IJburgerNieuws

17 maart 2017

IJburgerNieuws 17 maart 2017


Rond 180 bewoners op Kavel 13A

IJBURG – Het is definitief: op Kavel 13A komt een gebouw met tijdelijke woningen voor ongeveer 180 (officieel tussen 160 en 190) statushouders en studenten/jongeren dat bestaat uit twee vleugels die haaks op elkaar staan, verdeeld over maximaal vijf trapsgewijs gebouwde verdiepingen met de hoogste hoek tegenover restaurant I-grec. De helft is bestemd voor statushouders, de andere helft voor studenten en jongeren. In het geval van de statushouders zijn dit voornamelijk alleenstaande mannen uit Syrië.

Verder komt er een gemeenschappelijke ruimte en er wordt een speciale commissie opgetuigd om de veiligheid te bewaken en de bewoners te begeleiden. Hierin komen onder anderen vertegenwoordigers van de gemeente, de Alliantie en de bewoners. Het feitelijke beheer wordt waarschijnlijk uitgevoerd door Socius, dat onder meer als beheerder al actief is op een soortgelijke locatie op Riekerhaven.
Bij de invulling van de voorzieningen wordt ook gekeken of er een link kan worden gelegd met het Joris Ivensplein, bijvoorbeeld in de vorm van de gemeenschappelijke ruimte op die plek. Verder wordt in de buurt op het gebied van veiligheid een nulmeting gehouden.

Goed afgewogen besluit
Wethouder Laurens Ivens van Wonen meent dat hiermee een goed afgewogen besluit is genomen dat past in de voorstellen van de bewoners. "Het plan is door de inbreng van de bewoners weldoordacht en ik heb een goed gevoel over de verdere uitwerking. We zijn niet over één nacht ijs gegaan", zegt hij tegen IJburgerNieuws.

Brief
De uitwerking komt vrijwel overeen met het plan dat woningcorporatie de Alliantie in januari lanceerde en dat de bewoners toen rauw op het dak viel. Bij het ter perse gaan van deze editie was niet bekend hoe de omwonenden reageren op de plannen, maar er is een reële kans dat zij er niet gelukkig mee zijn.
Op 9 maart stuurden zij als voorbode namelijk een brief aan burgemeester en wethouders van Amsterdam, waarin wordt gesteld dat er draagvlak is voor "80 nieuwe bewoners, van wie 40 statushouders. Dit voorstel van gemeente en corporatie heeft de buurt wederom volledig verrast, omdat zij in de veronderstelling waren dat de gezamenlijk opgestelde uitgangspunten, verkregen van onafhankelijke adviezen en positieve wijkinbreng serieus genomen zouden worden. Huisvesting voor circa 200 jongelui van het niveau zoals de Alliantie voorstelt gaat de omwonenden nog steeds veel te ver."

Veel gedaan
Verder schrijven zij: "De buurt is van oordeel dat het gemeentebestuur hiermee geen recht doet aan de wijze woorden die vicepremier Asscher recent uitsprak: "We moeten vluchtelingen opvangen, dat heeft Nederland altijd gedaan, maar Nederland heeft al veel gedaan... we hebben ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving zélf, dat de mensen het aankunnen, dat we hier de integratie in goede banen leiden." In een eerder stadium lieten de bewoners weten dat, als er een plan uit de bus zou rollen dan hen niet zou bevallen, er een gang naar de rechter zou worden overwogen. Hun reactie kon niet meer mee in deze editie, maar is wel te lezen op ijburgernieuws.nl.

Procedure
De bestuurlijke procedure is verder dat het besluit van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt meegedeeld (dat is gisteren gebeurd). Afgelopen woensdag zijn ook de omwonenden ingelicht. Vervolgens wordt het plan door de Alliantie verder uitgewerkt. De eerste bewoners worden als alles meezit tegen het einde van het jaar verwacht. Een eventuele rechtsgang van de bewoners kan deze planning vertragen. De containerwoningen zullen tien jaar op de kavel staan, daarna komt er waarschijnlijk definitieve woningbouw.
Op pagina 3 geeft wethouder Laurens Ivens een toelichting op het besluit.

Komen IJburgse koophuizen weer onder water te staan?

IJBURG - Een paar keer per week leest IJburger Annette Oudejans wel ergens een nieuwe reactie op de erfpachtregels in Amsterdam en de veranderingen die iedere erfpachter te wachten staan. De oprichtster van de Facebookgroep Verenigd Erfpacht IJburg (met inmiddels 1500 leden, die inmiddels is geïnterviewd door het NOS Journaal over haar eigen situatie), is nog steeds verbaasd over het voorstel van de gemeente. "De kritiek komt werkelijk uit alle hoeken en gaten en blijft maar toenemen. Als een regeling zó ingewikkeld is dat ik, en velen met mij, na uren uitleg hierover van experts nog steeds niet alles snap, dan deugt er toch gewoon iets niet?"

"Rupsje Nooitgenoeg is lekker bezig", vult Annette aan. "Ik betaal graag mee aan de gemeentekas omdat ik ervan uitga dat daar mooie dingen mee gebeuren, maar dan verwacht ik als burger wel een begrijpelijk en eerlijk voorstel. Na vele gesprekken met experts kan ik nog steeds niet alles logisch navertellen. Dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Hoe lang is het geleden dat er woekerpolissen werden verkocht? Hoe lang is het geleden dat mensen zich met gemak in té veel schulden konden steken? Dat is allemaal kort geleden en we zijn gewaarschuwd: bezint eer ge begint. Maar dat ook de gemeente zich schuldig maakt aan dergelijke onduidelijke praktijken had ik niet gedacht. Dat maakt mijn verbazing des te groter."

Al betaald
Dat brengt Annette meteen op het volgende punt: iedereen op IJburg valt onder de zogenoemde AB2000, de Algemene Bepalingen van de gemeente zoals ze zijn vastgesteld in het jaar 2000. Daarin staat een zinsnede (pak uw koopcontract er maar bij) dat u met het betalen van de afkoopsom voor de erfpacht de grondwaarde betaalt. Met andere woorden: vrijwel alle IJburgers hebben de grond onder hun woning al betaald en kunnen dus niet opnieuw worden aangeslagen. Oudejans: "We hebben dus in feite al eeuwigdurende erfpacht afgekocht en hoeven niet opnieuw te betalen. Dat staat er letterlijk, dus waar is de gemeente in hemelsnaam mee bezig?"

Lees verder op pagina 7.

52

gezinnen wonen op Vrijburcht dat 10 jaar bestaat

'Er is rekening gehouden met wensen van bewoners'

Wethouder Ivens licht plan toe voor 180 bewoners op kavel 13A

Tijdens een bewonersavond konden bewoners hun wensen en ideeën laten weten.

IJBURG - Wethouder Laurens Ivens erkent ruiterlijk dat de lancering van de plannen over bebouwing van Kavel 13A vorig jaar anders had gemoeten. "We hebben een verkeerde start gemaakt door te laten weten dat we hier gaan bouwen, terwijl we onvoldoende in kaart hadden hoe het plan er zou uitzien. Daar hebben we van geleerd." Hij vindt alles bij elkaar dat met deze uitwerking recht wordt gedaan aan de wensen van de bewoners, laat hij weten.

Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat burgemeester en wethouders van de gemeente de omwonenden van Kavel 13A aan de Daguerrestraat op IJburg overviel met het besluit dat hier 320 tijdelijke woningen zouden komen, waarvan de helft voor statushouders (voormalige asielzoekers met een permanente verblijfsvergunning) en de andere helft voor studenten en jongeren. Volgens Ivens staat Amsterdam nu eenmaal voor de opgave om op korte termijn 2700 extra woonunits te realiseren om deze zogenoemde 'kwetsbare groepen' te huisvesten. Er is gezocht naar geschikte locaties met als criteria: welke grond met een woonbestemming is beschikbaar waar tijdelijk kan worden gebouwd.

Goed gevoel
Kavel 13A was dus een van de locaties. En ondanks de valse start heeft Ivens anno nu een bijzonder goed gevoel over de manier waarop de omwonenden met de plannen zijn omgegaan. "Er is een superenthousiast buurtinitiatief dat heeft laten weten dat ze zich afgelopen jaar één avond in de week hiermee bezighield. Op een gegeven moment was er bij hen geen discussie meer dát er gebouwd zou worden, maar wát er gebouwd zou worden. Dat is mooi om te zien."

'Dit is een kwalitatief en weldoordacht plan'

Is dat echt zo? De bewoners hebben op een gegeven moment toch ongeveer tien alternatieve locaties voorgesteld, waaronder Kavel 42 (bij de haven), dus zo enthousiast waren ze niet?
"Kavel 42 staat op de zogeheten tenderkalender en is dus al toegezegd aan marktpartijen en om dat er vanaf te halen ligt gevoeliger dan een plek aanwijzen waar geen plannen voor zijn. En zo waren alle alternatieve locaties waarmee de bewoners kwamen om uiteenlopende redenen geen goed alternatief. Dat hebben we ook laten weten."

Is er wel gekeken naar de omgeving van deze kavel? In de Gebiedsanalyse van de gemeente staat deze buurt immers omschreven als een 'sociaal zwakke buurt'?
"Natuurlijk is daar naar gekeken, maar in vrijwel elke wijk in Amsterdam speelt wel wat. En in de discussies met de bewoners ging het nooit over de vraag of je daar wel moet bouwen, maar over de vraag: moet je daar wel 320 woningen bouwen?"
"Hierbij speelt mee dat op een gegeven moment het spookbeeld ontstond dat er alleen alleenstaande mannen die zich de hele dag vervelen zouden wonen. Het aantal van 320 was in de eerste plaats een rekenkundige exercitie en kwam bij de bewoners binnen als een bom. Door de verkeerde volgorde te hanteren, heeft het helaas veel tijd gekost om dat beeld te weerleggen."

Is dat beeld niet terecht dan? Hier komen toch voor de helft voornamelijk mannelijke alleenstaande statushouders en voor de andere helft studenten en jongeren?
"De statushouders die hier gaan wonen, zijn een afspiegeling van de statushouders die woonruimte zoeken. Volgens de laatste cijfers komt 56 procent uit Syrië en 20 procent uit Ethiopië en Eritrea en de meeste zijn alleenstaande mannen."

'Hier komen geen gezinnen, daar ben ik heel stellig in'

Afgelopen december waren er twee overlegsessies met als uiteindelijke resultaat dat de bewoners met een plan kwamen voor vijftig units voor alleenstaande huishoudens en tien voor gezinnen. Dat de bewoners gezinnen willen is ingegeven door informatie van specialisten die gezinnen hier prima vinden passen gezien de samenstelling van de buurt. Heeft dat idee voor gezinnen ooit kans van slagen gehad?
"Gezinnen gaan we niet doen in tijdelijke huisvesting, want je kunt niet aan een gezin vertellen dat het na een paar jaar weer moet verhuizen. Daar ben ik heel stellig in."

Bent u tevreden over het uiteindelijke aantal?
"Wij gingen weg voor 320 bewoners, dus 180 is een forse aderlating. Maar het is een kwalitatief goed plan en dat is leidend."

Waarom is uiteindelijk voor dit plan gekozen en niet voor het plan van de bewoners?
"Daar zijn drie redenen voor. De eerste: met dit plan doen we meer recht aan het aantal mensen dat een woning zoekt. De tweede: het is een mooi open bouwblok dat volop kansen biedt op een succesvolle integratie. En ten derde: er komen geen gezinnen."

Valt er iets te zeggen over infrastructurele voorzieningen zoals parkeerplekken?
"Bij woningen voor alleenstaanden hanteren wij een parkeernorm van 0,1 plek per woning en deze plekken komen in de openbare ruimte, volgens het stramien dat nu ook geldt. Dat stramien is dat auto's langs de rand van de weg worden geparkeerd."

Heeft u een idee hoe het plan zal landen bij de bewoners?
"Ik denk goed. De afgelopen tijd is er meer rust in de wijk gekomen, onder andere dankzij het stadsdeel dat het gesprek met de buurt is aangegaan. Aan de andere geldt wel dat het bewonersinitiatief erg veel tijd heeft gestoken in haar eigen plan. Als zij balen dat dat het niet gaat worden, dan kan ik dat niemand kwalijk nemen. Maar het bewonersinitiatief heeft veel bereikt en mag daar trots op zijn en ik hoop dat ze na een eerste teleurstelling mijn goede gevoel over dit plan zullen delen."

Dus u gaat ervan uit dat er geen gang naar de rechter wordt gemaakt?
"Iedereen mag in dit land naar de rechter, maar ik ga daar niet van uit omdat dit allereerst een weldoordacht plan is, ten tweede omdat ik de bewoners heb leren kennen als buitengewoon sociaal en ten derde omdat ik meen dat de bewoners uiteindelijk zullen inzien dat met hun ideeën rekening is gehouden. Nogmaals, ik verwacht een schrikreactie, maar vervolgens verwacht ik ook dat de bewoners de schouders eronder zullen zetten om er iets moois van te maken."

Mobiel steunpunt vanwege problemen weer op Joris Ivensplein

IJBURG - Het Mobiel Steunpunt IJburg is weer terug op het Joris Ivensplein, waar het tot en met eind april zal blijven. Bewoners hebben aangegeven het steunpunt graag terug te zien op het plein en er zijn wederom signalen van overlast op het plein en in het winkelcentrum.

Het steunpunt is een laagdrempelig aanspreekpunt voor de buurt, van waaruit professionals op gezette tijden allerlei vragen beantwoorden en hulp bieden. Heeft u vragen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt? Heeft u behoefte aan een gesprek over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een luisterend oor, signalen delen of complimenten kwijt? Daarvoor is iedereen hier aan het goede adres. Daarnaast is er extra toezicht en handhaving.

Tijdelijk
Het steunpunt reist het eiland rond en staat in principe tijdelijk op een plek waar het op dat moment nodig is. De noodzaak hiervan vindt zijn oorsprong in de vraag van bewoners om meer toezicht en handhaving. De komst van het steunpunt zorgt voor extra ogen en oren in de wijk en daarmee willen de gemeente en haar partners inspelen op de vraag van de bewoners. Hiervoor stond het steunpunt op de Diemerparklaan om de vuurwerkoverlast van de afgelopen jaren terug te dringen.

Openingstijden
Op de speciale website jorisivensplein.nl komen binnenkort de openingstijden te staan, maar die staan nu al op de zijkant van het steunpunt.

Vier avonden hardlopen

IJBURG – De Hardloopavond4daagse wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden en werpt zijn schaduw al vooruit. De vier avonden zijn van 29 mei t/m 1 juni, je kunt je nu al opgeven.

IJburgers kunnen tijdens dit evenement vier keer vijf of vier keer tien kilometer hardlopen. De start is elke avond om 20.00 uur vanaf de kantine van AHC IJburg in het Diemerpark. Vanuit het park zijn vier groene en veilige routes uitgezet. Er is wel tijdwaarneming, maar het is geen wedstrijd.

Meer info: http://hardloopavond4daagse.nl.

Een triest gebouwtje

Vorig jaar op 7 januari vond de aanslag plaats op het satirisch weekblad Charlie Hebdo, waarbij 12 slachtoffers vielen. IJburger Donovan Spaanstra maakte toen op een alleenstaand energiegebouwtje een graffitikunstwerk met de tekst 'Je suis triste'. Die tekst staat er nog steeds op, maar het gebouwtje, met nog andere kunstwerken op de andere muren en ook het nodige kladderwerk, is inmiddels ingekapseld door veel en hoge woningbouw en maakt anno nu een, eh, inderdaad trieste indruk. Misschien is het eens tijd voor een nieuw likje verf?

'Soms vul ik drie dagen later op dezelfde plek weer een halve zak'

IJburger Lieneke Koornstra gaat zwerfvuil te lijf en vraagt hierbij hulp

Lieneke Kornstra haalt volle vuilniszakken met zwerfvuil op.

IJBURG – Het valt vaak niet eens meer op, maar op en rond IJburg sterft het van het zwerfvuil. Het viel IJburger Lieneke Koornstra wél op en zij pakte het probleem aan. Omdat zaterdag 25 maart de Landelijke Opschoondag is, vindt zij dat een prachtmoment dat meer IJburgers helpen. Er wordt gestart met een schoonmaakactie die om 14.30 uur begint bij restaurant NAP in de haven.

Lieneke Koornstra is een tevreden bewoonster van IJburg, maar op een gegeven moment ergerde ze zich groen en geel aan alle zwerfvuil. En dan kun je twee dingen doen: of je blijven ergeren, of aan de slag gaan. Koornstra deed het laatste. Ze toog met een vuilgrijper de wijk in en haalde in anderhalve maand tijd 68 vuilniszakken op met troep, waarvan het merendeel aan de Bert Haanstrakade. "En dan is het mooie weer nog niet eens begonnen", verzucht ze.
"In de Lumièrestraat kon ik, nadat ik er drie dagen eerder was, alweer een halve zak vullen", spreekt ze haar ergernis en verbazing ineen uit, om vervolgens op te sommen wat ze zoal vindt: Blikjes. Plastic flesjes. Plastic zakjes (soms met hondenpoep erin). Patatbakjes. Sigarettendoosjes. Snoeppapiertjes. Wegwerpbekers. Bananen- en sinaasappelschillen. Lachgaspatronen. Ballonnen. Stukken karton. Piepschuim. Reclamefolders. "Zelfs condooms en babyluiers", verzucht ze.

Arme mensenkinderen
En dit is niet alleen geen gezicht, het is ook een drama voor het milieu. "Veel van dit zwerfvuil doet er jaren over om te vergaan, plastic en piepschuim vergaan nooit. Vanaf IJburg waait er veel het IJsselmeer in, als toevoeging aan de plastic soep. Arme vogels! Arme (wal)vissen! En uiteindelijk ook arme mensenkinderen."

Op zoek naar steun
Koornstra pakte niet alleen de vuilgrijper, maar ze ging ook op zoek naar steun. Ze deed een pitch voor een gesprekstafel bij IJburgDroomt, IJburgDoet, had een gesprek met een medewerker van de Stadsreiniging en benaderde de plaatselijke politiek. Koornstra: "De VVD heeft inmiddels gehoor gegeven. Vier mensen van deze partij zijn een middag met mij meegegaan, enerzijds om te helpen, anderzijds om een beeld te krijgen. Ze schrokken zich wezenloos. En niet alleen van het vele zwerfvuil dat goed was voor negen volle vuilniszakken. Ze schrokken ook van de vele hondendrollen en het afval dat mensen naast de vuilcontainers plaatsen op dagen waarop het afval niet wordt opgehaald. De VVD wil vooral inzetten op handhaving in burger met hogere boetes."

Aan de gang gaan
Mooi natuurlijk, die steun, maar Koornstra vindt dat de IJburgers zelf ook wel wat kunnen doen, zoals gewoon aan de gang gaan. "Geïnteresseerden kunnen op momenten waarop het hen goed uitkomt individueel of met een medestander geregeld een eigen stukje IJburg zwerfvuilvrij maken. Dit gebeurt gelukkig ook al, maar meer handen maken lichter werk", stelt ze. Ze wil daarom ook inzetten op gezamenlijke opruimacties. Stadsdeel Oost is erg blij met dit initiatief en faciliteert het opruimwerk met benodigd materiaal (vuilgrijpers en vuilzakhouders).

Open afvalbakken
Verder vindt Koornstra het vreemd dat in Amsterdam is gekozen voor afvalbakken die niet kunnen worden afgesloten, "Tot vreugde van bepaalde vogelsoorten en tot ergernis van menig mens. Deze kwestie ga ik aankaarten bij de raadscommissie."
En als ze daar toch is, zal ze ook het probleem van de hondenpoep noemen. "Alle uitwerpselen die door baasjes niet worden verwijderd, blijven namelijk liggen want het opruimen van hondendrollen behoort niet tot het takenpakket van de Stadsreiniging."

Betere afstemming
Verder pleit ze voor een betere afstemming van sommige werkzaamheden door de gemeente. "De praktijk is dat bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden niet samengaan met het verwijderen van het verwijderen van zwerfvuil op diezelfde plek. Dit komt omdat met afzonderlijke diensten wordt gewerkt (…) Het werken met afzonderlijke diensten is er de oorzaak van dat zaken niet efficiënt en effectief kunnen worden aangepakt."

Scholen
Koornstra wil graag scholen bij haar project betrekken, want inmiddels weet ze dat veel troep op straat wordt gegooid door kinderen en vooral jongeren. "Er bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden, waaronder speciale programma's die worden verzorgd door Nederland Schoon en Recycle Valley." Ze hoopt dat mensen met schoolgaande kinderen hiervoor contact met haar willen opnemen via haar initiatief 'IJburg Schoon', dat te vinden is op de hieronder vermelde websites.

Schoonmaken op 25 maart

De schoonmaakactie op 25 maart begint om 14.30 uur bij NAP (in de haven). De gemeente stelt materialen beschikbaar en na een kopje koffie dat beschikbaar wordt gesteld door NAP, gaat men aan de slag.

De gemeente zorgt voor een hapje voor onderweg en om 17.00 uur wordt iedereen weer terugverwacht bij NAP om de materialen in te leveren en eventueel nog wat na te praten en voor eigen rekening iets te gebruiken.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/groups/1719971701666970/

bericht

Inventarisatie wensen voor Middeneiland

IJBURG - De gemeente gaat met onwonenden en belanghebbenden in gesprek om de wensen ten aanzien van Middeneiland - het nieuwe stuk IJburg - in kaart te brengen. Het stedenbouwkundig plan dat mede op basis hiervan wordt gemaakt, wordt naar verwachting in 2018 aangeboden aan het college voor verdere besluitvorming.

Middeneiland omvat 150 hectare nieuw land in het IJmeer. Na 2021 en 2026 worden hier minimaal zesduizend woningen gebouwd. Middeneiland is onderdeel van de ontwikkeling van IJburg fase II, waar ook Centrumeiland en het toekomstige Buiteneiland onderdeel van zijn. In 2018 start het land-maken, waarna de grond moet inklinken.

Collective Store IJburg gaat digitaal

IJBURG - KoopLokaal IJburg is een koop- en verkoopgroep op IJburg en is de digitale winkel van CSIJ, Collective Store IJburg.

CSIJ was geruime tijd als gast op verschillende locaties in winkelcentrum IJburg gevestigd, maar heeft nu even geen fysieke winkelruimte. Maar omdat de ondernemers hun trouwe klanten willen blijven bedienen, is er nu de digitale winkel KoopLokaalIJburg.

Uiteraard met dezelfde basisprincipes: duurzaam, creatief, sociaal en lokaal. Zodra er overigens weer een winkelruimte beschikbaar komt, opent CSIJ weer een fysieke winkel.
KoopLokaalIJburg is te vinden op Facebook.

'Waarde van huizen daalt nu al'

Oproep: maak bezwaar tegen eeuwigdurende erfpacht

Vervolg van voorpagina

IJBURG - Annette Oudejans, oprichter van de Facebookgroep Verenigd Erfpacht IJburg, heeft inmiddels aansluiting gezocht bij de Stichting Erfpacht Belang Amsterdam, SEBA, die al sinds 2009 voor de Amsterdamse erfpachter opkomt.

Oprichter Koen de Lange: "Het is schrijnend om te zien dat op IJburg, waar iedereen eigenlijk net een huis heeft gekocht en dus onlangs maar liefst de helft van zijn koopsom aan erfpacht heeft afgedragen, opnieuw zo hoog wordt aangeslagen voor de overgang naar eeuwigdurende erfpacht. De meeste mensen hebben een tophypotheek gebaseerd op 2 inkomens en hangen nog vol in de schulden. Mensen met een koophuis zijn niet per definitie rijk of koopkrachtig; ze konden ooit een hypotheek (lening) krijgen voor een huis waar ze graag in wilden wonen. Dat is heel wat anders."

'IJburgers, kom nu in actie'

Tweedeling
Ook zal IJburg te maken krijgen met een tweedeling tussen IJburg 1 dat onder de AB2000 valt en IJburg 2 dat met de AB2016 meteen al eeuwigdurende erfpacht krijgt. De Lange: "Het zou kunnen betekenen dat IJburg 1 minder populair wordt. Bij IJburg 2, dat meteen op eeuwigdurende erfpacht zit, weten mensen wat ze kopen. Bewoners van IJburg 1 worden onder druk gezet snel af te kopen om ook onder de AB2016 te vallen. Die druk en tweedeling zijn echt niet wenselijk in een buurt en geeft IJburg een unieke positie in dit dossier."

Banken gaan moeilijk doen
Ook redeneert de Lange dat banken mogelijk moeilijk gaan doen over financiering van AB2000 en voorgaande erfpachtcontracten. "Banken houden van zekerheid en voorspelbaarheid. Alle contracten van vóór 2016 geven die niet. Wie weet draait het er wel op uit dat huizen met oude regelingen meer hypotheekrente moeten gaan betalen."

Waarde daalt nu al
Verder rekent De Lange voor dat de waarde van de huizen op IJburg 1 nu eigenlijk al aan het dalen zal zijn. "Doordat sinds begin januari duidelijk is geworden dat iedereen een forse rekening boven het hoofd hangt, zullen makelaars, hypotheekadviseurs en banken bij verkoop aan een nieuwe eigenaar adviseren deze erfpachtfactuur of een deel daarvan van de verkoopprijs van het huis af te trekken. Dit is namelijk een rekening die aan het huis kleeft en die toch linksom of rechtsom, vroeg of laat betaald zal moeten worden. Huiseigenaren zouden op dit moment eigenlijk al een claim naar de gemeente kunnen sturen om deze vermogensschade te verhalen."

Kritiek vanuit veel invalshoeken
Al met al heeft SEBA kritiek vanuit vele invalshoeken. De Lange: "Zo deugt de rekenmethode van de gemeente niet en is het onfatsoenlijk om burgers onder tijdsdruk te zetten met een dergelijk duur, ingewikkeld en ingrijpend voorstel. Maar nogmaals: iedereen die zegt dat de IJburgse erfpacht pas over gemiddeld 40 jaar afloopt en dat IJburgers zich dus niet druk hoeven te maken, komt bedrogen uit. Ik denk dat de huizenmarkt op IJburg nu al aan het vastlopen is. En dat sommige mensen 'weer onder water staan' zoals we dat zeggen: dat de hypotheek hoger is dan de verkoopwaarde van het huis. De volgende erfpachtfactuur is gewoon veel te hoog en niet in verhouding met bedragen die in het verleden werden vastgesteld."

Na een aantal gesprekken met Koen de Lange van SEBA heeft Annette Oudejans besloten zich bij zijn stichting aan te sluiten en alle IJburgse erfpachters op te roepen hetzelfde te doen. In de Facebookgroep Verenigd Erfpacht IJburg staan de gegevens van SEBA. Ook roept Oudejans IJburgers op om via de site van SEBA bezwaar te maken tegen de WOZ-waardebeschikking van 2015 omdat die met terugwerkende kracht opeens mee wordt genomen in de rekenmethode van de gemeente. "Als we dat toen hadden geweten, hadden we wel kritischer naar onze WOZ-bepaling van 2015 gekeken", aldus Oudejans. "Dus IJburgers, kom in actie."

Plannen zijn er plenty (2)

Bestuurscommissie overlegt geloofsbrieven

Verbetering van de veiligheid van de winkelgebieden is belangrijk.

Bestuurscommissie Oost heeft samen met de bewoners het gebiedsplan voor IJburg/Zeeburgereiland vastgesteld. In de editie in januari stonden we stil bij de hoofdlijnen ('IJburgers moeten prettig en veilig wonen') en in de vorige editie presenteerden we de eerste drie prioriteiten en nu de overige vier aandachtsgebieden.

Veilig

Prioriteit 4: veilig en prettig samenleven.
- Het grote aantal woning- en boxinbraken moet worden aangepakt en dat gebeurt via onder andere een schouw in de wijk, WhatsAppgroepen, bijeenkomsten over inbraakpreventie en dergelijke.
- De omgeving van de Olympusschool (Blok 30 met name) wordt in overleg met alle gebruikers verbeterd.
- In 2016 is gestart met verbetering van Blok 37 (Lumièrestraat/Erich Salomonstraat, bij de haven) en hiervoor geldt: wordt vervolgd. Het botert namelijk volgens de Bestuurscommissie niet zo goed tussen de bewoners onderling in dit blok.
- Door middel van zogenoemde interventies (zeg maar ingrijpen) wordt ingezet op onder andere leefbaarheid en wederzijds respect. Welzijnsorganisaties Academie van de Stad, Inkr8 en Dynamo gaan helpen.
- Er is een begin gemaakt met een 5 meifestival. Dat smaakt naar meer en dit jaar wordt er net als vorig jaar een koppeling gemaakt met de 4 meiherdenking in het Ed Pelsterpark.
- Er komt een festival met de naam Geopend, analoog aan het theater 'Voor de Wind' dat afgelopen jaar een groot succes was.
- IJburg wordt waar mogelijk vergroend.
- Er is een compleet hoofdstuk gewijd aan het Joris Ivensplein. De problemen op dit plein moeten, zoals dat heet in ambtenarenjargon, integraal worden aangepakt. Anders gezegd: iedereen die wat met het plein heeft, wordt geacht hier aan bij te dragen. In 2017 wordt het project dat in gang is gezet vervolgd.
De randen van IJburg moeten beter worden benut en daar komt een onderzoek naar.
Het Mobiel Steunpunt IJburg blijft touren over IJburg en duikt overal op waar problemen met de ordehandhaving zijn.

Doorontwikkelen

Prioriteit 5: doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland.
- IJburg wordt dit jaar verder ontwikkeld. Daarvoor worden alle zeilen bijgezet.
- Er wordt bekeken welke (recreatie)mogelijkheden nog kunnen worden benut op het water.
Er wordt onderzocht of er een cultureel gebouw kan worden gerealiseerd op IJburg (zie ook het bericht op de voorpagina).

Economie

Prioriteit 6: versterken economisch klimaat.
- De samenwerking met de ondernemers moet versterkt, waarbij verbetering van de veiligheid van de winkelgebieden belangrijk is.
- IJburg moet op de kaart.
- Er komt bewegwijzering naar de haven, omschreven als een van de parels van IJburg.

Infrastructuur

Prioriteit 7: fiets- en vaarverbindingen.
- Veilig en zo snel mogelijk op de fiets en met de boot van en naar IJburg. Dit is een belangrijk uitgangspunt van verbeteringen aan de fiets- en vaarwegen.
- Er komt een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de IJburglaan.

Al 10 jaar meer dan alleen wonen achter je voordeur

Vrijburcht is niet te missen wanneer je vanuit Oost over de fietsbrug rijdt. Foto's: Digidaan

De woongemeenschap Vrijburcht viert in het tweede weekend van april het 10-jarig bestaan. Een van de activiteiten is een minisymposium op vrijdagavond waarin de voor- en nadelen van dit complex - dat gebouwd is volgens het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) - uitgebreid aan bod komen. Dit is een cadeautje voor iedereen die hier momenteel mee bezig is, zoals veel IJburgers die in eigen beheer op Centrumeiland willen bouwen. En voor iedereen die weleens wil kijken achter de muren van Vrijburcht, is daar zondag de mogelijkheid voor. In de aanloop vertellen bewoners Peggy Wilting en Menno Vergunst wat Vrijburcht bijzonder maakt.

Het is alweer ruim 15 jaar geleden dat Menno Vergunst en Johan Vlug zich aansloten bij de CPO-groep rondom Hein de Haan (zie kader). Voor die tijd was dit een opzienbarend plan: een woongemeenschap voor gezinnen met een grote onderlinge sociale cohesie, maar aan de andere kant ook met voldoende individuele vrijheid. Het motto van Vrijburcht – want dat werd de naam - spreekt wat dat betreft boekdelen en staat nog steeds fier overeind: 'Meer dan alleen wonen achter je voordeur.'

Gezamenlijkheid
Peggy, die Hein kende van een ander collectief op Borneo-eiland en zich vrij snel met haar man aansloot, zegt het op een andere manier: "In gezamenlijkheid het leven aangenaam maken." Ze zegt ook: "Ik snap je vraag of dit een soort moderne commune is, maar dat is het niet. Want? Bij een commune gooit iedereen zijn inkomen op een grote hoop en draagt iedereen bij aan het totaal en dat is hier niet gebeurd en is ook nooit de bedoeling geweest. Het basisidee is dat iedereen kon aangeven hoeveel vierkante meter zij of hij wilde kopen binnen het complex om een huis te kopen en daarvoor is gewoon betaald. Aan de andere kant vind ik het wel een soort dorp binnen de stad. Mijn man komt uit Rio de Janeiro en ik kom uit een Nederlands dorp en dat is eigenlijk niet te verenigen, maar het is hier wel gelukt en dat geeft goed aan wat dit is."

De woningen en binnentuin tijdens het 5-jarig bestaan.
De eerste bewoners van Vrijburcht maakten tien jaar geleden kennis met hun nieuwe stekkie.

'In gezamenlijkheid het leven aangenaam maken'

52 woningen
De initiatiefgroep kon al snel tegen een relatief gunstig tarief een prachtstukje land bemachtigen aan het water op IJburg. Nadat iedereen zijn wensen had aangegeven, bleek er plek te zijn voor 52 woningen. Volgens Menno Vergunst is dit aantal toevallig ontstaan, maar achteraf is het wel de ideale schaalgrootte. "In een kleine groep merk je vaak dat men veel meer verbonden zit aan elkaar, en die verbondenheid is hier ook, maar je hebt ook je eigen vrijheid. Wordt een groep groter dan wordt het anoniemer en is de verbondenheid kleiner of zelfs helemaal weg. Of dit een les is voor woongroepen die nu worden gestart? Dat weet ik niet. Elke groep heeft zijn eigen dynamiek en ontwikkelt zich zoals dat nu eenmaal gaat. Dus een CPO met vijf kan ook heel goed werken. Maar ik vind deze omvang ideaal."

Niet te klef?
Een belangrijk vraag is hoe het wonen binnen Vrijburcht zich heeft ontwikkeld: wordt alles met elkaar gedeeld, heb je in de praktijk ook je vrijheid en wordt het op een gegeven moment niet te klef? Menno: "Er zijn een paar gezamenlijke activiteiten die kenmerkend zijn voor wonen op Vrijburcht, zoals het inluiden van het nieuwe jaar, als er ijs ligt gezamenlijk schaatsen, paaseieren zoeken, in de zomer regelmatig gezamenlijk zwemmen en na de zomervakantie bij elkaar komen om de zomer af te sluiten. En er zijn verschillende groepjes, zoals van een paar bewoners die zowat het hele jaar door in het buitenwater zwemmen (dit groepje heet Leuk Is Anders) en er is een leesgroepje. Ook wordt regelmatig in de binnentuin of kas met iedereen of met een deel van de bewoners samen gegeten. Maar er is volledige vrijheid om mee te doen of niet. Er zijn bijvoorbeeld twee bewoners die zich op een gegeven moment verplicht voelden om, als ergens een groepje gezellig zat te borrelen, aan te schuiven. Maar ze voelden zich daar ongemakkelijk bij, daar hebben we het even over gehad, en iedereen voelt zich er fijn bij bij hoe het nu gaat. Het is natuurlijk wel waar dat je gevoel moet hebben voor leven in een groep. In het begin waren er ook mensen geïnteresseerd die puur en alleen uit waren op een mooie betaalbare woning op een unieke plek, zonder dat ze er verder wat voor wilden doen. Die zijn uiteindelijk afgehaakt."

Kenmerkend
Menno vult aan: "Kenmerkend voor Vrijburcht is dat de voordeuren naar binnen zijn gericht. Stap je de deur uit, dan kom je elkaar tegen en zeg je elkaar minimaal gedag. Peggy: "Kenmerkend is ook dat je elkaar helpt. Enige tijd terug had iemand een gebroken been en als dan via het prikbord en onze interne e-mailgroep wordt gevraagd om even te helpen, dan hoeft diegene niet bang te zijn dat er lege plekken in de agenda zijn. Het is daarmee ook een sociaal vangnet."
Ze vervolgt: "En de ruileconomie, dat vind ik ook helemaal wat Vrijburcht tot Vrijburcht maakt. In het complex zijn een paar, zoals wij dat noemen, weggeef-meeneemplanken. Iedereen die iets overheeft of niet meer gebruikt, legt dat daar neer en iemand anders die dat kan gebruiken, kan het dan meenemen. Dat vind ik een fantastisch systeem."

Theater
Naast de 52 woningen maken een aantal bedrijfsruimtes van bewoners, een locatie van een woonzorggroep voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking (de Roef), een ruimte voor kinderopvang (Kids Planet), café-restaurant Vrijburcht en een gemeenschappelijke ruimte die Theater Vrijburcht is geworden deel uit van het complex. Het theater wordt als enige door de bewoners geëxploiteerd. Menno legt uit hoe dit ontstaan is: "Vanaf het begin zitten een acteur en actrice binnen de groep en die wilden heel graag een oefenruimte. Dat werd een gemeenschappelijke ruimte die vervolgens organisch is gegroeid. We hingen bijvoorbeeld een beamer op om films te draaien voor de bewoners, en op een gegeven moment kwam, omdat dit een uithoek van Amsterdam is, de vraag of ook anderen daarvan gebruik konden maken. Dat heeft zich gaandeweg uitgebreid tot het theater. De eigenaar van de gemeenschappelijke ruimte is de Vereniging van Eigenaren waarvanuit een stichting is ontstaan die het theater exploiteert en gerund wordt door bewoners van Vrijburcht."

Verkocht
De Roef, de kinderopvang en het café opereren anders. Deze ruimtes zijn verkocht aan woonstichting de Key die de ruimtes verhuurt aan exploitanten (die de bewoners hebben aangedragen; dat dan weer wel). Het is dus niet toevallig dat het café werd uitgebaat door een van de bewoners en het faillissement van het café in 2014 is dan ook een van de minder leuke periodes in het bestaan van Vrijburcht. Menno zegt: "De Buurt en wij hebben waar mogelijk geprobeerd te helpen en toen het op het randje zat, hebben we de Key gevraagd of de bewoners incl. buurtbewoners het café tegen een billijke prijs konden kopen. Helaas is dat niet gelukt en nu zit er een uitbater van buitenaf in. Dat loopt weer prima, maar dat is alles bij elkaar natuurlijk geen juichverhaal."
Maar hoe dan ook is alles bij elkaar helder dat de bewoners overwegend tevreden zijn met hun bijzondere woongroep op een bijzondere locatie op IJburg. Hetgeen de vraag oproept: is er iets dat, met de wetenschap van nu, anders of zelfs beter had gekund? Peggy: "Het project had wel duurzamer gekund. De meeste bewoners hebben nu na veel vijven en zessen zonnepanelen op het dak, maar als je toch gezamenlijk de schouders onder zo'n project zet, dan kun je dat soort dingen beter meteen aan het begin oppakken." Menno: "Maar the bottomline is inderdaad dat dit een heel geslaagd project is."

Feest in tweede weekend van april

Het programma ter gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan vindt plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 april.
Op vrijdag is er voor bewoners en geïnteresseerden in het theater een minisymposium waarin gepraat wordt over de mogelijkheden en kansen die een woongemeenschap à la Vrijburcht biedt voor de groep en de buurt. Bij interesse gaarne aanmelden via info@vrijburcht.com.
Zaterdag is er een feestprogramma voor de bewoners, met onder andere activiteiten voor de jeugd, een gezamenlijke verrassingsmaaltijd op de binnenplaats die wordt afgesloten met een gezamenlijk dessert dat wordt gemaakt door de bewoners van de Roef en tot slot een bonte avond voor de bewoners.
Zondag stellen de bewoners tussen 12.00 en 16.00 uur Vrijburcht open voor IJburg en wijde omtrek. Iedereen kan dan een kijkje komen nemen in het complex en in een aantal woningen. Deze open dag wordt opgeluisterd door een aantal kramen die worden bemand door ondernemers die met elkaar zijn verbonden in de Collective Store op IJburg en met muziek.

Tips voor succesvol CPO

Op Centrumeiland worden rond de 1300 woningen gebouwd, waarvan een groot aantal via het systeem van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Je ziet nu regelmatig verzoeken van bewoners om met anderen in contact te komen om een dergelijke woongroep op te zetten. Voor hen hebben Peggy en Menno de volgende 10 tips:
- Zorg dat vanaf het allereerste begin alle informatie wordt gedeeld.
- Wees open en eerlijk naar elkaar.
- Respecteer elkaar en elkaars mening.
- Denk in kansen en mogelijkheden, niet in wat niet kan.
- Zorg voor consensus.
- Wees open naar elkaar.
- Zorg dat meerdere mensen het project dragen.
- Zorg voor een goed onderbouwde financiële analyse en planning.
- Wees niet star en durf een beslissing die achteraf minder goed is, terug te draaien.
- Zorg voor heldere afspraken.

Een van de inloopgesprekken van toekomstige bewoners van Vrijburcht bij Hein de Haan (met grijze haardos).

IJburg is eigenlijk nog te jong om iconen te hebben. Maar de eigenzinnige Hein de Haan, die op dinsdag 4 augustus 2015 totaal onverwacht op 72-jarige leeftijd overleed, was er één. Hein, architect van beroep en vrijdenker uit overtuiging, was een van de grondleggers van Vrijburcht – het idee is van hem – en hij woonde er zelf. Toen hij op IJburg ging wonen – daarvoor woonde hij jaren op een schip dat afgemeerd lag aan de Oude Schans - verklaarde menigeen hem voor gek, want wat moest hij, oud-kraker Hein de Haan, nu in zo'n yuppengat? Hij zei in een interview in 2014 onder andere over Vrijburcht: "Iedereen binnen Vrijburcht kan zijn ding doen. Wil je wonen en werken combineren dan zijn er in Amsterdam niet veel plekken waar dat mogelijk is en al helemaal niet op zo'n mooie locatie. Er wonen hier min of meer vrijgevochten types, maar het geheel is een vrij brave woongemeenschap. Hier wordt niet de revolutie gepredikt."

ViiA VitA wil dat niemand buiten de boot valt

ViiA VitA zoekt vrijwilligers
voor complexe hulpaanvraag

IJBURG - ViiA, het uitzendbureau voor vrijwilligers dat onder andere op IJburg actief is, is recent gestart met een nieuw project: ViiA VitA. "Dit initiatief speelt in op het toenemend aantal complexe hulpvragen van kwetsbare, eenzame buurtgenoten die moeilijk informele hulp kunnen krijgen; buurtgenoten die geen sociaal vangnet, geen financiële middelen en meerdere problemen hebben. ViiA zoekt hiervoor topvrijwilligers die deze mensen aandacht en energie geven in teamverband", lezen we in een persbericht. Projectleider Arianne den Haan geeft een toelichting.

ViiA heeft zich door de jaren heen bewezen als een organisatie die vrijwilligers inzet voor allerlei zaken, waarbij het ook ondersteuning biedt aan andere maatschappelijke organisaties. Voorbeelden binnen de laatste categorie zijn Dynamo, de FlexBieb, Boerderij op IJburg, Nieuw Amstelrade en Stichting Omega.
Zowel het vinden van mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken als van goede vrijwilligers gaat ViiA bijzonder goed af. ViiA startte op IJburg en hier is inmiddels een groot aantal vrijwilligers dat zich al dan niet regelmatig inspant om de wereld van anderen wat kleur te geven. ViiA startte daarna ook - en met succes - in Oost.

Leuke omgeving
Gaandeweg bleek echter dat een groep mensen die voor hulp aanklopten "niet in staat zijn een leuke omgeving of omstandigheden te creëren voor de vrijwilliger", zo lezen we in het persbericht. Dit zijn dus, om het zo maar even en met alle respect te duiden, de 'zwaardere gevallen'. Hier is nu ViiA VitA voor opgezet.
Arianne den Haan zegt erover: "Het betreft veelal ouderen en zieken, zowel fysiek als mentaal, die niet over een sociaal netwerk beschikken en die bovendien aan een vrijwilliger weinig energie teruggeven. We hebben het dan bijvoorbeeld over die oudere heer of dame die je vrijwel nooit buiten ziet en die, als je haar of hem wel ziet, niet heel vriendelijk is. Voor deze mensen is het, dat spreekt voor zich, heel moeilijk om een vrijwilliger te vinden voor zogenoemde informele hulp, dus voor alle hulp die buiten de reguliere verpleegkundige en huishoudelijke hulp valt. ViiA VitA is erop gericht om juist deze mensen ook te helpen en aandacht te geven, zodat niemand buiten de boot valt."

'Je deelt sores, absoluut, maar gelukkig ook leuke dingen'

Ondersteunen
ViiA VitA zoekt daarom vrijwilligers die een medemens zowel praktisch als sociaal kunnen ondersteunen. "Mensen die hulp bieden en voor de nodige afleiding zorgen. Kookliefhebbers, muziekliefhebbers, personal coaches, regelaars, manusjes van alles, en dergelijke", aldus ViiA VitA. Van de vrijwilliger wordt overigens wel wat verwacht. "De ideale VitA-vrijwilliger heeft levenservaring, staat stevig in zijn/haar schoenen, is sociaal, integer en heeft een positieve instelling."

In een duo
Heel veel tijd kost het niet. Het vrijwilligerswerk betreft 2 tot 4 uur per week of per 2 weken met flexibele tijden en kan dus prima naast een betaalde baan. Essentieel is verder dat je niet alleen werkt, maar altijd in een duo. Arianne den Haan laat weten: "Het uitgangspunt hiervan is dat je met elkaar over zaken waar je tegenaanloopt of die je ervaart kunt praten en ook kunt delen. Je deelt sores, absoluut, maar gelukkig ook leuke dingen."
Dit wil niet zeggen dat een duo per se alles samen doet. Het ene duo doet dat wel, maar je kunt er ook voor kiezen dat de ene week de een en de andere week de ander naar de hulpvrager gaat. Daar ben je vrij in. "Alles bij elkaar is het heel dankbaar werk, want je ziet vaak dat de hulpvragers helemaal opfleuren door die paar uurtjes in de week aandacht", aldus Den Haan.

Ideale partner
ViiA VitA stelt de koppels – dat mogen ook wisselende duo's zijn – samen uit de teamleden. Vrijwilligers kunnen hun eigen 'maatje' meenemen (dat is wel zo vertrouwd), maar als je je alleen meldt dan wordt er zorgvuldig gezocht naar de ideale partner. Belangrijk om te onderstrepen: het betreft vrijwilligerswerk – is dus onbetaald – maar vrijwilligers worden wel ondersteund door middel van ervaringsbijeenkomsten, trainingen en mogelijkheden tot groei.
Meer informatie is te vinden op www.viia.nl of bij projectleider ViiA VitA Arianne den Haan, a.denhaan@viia.nl, 020-495 22 50.

Zondag 19 maart

Film: 'Finding Dory'

Vervolg op de Pixarfilm 'Finding Nemo', waarin de blauwe vis Dory samen met Nemo en Marlin in haar vergeten verleden duikt.
Aanvang is 14.30 uur, de entree bedraagt 5,50 euro.

Donderdag 23 maart

Flex Night: Olympiërs

Hans Koeleman is een IJburgse topsporter, schrijver en motivational storyteller. Hij beleefde als steeplechase-expert zijn hoogtijdagen in de jaren tachtig en nam toen onder meer deel aan de Olympische Spelen van 1984 (Los Angeles) en 1988 (Seoul).
Onlangs verscheen zijn nieuwe boek 'Olympiërs'. Tijdens deze Flex Night Live vertelt Koeleman over het boek en zijn ervaringen als topsporter.
Dit vindt plaats in de FlexBieb van 20.00 tot 22.00 uur. Toegang is gratis voor FlexBieb-leden, 5 euro voor niet-leden, 2,50 met Stadspas e.d.

Vrijdag 24 maart

Film: 'Frantz'

Anna bezoekt elke dag het graf van haar verloofde die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelde aan het front in Frankrijk. Op een dag merkt ze de Fransman Adrien op die bloemen op hetzelfde graf legt. De ontmoeting tussen Anna en Adrien heeft een onverwachts effect op beide levens.
Aanvang 20.30 uur in Theater Vrijburcht, entree is 6,50 euro.

Maandag 27 maart

Knutselen: met Justine Frankley

Knutselen voor iedereen, jong en ouder, onder de inspirerende begeleiding van superknutselaar Justine Frankley. Gratis toegang in de FlexBieb van 16.30 tot 17.00 uur.

In gesprek: politiek

In de FlexBieb kan maandag 27 maart weer van gedachten worden gewisseld met leden van de Bestuurscommissie Oost. Het thema is dit maal 'Democratische vernieuwing'. Internet, (de)centralisatie, gebiedsplannen enz.: wat wint of verliest de burger ermee?
Toegang is gratis.

Donderdag 30 maart

Flex Night: Martin Gaus

Een avond (tussen 20.00 en 22.00 uur) met dé hondenexpert van Nederland Martin Gaus. Alles wat je altijd al wilde weten over je eigen of andermans hond.
Toegang 5 euro voor niet-leden, 2,50 met Stadspas e.d., gratis voor FlexBieb-leden.

Vrijdag 31 maart

Film: 'Tillsammans'/Fredjan Twigt

Als voorproefje op het 10-jarig bestaan van Vrijburcht is er deze vrijdag een combinatieavond. Er wordt gestart met de filmklassieker 'Tillsammans' waarin met milde spot het samenleven in een Zweedse woongemeenschap in de jaren 70 wordt geportretteerd. Aansluitend is er een gesprek met Fredjan Twigt, een van de initiatiefnemers van ecodorp Bergen. De entree is 6,50 euro, de aanvang is 20.30 uur in Theater Vrijburcht.

Vrijdag 7 april

Feest: Vrijburcht

Woon- en werkcollectief Vrijburcht viert dit weekend het 10-jarig bestaan. Op het programma staat vrijdag 7 april om 17.00 uur een minisymposium waarin Vrijburchers en bewoners van IJburg met elkaar in gesprek gaan. Het motto is 'Vrije Krachten'.

Zondag 9 april

Feest: Vrijburcht

Zondag 9 april is er van 12.00 – 16.00 uur open huis in Vrijburcht. Iedereen kan een kijkje nemen bij mensen achter de voordeur en in de gezamenlijke ruimtes.
In de tuin is een markt met ondernemers in samenwerking met Conceptstore IJburg. In het theater is een film- en fototentoonstelling over collectief wonen en er wordt om 16.00 uur afgesloten met een swingende buurtborrel in café Vrijburcht met The Imposters.

Freerunning voor kids bij Fit Earth

Foto: Inger Aten

Freerunning is zo'n typisch voorbeeld van een zogenoemde 'freestyle urban sport' die in korte tijd heel populair is geworden. Voor wie niet weet wat het is: lekker rennen door de stad en in elk obstakel een uitdaging zien die zo snel mogelijk moet worden genomen. Bij body-, mind- en soulcentrum Fit Earth aan de Cas Oorthuyskade kunnen kinderen vanaf 7 jaar de technieken onder de knie krijgen. "Het is heel uitdagend om te doen én is goed voor lichaam en geest", legt Fay ten Berge uit.

Freerunning is veel meer dan een sportieve les; het is een levensstijl. Het idee erachter is dat je zo snel mogelijk van het ene punt naar het andere holt en je niet laat tegenhouden door barrières. Sterker, elk obstakel is een uitdaging. Bankjes, stoepranden, muurtjes, boomstammen, zandbergen en straatmeubilair zijn het trainingsmateriaal. Waarmee meteen helder is dat de lessen freerunning in principe (alleen als het hard regent wordt er binnen getraind) buiten worden gegeven. "Buiten zijn wordt voor kinderen ineens weer heel spannend, uitdagend en interessant. En los van het feit dat ze buiten zijn, ontwikkelen ze kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen", legt Fay uit.

Kameraadschappelijk
Het mooie is dat je traint in een groep, maar daarbinnen blijf je individu. "Je hebt plezier met elkaar en helpt elkaar. Je bent blij voor jezelf, maar ook voor de ander als je merkt dat je een moeilijke move onder de knie krijgt. Je doet het omdat je het leuk vindt om jezelf uit te dagen, maar vooral ook omdat je lol wilt hebben. Het is topsport, maar dan zonder competitie."

Ervaren
Fay kwam in aanraking met freerunning door haar dochter Sacha van inmiddels 12 jaar oud en haar zoon Dave van 15. Die beoefenen de sport al enkele jaren en Dave behoort inmiddels tot de nationale jeugdtop. Vanuit die wereld kreeg ze contact met jonge ervaren mensen 'uit de scene', die nu bij haar lesgeven. "We zijn bijna drie jaar geleden gestart met acht jongens en meisjes in de les. Daarna kwam de groei erin en vooral na een half jaar ging het snel, vooral door mond-tot-mondreclame."

Apenkooien
Elke les wordt, tenzij het weer echt niet meewerkt, buiten gegeven. Fay: "De groep gaat onder leiding lekker buiten aan de gang. De moves en sprongen worden getraind en er worden onder meer ook precisiesprongen gedaan, want het is wel handig dat je weet waar je terecht moet komen. En weet je, het is niet alleen serieus trainen, maar ook lekker speels dollen met elkaar."

Positief ontwikkelen
Het is haar inmiddels opgevallen dat alle jongens (en een paar meiden) zich ontzettend positief ontwikkelen, maar dat dit vooral geldt voor kids met een stoornis, zoals autisme. "Je ziet bij iedereen dat het zelfvertrouwen groeit, dat is zo leuk om waar te nemen", zegt Fay, die inmiddels ook weet dat kinderen door freerunning de omgeving op een andere manier leren bekijken. "Als mijn kinderen bij mij in de auto zitten, kijken ze altijd of ze ergens een mooie spot zien met uitdagende obstakels. Laatst las ik een artikel dat veel kinderen niet meer buiten kunnen spelen. Ze struikelen bijvoorbeeld over elke losliggende steen. In de lessen leer je daarmee om te gaan."
Goed om te weten: veiligheid staat hoog in het vaandel bij de lessen. "Je kunt kinderen de gekste capriolen laten uithalen, maar het is wel de bedoeling dat dit veilig gebeurt. Niet vallen is het beste, maar val breken zit er ook in."

Wanneer
Fit Earth geeft verschillende lessen freerunning. Kinderen van 7 tot en met 9 jaar kunnen dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur, woensdag tussen 16.45 en 17.45 uur en donderdag tussen 17.15 en 18.15 uur terecht. De groep daarboven (tot en met 12 jaar) krijgt maandag tussen 16.30 en 17.45 uur, dinsdag tussen 18.00 en 19.15 uur, woensdag tussen 15.30 en 16.45 uur en donderdag tussen 16.00 en 17.15 uur les. Voor jongeren tot en met 16 jaar is er de maandag tussen 18.00 en 19.15 uur en woensdag tussen 17.45 en 19.00 uur. Tot slot is er de groep gevorderden (10 t/m 16 jaar), die donderdag tussen 18.15 en 19.30 uur leskrijgt.

Streetdance
Fit Earth biedt sinds kort ook streetdancelessen voor kinderen en begeleide fitnesstrainingen. Voor volwassenen zijn er 'small group' kracht- en conditietrainingen en recent heeft Fit Earth er een mooie yogastudio bijgekregen, waar naast yoga ook pilateslessen en essentricslessen gevolgd kunnen worden.
Meer informatie: www.fitearth.nl.

Weerbericht

'Wat een eenzijdig sombere kijk op een hippe wijk'

Maart wordt lentemaand genoemd. Het woord lente is afgeleid van het woord 'lang'. Dit betreft het lengen van de dagen. De dagen lengen in maart met in totaal twee uur. Het weer in maart is erg variabel. Maart roert zijn staart, is een bekend gezegde. Maart 2013 verliep grotendeels nawinters. Op 11 maart bleef het zelfs overdag vriezen. Lokaal viel er sneeuw. Maart 2014 was daarentegen extreem zacht. Op 20 maart steeg de temperatuur naar 21 graden. De hoogste temperatuur ooit in maart gemeten bedraagt 24 graden op 29 maart 1968. Dit jaar ging maart wisselvallig van start, maar sinds het weekeinde is het lenteachtig met een mix van zon, wolkenvelden en een temperatuur tussen 10 en 15 graden. Komend weekeinde nemen de neerslagkansen toe en wordt het minder zacht.

'Het eilandleven in een opwarmende wereld' stond er laatst boven een artikel. Dat sloeg op de stijging van het zeeniveau door klimaatopwarming, wat momenteel zeer bedreigend is voor de laaggelegen eilanden in de Pacific. Op het eiland Tuvalu is men woningen gaan bouwen op palen als aanpassing om te overleven. Op IJburg zie je op Steigereiland ook paalwoningen, alsmede drijvende woningen. Heel bijzonder, vond Tjet, met wie ik laatst een wandeling door IJburg maakte. Een voorbeeld van wonen in de toekomst, dacht ze hardop, want de Lage Landen aan de Noordzee zullen ook eens bedreigd worden door zeespiegelrijzing.
In het Diemerpark sprak ik Leen Pauwels. Ze is de vogeldeskundige van de vereniging Vrienden van het Diemerpark. In maart en april zijn hier de schitterend gekleurde ijsvogels weer te spotten, zei Leen, vooral bij uitzichtpunt Akkerswade. Daar broeden ze in een kunstmatig aangelegd oeverwandje. Het park is een omvangrijk natuurgebied met nochtans slechts drie broedpaartjes, want ijsvogels hebben een groot territorium nodig om op visjes te kunnen jagen. Al was de afgelopen winter kouder dan de vorige drie, langdurige ijsvorming is uitgebleven. De naam ijsvogel vermoedt anders, maar langdurige vorst overleven ze meestal niet. Ze kunnen dan geen visjes vangen en verhongeren.

Laatst bezocht een cameraploeg van de Vlaamse VRT IJburg voor een interview met ene Xandra met als item 'Een wijk in verval . IJburg is verloederd, meent Xandra steevast. Wat een eenzijdig sombere kijk op een hippe wijk, reageerde Tjet boos, een wijk met zo veel woonstijlen voor de toekomst. En zeespiegelstijging betekent meer water en meer ijsvogels, glimlachte Leen, dan kunnen we rond onze drijvende woningen extra genieten van deze bontgekleurde vogels. Van ijsvogels spotten word je blij, besloot Leen, je kijk op zaken verandert van zwart-wit in kleurrijk. Een goed advies voor Xandra misschien?

Kapsalon Ruud Bussum biedt te huur aan volledig ingerichte pedicure-, schoonheids-, nagelsalon, 15 m2 incl. g.w.l. ex. btw € 395,- p/mnd info 035-6935525/06-22393323

Leuk werk als de zon schijnt! Oproepkrachten gevraagd voor horeca of tuin. Afwisselend werk en lekker buiten. Kijk voor locatie op www.midgetgolfbaan.nl of bel 06-53818288

MOTORFIETSEN te koop GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app 06-25418595

JEUGD MOUNTAINBIKE TRAINING Elke donderdag en vrijdag middag voor kinderen vanaf 8 jaar. Doe nu een gratis proefles inclusief mtb! www.allmtb.nl info@allmtb.nl 06-24444255

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemer en particulier www.fiscaalburo.nl of 06-537 23 637

Mitsubishi komt met ASX Connect Pro

Riant multimediasysteem

De Connect-Pro heeft een indrukwekkend multimediasysteem aan boord.

Mitsubishi introduceert een speciale uitvoering van de ASX: de Connect Pro. Deze extra variant is gebaseerd op de rijk uitgeruste Intense-uitvoering. Voor de meerprijs van € 110,- is deze ASX uitgerust met onder meer het omvangrijke MGN navigatie/multimediasysteem met smartphoneconnectiviteit. De Mitsubishi ASX Connect Pro is er vanaf € 26.290,-, all-in rijklaar.

Het MGN navigatie- en multimediasysteem heeft een 6,5-inch touchscreen, is voorzien van TomTom-navigatie (Europa) en Bluetooth-connectiviteit voor handsfree telefoneren, DAB+-tuner, een cd/mp3/dvd-speler en uitgebreide smartphoneconnectie via Apple CarPlay en Android Auto.
Ook opvallend en handig zijn de 'wide vision' HID-xenon koplampen met koplampsproeiers. Verder omvat de royale uitrusting onder meer 18-inch lichtmetalen two-tone wielen, climatecontrol, led-achterlichten, Hill Start Assist, cruisecontrol, een met leder bekleed stuurwiel en pookknop, een achteruitrijcamera, USB-aansluiting, gekoeld dashboardkastje, verwarmbare buitenspiegels en Keyless Operation System met start-stopknop.

Er is keuze uit acht carrosseriekleuren en twee motorvarianten. De Mitsubishi ASX Connect Pro met 1.6 ClearTec benzinemotor is leverbaar voor de all-in rijklaarprijs van € 26.290,-. Met de 1.6 DiD ClearTec dieselmotor komt de ASX Connect Pro op € 30.880,- all-in rijklaar.

Op techniek langs gaten in wegdek

Ford wil met haar kuilentechniek ook andere bestuurders helpen.

De Ford-bestuurder draait z'n hand niet meer om voor kuilen en hobbels. Maar ook andere bestuurders profiteren straks van de slechtewegentechniek.
Met behulp van een virtuele kaart die bestuurders waarschuwt voor kuilen en gaten in het wegdek kunnen schade en dure reparaties voorkomen worden. Deze 'kuilenkaart' toont bestuurders in real-time waar de kuilen en gaten zich in de weg bevinden, hoe slecht deze kuilen zijn en toont tevens alternatieve routes. Ford start dit jaar met tests.

"Een virtuele kaart toont de kuil op het moment dat deze ontstaat en waarschuwt onmiddellijk andere automobilisten dat er zich op die plek een kuil bevindt"," zegt Uwe Hoffmann, researchengineer, Advanced Chassis Control Technologies, Ford of Europe. "Onze auto's zijn al voorzien van sensoren die kuilen kunnen detecteren en nu tillen we dit naar het volgende niveau." Ford-auto's waaronder de Mondeo S-MAX en Galaxy, maken al gebruik van sensoren. Op deze manier worden met behulp van sensoren kuilen gedetecteerd en wordt de vering aangepast om eventuele schade te verminderen. In heel Europa draagt slecht wegdek bij aan meer dan een derde van alle ongevallen per jaar.

Première Hyundai i30 Wagon

Na de succesvolle introductie van de volledig nieuwe Hyundai i30 hatchback maakt Hyundai zich op voor de presentatie van de Hyundai i30 Wagon tijdens de Autosalon van Genève (9 tot en met 19 maart). Het nieuwste lid van de Hyundai i30-familie houdt het tijdloze design van de vijfdeurs hatchback, maar voegt hier elegantie en een flinke dosis veelzijdigheid aan toe. De bagageruimte is met 602 liter en 1.650 liter met neergeklapte achterbank zelfs een van de grootste in het C-segment. De veelzijdigheid wordt verder benadrukt door extra opbergvakken onder de laadvloer. De i30 Wagon zit bovendien vol met de nieuwste technische snufjes.

Fiat trakteert op 500 Sessantesimo

De 500 is jarig, dus Fiat trakteert op een gelimiteerde editie.

In 2017 viert Fiat de 60ste verjaardag van de iconische 500. Er komt een exclusieve 500 Sessantesimo (Italiaans voor 60ste) die in een gelimiteerde oplage wordt gebouwd.

Deze heeft een bijzonder uiterlijk met enkele unieke kenmerken, zoals een in two-tonelak gespoten carrosserie en speciale 16-inch aluminium wielen.

Op 4 juli 1957 produceerde Fiat de eerste 500 in Turijn. De 'grote kleine auto' zou autorijden snel bereikbaar maken voor de massa. Meer dan 4 miljoen exemplaren zijn er van de klassieke 500 verkocht. Op de vijftigste verjaardag kwam Fiat met een nieuwe 500. Die nieuwe generatie 500 is nog helemaal bij de tijd. Fiat viert dat met een exclusieve en genummerde limited edition van 560 stuks. De 500 Sessantesimo is vanaf 9 maart te bestellen en wordt keurig netjes geleverd op haar verjaardag: 4 juli.

Peugeot 3008 is Auto van het Jaar 2017

De nieuwe Peugeot 3008 is verkozen tot Auto van het Jaar 2017 door een jury bestaande uit 58 Europese journalisten. Deze prestigieuze trofee kan in de kast bij het twintigtal prijzen dat de 3008 inmiddels won. Het is de vijfde auto van Peugeot die tot Auto van het Jaar wordt verkozen. De jury viel voor de combinatie van stijl, comfort en rijgedrag. De auto kent een nieuwe kijk op de bestuurdersplaats, de i-Cockpit genoemd. In Europa hebben al meer dan 100.000 mensen deze auto besteld.