openen en zich verliezen in het nachtleven. De films is te zien in Theater Vrijburcht om 20.30 uur. Kaarten kosten 6,50 per persoon.

Zaterdag 25 juni

Optredens: Open bak

Laat je podiumkunsten zien in theater Vrijburcht op deze open bak middag aanvang 16.00 uur). Iedereen is welkom: Zang, dans, acrobatiek, een mooi verhaal, iedereen kan het podium op. In elk geval is er het optreden van Funk it up, de popband van Muziekdocentencollectief IJburg. Met twee blazers, twee zangeressen, basgitaar, drums en toetsen wordt een funky repertoire gespeeld, afgewisseld met mooie rustige popsongs.

Zondag 26 juni

Zingen: korenfestival

Bij de FlexBieb aan de Talbotstraat 46 wordt zondag 26 juni vanaf 14.30 uur het vierde IJburgse Korenfestival gehouden. Medewerking verlenen de IJburgse koren Vinex Vibes o.l.v. Machteld Wentzel, De Cantorij o.l.v. Jan-Marten de Vries of Harm Snel, De Gezellige Bloes o.l.v. Christie de Wit en Het IJburgkoor o.l.v. Ricus Smid.

Maandag 27 juni

Politiek: ontmoeting

In de FlexBieb is maandag 27 juni de maandelijkse ontmoeting van IJburgers met leden van de bestuurscommissie van Amsterdam-Oost over uiteenlopende actuele onderwerpen. Het thema van deze bijeenkomst is groepen Nieuwkomers. Insteek is de vraag 'Hoe kan de komst van een relatief grote groep nieuwkomers zo positief mogelijk uitpakken voor een wijk als IJburg, met inbegrip van die nieuwkomers?' De aanleiding zijn de plannen voor kavel 13a: tijdelijke woningen voor zo'n 320 statushouders en studenten. Entree is gratis, aanvang is 20.00 uur.

Donderdag 23 juni

Muziek: Jazz aan de Haven

Na de succesvolle kick off van Jazz aan de Haven door de Jazz Focus Big Band volgen deze donderdag twee jazz workshops die voortkomen uit de Jazz Afdeling van Muziekschool Amsterdam. De Jazz Vanguards en Jazz Connectors treden op. Deze 10 koppige combo's, met een bezetting van 17 tot 77 jaar, spelen een gevarieerd repertoire van traditionele jazz, latin en wervelende bewerkingen van hoogtepunten uit de jazzgeschiedenis. Lees voor meer informatie het bericht op pagina 5.
De optredens vinden plaats om 20.00 uur bij café ED aan de Krijn Taconiskade 372. Toegang is gratis.