IJburgerNieuws

22 juli 2016

IJburgerNieuws 22 juli 2016


Nieuwe fietsbrug verkort afstand naar centrum

IJBURG – Er komt een nieuwe fietsbrug die Sporenburg op Zeeburg en de Zuider IJdijk met elkaar gaat verbinden. Voor IJburg is dit goed nieuws, want dit verkort de fietsroute naar het centrum van de stad met 1,3 kilometer (van de huidige 3,7 naar 2,4 kilometer). Niet voor niks is deze fietsbrug een van de meest geplaatste wensen op Kompas op IJburg.

Het is nog wel een kwestie van geduld, want de fietsbrug komt er niet eerder dan in 2020. Dan is inmiddels gestart met de nieuwe Sluisbuurt op Zeeburgereiland (start verwacht in 2018). Een nieuwe directe verkeersbrug voor langzaam verkeer is een belangrijk onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan voor deze buurt.
Naast het verkorten van de fysieke afstand is ook het verkleinen van de mentale afstand tussen het centrum van de stad en het Zeeburgereiland en IJburg een belangrijk doel van deze nieuwe fietsbrug, laat de gemeente weten.

Klankbordgroep
Momenteel worden alle ideeën, wensen en bezwaren geïnventariseerd, wat uiteindelijk moet leiden tot het plan. Met name bewoners van Sporenburg staan vijandig tegenover de nieuwe fietsbrug. Er wordt een klankbordgroep samengesteld met bewoners van Sporenburg, maar ook bewoners van IJburg willen hier een stem in hebben. Het is nog niet bekend hoe deze groep wordt samengesteld. Ook Rijkswaterstaat heeft bezwaren.

Trendbreuk: puntdaken op Haveneiland

De twee woningen met puntdak aan de Jan Vrijmanstraat.

IJBURG – Er is zomaar uit het niets sprake van een trendbreuk in de 'look and feel' van Haveneiland: er komen opeens twee woningen met een puntdak. Ze worden gebouwd aan de Jan Vrijmanstraat met één woning ertussenin met een, voor IJburg, 'normaal' plat dak. Er is zelfs een kans dat er meer komen.

De twee woningen zijn van hout en worden gebouwd door MAAT Works onder het motto 'Mijn houten huis'. Het zijn niet de allereerste huizen met een puntdak op IJburg. Steigereiland had tien jaar geleden de primeur, maar op dat eiland zijn minder stringente regels ten aanzien van gevels en daken. In dat huis woont architect Lidewij Lenders, die ook de twee woningen aan de Jan Vrijmanstraat heeft ontworpen.

Niet zichtbaar
Eigenlijk kreeg ze verrassend snel goedkeuring voor de puntdaken en dat is opvallend, want er zijn stringente voorwaarden. In het Welstandskader Haveneiland Oost staat namelijk klip-en-klaar: 'Platte daken bepalen het beeld van de bebouwing. Niettemin zijn lessenaarsdaken op binnenterreinen toegestaan, mits niet zichtbaar vanaf de openbare weg buiten de blokken.' En deze puntdaken zijn toch echt heel zichtbaar. Lenders: "Of wij verrast waren dat het zo makkelijk ging? Nee, we waren vooral blij. Er wordt van geval tot geval bekeken of ook een puntdak mogelijk is en deze woningen vonden ze mooi passen in het straatbeeld."

Extra ruimte
Voor daken met een puntdak is trouwens veel te zeggen. Lenders noemt zomaar twee voordelen: "Je hebt extra ruimte voor bijvoorbeeld een zolder en de hellingshoek is ideaal voor zonnepanelen."
De houten woningen zijn ook bijzonder duurzaam wat betreft de gebruikte materialen, de bouwwijze, isolatie en energiehuishouding. "En hout heeft veel voordelen voor onder andere het binnenklimaat", vertelt ze. En ze zijn nog betaalbaar ook. "Je kunt wel duurzaam bouwen, maar het moet ook op te brengen zijn", aldus Lenders.


        

Meer toezicht op Ivensplein

IJBURG – Op het Joris Ivensplen is tot grote opluchting van omwonenden het Mobiele Steunpunt IJburg geopend. Dit steunpunt, vanwaaruit extra toezicht en handhaving wordt georganiseerd, is bedoeld om de onrust op het plein te beteugelen.

Het steunpunt is er gekomen op aandringen van buurtbewoners en is een gevolg van besprekingen om het Joris Ivensplein te verbeteren (IJburgerNieuws schreef hier in de editie van mei uitgebreid over-red.). Door het wegvallen van het politiebureau begin dit jaar is de vraag om een beter toezicht zelfs toegenomen. "De komst van het steunpunt zorgt voor extra ogen en oren in de wijk", laat Bestuurscommissie Oost weten.

Openingstijden
De bezetting komt voor rekening van politie, Handhaving Openbare Ruimte, Dynamo jongerenwerk en SAOA en de werkzaamheden bestaan uit toezicht en handhaving, bureauwerk en het ontwikkelen van activiteiten. Het steunpunt is elke dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur, elke woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur en elke zondag en maandag vanaf 15.00 uur bemand.

IJburgse kinderen maken iconische foto's opnieuw

IJBURG - De IJburgse Julia Mandle-de Bever (11) staat voor een foto die zij heeft gemaakt van haar zus Lulu in dezelfde pose als een vrouw die te zien is op een foto van Eva Besnyö (1910-2003). De Hongaars-Nederlandse Besnyö was van Joodse komaf en moest in de oorlog onderduiken, vanwaaruit zij in het verzet ging. Op IJburg is een straat naar haar vernoemd. De foto is onderdeel van een serie iconische foto's die in een moderne setting opnieuw zijn gemaakt door leerlingen van basisschool Laterna Magica. De tentoonstelling is tot en met september te zien bij Laterna Magica en tot en met 4 september in het Stadsarchief aan de Vijzelstraat 32.

20.000

euro subsidie krijgt het Straat-tori Festival dat door het IJburg College wordt georganiseerd

IJburgers kunnen meepraten over buurt

Wensen kunnen online kenbaar worden gemaakt

IJburgers kunnen echt meedenken over de inrichting van hun buurt.

IJBURG – IJburgers kunnen vanaf nu - en dit is een primeur - serieus meedenken over de invulling van het gebiedsplan IJburg/Zeeburgereiland. Gebiedsmanager van Bestuurscommissie Oost Justus Vermeulen legt uit wat de bedoeling is en welke rol Hallo IJburg heeft.

Al geruime tijd is de gemeente Amsterdam zich ervan bewust dat elk gebied zijn eigen dynamiek heeft. In Betondorp wonen bijvoorbeeld veel senioren, terwijl op IJburg juist veel jonge gezinnen met veel jonge kinderen wonen. Dat betekent dat bewoners er heel andere wensen hebben.
Dit groeiende besef loopt niet toevallig parallel aan de opheffing van de stadsdeelraden in Amsterdam in 2014 – dit zijn bestuurscommisies geworden met minder bevoegdheden – en ook met het gegeven dat burgerparticipatie steeds belangrijker wordt.

Gebiedsplan
In Amsterdam wordt dit door de bestuurscommissies vertaald in een gebiedsanalyse die leidt tot een gebiedsagenda waarin alle prioriteiten zijn aangegeven, een gebiedsplan met alle lopende en nieuwe projecten en uiteindelijk een gebiedsmonitor waarin staat wat er van terecht is gekomen. Als primeur en bij wijze van proef wordt nu op IJburg gestart met vergaande inspraak van de bewoners in het gebiedsplan. Vermeulen: "Wij constateerden dat deze werkwijze op zich wel werkt, maar in het kader van wat wij 'verlengd lokaal bestuur' noemen, willen we het gesprek tussen bewoners en bestuur beter structureren en faciliteren, want dat loopt nog niet optimaal."

Kompas op IJburg
Tegen ongeveer hetzelfde probleem liep ook Kompas op IJburg op. Op deze website, die inmiddels is geïntegreerd in Halloijburg.nl, kunnen IJburgers wensen voor een beter IJburg kenbaar maken én ze kunnen aangeven of ze bereid zijn het idee ook uit te werken, maar het laatste gebeurt vaak niet. "Wij voelden dat we tegen een zeker plafond aanliepen", zegt Michel Vogler, initiatiefnemer van Kompas op IJburg. "Er is veel dynamiek uit het Kompas ontstaan en het heeft ook bruikbare ideeën opgeleverd, waarvan een aantal is gerealiseerd (voorbeelden zijn de skatebaan, Boerderij op IJburg en het aanpakken van de problemen op het Joris Ivensplein-red.), maar we constateerden gelijktijdig dat niet veel mensen eigenaar van hun idee wilden zijn."

Direct invloed
Vogler kwam al snel in gesprek met Vermeulen en dat heeft ertoe geleid dat er nu een nieuw model is waarbij bewoners de kans krijgen direct invloed uit te oefenen op de inhoud van het gebiedsplan. "Hopelijk leidt dit tot betere plannen die goed aansluiten op behoeften in onze wijk", aldus Vermeulen.
Sinds begin juli worden daarom alle lopende projecten op halloijburg.nl/gebiedsplan2017 gepresenteerd. Per project wordt gevraagd of bewoners willen dat het project volgend jaar wordt verlengd, of dat het mag worden gestopt of moet worden aangepast. Ook kan iedereen nieuwe projecten voorstellen. Alles bij elkaar dragen bewoners hiermee daadwerkelijk bij aan de invulling van hun wijk. Bovendien wordt direct inzichtelijk hoe anderen over een idee denken. Want dat is een wezenlijk kenmerk van de opzet: online zie je alle reacties van zowel burgers als ambtenaren.
Momenteel kunnen wensen al kenbaar worden gemaakt, maar de echte kick-off is na de vakantie. "We verklaren dan het gesprek voor geopend", zegt Vermeulen. "Vervolgens worden de projectvoorstellen bekeken en eventueel aangepast, verbeterd en uiteindelijk definitief gemaakt. Uiteindelijk wordt in het najaar het Gebiedsplan 2017 vastgesteld."

Bestuurders beslissen
Belangrijk om te weten is dat uiteindelijk het lokale bestuur beslist wat wel en niet wordt uitgevoerd. "De volksvertegenwoordigers in de bestuurscommissie en de gemeenteraad hebben anders dan bewoners zicht op gebiedsoverstijgende belangen en andere relevante zaken en nemen deze mee in de besluitvorming", stelt Vermeulen.
Hij heeft een voorbeeld: "Een veelvoorkomende wens op Kompas op IJburg is een zwembad. Ondanks het feit dat bekend is dat aan de oostkant van de stad te weinig mogelijkheid is om te kunnen zwemmen, kunnen we nu al vaststellen dat er geen plannen zijn om volgend jaar een zwembad te bouwen. Dat wordt ook meteen helder gecommuniceerd. Aan de andere kant: als iemand een goed onderbouwd plan heeft voor een zwembad, compleet met een financieringsplan en een suggestie voor een locatie, dan wordt er natuurlijk serieus naar gekeken. Dat is ook het mooie van deze werkwijze: iedereen kan reageren op een wens. En stel dat je een idee ziet voor een project, maar je hebt zelf een beter alternatief, dan kun je dat ook op de website communiceren. Iedereen kan zo de discussie volgen en reageren en de bestuurders nemen al die afwegingen mee in de besluitvorming."

Paar honderd
Hoeveel mensen met ideeën komen en gaan deelnemen aan discussies is niet in te schatten. Van Kompas op IJburg is bekend dat een paar honderd IJburgers wensen invulden en de verwachting is dat er nu meer komen.
Ideeën kunnen worden aangemaakt op halloijburg.nl/gebiedsplan2017.

Amsterdam onderzoekt of reddings-brigade mogelijk is

IJBURG - Amsterdam gaat onderzoeken of op strand Blijburg een post van de reddingsbrigade kan komen. Deze is nodig omdat blijkt dat de reddingsbrigade van de KNRM niet kan garanderen dat ze altijd op tijd is.


De KNRM heeft in de nabijheid van IJburg drie bemande reddingsstations: in Huizen, in Blaricum en in Marken. Vanuit deze plekken kan in voorkomende noodgevallen het strand op IJburg niet altijd op tijd worden bereikt, zo liet Walter Weg van de Reddingsbrigade Amsterdam, die onderdeel is van de KNRM, onlangs weten. "Het is wachten op een ongeluk door de drukte bij IJburg", twitterde de reddingsbrigade. "Stel je voor: iemand krijgt een hartaanval aan boord, brand aan boord, een vermissing of een aanvaring. Binnen een half uur hier zijn is lastig, en dus zijn er ook lage overlevingskansen", lichtte Weg toe.
Verantwoordelijk wethouder Kock heeft nu aangegeven in gesprek te gaan met de reddingsbrigade Amsterdam en de KNRM om te zoeken naar een oplossing.

Sport en spel op IJburg in de vakantie

IJBURG – In het Ed Pelsterpark, Theo van Goghpark, Joris Ivensplein, Steigerpark, Olympus, de Willibrordschool op Rieteiland en bij de Montessorischool Steigereiland organiseren van 17 juli t/m 1 september spelbegeleiders spelletjes, sport en culturele en ecologische activiteiten voor de jeugd van 8-15 jaar.

Op halloijburg.nl staat welke activiteiten wanneer en waar worden gehouden. De activiteiten kunnen afhankelijk van het weer soms op andere dagen/tijdstippen plaatsvinden.

Het is druk bij de buren op Zeeburgereiland

Zeeburgereiland ontwikkelt zich razendsnel

De Sportheldenbuurt is nu nog een eiland met woningen, al dan niet gereed, bouwputten en veel opwaaiend zand. Maar in 2018 is de wijk gereed.

IJBURG – Niet alleen IJburg, maar ook Zeeburgereiland, de buren, ontwikkelt zich razendsnel. De zomer is een mooi moment om de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje te zetten.

Zeeburgereiland is voor veel Amsterdamse woningzoekenden onbekend terrein. Iedereen wil een huis in het centrum, maar West, Oost, Zuid en Noord zijn ook prima. Als het maar binnen de ring is. En Zeeburgereiland dan? Is dat een optie? Als je die vraag stelt, krijg je vaak het antwoord: "Eigenlijk nooit aan gedacht." Vaak wordt het ook gelinkt aan Zeeburg, maar dat ligt toch echt aan de andere kant van het IJ.

Geen geschiedenis
Dat wil trouwens niet zeggen dat de woningen niet te slijten zijn, want Zeeburgereiland is natuurlijk wél Amsterdam en in de hoofdstad is het per definitie lastig een geschikte betaalbare woning te vinden. Maar wel geldt: het is onbekend en daarom vaak onbemind, ook al omdat het eiland net als IJburg nieuw is. Geschiedenis ontbreekt, of het moeten de silo's zijn die, nu de bouw snel gaat, opeens veel minder dominant zijn dan ze altijd waren in die grote leegte (zie ook het kader)

Zeeburgereiland is voor veel Amsterdammers onbekend terrein

Groter
Zeeburgereiland is overigens groter dan alleen het gebied dat nu tussen de IJburglaan en de Zuiderzeeweg (de weg waar de Amsterdamse brug en de Schellingwouderbrug deel van uitmaken) wordt bebouwd. Dit gebied heet de Sportheldenbuurt. Links van de Zuiderzeeg en ten noorden van de Piet Heintunnel ligt de Sluisbuurt en ten zuiden van de IJburglaan zijn er de Baaienbuurten Oost en West, die worden doorsneden door de Zuiderzeeweg. In totaal zullen in de Sportheldenbuurt en Sluisbuurt rond de 10.000 mensen wonen en dat gaat zeer rap, want de gemeente Amsterdam heeft Zeeburgereiland aangewezen als een van de plekken waar versneld moet worden gebouwd.

Sportheldenbuurt
Dat zie je aan het bouwtempo in de Sportheldenbuurt: als je er een maand niet bent geweest, staan er weer nieuwe projecten voor je neus. In een paar jaar tijd worden hier woningen en scholen (er is al een basisschool en een dependance van het IJburg College) gebouwd. Blikvanger – zeker voor de jeugd – wordt een zogeheten Urban Sport Zone. Deze bestaat uit twee sportvelden en een 3100 m2 groot skatepark. Rondom het skatepark is ruimte voor groen en allerlei sport- en spelvoorzieningen. Volgens planning is deze zone in het najaar van 2017 klaar voor gebruik.

Urban Sport Zone met groot skatepark wordt hard Sportheldenbuurt

Diversiteit
Verder valt de diversiteit op: er is plek voor koop- en huurwoningen, rijtjeshuizen, appartementen en vrije kavelbouw, en zelfs studentenwoningen. Alles bij elkaar komen hier ongeveer 1.800 woningen, goed voor een kleine vijfduizend personen. De verwachting is dat de Sportheldenbuurt in 2018 is afgerond. En wat die naam betreft: de straten en pleinen zijn vernoemd naar sporters of personen die zich in de sportwereld op een andere manier verdienstelijk hebben gemaakt.

Silo's

Voor de grote grote gele silo's in de Sportheldenbuurt is nog steeds geen bestemming. Er is al van alles en nog wat verzonnen, zoals het Annie M.G. Schmidthuis, een klimwand en een ecologisch centrum, maar niets heeft de eindstreep gehaald.
Volgens een woordvoerster wordt in het najaar een nieuw plan verwacht dat - maar dat hebben we vaker gehoord - haalbaar is.

Sluisbuurt
De ontwikkeling van de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland is nog niet gestart. Het is de bedoeling dat de Sluisbuurt ook een wijk wordt met verschillende typen woningen en voorzieningen en het is de ambitie van het gemeentebestuur dat de wijk de bewoners uitnodigt tot bewegen en die is gericht op fietsers en voetgangers. Vandaar ook de plannen voor een fietsbrug waar ook IJburg veel aan heeft (zie het bericht op de voorpagina-red.). Pas in 2018 moeten hier de eerste woningen komen, maar op voorhand kan al worden gesteld dat dit een geliefde wijk wordt, want de ligging is ideaal, zo pal aan het water.

Baaibuurten
Voor de zogeheten Baaibuurten Oost en West wordt momenteel een bestemmingsplan opgesteld. Deze richt zich op woningbouw binnen de periode 2016-2026. Vanaf 2018 wordt daarom bij de Zeeburgerbaai, ook wel bekend als 'de kom', gewerkt aan verzwaring van de dijk. In de Zeeburgerbaai worden de huidige ligplaatsen voor legale woonboten gehandhaafd. Baaibuurt Oost wordt voorlopig niet ontwikkeld.

Weerbericht

Zou niet ieder mens een vlinder in zich verborgen hebben

Juli wordt ook wel hooimaand genoemd. Tussen 1 juli en 31 juli wordt de dag al ruim een uur korter. Het weer is deze week in een zomerse stroomversnelling gekomen met een tropische 30+ graden op woensdag. De zomer leek eindelijk op stoom te komen. De overheersende windrichting is in deze zomer zuidwest tot west. Bij zo'n westcirculatie past wisselvalligheid en in de zomer een iets te lage temperatuur ten opzichte van het gemiddelde. Het gemiddelde maximum voor eind juli bedraagt 23 graden. Begin deze week lag een hogedrukgebied ten oosten van Nederland. Die ligging veroorzaakte een zuidoostenwind. De aangevoerde lucht is dan subtropisch continentaal, warme en droge landlucht. De temperatuur kreeg vleugeltjes. Het hogedrukgebied is echter geen blijvertje. Het trekt naar het oosten weg. De weststroming keert terug. Het was dus een hoogzomers tussendoortje. De rest van de maand lijkt een terugkeer te zijn naar licht wisselvallig weer met maxima rond 23 à 24 graden. Normaal Hollands zomerweer met een mix van zonneschijn, stapelwolken en soms een bui.
Onlangs ontmoette ik Lotte in het Diemerpark, een studente biologie. Ze struinde vrij rond in het duinlandachtige park. Haar lange glansbruine haar golfde mee in de vlagerige zuidwester. Plotseling kronkelde voor ons een ringslang over het slingerende pad. "Die slang voelt zich hier thuis", lachte Lotte, maar een voorbijgangster op de fiets duidelijk even niet. Ze viel bijna om van schrik. Met een boogje reed ze in paniek het gras in, precies naast de slang, die er snel vandoor ging. Op een wuivende rietstengel zong een opvallend gekleurd vogeltje zijn uitbundig liedje. Het bleek een blauwborst. Lotte toonde vooral belangstelling voor de vele vlinders. "Feitelijk ben ik zelf ook een vlinder", knipoogde ze. Ze wees naar een oranjerood met zwart gevlekte vlinder op het blad van een distel. "Hij zit op zijn uitkijkpost," verklaarde Lotte, "op zoek naar een vrouwtje. Dominant gedrag van de atalanta, want hij bewaakt ook zijn territorium. Hij laat daarin geen andere vlinders toe, behalve soms een koolwitje."
Lotte pakte een prozaïsch vlinderboekje uit haar rugzak. Ze las enkele frasen voor. 'Een vlinder kent geen tijd. Het leeft in zijn momenten. Het zijn fladderende juwelen, rusteloos en toch rustgevend. Heel merkwaardig is het dat zo'n wondermooie vlinder uit zo'n afzichtelijke rups komt. Een enorm contrast tussen zo'n lelijk kruipend beestje en een elegante feeërieke verschijning dat moeiteloos van bloem naar bloem fladdert en met de wind mee zweeft.'
"Zou ieder mens niet een vlinder in zich verborgen hebben," dacht Lotte, "achter een waaier van onhebbelijkheden en nare karaktertrekken zit in ieder mens wel iets moois. Het vermogen van transformatie zal vast in ieder mens aanwezig zijn en ook de sleutel om dat proces te activeren. Waar deze verborgen ligt is een raadsel, maar wellicht kunnen de vlinders ons dat vertellen."

IJburgse jongeren hebben eigen skatepark

Foto: IJburg TV

IJBURG - Op de toegangsweg naar Blijburg is sinds 8 juli een nieuw skatepark. Het skatepark is bedacht door bewoners en is via het platform IJburg droomt, IJburg doet aangevraagd. Vooral de IJburgse Machteld Wentzel heeft zich sterk gemaakt voor de skatebaan. Lokale skaters hebben geholpen bij het ontwerp. Het skatepark is tijdelijk en kan waarschijnlijk 5 jaar blijven liggen totdat de woningbouw daar start. Bij de opening was een demonstratie van een skateteam.

Eigen sanitair belangrijk voor de student van straks

Vwo-leerlingen bedenken studentenhuisvesting

Bronte van Meijer, Aileen Bucelli en Ella van Dolderen (vlnr).

IJBURG – Elf scholieren van 5 vwo van het IJburg College hebben zich gebogen over de vraag hoe studenten over vier jaar zouden kunnen wonen. Dit resulteerde in Onswonen2020, dat is gepresenteerd aan woningcorporaties en adviesbureau Vannimwegen. Het leverde vier concepten op waarvan het natuurlijk de vraag is of ze ook uitgevoerd zullen worden. Maar het was in elk geval een uitdagend en leerzaam project, zeggen Aileen Bucelli, Ella van Dolderen en Bronte van Meijer.

Vooral in Amsterdam, maar ook in de meeste andere studentensteden, is een enorm tekort aan betaalbare studentenwoningen. Dat is het probleem voor huidige studenten, maar ook voor jongeren die student gaan worden, want het probleem is over vier jaar niet opgelost. En de studenten in spe zijn de huidige leerlingen op het voortgezet onderwijs en zo bezien is het niet vreemd dat de vwo-leerlingen werd gevraagd eens 'out of the box' te denken over dit probleem. Vannimwegen stuurde de leerlingen op pad met de vraag: Welke oplossingen zijn er om de huizenmarkt vlot te trekken en wonen in de stad voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden?

Grenzen
De elf leerlingen gingen los, maar liepen wel tegen grenzen aan. "We bedachten bijvoorbeeld dat er ook onder de grond gebouwd kan worden, maar dat is niet haalbaar", zegt Ella. "Ook hadden we in eerste instantie iets bedacht dat er al was", vult Bronte aan. "En het moest financieel haalbaar zijn. Daarvoor konden we terecht bij Vannimwegen", zegt Aileen. Een belangrijke voorwaarde was dat de plannen ethisch waren. "Dus niet dat andere mensen hun woning moeten verlaten voor studenten", zegt Ella.

Vier ideeën
Er kwamen uiteindelijk vier ideeën: een betaalbare romneyloods met huisvesting voor meerdere studenten en een gezamenlijke keuken en badkamer die zowel op land als op water kan worden geplaatst, het ombouwen van leegstaande kantoren, de aanpak van zogeheten scheefbewoners en een eiland voor studentenwoningen (Magneeteiland genoemd).
Vannimwegen constateerde in de plannen meerdere grote gemene delers: "Opvallend is dat de scholieren vrijuit pleiten voor tijdelijke contracten, inzet van goedkope en duurzame bouwmaterialen, samen laten leven van senioren en studenten en het samen delen van woonkamers. Daarentegen hechten ze wel sterk aan eigen sanitair, dat klein van oppervlakte mag zijn."

1300 huizen op Centrum-eiland

IJBURG - De gemeenteraad van Amsterdam heeft vorige week de bouwplannen voor het Centrumeiland vastgesteld. Op het Centrumeiland komen 1300 woningen.

De meeste woningen worden gebouwd door particulieren, al dan niet in een samenwerkingsverband, op vrije kavels. Hiervoor is op voorhand grote belangstelling. GroenLinks en de PvdA vinden dat er te weinig sociale huur wordt gebouwd, maar vonden geen meerderheid in de raad om dit te veranderen. De eerste palen gaan eind volgend jaar de grond in op Centrumeiland.

Tijd voor duurzaam IJburg

IJBURG - Stadsdeel Oost wil zijn bewoners graag meer bewust maken van het klimaat en duurzaamheid. Om bewoners te inspireren en om te laten zien wat er al gebeurt in de verschillende buurten in Oost, is de film 'Tijd voor een duurzaam Amsterdam Oost' gemaakt.

De film gaat in op hoe de stad wordt gebruikt en wat wij nu moeten doen om de doelstellingen van de Agenda voor een duurzaam Amsterdam te halen. In de film komen verschillende bewoners, bedrijven en organisaties aan het woord die bewust en actief een of meer aspecten van verduurzaming op hun eigen manier aanpakken. De film is te vinden op de website van bestuurscommissie Oost.

Oosterlicht hoopt op meer subsidie

IJBURG – De Pilot Oosterlicht hoopt dat ze ook in 2017 een subsidie krijgt van 10.000 euro om het project voort te zetten. Dit jaar kreeg het project al een soortgelijk bedrag.

Pilot Oosterlicht is een vervolg op de installatie van zonnepanelen op het IJburg College in 2015. Inmiddels wordt hard gewerkt aan zonnepanelen op twee basisscholen en het tweede IJburg College op Zeeburgereiland. De inzet van de pilot is nu om de daken dubbel te gebruiken, zowel met sedum voor een groen dak als met zonnepanelen. "Deze dubbele ambitie is logisch en lijkt simpel, maar er worden alom barrières opgeworpen", laat Marinus Knulst van het project weten. Voor het wegnemen van de barrières is subsidie aangevraagd.

Komend weekend IJlife Village

IJBURG – Aankomend weekend staat weer het evenement IJlife Village op het programma. Dit event vol activiteiten wordt gehouden op het grasveld naast de haven van IJburg.

IJlife Village is het jaarlijkse buurtfeest voor iedereen op IJburg. Er zijn activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van onder meer kunst, sport, muziek en dans. Er is dit jaar onder andere een gastoptreden van een dansteam uit de VS. Het evenement is vrijdag 22 van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag 23 juli van 13.00 tot 21.00 uur.

Kanokamp start maandag

IJBURG – Volgende week maandag start het traditionele zomerjeugdkamp kanoën voor jongeren tussen 8 en 14 jaar. Het kamp duurt tot en met 29 juli.

Bedoeling van het kamp is dat je uitgebreid kennismaakt met alle aspecten van kanoën. Maandag en dinsdag worden alle technieken aangeleerd, woensdag wordt de wijk naar de zee genomen voor het ruigere werk, donderdag is het een lesdag, die eindigt met het opzetten van een tent om te blijven slapen. Vrijdagmiddag ben je zover gevorderd dat je je ouders lesgeeft.
Meer informatie en opgeven kan via activiteiten@kanoopijburg.nl.

Gezocht: leuke samples

IJBURG – De IJburgse Ricky Maipauw is op zoek naar 'verwensamples' die ze kan weggeven aan vrouwelijke vluchtelingen. Ze denkt daarbij aan crème, lotion, zeepjes, nagellak, sieraden, geurtjes en dat soort dingen.

Ria Miapauw organiseert regelmatig met andere vrijwilligers een verwendag voor refugee vrouwen. "Op zo'n dag kunnen ze (gedoneerde) kleding uitzoeken en passen, kunnen ze lekker luisteren naar hun eigen muziek en samen dansen. Ook gaan ze dan samen hun eigen eten koken, want magnetronvoedsel is ook niet alles", legt ze uit wat de bedoeling is. En nu wil ze de verwendag uitbreiden met handtassen en goodiebags gevuld met 'gezellige verwensamples', zoals ze die noemt.
Iedereen kan bijdragen inleveren bij CSIJ, tussen Bagels en Bruna, IJburglaan 565.

6 / 16

'Politiek moet zich niet laten leiden door angst'

Op blok 13A komen containerwoningen, maar hoeveel is nog de vraag

IJBURG - Zelfs nu de gemeenteraad formeel heeft besloten dat op blok 13A aan de Daguerrestraat 320 containerwoningen komen voor statushouders, jongeren en studenten staat nog niet vast dat dit aantal inderdaad daar komt. Het kan net zo goed dat van de geplande woningen de helft op een andere locatie op IJburg komt. Verontruste bewoners hebben een aantal alternatieven aangedragen die serieus bekeken gaan worden. "Wij zijn nu weer aan zet", zeggen de bewoners.

Kavel blok 13A aan de Daguerrestraat is nu nog speelterrein en voor een deel moestuin.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vorige week het plan om op blok 13A aan de Daguerrestraat voor de periode van maximaal tien jaar 320 containerwoningen voor statushouders, studenten en jongeren te bouwen formeel goedgekeurd. Dit wil echter niet zeggen dat dit aantal ook daadwerkelijk op deze kavel komt, want op aandringen van VVD-raadslid Daniel van der Ree is het voorbehoud gemaakt dat er eerst een kwalitatief goed plan moet komen én dat wordt gezocht naar een tweede locatie op IJburg om bijvoorbeeld de helft van de 320 woningen te plaatsen.

Opluchting
Het is voor de omwonenden van de kavel een hele opluchting dat de kogel die al door de kerk leek toch nog is opgehouden en reken maar dat de bewoners alle kansen zullen grijpen die er zijn om het plan zoals het er nu ligt te wijzigen, laten Ewoud Nysingh en Arnoud van der Valk van het buurtinitiatief Geef blok 13A de ruimte weten.
De bewoners zijn hierbij realistisch en strijdbaar tegelijk. Niet voor niets schrijven de bewoners in een voorwoord van hun voorstel met de naam Geef blok 13 A de ruimte heel reëel "IJburg verwelkomt studenten, jongeren en statushouders op Kavel 13A". Waarmee maar is gezegd dat de komst van de nieuwe IJburgers helemaal geen probleem is. Maar er valt nog wel winst te halen in het aantal. 320 containerwoningen op IJburg is prima, maar niet allemaal op deze kleine kavel (deze heeft een oppervlakte van ongeveer 70x70 meter, kleiner dan een voetbalveld) aan de Daguerrestraat. Dat is waar de strijd nog over gaat.

Knelpunten
"De redenering in de gemeenteraad is nu dat er een kwalitatief goed plan moet komen waaruit blijkt voor hoeveel woningen hier wel plek is", zegt Van der Valk. De bewoners – inmiddels hebben ruim 700 verontruste IJburgers de petitie tegen het plan ondertekend – zijn nu dus weer aan zet en hebben in hun visie Geef blok 13 A de ruimte keurig verwoord wat de knelpunten zijn en welke alternatieve locaties er volgens hen zijn (zie kader).
Over de knelpunten schrijven de bewoners onder andere: "Het oorspronkelijk plan voor kavel 13A was het bouwen van een Solid. Inmiddels zijn we 10-12 jaar verder en beseffen zowel de buurtbewoners als het stadsdeel dat er meer groen en buurtvoorzieningen moeten komen." En ook: "Bewoners die aan de kavel wonen, ervaren relatief veel spanningen. Deze spanningen ontstaan door de mix van verschillende leefstijlen op blokniveau (o.a. hoge aantallen kinderen, jongeren en kwetsbare groepen)."

'320 woningen gaan gewoon niet passen op deze kavel'

Erkend
Stadsdeel Oost (de huidige buurtcommissie Oost) heeft trouwens al jaren geleden erkend dat de buurt wel wat meer groen en speelruimte kon gebruiken en heeft daarom ervoor gezorgd dat op de kavel een speelterrein is ontwikkeld waar elke dag tientallen kinderen spelen. "De kavel wordt vooral gebruikt door kinderen uit de omliggende blokken, die vaak geen eigen openbare ruimte hebben of door te spelen overlast veroorzaken in hun eigen hofjes. In tegenstelling tot de diverse groepen volwassenen, die nauwelijks met elkaar mengen, spelen hier kinderen van alle leeftijden en achtergrond met elkaar", aldus de bewoners in het rapport.

Minder woningen
De oplossing is volgens de bewoners heel simpel: op blok 13A moeten minder woningen komen. Van der Valk: "Een logische conclusie moet zijn dat, wil je hier een aantal jongeren en statushouders huisvesten en wil je daar ook nog voorzieningen bij zoals parkeerplekken en een fietsenstalling en voor kantoren en een gezamenlijke ontmoetingsruimte én wil je ook nog groen en speelgelegenheid voor de kinderen overhouden, dan gaan 320 woningen niet passen."

Het moet anders
Nysingh: "De komende periode gaan we er hard aan trekken om de politiek te laten inzien dat het anders moet. Tot nu toe luistert de politiek wel naar onze standpunten, die zijn onderbouwd met onderzoeken, zoals van het Verwey-Jonker Instituut. Maar daaruit trekken alleen VVD en CDA de conclusie dat dit automatisch leidt tot minder woningen. Terwijl in de overgenomen motie van D66 zelfs staat dat er kleinschalig en kwalitatief goed gebouwd moet worden. Waarom dan niet op IJburg? Omdat raadsleden vrezen voor verzet op andere locaties? Politici moeten zich niet laten leiden door angst."

'Bouw Kavel 13A niet vol'

Omgevingspsychologe Camilla Meijer: 'Veel bewoners vinden de wijk nog erg stenig en kavel 1 en 13 bieden een prettig tegenwicht.'

IJBURG - De bekende IJburgse omgevingspsychologe Camilla Meijer (in de vorige editie van IJburgerNieuws stond een uitgebreid interview met haar) heeft zich ook in de discussie over kavel 13A gemengd. In een uitgebreide toelichting geeft ze aan waarom het haar onverstandig lijkt om een groep van 320 jonge mensen op kavel 13A te huisvesten, zonder eerst nauwgezet te onderzoeken hoe deze jonge mensen hun nieuwe woonomgeving gaan gebruiken en beleven – en welke voorzieningen daarbij aan zouden sluiten.

Overlast Joris Ivensplein
Allereerst wijst ze erop dat momenteel alle zeilen moeten worden bijgezet om te zorgen dat de overlast door jongeren op en rond het naburige Joris Ivensplein vermindert. Meijer, die in opdracht van het stadsdeel onderzocht hoe het Joris Ivensplein weer als een fijn buurtplein gebruikt en beleefd kan worden, stelt onder andere: "De beoogde nieuwkomers op kavel 13a zouden het evenwicht in de bevolkingssamenstelling/ leeftijdsopbouw nóg verder doen terugdringen. Het is wel heel makkelijk om de zorgen van een buurt als 'Not In My Backyard-houding' te bestempelen. En het is duidelijk dat omwonenden van het Joris Ivensplein gráág nieuwe buurtbewoners verwelkomen – zeker ook als het statushouders en studenten betreft. Het ligt alleen in de lijn der verwachting dat die nieuwe buurtbewoners ook behoefte hebben aan openbare ruimte rond hun woningen: ruimte om fietsen neer te zetten, om samen te komen, om auto's te parkeren. Het zal de leefbaarheid en veiligheid niet ten goede komen als al deze nieuwe vormen van gebruik op een kleine strook gecombineerd moeten worden met het intensieve spelen dat nu op kavel 13 plaatsvindt. De sociale veiligheid van een buurt is voor een goed deel afhankelijk van de mate waarin er ruimte rond woningen is om te 'verpersoonlijken'; bewoners gaan goed voor hun omgeving zorgen als zij er trots op kunnen zijn, als ze het gevoel hebben als mede-eigenaar verantwoordelijk te zijn."

Goed functioneert
Bovendien draagt goed functionerende openbare ruimte – en je kunt van de huidige kavel 13 beslist stellen dat deze zeer goed functioneert - bij aan het ontstaan van duurzame gemeenschappen. "Een levendig en veelzijdig gebruik zoals kavel 13A dat nu kent, bevordert ontmoeting en sociale samenhang in een buurt. Bovendien voorziet kavel 13a in de grote IJburgse behoefte aan een natuurlijker en groenere uitstraling van de wijk. Veel bewoners vinden de wijk nog erg stenig en kavel 1 en 13 bieden in dit opzicht een prettig tegenwicht."

'Een grote eenzijdige groep in deze buurt brengt risico's met zich mee'

Niet volbouwen
Op basis van al deze argumenten concludeert ze: "Het dringende omgevingspsychologisch advies dat uit bovenstaande kan worden afgeleid is: bouw kavel 13A niet helemaal vol zonder eerst na te gaan hoe de openbare ruimte in de nabije omgeving kan voorzien in de behoeften van huidige omwonenden én toekomstige bewoners van de kavel. Onderzoek tevens nauwgezet welke voorzieningen kunnen helpen in het terugdringen van de sociale onveiligheid die nu al in deze omgeving ervaren wordt – en die mogelijk toeneemt met de druk op de openbare ruimte. Een heel grote, eenzijdig samengestelde groep op één plek huisvesten in deze buurt brengt de nodige risico's met zich mee. Het verdient sterk de aanbeveling te onderzoeken of de groep jonge nieuwkomers evenwichtiger over IJburg verdeeld kan worden."

Elf alternatieven

De verontruste IJburgers hebben zelf elf alternatieve locaties op het oog. Dit zijn ze, met bij elke locatie een omschrijving van de voordelen ervan. Een aantal is overigens bij voorbaat niet haalbaar omdat er al een andere bestemming is.
1. Tijdelijke units met veel buitenruimte en zicht op water.
2. Tijdelijke units op het water.
3. Kleine tijdelijke units/huisjes in bestaand groen.
4. Kleine tijdelijke units/huisjes in toekomstig park.
5. Permanente bouw/hoogwaardige tijdelijke bouw.
6. Permanente bouw/hoogwaardige tijdelijke bouw.
7. Permanente bouw/hoogwaardige tijdelijke bouw.
8. Tijdelijke units op het water.
9. Tijdelijke bouw tussen gebouwen (toekomstige reservering voor Zuidoostverbinding).
10. Kleine tijdelijke units/huisjes in bestaand groen (naast tennishal).
11. Tijdelijke units met veel buitenruimte en zicht op water.

Zes wensen

De omwonenden van kavel 13A hebben zes wensen:
- Substantieel minder jongeren op de kavel te plaatsen en zo het karakter van de wijk te behouden. Op deze manier blijft er ruimte voor groenvoorzieningen en speelgelegenheid voor het grote aantal kinderen. Wij zouden graag zien dat er ruimte voor parkeren en fietsenstallingen komt op eigen terrein.
Daarnaast vinden we dat er voorzieningen op het terrein van de Daguerrestraat moeten komen waar de nieuwe bewoners kunnen werken, recreëren en de jongeren uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Een goed stedenbouwkundig plan en de architectonische uitvoering zijn maatgevend voor het aantal de te plaatsen jongeren.
- Andere locaties op IJburg om de resterende groep jongeren te huisvesten.
- Definitieve hoogwaardige huisvesting realiseren om ook in de toekomst aan de grote behoefte aan eenpersoonshuishoudens op IJburg te voorzien.
- Een robuust plan waarin het zekere voor het onzekere wordt genomen.
- Inspraak voor de omwonenden bij het hele proces rond kavel 13A.
- Een onafhankelijke risicoanalyse waarin de sociale gevolgen van het plan voor de nieuwe bewoners en de buurt worden verkend.

10 / 16

Diemen voerde actie: Lazer op met je vuilverbranding

Diemerzeedijk is een van de oudste dijken in Nederland

Het verbranden van het gif leverde al in 1962 zwarte rookwolken op.

IJBURG - Het is dit jaar exact twintig jaar geleden dat de gemeenteraad van Amsterdam besloot tot de aanleg van IJburg. Het is een besluit waar veel Amsterdammers tot op de dag van vandaag maagpijn van hebben, maar waar waarschijnlijk veel meer mensen vreugde aan beleven: de bewoners van IJburg. Maar hoe nieuw IJburg ook is, vooral de Diemerzeedijk heeft een geschiedenis die ver terug gaat en die is bezaaid met gif. Vandaar een geschiedenisles aan de hand van een aantal steekwoorden.

Referendum
Toen de gemeenteraad eenmaal had besloten tot de aanleg van IJburg, was de zaak nog niet gepiept. Tegenstanders vreesden aantasting van de natuur en vroegen om een referendum dat er op 19 maart 1997 kwam. Van de mensen die stemden was een meerderheid tegen de aanleg van IJburg, maar omdat het vereiste aantal stemmers niet werd gehaald, kon de bouw toch doorgaan.

Diemerzeedijk
De Diemerzeedijk die langs het huidige Diemerpark loopt van Amsterdam tot Muiden is een van de oudste dijken van ons land. De aanleg dateert tussen 1200 en 1300. Later maakte deze dijk deel uit van de keten Haarlemmerdijk, Zeedijk, Kadijk en Zeeburgerdijk.

Als Rembrandt rust wilde, sprak hij tegen zijn vrouw: 'Saskia, ik ga vandaag naar Diemen om te tekenen.'

Van 1962 tot en met 1973 werd duizenden tonnen gif gestort

Doorgebroken
De Diemerzeedijk is in de loop der eeuwen diverse keren doorgebroken en de dijk heeft een rol gespeeld in de verdediging van Amsterdam. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakten de Geuzen en Spaanse troepen hier slaags, zoals tijdens de slag in 1573 rondom de schans op de Diemerdijk. Later, in 1787, werd slag geleverd aan de Diemerzeedijk toen Pruisische troepen optrokken naar Amsterdam. Aan het einde van de 19e eeuw werd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam Fort Diemerdam aangelegd.

Rembrandt
Rembrandt van Rijn zwierf regelmatig rond de Diemerzeedijk en een paar van zijn etsen tonen een boerderij in Oud-Diemen en een melkboer met hond op de Diemerzeedijk.

'We leegden de vuilniswagens gewoon tussen de bomen'

Chemisch afval
In 1962 kreeg het bedrijf J.J. Goede een voorlopige vergunning voor het verbranden van chemisch afval aan de Diemerzeedijk. Er mocht alleen worden verbrand als de wind aflandig was, waardoor de gifwolken richting IJsselmeer zouden waaien. Er werd daarom verbrand op basis van weersvoorspellingen van het KNMI, maar omdat de weersverwachting er ook toen regelmatig naast zat, lagen de gemeenten Diemen en Amsterdam-Oost regelmatig onder een inktzwart wolkendek.

Definitieve vergunning
Op 1 januari 1967 werd de voorlopige vergunning van Goede door de gemeente Amsterdam omgezet in een definitieve vergunning die geldig was tot en met eind 1968. De gemeente Diemen maakte hier bezwaar tegen, met als gevolg dat de vergunning na deze periode niet werd verlengd. Dat wil niet zeggen dat daarmee de lucht was geklaard, want Amsterdam moest ergens heen met het giftige afval en besloot het zelf te gaan verbranden. Op 6 oktober vroeg de gemeente hiervoor bij de provincie Noord-Holland een Hinderwetvergunning aan. Inmiddels werd voor steeds meer mensen helder dat het storten en verbranden van het meest giftige afval dat denkbaar is zeer ongezond was.

Wildwest
Aan de Diemerzeedijk was het daarna wildwest. "Wij wisten dat het gebied tientallen jaren was misbruikt door Philips Duphar dat er giftig chemisch afval dumpte, waaronder dioxinen", schrijft Pieter Bol op geheugenvanoost.nl. En René Vink laat hier weten dat er geen enkele controle was op de vuilstort. Vink reed als liefhebberij als bijrijder mee op vuilniswagens en schrijft: "Er werd soms beslist om de huisvuilwagens naar de Diemerzeedijk te sturen. We reden dan met meerdere vuilniswagens achter elkaar over de dijk 'het bos' in en leegden daar de vuilniswagens gewoon tussen de bomen."

Waterstand

Essentieel onderdeel van het plan om ervoor te zorgen dat er geen gif in de grond terecht kan komen, is dat de grondwaterstand in de doos lager is dan in de omgeving. Hierdoor kan vervuild water niet naar buiten lekken.

Om de gifdoos niet aan te tasten, mogen in het Diemerpark geen bomen worden geplant. De wortels zouden immers door de doos kunnen gaan.

Verzet
Het verzet tegen de vuilverbranding kwam begin jaren 70 uit Amsterdam en vooral Diemen. Een aantal verontruste bewoners startte de actiegroep Strohalm. Professor W.J.F. van de Vijgh was voorzitter van de actiegroep en wist na veel speurwerk de hand te leggen op lijsten met de soorten chemische afval die hier gedumpt werden. En hij wees er in een rapport met zijn naam op dat veel van deze chemicaliën nooit goed verbrand konden worden: vandaar de zwarte wolken. Bovendien wees hij op de gevaren van het vervoer en de opslag van vaak oude, lekkende vaten. Vooral in Diemen groeide hierdoor het verzet, onder andere met als hartenkreet 'Lazer op met je vuilverbranding'.

Hoorzitting
Op 18 februari 1971 vond een hoorzitting plaats waar de gemeenten Diemen, Muiden en Weesp en Hoogheemraadschap Amstelland bezwaar maakten. Inmiddels verschenen in de toenmalige Diemer Courant verhalen over kinderen met gezondheidsklachten. De gemeente Amsterdam koos eieren voor haar geld en besloot in 1972 tot de bouw van een verbrandingsoven in het westelijk havengebied.

Afgesloten
In 1973 was het definitief gedaan met de vuilverbranding en vuilstort. Wel zat er nog steeds veel gif in de grond. Om te voorkomen dat dit zich zou verspreiden, zijn om het gebied schermwanden geplaatst met een diepte van 26 meter, die staan op een dikke laag klei. Bovenop is een laag met zandbentoniet van 80 centimeter gestort die ervoor zorgt dat het gif ook daar niet naar buiten kan. Boven op deze gifdoos ligt het Diemerpark.
Bronnen: Wikpedia, geheugenvanoost.nl, Stadsarchief Amsterdam

12 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Reparatie wasmachine vaatwasser-wasdroger v.a. € 45,- gerep aan huis aqua-matic 06-21536060

Column

Cijfers

Ieder kwartaal presenteert de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen de kwartaalcijfers. Met de presentatie van deze cijfers probeert de NVM elk kwartaal een beeld te geven van de marktontwikkelingen in de diverse regio's. Nederland wordt hiervoor ingedeeld in 76 regio's, waarbij de belangrijkste marktpijlers de prijsontwikkeling en het aantal transacties zijn.

Wat mij steeds meer begon op te vallen bij de presentatie van de cijfers door onze voorzitter, tegenwoordig Ger Jaarsma, waren de grote regionale verschillen. Bij zijn toelichting op de laatste cijfers benadrukte Jaarsma deze verschillen. Sterker nog, hij gaf aan dat ze alleen maar groter lijken te worden. Waar in Amsterdam het aanbod volledig lijkt op te drogen - er zijn daar verschillende makelaars die weinig of geen woningen meer in verkoop hebben - zie je het aanbod in Noordoost-Groningen eerder toe- dan afnemen. Ook het aantal transacties en de prijsontwikkeling zie je in deze regio's sterk achterblijven bij de Randstad.

Maar ook als je kijkt naar onze regio (Gooi- en Vechtstreek) zijn er verschillen. In zijn algemeenheid doet onze regio het absoluut goed. We zien een constante prijsstijging en toename in het aantal transacties. Echter, de oververhitting zoals die in Amsterdam plaatsvindt, zie je bij ons over het algemeen niet. Wel zijn er zoals ik eerder al zei, verschillen. Niet alleen in gebieden, maar zeker ook in de prijssegmenten.

Indien u overweegt uw woning te verkopen adviseer ik u dan ook ten zeerste om vroegtijdig met een makelaar in gesprek te gaan. Veelal gaan wij ervan uit in een regio te wonen waar de woningen 'makkelijk' verkocht worden. Dit blijkt echter lang niet altijd het geval. Een makelaar kan u over het algemeen een indicatie geven van de verkooptijd en de te verwachten verkoopopbrengst. Hij kent als expert in de regio als geen ander de verschillen per gebied en prijssegment.

Rest mij u allen nog een hele fijne zomer te wensen! Tot de volgende keer.

De juiste zonwering is geen overbodige luxe

Foto: JASNO Shutters

Het zonnetje doet afgelopen dagen goed zijn werk. Heerlijk als je verkoeling zoekt, maar binnen wordt het al snel een sauna en buiten word je praktisch weggebrand. Er moet natuurlijk volop van dit weer genoten kunnen worden en daarom is de juiste zonwering geen overbodige luxe.

Zonwering heb je in alle soorten en maten. Ook de prijzen lopen erg uiteen. Ga je voor een simpele variant of een super-de-luxe die elektrisch bediend kan worden? Er is oneindig veel keuze.

Binnenzonwering

Naast zijn functie om het huis koeler te houden dient binnenzonwering ook als raamdecoratie en extra privacy. Dus of je nu een romantische inrichting hebt of juist strak, er is altijd wel iets wat bij jouw stijl past. Ga je voor rolgordijnen of juist voor lamellen die weer helemaal terug van weggeweest zijn? Ook zie je de laatste jaren veel shutters. Een stijlvolle oplossing om de warmte buiten te houden en zeker ook een praktische. Zelfs in een rond raam kunnen deze worden geplaatst. Shutters hebben verstelbare lamellen waardoor je altijd zelf de lichtinval kunt bepalen, ook wel zo gemakkelijk.

Buitenzonwering

Ook in de tuin is het soms lekker om even verkoeling te kunnen zoeken, waardoor je zelfs op het heetste moment van de dag nog lekker buiten zit. Zet je gemakkelijk en snel een parasol op of ga je voor de nieuwste trend, namelijk een schaduwdoek? Deze kun je de hele zomer laten hangen. Met de juiste verlichting heb je zo een sfeervol terras gecreëerd. Een populaire vorm van buitenzonwering is het knikarmscherm. Door de grote omvang zorgt deze niet alleen voor een grote schaduwplek, maar houdt ook de warmte weg uit huis. De knikarmen zorgen ervoor dat het scherm niet te laag komt te hangen.

Besparen

Zonwering kan ervoor zorgen dat je huis koeler blijft tijdens warme dagen als deze, waardoor de airco minder vaak of zelfs helemaal niet aangezet hoeft te worden. In de winter zorgt dit er juist voor dat de warmte beter binnen blijft en kan de verwarming weer wat minder hoog.

Liever aflossen dan sparen

Steeds minder Nederlanders komen geld tekort. Huishoudens gebruiken het geld dat ze overhouden niet zozeer om te sparen, maar om extra af te lossen.

Ruim één op de vijf woningbezitters met een hypotheekschuld heeft het afgelopen jaar extra afgelost, naast de reguliere aflossing. Starters op de woningmarkt krijgen vaker financiële steun van hun ouders. Van de huizenbezitters onder de 35 heeft 18% financiële steun ontvangen bij het kopen van hun eerste woning.

Nederlanders voelen zich al met al meer 'financieel fit' op het gebied van hun woonsituatie dan vorig jaar.

Tuin


Trendalert! Tuinmeubelen.nl komt met gebreide meubels en plantenbakken voor buiten. Niet ouderwets, maar juist stijlvol in een hip jasje. De tuinmeubels moeten natuurlijk wel tegen een regenbui en een stootje kunnen, vandaar dat er voor een duurzaam materiaal als kunststof is gekozen. De meubels zijn makkelijk schoon te maken.

Nieuws


Het Europees Parlement wil het energielabel voor elektrische huishoudelijke apparaten binnen vijf jaar verduidelijken. Volgens hen is het A t/m G-systeem niet duidelijk genoeg voor consumenten. Daarnaast moet het energielabel in advertenties worden genoemd en het toezicht op de toekenning van labels scherper zijn.

14 / 16

Tweedehands auto's vliegen showroom uit

Hoogste verkoop in jaren

Tweedehands Volkswagens zijn het populairst. Deze Polo is zes jaar oud.

De verkoop van tweedehands auto's neemt sterk toe. In de afgelopen maand werden er in Nederland 177.768 gebruikte auto's verkocht, het hoogste maandtotaal sinds juni 2007. In het eerste halfjaar van 2016 werden 989.919 occasions verhandeld: een stijging van 5,5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2015 en het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar, zo blijkt uit een analyse van BOVAG.

Bijna 60 procent (eveneens een record) van de verkochte occasions in de afgelopen zes maanden komt voor rekening van de vakhandel, de overige 40 procent wordt door particulieren onderling verhandeld. Ook voor de autobedrijven was juni 2016 een recordmaand met 104.674 verkochte tweedehands auto's. De verkoopgroei wordt grotendeels gevoed door de toename in de import van tweedehands auto's. Inmiddels worden er per kwartaal ruim 40.000 occasions ingevoerd, twee keer zo veel als vier jaar geleden. Professionele autobedrijven importeren voornamelijk om aan de vraag naar jonge en compacte benzineauto's tegemoet te komen, waarvan het aanbod op de Nederlandse markt niet toereikend is.

Top 10
De meeste tweedehandsjes hebben het VW-logo op de grille. Volkswagen is goed voor 12,6% van deze markt. Opel en Peugeot volgens met ruim 8,6%. Ook de occasions van Renault en Ford zijn gewild. Ook Mercedes haalt de top 10.

Première-uitvoering voor Peugeot 3008

De Peugeot 3008 komt in oktober.

De autorijder die wel houdt van een SUV in de C-klasse kijkt reikhalzend uit naar de Peugeot 3008 SUV. In oktober is hij voor het eerst te zien in Parijs. De prijzen zijn nu bekend.
Speciaal voor de introductie is de nieuwe 3008 er in een aantrekkelijk Première-uitvoering die is gebaseerd op het uitrustingsniveau Allure. De nieuwe 3008 Première is verkrijgbaar vanaf € 32.790,-. De extra uitrusting bestaat uit Peugeot Connect NAV, handsfree kofferklep, keyless entry & start en achteruitrijcamera. Het instapmodel wordt de Access, verkrijgbaar vanaf € 28.570,-. Die heeft de 1.2 PureTech 130 motor aan boord en onder meer een snelheidsadviesfunctie die verkeersborden met een snelheidsbeperking herkent en de bestuurder de juiste snelheid adviseert. De bestuurder werkt met de i-Cockpit, het dashboard van de nieuwste generatie. Samen met het efficiënte ontwerp en de hightech uitrusting heeft de 3008 de ambitie om direct een belangrijke speler in de markt te worden.

De verwachtingen van de nieuwe 3008 in de zakelijke markt zijn hoog, vandaar een aantrekkelijk Blue Lease-gamma. De handgeschakelde 1.6 BlueHDi 120 valt in de 21% bijtellingscategorie.

Nog eens genieten van de politie-Porsches

Tot en met 4 september te zien in Den Haag.

Tip voor een leuke vakantiedag: de tentoonstelling van Rijkspolitie Porsches in het Louwman Museum in Den Haag.

De expositie bestaat uit de dertien verschillende modellen en uitvoeringen van de Porsches die de Rijkspolitie tussen 1962 en 1996 in gebruik had. De duidelijk herkenbare auto's in combinatie met de witte kleding, oranje pothelm en witte handschoenen van de wachtmeesters maakten de Rijkspolitie tot een spectaculaire verschijning. Door ongeveer 20 kilometer sneller te rijden dan de gemiddelde snelheid van het overige verkeer, de zogenaamde inhalende surveillance, werden weggebruikers waar nodig gecorrigeerd. Een bon kwam er alleen in het uiterste geval. Behalve de Porsches maken ook een destijds door de Rijkspolitie gebruikte Range Rover, twee BMW-motorfietsen en Rijkspolitie-uniformen deel uit van de tentoonstelling. De tentoonstelling duurt tot en met 4 september.

Slim schijnen en dimmen

Met AFL LED introduceert Opel koplampen die zich automatisch aanpassen aan de rijomstandigheden. AFL LED beschikt over negen individuele lichtfuncties of -patronen. Zoals 'country light', dat extra verlichting biedt bij snelheden boven 55 km/u in landelijke gebieden zonder dat tegenliggers worden verblind. Mogelijk gevaarlijke obstakels worden eerder opgemerkt door de extra heldere verlichting. Maar er is ook cornering/curve light, dat in bochten of bij stuurbewegingen automatisch de linker- of rechterled activeert voor extra overzicht op de weg/berm. Bij het inparkeren schakelt de bochtverlichting juist een tandje terug.

Nieuwe Citroën C3 filmt wat jij ziet

Het passeren van een indrukwekkende brug of het tegemoet rijden van een verbluffende zonsondergang: zomaar twee momenten waarbij je in de nieuwste Citroën C3 je HD-camera kunt gebruiken. Met een eenvoudige klik kan de bestuurder een foto maken van wat hij ziet en deze beelden veilig op social media delen. Door iets langer in te drukken, wordt er een filmpje gemaakt. De camera zit achter de binnenspiegel. Bij een aanrijding gaat hij automatisch aan; handig als bewijsstuk.

16 / 16