IJburgerNieuws

24 januari 2018

IJburgerNieuws 24 januari 2018


Advies: sportpark mag uitbreiden

IJBURG Het sportpark in het Diemerpark kan worden uitgebreid en moet wat stadsdeel Oost betreft visueel en ruimtelijk worden gescheiden van de rest van het park door middel van grondwallen, hoge begroeiing en bomen. Verder moet er een zogeheten een gewenste Kiss & Ride-plek komen die gerealiseerd moet worden voor de brug aan het einde van de Oeverzeggerstraat.

De sportverenigingen AHC en IJHC zijn blij met dit voorstel van stadsdeel Oost over de inrichting en het gezamenlijke gebruik van het Diemerpark, maar de Vereniging Vrienden van het Diemerpark heeft meer kritiek. Het advies is wat haar betreft niet erg concreet geworden en bepaalde voorstellen van de vereniging hebben het niet gehaald. "Daar zullen dus nog de nodige harde noten over gekraakt worden", laat de vereniging weten.

Het advies is de uitkomst van een bijeenkomst afgelopen najaar waarbij iedereen met een mening over het park zijn of haar zegje kon doen. Vervolgens zou het stadsdeel een advies voor het gemeentebestuur voorbereiden aan de gemeenteraad over het gebruik van het park. Dat ligt er nu en uit de reacties blijkt dat het in de praktijk moeilijk blijkt om twee werelden bij elkaar te brengen. De sportverenigingen willen meer ruimte en krijgen goeddeels hun zin, maar de natuurliefhebbers hebben kritiek.

3

Tien bezwaren tegen kavel 13A

IJBURG Er zijn in totaal tien bezwaarschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning voor kavel 13A aan de Daguerrestraat. De indieners krijgen de gelegenheid hun bezwaren binnenkort mondeling toe te lichten.

De omgevingsvergunning voorziet erin dat op de kavel 180 tijdelijke woningen komen voor voor de helft statushouders en voor de andere helft studenten en jongeren. Met de bouw is inmiddels gestart, maar een aantal bewoners heeft al laten weten het aantal woningen desnoods tot de rechter aan toe aan te vechten.
Het is de bedoeling dat de eerste bewoners in mei dit jaar komen.

5

Geveltuintje beginnen? Kijk eerst in de Ben van Meeren-
donkstraat

IJBURG De bewoners van de Ben van Meerendonkstraat zijn specialist geworden in het fenomeen geveltuin en IJburgers die plannen in deze richting hebben, kunnen hen aanschieten voor informatie.

Stadsdeel Oost moedigt bewoners aan om geveltuinen aan te leggen op IJburg teneinde de wijk minder 'stenig' te maken. Inmiddels zijn er op IJburg dertig geveltuinen aangevraagd, waarvan er tot nu toe zeventien zijn aangelegd.

Zelf onderhouden

IJburgers die dit ook willen, maar met vragen zitten, kunnen terecht in de Ben van Meerendonkstraat. Hier hebben de bewoners gezamenlijk geveltuinen en boomspiegels aangelegd die ze zelf onderhouden. Deze straat dient daarmee als voorbeeld voor heel IJburg. "Doordat de bewoners zelf de beplanting aanbrengen zijn ze expert geworden en aanspreekbaar voor andere buurtbewoners", schrijft Stadsdeel Oost op Halloijburg.nl.

De nieuwjaarsduik: een leuke en koude traditie

IJBURG Het is alweer ruim drie weken geleden, maar het blijft een bijzondere traditie: de nieuwjaarsduik die Steve Relyveld met veel enthousiasme organiseert bij Blijburg. Dit jaar viel de temperatuur van het water mee, maar op de kant was het wel koud. Maar dat weerhield tientallen IJburgers er niet van richting het water te rennen.

Nieuwe dominee

Alexander Noordijk is 1 januari de nieuwe voorganger van de Binnenwaai. Hij ontvouwt zijn plannen in deze editie.

7

Meer sportvelden, maar wel beter camoufleren graag

Vrienden van het Diemerpark is minder blij

Het sportpark op IJburg mag uitbreiden en er komen meer parkeerplaatsen, zo luidt het advies voor het gebruik van het Diemerpark.

Om het parkeerprobleem in goede banen te leiden staan er tegenwoordig verkeersbegeleiders.

Er woedt al jarenlang een stammenstrijd tussen gebruikers van het Diemerpark. Aan de ene kant staan de sportverenigingen AHC (voetbal) en IJHC (hockey) die geen kant meer op kunnen en niets liever willen dan meer sportvelden om de wachtlijst met rond de duizend (!) IJburgers (vooral kinderen) enigszins weg te kunnen weg te werken. En aan de andere kant staan de natuurliefhebbers, verenigd in de Vrienden van het Diemerpark, die liefst geen grassprietje willen inleveren.

Tevreden

In het najaar vond een bijeenkomst plaats waar iedereen zijn zegje kon doen, waarna het stadsdeel met een advies zou komen aan het gemeentebestuur. Dat ligt er nu en vooral de sportverenigingen zijn tevreden. En dat is niet vreemd, want zij hebben de meeste terreinwinst geboekt. In het advies staat namelijk klip-en-klaar: "Om in de sportbehoefte van de IJburgers te voorzien wordt het noodzakelijk geacht het sportpark in het Diemerpark uit te breiden."

'Sportvelden zijn maar lappen plastic'

9 hectare

In totaal mag er van de 90 hectare die het Diemerpark groot is maximaal 9 hectare worden gebruikt voor het sportterrein, waarvan wordt gestreefd naar maximaal 15 procent verharding. Verder moeten de contouren zodanig worden verlegd dat er ruimte is om het sportpark te camoufleren, AHC en IJHC worden aangemoedigd om samen één clubhuis te gebruiken en, niet onbelangrijk, het aantal parkeerplaatsen worden evenredig aan het aantal velden dat erbij komt, uitgebreid. Voorwaarde is wel dat er een Kiss & Ride-plek komt aan het begin van de brug en er moeten maatregelen worden genomen om het verkeer op de brug en in het park te beteugelen (auto's zijn te gast). Tot slot wordt het kruispunt bij de Nesciobrug aangepakt, want dat is onveilig.

Minder tevreden

De vereniging Vrienden van het Diemerpark ziet het met lede ogen aan. In een verslag van de afgelopen gebeurtenissen stellen de natuurliefhebbers onomwonden: "Onze vereniging is natuurlijk per definitie gekant tegen de komst van nieuwe sportvelden in het park. Dat zijn immers niets meer dan lappen plastic op terrein waar nu nog mensen van de natuur kunnen genieten, waar kruiden en bloemen groeien die voedsel leveren voor onder andere de voor ons zo belangrijke bijen en waar vogels foerageren."
Daarom komen de natuurliefhebbers met een andere oplossing: "Een oplossing waarbij een van de verenigingen naar elders verhuist en de andere vereniging de daardoor ontstane ruimte gebruikt, zien wij (op termijn) als realistisch. Ook bij de sportverenigingen bestaat daar draagvlak voor. De mogelijkheid bestaat om (bijvoorbeeld) de voetbalvereniging te verplaatsen naar het Middeneiland. De planvorming voor het Middeneiland bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het concept stedenbouwkundig plan wordt dit jaar (2018) definitief vastgesteld."

'Waarom plaatsen VvE's niet meer zonnepanelen?'

IJBURG Natuurlijk IJburg vindt het jammer dat het in Amsterdam maar niet wil lukken om zonnepanelen op een dak te combineren met een groen dak dat begroeid is met sedum. "De combinatie van zonnepanelen met sedumdaken (rainproof) is, hoe logisch ook, kennelijk nog te ingewikkeld voor Amsterdam", schrijft het duurzame initiatief op Hallo IJburg.

Verder vindt Natuurlijk IJburg het een mysterie waarom verenigingen van eigenaren (VvE's) niet aan de slag gaan met het plaatsen van zonnepanelen. "Maar we houden vol."

Vertraagd

Verder is het plaatsen van panelen op de basisscholen Zuiderzee en Podium vertraagd als gevolg van personele wisselingen. Dit is nu doorgeschoven naar de eerste helft van 2018.

Nieuwe kavels voor zelfbouw

IJBURG Nog tot en met 5 februari kan er worden ingeschreven voor de zelfbouw van een eigen woning op nieuwe kavels op IJburg. Het betreft de blokken 14 en 15.

In Blok 14 gaat het om twaalf individuele zelfbouwkavels, twee kavels voor 'Samen in het Klein' en één kavel voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor dertig woningen. Bij 'Samen in het Klein' kunnen bouwers twee appartementen bouwen.
Blok 15 gaat het om elf individuele zelfbouwkavels, zeven kavels voor 'Samen in het Klein en twee CPO-kavels.

Steunpunt exit

IJBURG Het mobiele steunpunt bestaat niet meer. Ervoor in de plaats komt een spreekuur in de wijk, waarmee binnenkort wordt gestart.

Dit schrijft ambtenaar Joe Jordan, die is belast met de veiligheid en inbraken op IJburg, op halloijburg.nl. Volgens hem lopen alle anti-inbraakprojecten volgens planning en dit jaar wordt er onverminderd ingezet op genoemde onderwerpen. Dat kan gaan om buurtschouwen en preventieadviezen maar ook om blijven faciliteren en versterken van de WhatsAppgroepen.

IJburg volop bezig met komst statushouders

De heipalen voor de tijdelijke woningen gaan de grond in.

IJBURG IJburg bereidt zich op diverse manieren voor op de komst van de statushouders in mei dit jaar. De bouw is inmiddels gestart, er zijn steeds meer initiatieven om de nieuwe bewoners te verwelkomen én er zijn in totaal tien bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning die medio november is ingediend.

De komst van de statushouders en studenten en jongeren in het park aan de Daguerrestraat (kavel 13A) houdt IJburg nu al bijna twee jaar bezig, maar naar verwachting gaat het er in mei echt van komen. Nadat eind vorig jaar de bouwstart moest worden uitgesteld wegens het gebrek aan heipalen, is deze maand gestart met de bouwwerkzaamheden op de kavel. Dat is best opmerkelijk, want er is nog niet exact bekend hoeveel tijdelijke woningen er komen.

Mondeling toelichten

De gemeente zet in op 180 woningen, waarvan de helft voor statushouders en de andere helft voor jongeren en studenten, maar dit aantal wordt door een aantal bewoners betwist. Tien van hen, sommigen solo en anderen namens een collectief, stappen desnoods naar de rechter omdat ze een veel kleiner aantal willen. De indieners mogen binnenkort hun bezwaren mondeling toelichten.

Openbare ruimte

Het definitieve plan voor de inrichting van de openbare ruimte wordt deze week vastgesteld. Dit is een finetuning van het voorlopig ontwerp dat bij de afgelopen twee meet-ups (hier worden IJburgers bijgepraat over de voortgang) is gepresenteerd. Op 6 februari is er weer een meet-up waar het definitieve ontwerp te zien is. Met omwonenden wordt er binnenkort overlegd welke speeltoestellen er terug moeten keren in het plan en of er interesse is voor moestuinbakken.
Verder zijn er steeds meer IJburgers die zich bezighouden bezig met initiatieven om de nieuwe bewoners – en dan met name de statushouders onder hen – op alle mogelijke gebieden te helpen. Hierin speelt Expeditie IJburg Rijker een centrale rol.
Volgende maand start woningcorporatie de Alliantie met de werving van de nieuwe bewoners, die in april het huurcontract zullen tekenen.

H2IJ heeft nog acht mille nodig voor de kombuis

IJBURG Watersportvereniging IJburg heeft nog heel wat geld nodig om het nieuwe clubhuis aan de haven van IJburg in te richten. Tot nu is er 2200 euro opgehaald, maar de wens is om hier 10.000 euro van te maken. Om die reden roept de vereniging IJburgers op te doneren. Het nieuwe clubhuis krijgt overigens de illustere naam H2IJ.

Om aan geld te komen, verkoopt de vereniging zogenoemde 'balkjes' tegen een bedrag van honderd euro elk. Op dit balkje komt je naam te staan en al die balkjes komen in het clubhuis. Wie vijf balkjes koopt, krijgt het recht om het clubhuis een dagdeel te gebruiken voor een feest, presentatie of borrel.        

Honderd balkjes

Op dit moment zijn 22 balkjes verkocht, maar honderd balkjes is het streven. Voor ondernemers ligt er een apart sponsorvoorstel klaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met sponsor@wvijburg.nl.

Vrijburcht krijgt subsidie

IJBURG Buurttheater Vrijburcht op IJburg krijgt dit jaar achtduizend euro subsidie. Het theater had negenduizend euro aangevraagd.

Dit blijkt uit een overzicht van de subsidies die Stadsdeel Oost dit jaar toekent aan culturele activiteiten. Vrijburcht krijgt subsidie voor activiteiten voor kinderen en jongeren.

Wegwerk haven even 'on hold'

IJBURG De verbeteringen van de bereikbaarheid van de binnenhaven van Haveneiland zijn even 'on hold' gezet als gevolg van de vele werkzaamheden die er zijn,

Een betere bereikbaarheid van de haven van IJburg is al enige tijd een wens en er is reeds mee gestart, maar vanwege de vele bouwactiviteiten is het werk tot nader order gepauzeerd. De reden? "In verband met de bouwlogistiek is het niet wenselijk om het gebruik van kades nu te wijzigen", laat Stadsdeel Oost weten. Vooral de bouwwerkzaamheden van kavel 42a (bij het voetbalveldje) legt een zware claim op de infrastructuur.

Nutsvoorzieningen voor bewoners Centrumeiland wordt aangelegd

IJBURG Los van alle plekken op IJburg die momenteel worden bebouwd - er blijft geen plekje ongebruikt - komen dit jaar naar verwachting ook de eerste bewoners op het Centrumeiland. Dit is het eerste deel van IJburg fase II. In totaal komen hier ongeveer 1300 woningen. Aan de voorbereidingen voor de aanleg van de infrastructuur voor onder andere de nutsvoorzieningen wordt momenteel hard gewerkt. Centrumeiland moet rond 2026 klaar zijn en dan wordt er ook volop gewerkt aan de nieuwe uitbreiding: het Middeneiland.

6 / 12

'Ik wil ook gaan vloggen, want dat is helemaal van deze tijd'

Nieuwe voorganger Alexander Noordijk is IJburger met de IJburgers

IJBURG Alexander Noordijk is de nieuwe voorganger van de Binnenwaai. Daarmee heeft IJburg een van de meest vooruitstrevende dominees want én hij heeft een man, Kai, én hij wil gaan vloggen.

Alexander Noordijk is de nieuwe voorganger van de Binnenwaai.

Alexander Noordijk mag dan geboren en getogen zijn in de Hoeksche Waard, hij is op en top IJburger. Hij woont hier alweer dik tien jaar en hij was enkele jaren vanuit de Binnenwaai jongerenwerker, waardoor hij het eiland en veel bewoners kent. Toen de plek van dominee Rob Visser vrij kwam, twijfelde hij dan ook geen moment.

Teddyberen

Noordijk groeide op in een gezin met een gelovige ,maar bepaald vrijzinnige vader ("Een uitspraak van hem die ik ook wel gebruik is: ik hou van Jezus, maar niet van al zijn kinderen") en een moeder die qua geloof wat zwaarder op de hand was. Als kind ging hij mee naar de kerk – vanzelfsprekend – maar het was niet zijn grote liefde. Hoewel: "Als kind speelde ik in de badjas van mijn vader met mijn teddyberen kerkje, dus het zal er wel in, maar kerkbezoek vond ik vooral saai."

'Ik sta te popelen om iets voor de statushouders te doen'

Een pil slikken

Op zijn 21ste begon hij een studie aan de Evangelische Theologische Hogeschool (nu het Evangelisch College) en rond die tijd kwam hij er ook voor uit dat hij op mannen viel. "Dat was wel een ding en het heeft me wel gevormd", zegt hij. "Ik geloof heilig in het uitgangspunt dat ieder mens een geliefd kind van God is en dat Jezus altijd naast mensen staat die erbuiten vallen. Maar dat wrikte zowel in de gemeenschap als op school. Ik was bijna klaar met mijn studie toen docenten lieten vallen dat ze er niet blij mee waren dat ik op mannen viel. En of het geen goed idee was dat ik naar een psychiater zou gaan en ik kreeg het advies een pil te slikken, dan zou het wel overgaan."

'Ik wil hier leven in brengen, want
dat past bij mij''

Breuk

Het betekende einde studie, waarna Alexander Personeel en Arbeid ging studeren en in dit vakgebied zijn weg vond. Maar hij bleef natuurlijk geloven, op zijn eigen manier. "Ik wil niet zeggen dat ik al die tijd zoekende was, dat klinkt zo zwaar, maar een soort van was het wel."

Excuses

Hij bezocht inmiddels de Protestantse Kerk Amsterdam in de Binnenwaai en op een gegeven moment vroegen Rob Visser en Koos Staat, voorganger in Zunderdorp, hem of het geen goed idee was om zijn studie Theologie weer op te pakken. Dat was op het goede moment, waarna hij begon aan de studie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Het mooiste: de docenten die hem eerst verketterden vanwege zijn homoseksualiteit maakten hun excuses. "Dat was wel een heel mooi moment", bekent hij.
Hij werd vervolgens in 2012 namens de Protestantse Kerk Amsterdam jeugdwerker op IJburg en later in Alkmaar en nu is hij, ondanks dat hij zijn studie nog moet afronden, dominee op IJburg. En nee, dat was geen appeltje-eitje. "Ik heb gewoon moeten solliciteren en de hele procedure moeten doorlopen. Of Rob heeft geholpen? Nee, in geen enkel opzicht. Maar ik denk wel dat hij dit een cadeautje vindt."

Cadeautje

Een cadeautje is het ook voor hemzelf, want Alexander is IJburger, maar hij heeft de benoemingscommissie toch echt moeten overtuigen dat hij de juiste kandidaat is. Dus luidt de vraag: wat stond er zoal in die geloofsbrieven?
"Ik vind het allereerst belangrijk dat deze geloofsgemeenschap en de diensten op zondag een nieuwe impuls krijgen. Dat kan bijvoorbeeld met muziek. Ik vind bijvoorbeeld wat nu 'Passion Pop' is gaan heten mooi. Dat wil zeggen: bekende nummers plaatsen in de context van de Bijbel. Veel mensen willen God ervaren en dit kan een van de middelen zijn."

Kliederkerk

"Verder wil ik me meer richten op jonge mensen. Ken je het fenomeen Kliederkerk, dat ook wel Messy Church wordt genoemd? Dan ga je met een groep jongeren bijeenzitten, neemt een thema, en van daaruit ga je dan creatief aan de slag om dat thema handen en voeten te geven. Dat is echt leuk. Gezamenlijke maaltijden, liefst ook met andere geloofsgemeenschappen, dat zie ik ook helemaal zitten. Hoe ik dit allemaal moet samenvatten? Ik wil er leven in brengen, want dat past bij mij. O ja, ik wil ook gaan vloggen. Dat is helemaal van deze tijd. Bij mijn weten is er nog geen dominee die dat doet."

Verbinden

"Verbinden vind ik ook belangrijk. Binnenkort komen de statushouders en ik weet nog niet wat ik daarmee kan, maar ik sta te popelen om ook voor hen iets te betekenen. En wat mij betreft betrekken we ook daar veel meer geloofsgemeenschappen bij, want ik geloof zeer in een inclusieve kerk. Wat mij betreft wordt daar ook de islamitische gemeenschap bij betrokken."
Daarnaast wil Alexander zijn nek uit steken op gebieden die niet tot de kerk behoren. "IJburg is heel erg van: aan de ene kant wonen de welgestelden en aan de andere kant de kansarmen. Ik wil graag voor hen wat gaan doen, misschien iets met leermiddelen. En ik wil ook iets betekenen voor ouderen die vereenzamen, want die zijn er ook op IJburg. Ach, er is hier nog zo veel te doen."

Aanschuiven in stadsdeel- commissie: wie wil?

IJBURG 'Stadsdeelcommissie, iets voor jou?' Deze vraag stelde de gemeente Amsterdam op de eigen site eind vorig jaar. Wat blijkt? Er zit een complete bestuursvernieuwing achter. Voor elke stadsdeelcommissie mogen gewone burgers, zonder politieke achtergrond, zich beschikbaar stellen als adviseur. Op 21 maart wordt over hen gestemd. Jeroen Overweel stak als eerste zijn vinger op voor IJburg. Hij startte de WIJburgerrraad.

Jeroen Overweel heeft als symbool van de WIJburgerraad de grote schep die bij de entree naar het strand staat.

De gemeente Amsterdam maakt er langzamerhand een gewoonte van om het bestuurlijk stelsel aan te passen. Wat altijd blijft, is de gemeenteraad als hoogste beslissingsorgaan met het college van burgemeester en wethouders als uitvoerende macht – dat is nu eenmaal verankerd in de gemeentewet. Maar voor wat zich daaronder afspeelt zijn er om de haverklap nieuwe ideeën in het Amsterdamse. Een paar memorabele ijkpunten: in 1981 waren er de eerste stadsdeelraden (later volgden er meer), in 1998 fuseerden de stadsdeelraden Zeeburg en Watergraafsmeer tot stadsdeel Oost waaronder sinds hun bestaan ook IJburg valt, in 2010 werd het aantal stadsdeelraden teruggebracht van veertien naar zeven, in 2011 werd bekend dat minister Donner af wil van de stadsdeelraden, in 2014 waren er verkiezingen voor zogeheten bestuurscommissies die nog tot 21 maart in de stadsdeelkantoren zetelen, maar die niet meer bevoegdheden hebben dan slechts mogen adviseren aan de centrale stad en nu is het tijd voor het fenomeen stadsdeelcommissie. Op 21 maart kiezen we de gemeenteraad en in Amsterdam ook deze adviseurs.

Gevraagd en ongevraagd

Een stadsdeelcommissie bestaat uit minimaal vier en maximaal zes bewoners uit de gebieden van een stadsdeel. IJburg en het Zeeburgereiland vormen samen zo'n gebied. De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over de toekomst en de inrichting van het stadsdeel en de uitvoering van werkzaamheden. Dit advies kan gevraagd en ongevraagd zijn. Bijzonder is dat afgevaardigden geen politieke achtergrond meer hoeven hebben. Binding met het gebied waarin je woont en waarvoor je in de stadsdeelcommissie wilt deelnemen is de enige eis.

De komst van de statushouders naar IJburg verdient wat Jeroen Overweel betreft geen schoonheidsprijs, Hier krijgt wethouder Laurens uitleg van de bezorgde omwonende Piet Schadenberg. Archieffoto

Zwaarwegend

Het advies van een stadsdeelcommissie is zwaarwegend. Dat betekent dat als het dagelijks bestuur het advies niet volgt, er goed moet worden aangegeven waarom wordt afgeweken. Om het bestuur goed te kunnen adviseren over wat er speelt in het stadsdeel, praat de stadsdeelcommissie in het ideaalplaatje met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Onderwerpen die meer aandacht moeten krijgen, bespreken zij direct met het dagelijks bestuur. De stadsdeelcommissie kan ook onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten en vergadert twee keer per maand met het dagelijks bestuur. De leden van de stadsdeelcommissie krijgen een vergoeding van 750 euro per maand en worden door het stadsdeel bij hun werk ondersteund.

Het liep niet storm

In het najaar maakte de gemeente bekend (of bekend? Er is niet echt met de grote trom geslagen; je moest het toevallig weten) dat personen zich konden aanmelden om tot adviseur te worden gekozen. Dat liep bepaald niet storm. Voor heel Oost zijn er tot nu toe 22 personen die zich hebben aangemeld (zie verder kader: Situatie in Oost).

WIJburgerraad

Jeroen Overweel van de nieuwe WIJburgerraad is als eerste onder de tegels vandaan gekropen. Op Hallo IJburg presenteerde hij medio december deze nieuwe raad van IJburg met als doel 'één of meerdere posities van stadsdeeladviseur te winnen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018'. In, wat je met wat fantasie een verkiezingspamflet zou kunnen noemen, schrijft hij onder meer het een gemiste kans te vinden dat de bestuurlijke vernieuwing zo onder de radar blijft. Overweel heeft vijf speerpunten: Transparantie (zo moet de agenda met voorgenomen besluiten die invloed hebben op IJburg ruim van tevoren worden gecommuniceerd), collectiviteit (open discussies met IJburgers om meningen te peilen en dan een advies uitbrengen), behalve Hallo IJburg vooral niet gebruikmaken van social media (deze zijn wat Overweel betreft niet echt bevorderlijk voor een beschaafde uitwisseling van meningen), experimenteren om de burgers zo veel en zo goed mogelijk te laten meedenken met wat in hun buurt moet gebeuren en adviseren voor 2022, want dan komt er mogelijk weer een nieuw bestuursmodel.
Overweel is IJburger sinds 2003 en is een betrokken en actief IJburger. Hij is onder andere vrijwilliger bij de FlexbBieb, was actief in de allereerste kopersvereniging van IJburg, was betrokken bij vrijwilligersorganisatie ViiA en hij organiseert elk jaar met nog een paar actieve IJburgers de hardloopavond4daagse.

Democratische vernieuwing

Hij kwam op de hoogte van de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen als adviseur voor IJburg door zijn werk bij Wijkcentrum De Pijp. "Ik ben van daaruit onder andere bezig met democratische vernieuwing van onderop. Ik vind het interessant om mee te werken aan besluitvorming waarbij bewoners echt actief betrokken zijn. Over veel dingen op IJburg heb ik een mening, maar dat is er maar één. Om die reden heb ik ook geen echt programma. Ik wil namelijk elke maand tijdens een soort politiek café samen met IJburgers standpunten bepalen. Van een adviseur wordt namelijk verwacht dat hij in het overleg met de bestuurders met een mening en argumenten komt die voor de besluitvorming relevant zijn. En die informatie wil ik uit de wijk halen."

Fietsersbond

Hij heeft een actueel voorbeeld. "Neem nou dat onderzoek dat de Fietsersbond is gestart naar de fietsbeleving van IJburgers (IJburgerNieuws schreef hier in de vorige editie uitgebreid over-red.). Daar komen mogelijk voorstellen voor verbeteringen uit. Ik wil die als adviseur, er even van uitgaande dat ik word gekozen, gaan bespreken met IJburgers tijdens een politie café en vervolgens kom ik met een advies aan het bestuur. Wordt dat advies in de wind geslagen, dan moet er een heel goede reden zijn waarom dat zo is. De argumenten die er dan zijn, wil ik ook communiceren tijdens het politiek café."

Duidelijk beeld

Overweel heeft alles bij elkaar een duidelijk beeld voor ogen hoe hij de zaken wil aanpakken, maar hij geeft toe dat hij op veel vlakken niet weet wat hij kan verwachten. Bijvoorbeeld: is het de bedoeling dat de vier adviseurs voor IJburg een eenduidig advies uitbrengen of niet? "Ik heb echt geen idee hoe dat gaat werken en dat weet niemand. Als we niet op één lijn zitten, dan gaat het erom dat de verschillende meningen mét goede argumenten naar voren gebracht worden. En ook: van de vier kandidaten die er nu zijn, is er één die zich vooral bezig wil houden met Zeeburgereiland. Ik ken de situatie op Zeeburgereiland niet en het lijkt me niet dat ik haar in de wielen moet rijden. Maar als een standpunt moet worden ingenomen over iets dat Zeeburgereiland en IJburg raakt, dan komen we weer samen."

Lange termijn

Ook de lange termijn boeit hem. "Op Centrumeiland komen dit jaar de eerste bewoners en daarna komen er nieuwe eilanden bij. Daar zullen ook besluiten over worden genomen en ik ben benieuwd of de adviseurs daarbij worden betrokken. Ik hoop en neem aan van wel, maar ik weet het niet. Net zoals ik niet weet hoe het fenomeen gebiedsmakelaar zich verhoudt tot de adviseur."

Situatie in Oost

Voor heel Oost hebben zich tot nu toe 22 personen c.q. initiatieven aangemeld. Vier daarvan richten zich op IJburg/Zeeburgereiland. Het zijn Jeroen Overweel met zijn WIJburgerraad, Özer Arslan van Vrijzinnige Eilanden, Jikke Reiber van Wijburg en Lineke Kooistra van Zeeburgereilanders. Eind januari is deze lijst opgesteld. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 5 februari aanmelden, maar zij komen niet meer op de posters.

Wel wat voor doen

Voor het geval iemand denkt: leuk, dat wil ik ook, je moet er wel wat voor doen. Elke kandidaat moet door tien personen uit het gebied worden ondersteund. Tussen 22 januari en 2 februari moeten deze personen persoonlijk bij een stadsloket in Amsterdam een formulier invullen, dat vervolgens door een ambtenaar wordt geautoriseerd, waarna de kandidaat deze op 5 februari op het stadskantoor moet inleveren.

Statushouders

Een ander voorbeeld is hoe de gemeente de komst van de statushouders heeft gecommuniceerd en begeleid. "Dat is door de raad besloten, prima, maar er is vervolgens wel erg geklungeld met de manier waarop dat naar buiten is gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat als de gemeente in het begin had gecommuniceerd wat de plannen waren en daarover met de buurt had gepraat, dat er een model was uitgekomen waar iedereen zich in kan vinden. Bij dat soort ontwikkelingen heb ik, neem ik aan, als adviseur ook een rol."

Participatie van onderop

Dat hij veel nog niet weet, kan een handicap zijn – Overweel moet zo'n beetje met al die andere adviseurs het wiel uitvinden – maar het heeft ook wel wat. "De ontwikkeling van het fenomeen 'participatie van onderop' vind ik heel uitdagend. Ik heb bijvoorbeeld als adviseur in principe geen rechtstreeks contact met gemeenteraadsleden of het college van B en W. In het stadskantoor komt een ambtelijk apparaat waarmee wij onze adviezen moeten bespreken. Natuurlijk kunnen wij ook raadsleden benaderen, maar dat kan iedereen. Wie mij controleert? De burgers. Ik streef naar transparantie en wil elke maand op Hallo IJburg helder omschrijven welke adviezen ik ga uitbrengen en waarom. Verder neem ik aan dat ons functioneren op een gegeven moment wordt geëvalueerd, maar zeker weten doe ik dat niet. Daarom is het ook zo leuk: we staan aan de wieg van bestuurlijke vernieuwing en de weg is nog lang."
Inmiddels heeft Overweel een aantal gesprekken gevoerd met IJburgers die actief zijn op het eiland om draagvlak te creëren én hij zoekt nog mensen die ook op de lijst willen staan van de WIJburgerraad, want alleen is ook maar alleen."

Wim Daniëls komt in de FlexBieb.

Donderdag 25 januari

Trefpunt Stadsdorp

Flexbieb 15.30 uur

Dunkirk is te zien in theater Vrijburcht.

Stadsdorp IJburg houdt donderdag 25 januari weer een trefpunt en wel vanaf 15.30 in de FlexBieb. Het is puur een middag om andere IJburgers te ontmoeten, meer pretenties zijn er niet. Stadsdorp IJburg richt zich op oudere IJburgers, maar iedereen is welkom.

Kompas op IJburg

IJburg 16.00 uur

Donderdag is er een bijeenkomst over Kompas op IJburg. Deze middag, die tot 18.00 uur duurt, wordt door de aanwezigen een lijst opgesteld van maximaal 15 doelen voor IJburg. Vanaf 1 februari mag iedereen op Hallo IJburg aangeven welke prioriteiten aan deze doelen zouden moeten worden toegekend en waarom. Deze prioriteiten geven input aan het opstellen van de gebiedsagenda voor IJburg voor de komende 4 jaar. Belangrijk om te weten: er is deze middag geen ruimte voor discussie over de te hanteren methode of over het algehele hoe-en-waarom.
Iedereen is welkom. Waar de bijeenkomst is, is trouwens nog niet bekend. Aanmelden kan via vogler@crossmarx.nl (het mailadres van Michel Vogler).

Vrijdag 26 januari

Film: 'Tulipana'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

'Tulipani' is een sprookjesachtige tragikomedie over een romantische Zeeuwse boer (Gijs Naber) die na de watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil en naar het zuiden van Italië fietst. De entree bedraagt 6,50 euro.

Zondag 28 januari

Jeugdtheater: Maranza

Theater Vrijburcht 16.00 uur

Deze voorstelling richt zich op kinderen vanaf 4 jaar. Maranza is een kindervoorstelling vol humor, liedjes en avontuur die ter plekke wordt verzonnen. Meezingen mag. Sterker: meezingen wordt toegejuicht. Nog sterker: meezingen, daar gaat het om. De entree bedraagt 7,50 euro.

Buurtborrel Steigereiland

Theater Vrijburcht 16.00 uur

Iedere laatste zondag van de maand is er de 'Buurtborrel Steigereiland' bij Café Vrijburcht met een meespeelvoorstelling door Maranza voor kinderen (4+) in Theater Vrijburcht (zie hierboven).

Spelletjesmiddag

Lokaal Ludo 13.00 uur

In lokaal Ludo aan de Pampuslaan (boven het IJburg College) is zondag 28 januari Amsterdice. Dit staat voor een middag en avond (het duurt tot 22.00 uur) waar je kunt kennismaken met de nieuwste bordspellen uit Nederland, maar natuurlijk ook met spellen die hun waarde al ruimschoots hebben bewezen, zoals Risk. Je eigen spel meenemen kan ook.

Donderdag 1 februari

Flex Night Live: Alex Boogers

FlexBieb 20.00 uur

Schrijver Alex Boogers komt terug naar IJburg! Hij was namelijk al een keer tijdens een Flex Night Live en dat smaakte naar meer. Deze keer praat hij over zijn nieuwe roman 'Onder een hemel van sproeten'. Dit boek speelt zich af in 2009 en handelt over Harvey, die in de troosteloze wijk waar hij woont niets merkt van het feit dat de VS de eerste gekleurde president heeft: hij moet vechten om te overleven.
Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro zonder korting en 2,50 euro met korting, bijvoorbeeld met een Stadspas.

Vrijdag 2 februari

Film: 'Dunkirk'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

De film vertelt het verhaal van de evacuatie van geallieerde troepen uit Duinkerken in 1940. Tijdens de Slag om Frankrijk werden Belgische, Britse en Franse soldaten door het Duitse leger vastgehouden op het strand en in de haven.

Donderdag 8 februari

Flex Night Live Special: Wim Daniëls

FlexBieb 20.00 uur

Taalvirtuoos Wim Daniëls is schrijver van boeken over taal, literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen en ook maakte hij een spel over taal. En over taal zal hij dan ook praten in de FlexBieb.
Toegang: 5 euro voor leden van de FlexBieb en voor niet-leden met een Stadspas of iets soortgelijks, en 10 euro voor niet-leden.

Vrijdag 9 februari

Film: 'Your Name'

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Een meisje van het platteland en een jongen in de stad dromen over elkaars leven. Wat betekent dit? Ze besluiten beiden om elkaar op te sporen en uit te vinden wat ze voor elkaar betekenen. Entree is 6,50 euro.

Zondag 11 februari

Kinderfilm: 'Sing (al)'

Theater Vrijburcht 14.30 uur

Buster Moon is een erg enthousiaste en optimistische koala die de eigenaar is van een slecht draaiend theater. Om zijn schulden af te lossen en de lege zalen te vullen, besluit hij om een grootse zangwedstrijd te organiseren. Entree is 5,50 euro.

Zaterdag 17 februari

Dansen op vinyl

Theater Vrijburcht 20.30 uur

Elpees, langspeelplaten, singletjes, EP's, ook wel aangeduid als 'vinyl', maken een comeback van jewelste. Samen met de FlexBieb organiseert Theater Vrijburcht hier een avond over. Met onder andere een verhaal over de productie van platen door Patrick Richter van IJburgTV, die heel wat jaren als platenperser actief is geweest.

Zondag 18 februari

Muziektheater: 'Piraten Prinses' (3+)

Theater Vrijburcht 11.00 uur

Penny is een prinses die alles heeft. Ze is mooi, heeft een kroontje en woont in een paleis vlak bij de zee. Maar ze vindt het prinsessenleven saai en wil niet naar prinsessenles. Ze droomt ervan een stoere piraat te zijn en wil avontuur en vechten met zwaarden. Entree 10 euro.

Weerbericht

Boerderij op IJburg ligt in Diemen, maar minder IJburgs is het niet

Januari is gemiddeld de koudste maand van het jaar met een gemiddelde temperatuur van 3.1 graden. Dit doelt op het langjarig gemiddelde over de periode 1981-2010. Over de periode 1951-1980 bedroeg het langjarig gemiddelde 2.0 graden. Een duidelijke aanwijzing dat het klimaat geleidelijk opwarmt. In januari verwachten we nog steeds dat het wintert. Dikwijls worden we hierin teleurgesteld. Anderzijds zou de gemiddelde temperatuur nooit zo laag kunnen zijn als er niet van tijd tot tijd een flinke koudegolf was voorgekomen. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval in 2013 en vooral in 2010. De zeer sneeuwrijke januari van 2010 had een gemiddelde temperatuur van -0.5 graden. Zeer zachte januarimaanden met nauwelijks vorst komen ook geregeld voor, zoals in 2007 en 2014. Januari 2007 was zelfs recordzacht met een gemiddelde van 7.0 graden. Ook dit jaar verloopt januari zacht. De komende dagen houdt het zachte winterweer aan met een maximum van rond 9 à 10 graden. Het blijft daarbij wisselvallig met periodiek wat regen. Af en toe schijnt de zon.

De Boerderij op IJburg is recentelijk verhuisd. Het gravel van de tennisbanen, nabij de oude locatie, moest worden uitgebreid. Tennis is populair in de wijk. Nu ligt de boerderij met paarden, pony's, konijnen, varkens en kippen op een stille plek, verscholen achter Fort Diemerdam en restaurant Puur. De boerderij ligt daardoor niet meer op IJburg maar in Diemen, nipt over de gemeentegrens.
Omdat gemeentegrenzen gevoelig kunnen liggen zal het wellicht 'De Boerderij' gaan heten. Niettemin blijft het de verzamelplek voor de kinderen van IJburg. Laatst werd er een winterfeest gehouden. Een lange rij marktkraampjes met talloze bezoekers zorgden voor een gezellige, bijna dorpse sfeer. Warme chocolademelk met marshmallows bleek onweerstaanbaar. Leerlingen van 4 havo en 4 vwo van het IJburg College trachtten bezoekers te motiveren hun stem uit te brengen. De leerlingen hadden de opdracht ideeën te presenteren om een bezoek aan de boerderij nog leuker te maken. Het idee met de meeste stemmen zou worden beloond met een 10 door de leraar.

Een groepje enthousiaste vwo-meiden had het plan er geregeld een markt te houden voor lokale boeren uit de omgeving om hun producten te verkopen. Dat zou ook ouders kunnen stimuleren vaker naar de boerderij te komen. Een ander sociaal idee was een tillift aanschaffen zodat ook lichamelijk gehandicapten daar gewoon kunnen paardrijden. Het stralende winterzonnetje en de energieke sfeer met gedreven leerlingen, kraampjes en snuffelende bezoekers leek die middag vooral gunstig voor het idee van een lokale markt. Ook al ligt de boerderij net buiten IJburg, minder IJburgs is het er zeker niet geworden.