IJburgerNieuws

18 maart 2016

IJburgerNieuws 18 maart 2016


IJburg moet op de kaart

IJBURG – De Bestuurscommissie Oost wil dat er een stichting komt die minimaal vier grote publiekstrekkende evenementen op IJburg gaat organiseren. Het doel is om IJburg op de kaart te zetten. Het is de bedoeling dat de stichting wordt opgezet én wordt getrokken door IJburgers, waarbij ook een appel wordt gedaan op de ondernemers.

Dit voornemen staat in het Gebiedsplan van de Bestuurscommissie Oost. De bestuurders constateren in een analyse dat IJburg er goed op staat – bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas wordt geroemd – maar er mag wel wat meer gebeuren. Om te beginnen moet er dus een stichting komen die evenementen gaat opzetten. Hier moeten 'actieve IJburgers' in gaan zitten. Wat voor soort evenementen er moeten komen, daar laten de bestuurders zich niet over uit. En er is ook geen budget voor een feest: het geld moet komen vanuit de bevolking. Wel is het doel helder: IJburg op de kaart, meer inkomsten voor evenementen op IJburg, bekendheid van de evenementen binnen en buiten IJburg, meer bezoekers en een hogere omzet voor de ondernemers op IJburg. De evenementen moeten onder andere worden gecommuniceerd via billboards bij de toegangswegen van IJburg. Ook die moeten er nog komen.

Jongeren
Uit het Gebiedsplan blijkt ook de grote zorg die er is voor het toenemend aantal tieners en jongeren op IJburg. De tieners en jongeren van IJburg moeten nu en in de toekomst mogelijkheden hebben om hun talenten te ontwikkelen én ze moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Voor wat betreft de talentontwikkeling: dit jaar moet er een locatie bekend zijn waar een gebouw komt waar dat mogelijk is. De doelgroep wordt hierbij geraadpleegd. Instrumenten om IJburg een veilige omgeving te houden zijn het betrekken van scholen bij het beïnvloeden van het wijkklimaat en de inzet van programma's die hieraan bijdragen, zoals bureau HALT, kennismakingslessen sport en cultuur en naschoolse activiteiten wijkgericht inrichten.

Meer hoogtepunten uit het Gebiedsplan 2016 staan op pagina 3.

IJburg krijgt coffeeshop

IJBURG – Op IJburg komt zeer waarschijnlijk een coffeeshop. Een ondernemer met een coffeeshop in het centrum wil deze verplaatsen naar IJburg. Dit past in het spreidingsbeleid van de gemeente en om die reden wil de Bestuurscommissie Oost de aanvraag honoreren. Waar de coffeeshop komt, is niet helder.

De gemeente Amsterdam voert een pilot coffeeshops dat gericht is op het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie en spreiding van coffeeshops. De pilot heeft daarnaast als doel overlast van coffeeshops tegen te gaan. Het experiment maakt verplaatsing van maximaal vijf bestaande coffeeshops mogelijk. Volgens het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Oost is een van de omstandigheden waaronder een coffeeshop verplaatst mag worden dat in een bepaald deel van de stad behoefte is aan een coffeeshop omdat de druk aldaar op het woon- en leefklimaat onaanvaardbaar wordt vanwege een tekort aan coffeeshops. Blijkbaar geldt dit voor IJburg.

Locatie nog niet helder
De exploitant kan kiezen uit drie exploitatievormen: 'alleen ter plekke consumeren', 'alleen afhalen' of een combinatie van deze twee.
Voor welke optie de exploitant op IJburg gaat, is niet bekend. En ook de locatie is niet bekend. De ondernemer heeft geen concrete locatie aangedragen, want hij stelt zich op het standpunt dat hij daar pas werk van kan maken als hij een principe-uitspraak van het bestuur heeft op de vraag of stadsdeel Oost überhaupt openstaat voor de vestiging van een coffeeshop op IJburg. Dat licht gaat binnenkort waarschijnlijk op groen.

Idee voor unieke IJburgse munt

IJBURG – Het is nog niet meer dan een idee, maar wel een idee dat zomaar tot volle wasdom kan komen: de introductie van een unieke IJburgse munteenheid. Een naam is er nog niet en een uitgewerkt plan ook niet, maar IJburger Robert Borghuis opperde dit idee onlangs bij IJburgDroomt IJburgDoet, met name om IJburgers meer met elkaar te verbinden én om de IJburgse winkeliers te ondersteunen.

Robert Borghuis is betrokken bij veel initiatieven op IJburg (onder andere de Boerderij op IJburg en schaatsclub IJsburg) en is trouw bezoeker van IJburgDroomt IJburgDoet. Daar laat hij wel vaker een proefballonnetje op, gewoon om te kijken of het idee levensvatbaar is. En zo was er dan opeens het idee voor een munt, analoog aan een succesvolle munt in de Londense wijk Brixton waar ze de Brixton pound hebben.

Meer omzet
Hij licht toe: "Het idee is een IJburgse munteenheid in het leven te roepen waarmee met korting betaald kan worden bij de winkeliers op IJburg. Die munten moet je ook kunnen kopen bij de winkeliers. Het mes snijdt aan twee kanten: IJburgers raken meer betrokken bij IJburg en de winkeliers kunnen meer omzet halen en kunnen een relatie opbouwen met hun klanten."

Geen belang bij
Borghuis heeft het idee opgegooid en ziet verder wel wat er van komt. "Ik heb er verder geen enkel belang bij en ga het verder ook niet uitwerken."

Geopperd
Of de winkeliers, die er in eerste instantie voordeel van kunnen hebben, er iets in zien, kon niet worden achterhaald. Bestuurslid van de winkeliersvereniging Pien Thate laat weten dat het idee al eens is geopperd, maar dat er tot nu toe niets mee is gebeurd.

Antistroopwafels voor de staatssecretaris

Foto: Neptunus

IJBURG - Leerlingen van daltonschool Neptunus boden staatssecretaris van Natuur Martijn van Dam begin deze maand antistroopwafels aan. Daarmee maakten ze helder bang te zijn dat door het vele stropen er op een gegeven moment geen olifant meer over is. Ook stelden ze de staatssecretaris voor de camera van onder andere het Jeugdjournaal een aantal kritische vragen.
De leerlingen kregen deze unieke mogelijkheid als gevolg van de samenwerking tussen Neptunus en het Wereld Natuur Fonds (WNF) die begin dit jaar tot stand is gekomen.
Een uitgebreide toelichting over de samenwerking staat op pagina 11.

IJBURG - De Collective Store tussen Bril en Bruna (CSIJ) gaat verhuizen. Het is nog onduidelijk waar naartoe, maar het huidige pand waar de gemeenschappelijke winkel van 20 kleine ondernemers in huist, wordt per 1 april verhuurd.

Initiatiefnemer Linda Vosjan is dankbaar dat CSIJ bijna twee jaar gebruik heeft kunnen maken van de gastvrijheid van de eigenaar van het winkelcentrum. Het pand stond anderhalf jaar leeg toen Linda met het idee kwam voor een sociaal, duurzaam en creatief initiatief dat de lokale economie stimuleert. Inmiddels draait ze met zo'n twintig kleine ondernemers, hobbyisten, vrijwilligers en mensen met een beperking de winkel. Er zijn workshops en op woensdagmiddag is er Repair Café. Linda: "We hebben genoeg enthousiasme en inspiratie om door te gaan. Het is nu even de vraag waar. Mogelijk gaan we 'on tour' en duiken we alleen op events op. Maar ik hoop dat we gauw weer een mooi plekje vinden."

42

parkeerplaatsen telt het nieuwe parkeerterrein bij de sportvelden

IJburg moet leuker, veiliger en socialer

IJburgers moeten het voornamelijk zelf doen

De Buurtkamer is een succes en moet zich verder ontwikkelen.

IJBURG – De Bestuurscommissie Oost heeft ambities voor IJburg en Zeeburgereiland, maar veel moet vanuit de bewoners zelf komen. Waar mogelijk worden bewoners en ondernemers gestimuleerd het heft in handen te nemen en indien mogelijk worden deze initiatieven gefaciliteerd, maar heel veel geld is er niet. Wel zijn er wat kleine potjes voor instellingen die zich hebben bewezen, zoals jeugdtheater TIJ dat vijfduizend euro subsidie krijgt.

Dit staat in het Gebiedsplan 2016 dat de Bestuurscommissie Oost heeft vastgesteld. Voorop: de bestuurscommissie heeft lang niet dezelfde bestuurskracht als voorheen het stadsdeel. Weliswaar zijn in 2014 toen de stadsdelen definitief zijn overgegaan in bestuurscommissies, taken en bevoegdheden overgedragen aan deze bestuurscommissies, maar de echt grote beslissingen worden genomen door wat wordt genoemd 'de centrale stad'. Aan de andere kant zijn de leden van de bestuurscommissies door de burgers gekozen en dus is er wel staat op te maken waar het in een gebied heen gaat. Daar komt bij dat de leden van de Bestuurscommissie Oost dichter op in dit geval IJburg zitten dan de gemeenteraadsleden. In het Gebiedsplan 2016 voor IJburg en Zeeburgereiland wordt de koers bepaald en hieruit blijkt onder andere dat het grote en groeiende aantal tieners en jongeren tot beleid maant. Een van de prioriteiten is dan ook 'Zorgen voor meer voorzieningen voor jeugdigen op IJburg, zodat er voldoende voorzieningen zijn. Op dit moment zijn er onvoldoende voorzieningen voor het grote aantal jeugdigen'. Met naam en toenaam worden een ruimte voor talentontwikkeling en zogeheten urban-sportvoorzieningen genoemd.

Vergroenen
Er is opvallend veel aandacht voor het verder vergroenen van IJburg. IJburg wordt door bewoners en bezoekers te 'stenig' genoemd en dat moet veranderen. Er moeten meer geveltuinen, bomen, moestuinen en groene daken komen (IJburgerNieuws schreef hier in de vorige editie al over) en ook hiervoor wordt weer een beroep gedaan op de bewoners. En omdat IJburg steeds verder wordt volgebouwd, moeten volgens de Bestuurscommissie Oost de randen van IJburg worden benut voor groen en spelen. "Waar mogelijk zetten we in op verbetering van de inrichting ten behoeve van groen en spelen", valt te lezen.

Veiligheid
Veiligheid is ook een issue. "IJburgers voelen zich minder veilig dan op grond van de feitelijke cijfers verwacht mag worden. Dit verschil tussen de veiligheidsbeleving op IJburg en de objectieve veiligheidscijfers is opvallend. Inzet op communicatie over wat er wél goed gaat op het gebied van veiligheid", is dan ook een van de uitgangspunten. Een belangrijk onderdeel is het terugdringen van het aantal inbraken. Daarbij wordt onder andere ingezet op buurtvoorlichting, preventieadvies via ansichtkaarten en deurhangers, een schouw in de wijken voor wat betreft het Politiekeurmerk Veilig Wonen, WhatsAppgroepen voor straten, toezicht bewoners via geveltuin, moestuin en buurtactiviteit, avonden over het thema 'Inbraakpreventie' en een gebiedsscan waarbij in kaart wordt gebracht welke buurten wel en welke niet veilig zijn en waarom.

Er is onvoldoende zicht op IJburgse armoedeproblematiek

Voorzieningen
Er zijn twee voorzieningen die wat betreft de Bestuurscommissie Oost in elk geval een blijvertje zijn: de FlexBieb en de Buurtkamer. De FlexBieb is eind vorig jaar al een enigszins andere weg ingeslagen, met meer aandacht voor bijeenkomsten, workshops en informatievoorziening. En ook de Buurtkamer is een voorziening die zijn waarde heeft bewezen, met name voor kwetsbare groepen. "Ouderen en bewoners met beperkingen en andere bewoners ontmoeten elkaar hier en werken samen. Kwetsbare bewoners kunnen hier terecht voor ondersteuning", aldus de bestuurscommissie Oost. En dus heeft het verder ontwikkelen van de Buurtkamer als wijkservicepunt voor IJburg prioriteit. Hier worden functies aangeboden als inloop en ontmoeting, informatie en advies, maaltijden, marktplaats vraag en aanbod, schakelpunt zorg, welzijn en informele zorg, aandacht voor moeilijk bereikbare bewoners en bevorderen dat de programmering meer 'door en voor bewoners' is.

Armoedeproblematiek
Aanpak van de armoedeproblematiek heeft ook prioriteit. Bestuurscommissie Oost wil samen met professionals en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken hoe groot dit probleem is op IJburg. Want, zo valt in het gebiedsplan te lezen: "Hoewel er indicaties zijn dat op IJburg vooral gezinnen en zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel, deze worden specifiek benoemd) in de problemen komen door armoede, is er tot nu toe onvoldoende zicht op aanknopingspunten voor gerichte actie."

IJburgers voelen zich minder veilig dan verwacht mag worden

Radicalisering
Ook is er aandacht voor het tegengaan van verdere radicalisering. Hiervoor wordt gedacht aan overleg met moskeeën, het organiseren van bijeenkomsten, een eendaagse conferentie 'Radicalisering professionals' en trainingen voor (semi)professionals en sleutelfiguren, en ouders moeten worden voorgelicht. Tenslotte, en niet onbelangrijk, wordt er gedacht aan het verzorgen van een vaardigheidstraining op dit gebied aan de jongeren zelf.

Wat school betreft, wordt Ivensplein groener en veiliger

IJBURG – Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een herinrichting van het Joris Ivensplein. Doel is onder andere om het plein veiliger te maken voor de leerlingen van de aangrenzende daltonschool Neptunus, maar de gelegenheid wordt meteen te baat genomen om alle wensen van gebruikers te inventariseren. Deze maand is en wordt er weer druk overlegd.

Voor de Neptunusschool is de nood het hoogst. Onderdeel van het plein is een laad-en-loszone waar de hele dag gebruik van kan worden gemaakt met als gevolg een onveilige situatie voor de leerlingen voor wie dit plein hun schoolplein is. Een paar hekken zou wellicht al helpen, maar het probleem wordt nu, mede naar aanleiding van een brandbrief die de directie van de school heeft gestuurd, in zijn geheel (integraal wordt dat genoemd) aangepakt. Iedereen die van het plein gebruikmaakt of er op een andere manier bij betrokken is kan zijn zegje doen, op basis waarvan een beslissing wordt genomen.

Beweegbare palen
Wat de school betreft komen er minimaal beweegbare palen of een slagboom waardoor de laad-en-lostijd wordt beperkt tot alleen de ochtend. Maar omdat de school een techniek- en natuurprofiel heeft, zijn er ook ideeën van de leerlingen neergelegd voor een veel groenere inrichting, met meer uitdagende speeltoestellen. En misschien komt er een oplossing voor het kunstgrasveld dat er na de afgelopen zomer opeens lag, want dat is de leiding van de duurzame school ook een doorn in het oog.
Naast de ideeën van de school wordt er ook gedacht aan voorzieningen voor jongeren.

Wie helpt paaltjes weghalen?

IJBURG - De ongeveer duizend blauw-oranje geverfde paaltjes op Centrumeiland gaan op 2 april weg. En iedere IJburger kan als vrijwilliger meehelpen met opruimen. Het is een ideale mogelijkheid om aan gratis stookhout te komen.

Afgelopen zomer is het pikettenproject op Centrumeiland aangelegd. De ongeveer duizend palen symboliseren het dromen over wonen op het Centrumland. De klus op 2 april bestaat uit het verwijderen en het stapelen van de piketten.

Zwerfvuil wordt aangepakt

IJBURG - CoCasa houdt zondag 20 maart een voorjaarsschoonmaak op IJburg waar IJburgers aan kunnen meedoen. Bedoeling is dat het zwerfvuil op het eiland met speciale prikkers te lijf wordt gegaan. Er wordt om 12.00 uur gestart met een lunch bij CoCasa aan de Lumièrestraat 63. Aansluitend trekt men eropuit. Deelname aan de lunch kost 5 euro, maar deelname aan alleen de opruimactie kost niets. Er is prikmateriaal en iedereen kan tijdens de wandeling aanhaken.

Gemengde woonblokken lukken, alleen niet op IJburg

Bewoners leven in verschillende werelden

In Blok 47CD gaat het beter, maar lang niet alles is er koek en ei.

IJBURG – En weer komt een gemengd samengesteld woonblok op IJburg er slecht af. Raymond Frederiks, Student BSc Sociale Geografie & Planologie UvA, deed een onderzoeksstage bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) naar gemengde woonblokken en vooral Blok 47CD op IJburg (dit staat aan de Pampuslaan) komt er niet echt lekker uit.

Het is niet de eerste keer dat bij een onderzoek naar een gemengd woonblok op IJburg de conclusie negatief is. Anouk Tersteeg van de Universiteit Utrecht en Fenne Pinkster van de Universiteit van Amsterdam trokken op basis van hun onderzoek 'Wij hier boven en zij daar beneden: Hoe Gebouwontwerp en Beheer en Buurtvoorzieningen Sociale Afstand in een Gemengd Wooncomplex beïnvloeden' vorig jaar al de slotsom dat vooral het gebouwontwerp bijdraagt aan animositeit tussen kopers en huurders.
Ook Frederiks deed eveneens onderzoek naar het fenomeen gemengde woonblokken (hij onderzocht er vijf in Amsterdam) en concludeert dat het meestal best goed gaat. Maar Blok 47CD is een zwarte raaf. Uit een aantal citaten blijkt dat de bewoners weliswaar in hetzelfde blok wonen, maar dat ze wel in een ander universum leven. Citaten als "Wij als kopers kennen elkaar wel iets beter, omdat we ook vergaderen" en "Van de huurders zie je heel weinig initiatief. Voor ons voelt het echt alsof we er alleen voor staan", zijn veelzeggend.
Frederiks vraagt zich af waarom IJburg afwijkt van die andere blokken. Het antwoord: "In IJburg blok 47CD zijn het vooral de gemeenschappelijke ruimten waar confrontaties hebben plaatsgevonden. De overlast begon al snel na oplevering, zo hebben de respondenten ervaren. Daar waar in De Banne, Hertspieghelweg en Kattenburg ook incidenten hebben plaatsgevonden, blijft de perceptie van overlast in deze complexen beperkter."

Familiariteit
Hier zijn, stelt hij, verschillende redenen voor. "Allereerst komt het begrip publieke familiariteit terug. Omdat het complex op IJburg bij aanvang is gemengd met verschillende culturen en leefstijlen, zijn de stilzwijgende normen en waarden die normaliter in gedeelde woonblokken gelden nog onduidelijk. Men weet niet wat ze van hun medebewoners kunnen verwachten. Het problematische gedrag dat in dit complex is en wordt vertoond, is voor sommigen gewoon en voor anderen vreemd."
Overigens gloort er hoop."Nu gaat het iets beter, maar vanaf het begin was het een groot drama", zegt een van de huurders.

IJburger wil rolstoelauto delen

IJBURG – IJburger Marc van Gemert stelt voor zijn rolstoelauto die hij gebruikt voor zijn dochter met anderen te delen. Hij denkt dat hier vraag naar is.

Van Gemert gebruikt de aangepaste auto alleen voor haar dagelijkse ritten naar de dagbehandeling Omega aan het Theo van Goghpark. Hierdoor staat hij de meeste tijd overdag ongebruikt voor de deur en Van Gemert vindt dat doodzonde. "Daar kunnen meer mensen gebruik van maken. De auto is ook een oudje en met een jaar of zo aan vervanging toe."

Delen
Daarom heeft hij het idee om de rolstoelauto met anderen te delen. "Die kunnen we toch met meerdere mensen die een rolstoelauto nodig hebben voor zichzelf, partner, ouder of hun kind, delen? Delen in gebruik en uiteraard delen in de kosten. Er bestaan in het land al een paar initiatieven voor ditzelfde idee, ondersteund met een app", laat hij weten.
Hij komt daarom graag in contact met IJburgers die een rolstoelauto hebben of nodig hebben en interesse hebben in het idee van deelgebruik. De mailgegevens van Marc van Gemert zijn te vinden op Halloijburg.nl.

Jazz aan de Haven met Jazz Focus Big Band

IJBURG – Bij café ED speelt donderdagavond 7 april tijdens Jazz aan de Haven de Jazz Focus Big Band. Deze band bestaat uit getalenteerde jonge musici van muziekschool Amsterdam, die met hun optredens de basis van hun studie met podiumervaring buiten de school uitbreiden. Het is de eerste keer dat de band optreedt op IJburg.

De bigbands van de jazzafdeling, die onder leiding staat van de internationaal bekende jazzmusicus Peter Guidi, behoren tot de top van Nederland. Veel van deze jazztalenten stromen door naar het conservatorium en een aantal van hen staat inmiddels op internationale podia.
De Jazz Focus Big Band speelde de afgelopen jaren op het North Sea Jazz Festival, het Grachtenfestival en het Bimhuis en opende in 2015 eervol het jazzseizoen van Amsterdam in de Melkweg.
Tijdens Jazz aan de Haven brengt de 16-koppige bezetting bij café ED een ode aan bekende 'Heroes of Jazz', met hun bewerking van sfeervolle ballads en enerverende funk en alles daartussenin.
De aanvang is 20.00 uur, de entree is gratis.

IJMove zoekt hulp van volwassenen

IJBURG - IJMove zoekt volwassenen die willen helpen met de decorclub op zaterdagmiddag. Momenteel werken acht meiden aan onder andere het maken van de kostuums, maar een beetje hulp van volwassenen is welkom.

IJMove is een project dat begin dit schooljaar is gestart waarbij jongeren van IJburg een speelfilm produceren. De jongeren doen alles zelf, zoals het script schrijven, filmen, acteren, monteren, de filmmuziek maken en het decor en de kleding naaien. Vanwege tijdsdruk wordt nu hulp gezocht van volwassenen die handig zijn met de naaimachine. Het gaat om het naaien van capes. Dat kan elke zaterdagmiddag, maar het kan natuurlijk ook thuis. Opgeven kan bij renievanputte@yahoo.com.

Open huis De Veste

IJBURG – De IJburgse vestiging De Veste van Nieuw Amstelrade houdt zaterdag 19 maart open huis.

Dit gebeurt in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Tijdens het open huis in De Veste kan iedereen bijvoorbeeld zien wat de rol van domotica (handige, vaak elektronische, snufjes voor in huis) is voor bewoners met een beperking. Op deze locatie aan de Maria Austrialaan 698 wordt namelijk gewerkt aan de realisatie van een trainingswoning. Nieuw Amstelrade biedt zelfstandige woonvormen aan mensen met een beperking aan.
Het open huis is van 10.00 tot 16.00 uur.

Zingen in en voor de wijk

IJBURG – De eerste zangbijeenkomst van het zingfestijn Liedje en Latte is inmiddels achter de rug (afgelopen woensdag), maar de volgende vijf woensdagen kan iedereen vanaf 8.30 uur aanschuiven om mee te zingen.

Liedje en Latte heeft als doel door middel van samen zingen elkaar beter te leren kennen. De ochtenden staan onder leiding van Hanne van de Vrie. Zij zal op 30 maart de deelnemers vragen om buurtgerelateerde dromen, wensen, dingen die inspireren en dergelijke te laten weten. Liedjesschrijver Jeroen Schipper zal op basis van deze input het Lied van de Wijk schrijven. Hij zal dit tijdens de laatste bijeenkomst op 20 april ten gehore brengen.
De zangbijeenkomsten zijn in kerkcentrum de Binnenwaai en de vrijwillige bijdrage is 3 euro.

Mensen maken IJburg (3)

IJBURG - IJburg heeft momenteel ruim 21.000 bewoners van wie een aantal de afgelopen jaren het verschil heeft gemaakt door aan de wieg te staan van van (sport)verenigingen, scholen, netwerken, clubs, voorzieningen en activiteiten. Veel ideeën en plannen zijn gestart op het bewonersnetwerk IJburgDroomt-IJburgDoet. Ter gelegenheid hiervan publiceerde IJburgerNieuws de afgelopen twee edities samen 24 geslaagde bewonersinitiatieven. Deze keer ronden we af met de laatste serie van 12. Meer over deze initiatieven staat op halloijburg.nl/ijburgernieuws.

Nieuwjaarsduik

Steve Relyveld heeft een enorme passie voor buitensporten. Hij zag in een nieuwjaarsduik een nieuwe mogelijkheid om bewoners op een sportieve manier aan elkaar te verbinden. Op 1 januari 2015 organiseerde hij de duik voor de eerste keer in het Diemerpark. In 2016 koos hij Blijburg als locatie. 245 IJburgers deden mee. Een traditie is geboren.

Foto: IJburg TV

Vrijdag 18 maart

Film: 'Irrational Man'

Abe Lucas, een alcoholistische hoogleraar Filosofie, verkeert in een existentiële crisis. Zijn nieuwe studente Jill valt als een blok voor de charismatische filosoof met al zijn diepe gedachtes en overpeinzingen. De film wordt vertoond in theater Vrijburcht, begint om 20.30 uur en de entree is 6,50 euro.

Flex Night Live Special

De ingang van de FlexBieb bevindt zich aan de Maria Austriastraat en daarom is er in de FlexBieb vanaf 20.30 uur een avond over Maria Austria. Maria Austria (Maria Oestreicher, 1915-1975) was een uit Wenen afkomstige joodse fotografe. Ze vluchtte in 1937 naar Amsterdam vanwege het oprukkende antisemitisme in haar vaderland. Met haar zus Lisbeth, textielontwerpster, begon ze het bedrijfje Model en Foto Austria. Later veranderde ze haar achternaam in datzelfde Austria (Oostenrijk). Maria Austria maakte furore als fotojournalist; zo fotografeerde ze de directe gevolgen van de watersnoodramp. Ook portretteerde ze veel podiumkunstenaars. Toegang gratis voor FlexBieb-leden, € 2,50 voor houders van een Stadspas en dergelijke, € 5,- voor niet-leden.

Zaterdag 19 maart

Kijken: open huis

In het kader van de Week van de Zorg staan de deuren van twee locaties van Nieuw Amstelrade op IJburg open. Nieuw Amstelrade richt zich op de zorg voor meervoudig gehandicapte personen. Het gaat om activiteitencentrum Meijboom, Ben van Meerendonkstraat 141, en Woonlocatie De Veste, Maria Austrialaan 698. Doe mee aan de activiteiten binnen de dagbesteding op locatie Meijboom of laat u bijvoorbeeld informeren over hoe je zelfstandig kunt wonen met domotica in een rolstoelwoning. Het open huis is in beide vestigingen van 10.00-16.00 uur.

Zondag 20 maart

Schoonmaken

Zondag 20 maart houdt CoCasa een voorjaarsschoonmaak op IJburg. Om 12.00 uur wordt gestart met een lunch in CoCasa-hub aan de Lumièrestraat 63, om vervolgens een wandel-prikroute te lopen en de straten van zwerfvuil te bevrijden. Voor 5 euro kun je meelunchen, opgeven kan via info@cocasa.com. Prikmateriaal is beschikbaar en je kunt op elk punt bij de wandeling aanhaken.

Film: 'Lotte van uitvindersdorp' (4+)

Nederlands gesproken kindertekenfilm uit Estland over een jong hondje dat uit een dierendorp komt waar een jaarlijkse uitvinderswedstrijd gehouden wordt. De film wordt vertoond in Theater Vrijburcht en begin om 13.30 uur.

Kinderfilm: 'Antboy en de wraak van de rode duivel' (6+)

Nederlands gesproken Deense familiefilm over de nieuwe avonturen van de twaalfjarige Pelle die door de beet van een mier over superkrachten beschikt. Iedereen die 5,50 euro betaalt kan de film vanaf 16.30 uur zien in Theater Vrijburcht.

Woensdag 23 maart

Zingen: Liedje en latte

Gedurende zes woensdagen, te starten op de 16de (die is reeds geweest), worden onder muzikale leiding van Hanne van de Vrie, onder de noemer 'Liedje en Latte, dromen uit de wijk' bijeenkomsten gehouden waar gezamenlijk wordt gezongen. Het idee achter de avonden is dat buurtbewoners elkaar leren kennen of beter nog: zich met elkaar verbinden. Naast het onbezorgd zingen wordt de deelnemers op 30 maart na afloop van de repetitie gevraagd om buurtgerelateerde dromen, wensen, dingen die je inspireren, iets wat je gelezen of gehoord hebt, te vertellen. Liedjesschrijver Jeroen Schipper zal dit gesprek opzetten en naar aanleiding van de input het 'Lied van de Wijk' schrijven. Jeroen komt het lied tijdens de laatste bijeenkomst op woensdag 23 april ten gehore brengen. Plaats van handeling is kerkcentrum de Binnenwaai, deelname 3 euro per keer, de aanvang is 8.30 uur.

Donderdag 24 maart

Lezing: de Bijbel

2016 is uitgeroepen tot Bijbeljaar, want het is 500 jaar geleden dat de filosoof Erasmus zijn unieke editie van de Bijbel uitbracht. Het was een tweetalige versie van het Nieuwe Testament, in zowel het Grieks (het origineel) als het Latijn. Voort de FlexBieb is dit de aanleiding een bijzondere Flex Night Live te organiseren op donderdag 24 maart, Witte Donderdag. Gast is dominee Rob Visser, voorganger van de Binnenwaai en Stadsdominee van Amsterdam. Hij gaat in op vragen als: wat is de kracht van de Bijbel anno 2016? De toegang is gratis voor FlexBieb-leden en 5 euro voor niet-leden.

Donderdag 31 maart

Flex Night Live

Woensdag 6 april 2016 is het referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Kiezers kunnen ook in de FlexBieb deze dag hun stem uitbrengen. Vandaar deze Flex Night Live over het referendum. Journaliste Fleur de Weerd publiceerde onlangs een goed ontvangen boek over Oekraïne: 'Het land dat maar niet wil lukken'. Als geen ander is zij in staat om je door de krochten van dit veelbewogen land te leiden en van zijn betrekkingen met de EU. Aanvang 20.00 uur. Voor leden van de FlexBieb is de avond gratis te bezoeken, anderen betalen 5 euro.

Zaterdag 9 april

Documentaire: 'Amsterdam Wildlife'

IJburg ligt aan de ecologische hoofdstructuur van Amsterdam. Deze avond wordt in Theater Vrijburcht de documentaire 'Amsterdam Wildlife' vertoond en stadsecoloog Els Corporaal vertelt wat u zoal aan flora en fauna kunt tegenkomen op IJburg en in het Diemerpark. In de documentaire gaan stadsecoloog Martin Melchers en journalist Merel Westrik op zoek naar het wilde leven van Amsterdam. De twee volgen en filmen flirtende oeverzwaluwen, vechtende vossen, badderende ijsvogels, zonnende ringslangen, zwevende slechtvalken en andere wilde beesten in Amsterdam. De aanvang is 20.00 uur, de entreeprijs bedraagt 6,50 euro.

Zaterdag 26 maart

Familievoorstelling: 'Niets'

'Niets' is een verhaal over vrienden maken, fantasie, de wereld intrekken en dat je niets nodig hebt om gelukkig te zijn. Entree 15.00 uur, de entree is 8 euro en de voorstelling is te zien in Theater Vrijburcht.

Maandag 28 maart

Pasen: eieren zoeken

Eieren zoeken op de Boerderij op maandag 28 maart (tweede paasdag). En er zijn meer activiteiten rond Pasen deze middag. Aanvang is 14.00 uur. Opgeven kan door hier te reageren of een mail te sturen naar pony@boerderijopijburg.nl. Kosten 5 euro per persoon.

Dinsdag 29 maart

Hockey: internationaal

Dinsdag 29 maart spelen de jongens JC2 en de meiden MC2 van de hockeyclub AHC IJburg tegen twee Engelse teams van Old Buckenham Hall. Dit is een school uit de buurt van Cambridge. De wedstrijden zijn op veld 1 en veld 2 en starten om 18.00 uur.

Woensdag 30 maart

Boek&Film: 'Dolfje Weerwolfje'

De boeken over Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon, wie kent ze niet? Deze woensdagmiddag wordt in de FlexBieb de gelijknamige film van Joram Lürsen, die ook 'Alles is liefde', 'Alles is familie' en 'Publieke werken' regisseerde, vertoond en natuurlijk zijn de boeken er. Aanvang 15.00 uur. De entree is gratis voor leden van de FlexBieb en iedereen tot 17 jaar kan gratis lid worden.

Vrijdag 1 april

Film: 'Youth'

Fred en Mick, twee oude vrienden, vertoeven in een luxe resort in de Alpen voor een lange, rustgevende vakantie. Ze kijken terug op hun veelbewogen leven als respectievelijk componist-dirigent en regisseur, en geven ondertussen op humoristische wijze hun ongezouten mening over de levens van hun kinderen, de jonge studenten in Micks schrijversgroepje en de andere hotelgasten.

Vrijdag 8 april

Film: 'Victoria'

Een energieke Duitse misdaadfilm, in één take getoond, waarin de Spaanse Victoria in Berlijn vier jongens ontmoet die zwaar in de problemen zitten. De film wordt vertoond in Theater Vrijburcht en begint om 20.30 uur. De entree is 6,50 euro.

Maandag 11 april

In gesprek: lokaal bestuur

Normaal de laatste maandag van de maand, maar dit keer eenmalig verhuisd naar de tweede maandag in april: de gelegenheid om bij te praten met bestuurders van de Bestuurscommissie Oost. Vanaf 20.30 uur in de FlexBieb. De entree is gratis.

'We hopen ook iets aan IJburg te kunnen geven'

Daltonschool Neptunus en WNF werken intensief samen

De samenwerking tussen Neptunus en het WNF wordt bekrachtigd.

IJBURG – Begin deze maand waren leerlingen van de IJburgse daltonschool Neptunus te gast in Den Haag. Ze maakten staatssecretaris Van Dam van Natuur tijdens een conferentie die was georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds (WNF) duidelijk dat ze zich ernstig zorgen maken over het voortbestaan van de olifant en boden hem antistroopwafels (!) aan. Het is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking van Neptunus met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Directeur Michiel Bootz en vakdocent Natuur, Wetenschap en Technologie Rik Kuiper leggen uit hoe dit stand is gekomen en wat de school én IJburg ervan kunnen verwachten.

EcoSchool

Sinds 2012 is Neptunus een EcoSchool, getooid met een Groene Vlag, een door de VN erkend keurmerk voor groene, duurzame scholen.
De leerlingenraad denkt na over hoe de school nog groener en duurzamer kan worden. Een groen dak met zonnepanelen is een idee vanuit de leerlingenraad dat inmiddels is gerealiseerd. Inmiddels voorziet de school zelf in 15 procent van de energiebehoefte.

Daltonschool Neptunus heeft de primeur: het is de eerste school die een samenwerking aangaat met het WNF. Het WNF is hier heel erg blij mee. Er geldt immers 'Jong geleerd is oud gedaan', zeker voor een goede zorg voor onze natuur", vertelt Tanja Greve van de WNF-Rangerclub. "De samenwerking met daltonschool Neptunus biedt nog meer mogelijkheden om kinderen actief te betrekken bij natuurbescherming."
De WNF jeugdclubs richten zich op kinderen tot en met groep 8 van de basisschool en alleen al om deze reden is het opmerkelijk dat er nog niet eerder een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen. Dit vond Bootz ook. "Voor wat betreft natuureducatie zijn wij in principe goed voorzien, onder andere met onze natuurtuinen, maar er is niets mooier dan samenwerking met een partij die de natuurlessen kan versterken en de kinderen kan enthousiasmeren."

Kennismaking
Er volgde een kennismaking die niet meteen leidde tot een hechte band. "We hebben een beetje om elkaar heen gedanst omdat het WNF nog niet eerder met een school heeft samengewerkt. Ze moesten er een vorm voor vinden en dat is uiteindelijk gelukt", zegt Bootz.
De vorm laat zich omschrijven als een open samenwerking voor de periode van twee jaar waarin beide partijen aan elkaar gaan snuffelen en gaandeweg bekijken wat ze aan elkaar hebben. Hiermee was de samenwerking een feit en na de kerstvakantie vond er een spectaculaire aftrap plaats. Alle leerlingen kwamen begin dit jaar namelijk de school binnen die was omgetoverd tot een oerwoud. "Dat was echt een vliegende start", zegt Kuiper.

Daltonschool Neptunus is omgetoverd in een soort oerwoud.

Open samenwerking moet gaandeweg groeien

Contouren
Inmiddels worden de contouren van de samenwerking steeds duidelijker. Bootz licht toe: "Voor het WNF is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze lesmateriaal kunnen testen, maar ook dat ze te weten komen wat kinderen weten van de natuur en hoe actief ze hierin willen zijn. En het WNF krijgt nieuwe rangers, want iedere leerling van de school is WNF-Ranger geworden. En de school heeft er ook veel aan. Dat de leerlingen tijdens de WNF-conferentie over de olifant vragen mochten stellen aan de staatssecretaris en hem als symbool tegen het stropen antistroopwafels mochten aanbieden, is nu al het bewijs dat het met de verdieping wel goed zit."

Gastlessen
Het WNF zal ook gastlessen verzorgen. Rik Kuiper: "Er komen in elk geval gastlessen over het stropen op olifanten, een over bijen en imkers en een gastles over birthtracking. Dat zijn vogels die met een zender zijn uitgerust zodat je kunt waarnemen waar en hoe ze vliegen. Of de leerlingen ook naar buiten gaan? Dat mag ik wel hopen. De leerlingen van groep 6 hebben al hun eigen tuintje en wellicht kunnen we daar iets meer mee doen. Verder staat wat ons betreft alles open. The sky is the limit. Het zaadje is geplant en nu gaan we zien hoe zich dit verder organisch ontwikkelt."
Dat de leerlingen van Neptunus veel zullen hebben aan de samenwerking is na deze uitleg wel helder. Maar is er ook een kans dat IJburg er iets van gaan merken? Bootz: "Ik zou het heel erg leuk vinden als de leerlingen met de kennis die ze hier opdoen over het WNF een actie zouden opzetten of iets dergelijks. En wellicht kan het ons ook verder helpen bij de herinrichting van het Joris Ivensplein, waar momenteel over wordt gepraat. Wij hebben plannen ingediend voor een bovenal veiliger en daarnaast ook groener plein, met onder andere nieuwe uitdagende speeltoestellen en veel meer bomen. We hopen dat we op die manier ook iets aan IJburg kunnen teruggeven."

'We hebben nu al bewijs dat het met de verdieping wel goed zit'

10 / 12

Leuk werk als de zon schijnt! Oproepkrachten gevraagd va 15 jr voor horeca en/of tuin. Afwisselend en lekker buiten. Kijk voor de locatie op www.midgetgolfbaan.nl of bel 06-53818288
(Frieda)

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

'Zelfbouwkavels schieten uit de grond'

De Bert Haanstrakade krijgt langzaam maar zeker steeds meer allure.

IJBURG - "De zelfbouwkavels aan de Bert Haanstrakade schieten inmiddels uit de grond, de waterkavels aan de Cas Oorthuijskade zijn inmiddels allemaal verkocht en de bedrijfsunits raken gevuld. De vrije kavels aan het Zeeburgereiland en de Zuider IJdijk krijgen steeds meer vorm. Blijburg is verplaatst naar een nog mooiere plek waar het kan blijven en op het Centrumeiland worden binnenkort betaalbare eengezinswoningen gebouwd: kleine aannemers, ontwikkelaars, beleggers en ontwikkelende architecten kunnen deze kavels afnemen. Vanaf 2017 zijn de eerste woningen op Blijburg klaar."

Ziehier het uiterst zonnige bericht dat Iddo Brouwer van de Nieuwe Amsterdamsche Makelaardij in WOON Amsterdam van IJburg en Zeeburgereiland schetst. IN WOON Amsterdam staat de meest actuele situatie van de Amsterdamse particuliere koopwoningmarkt. En net zoals in heel Amsterdam zal het niemand ontgaan zijn dat er op IJburg en Zeeburgereiland weer volop wordt gebouwd. Iddo Brouwer had dat trouwens al in de vorige editie van WOON Amsterdam voorspeld. "Een positief en duidelijk herstel, zo eindigde ik mijn bijdrage van vorig jaar. Dat kunnen we nu zeker zeggen: inmiddels is de woningmarkt in Amsterdam volledig overspannen en op IJburg en Zeeburg wordt intussen weer volop gebouwd."

Transactieprijs stijgt
Met de gemiddelde huizenprijs gaat het ook de goede kant op en dat is een geruststellende gedachte voor al die mensen van wie de woning onder water staat. De gemiddelde transactieprijs in Oost (van IJburg specifiek is geen overzicht bekend) is gestegen naar ruim 268.000 euro. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van maar liefst 21 procent. En de looptijd – dat is de tijd dat een huis gemiddeld te koop staat - is spectaculair gedaald naar 30 dagen. Brouwers vraagt zich overigens af hoe dit komt en wat hem betreft komt dit niet door de ontwikkelingen achter de schermen. Want de erfpachtdiscussie blijft de kop op steken.

Ook op Rieteiland wordt volop gebouwd.

'Op IJburg en Zeeburg wordt intussen weer volop gebouwd'

Grondprijsbeleid
Brouwers stelt: "Met ontwikkelingen achter de schermen bedoel ik het grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam en bijvoorbeeld ook het btw-beleid. Het btw-beleid heeft wel gewerkt, denk ik. Aan de grondprijs is te zien dat de woningmarkt zich weer hersteld heeft en dat de gemeente Amsterdam heeft besloten bij het bepalen van de grondprijzen weer te werken met actuele marktwaarden. In een stijgende markt is de grondprijs eigenlijk helemaal niet meer van belang; alles wordt toch wel verkocht. In de altijd moeilijk te doorgronden grondprijzenbrief is ook te lezen dat het grondbedrijf overgaat tot eeuwigdurende erfpacht. Naar mijn idee is dit een noodgreep om het erfpachtsysteem in stand te houden en is het grondprijsbeleid van de afgelopen jaren een gemiste kans geweest om in crisistijd door te bouwen. Immers, als de grondprijs in crisistijd spectaculair gedaald was en de overheid zelf en mogelijk derden waren gaan bouwen, dan hadden we nu genoeg woningen gehad en minder prijsstijging. Nee, wat gebeurde er: de grondprijs bleef stijgen in crisistijd. Het geeft te denken: hebben we een overspannen markt door het grondprijsbeleid van de gemeente of ga ik nu te ver?"
Hoe dan ook wordt er op IJburg weer volop gebouwd en dat geeft de burger moed.

Weerbericht

Onder de indruk van het heldere licht op IJburg

Maart wordt lentemaand genoemd. Zowel de meteorologische lente (1 maart) als de astronomische lente (20/21 maart) begint in maart. Tussen 1 en 31 maart lengen de dagen met 1 uur en 40 minuten. Op 27 en 28 maart is het Pasen. Dat valt gelijk met het begin van de zomertijd op 27 maart. 'Maart roert zijn staart' luidt de weerspreuk. Maart begon guur en wisselvallig met winterse buien. Sinds 10 maart houdt een krachtig Noord-Europees hogedrukgebied het droog met een koude noordoostenbries. Het kwik schommelt 's nachts rond het vriespunt. Hoewel het overdag niet warmer wordt dan 10 graden is het in de luwte op zonnige dagen best aangenaam. We konden van een vleugje voorjaar genieten. Vanaf vrijdag is er meer bewolking. Overdag blijft het onder de 10 graden. Na het weekeinde neemt de kans op wat regen toe.

Op een heldere vroege lentedag ontmoette ik op de Diemerzeedijk Fabiana en Eva. Fabiana is beeldend kunstenaar. Ze is Italiaanse en woont in stadsdeel Zuid. Eva is fotografe. Ze woont op IJburg. Ze toonden zich onder de indruk van het heldere licht op IJburg. In Italië verbleken de kleuren door de fel brandende zon, meende Fabiana, en in de binnenstad van Amsterdam wordt het licht te veel verstrooid door stofdeeltjes. Ook door de dichte bebouwing lijkt het licht zich uit de stad terug te trekken. Aan het IJmeer daarentegen speelt het licht nog een schitterende hoofdrol. Het water reflecteert het licht als een spiegel. Dit zorgt ervoor dat op IJburg nog de magie heerst van het heldere licht zoals te bewonderen is op 17de-eeuwse landschapsschilderijen van Ruysdael en Vermeer.

"Ondanks de opdringende stad zijn lucht en licht nog steeds de grote tovenaars hier aan het IJmeer," glimlachte Eva, "en voor ons een grote inspiratie." Veranderend weer versterkt dit effect. Vooral in de lente bij een noordweststroming met afwisselend wolken, voorjaarsbuien en felle opklaringen. "Ik word gelukkig van het heldere licht," straalde Eva, "net als van de vlakke en weidse vergezichten." "Maar mis je dan niet het gevoel van geborgenheid zoals men veel in oude stadswijken ervaart", vroeg ik, de hang naar geborgenheid is immers groot bij mensen. "IJburg biedt beide," lachte Eva tevreden, "vrijheid, lucht, licht en ruimte, maar ook een gevoel van geborgenheid en veiligheid, zoals een eiland dat biedt."
Er gleed een doorzichtige sluier van nevel over het water. Het verzachtte de hardheid van de contouren van de woonblokken in de verte, als een wonderlijk zacht koesterend licht…